РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
монография Василева В. Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство. София, Авангард Прима, 2016, стр. 198, ISBN 978-619-160-658-0.
монография Петров П., В.Василева. Общуване и обучение. София, Авангард Прима, 2014, стр. 173, ISBN 978-619-160-288-9.
монография Петров П.; К.Белчева ;В.Василева. Системата за социално подпомагане и ценностните ориентации на хората от третата възраст. София, Авангард Прима, 2012, стр. 209, ISBN 978-619-160-048-9.
студия Василева В. Аспекти в подготовката на бъдещите учители. Русе Печатна база на Русенски университет, Медиатех, сб. Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, 2014, стр. 71-91, ISBN 978-619-207-004-5.
студия Василева В. Насилието и агресията сред подрастващите. Русе, Русенски университет„А.Кънчев“ сп. Педагогически новости бр.1с.50-67, 2013, стр. 17, ISBN ISSN 1314-7714.
студия Василева В. Р. Златева Д. Алипиева П. Чернева К. Тодорова. Проектно-ориентираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес във ВУЗ В: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране ак. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
статия Vasileva V. Physical activity - decisive factor for the full life of people in elderly.// ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT APES(2015) Vol.5, No.2,UDC.: 796,, 2015, No Vol.43, No 1, pp. с.214-217, ISSN 1857-7687,.
статия Vasileva, V. Delay the aging process and increase longevity through physical activity and sport.// APES (International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport), 2016, No Vol.6,No.1, pp. 22-24, ISSN 1857-7687.
статия Василева В. Университетите за „третата възраст“ в контекста на перманентното образование.// сп.Педагогика, 2015, брой 6, стр. 833-846, ISSN 0861-3982.
статия Василева В. Професионалната квалификация на учителите в контекста на „Учене през целия живот“.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 3-8, ISSN 1314-7714.
статия Василева В. Валидиране на знания,умения и компетенции придобити чрез неформално и информално обучение.// сп. Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1095-1102, ISSN 0861-3982.
статия Василева В. Принципи за практическо обучение на възрастните.// сп.Педагогически новости, 2015, брой 1, ISSN 1314-7714.
статия Василева В. Превенция на насилието в училище.// Организация и управление на училището и детската градина, 2007, брой 1, стр. 157-160, ISSN 1312-3181.
статия Василева, В. Педагогическото общуване и хуманизирането на взаимоотношенията в училище.// Педагогика, 2017, брой 1, стр. 48-59, ISSN 1314 – 8540 (Onli.
статия Василева, В. Дидактическото моделиране в обучението – основа за личностно развитие на учениците.// Педагогически новости, 2016, брой 1, стр. 78-83, ISSN 1314-7714.
статия Петров П.,В.Василева. Триадата „N-D-M“ структуроопределяща парадигма в интелектуалното развитие на личността.// ,,Наука, образование, култура”, бр.9/01.11.2016, 2016, брой 9, ISSN 1314-717 Х.
доклад Stoianova D., V.Vasileva ,. Social work in school to overcome the aggressive behavior among students. IN: 9th International Balkans Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, pp. 392-396
доклад Vasileva V. Value orientation of the elderly as a factor in their self – esteem and social adaptation. IN: SEA-CONF 1st International Conference, Constanta,Romania, 2015, pp. 386-387, ISBN L-2457-144.
доклад Vasileva V. Communication in the teaching process. Interactive nature of communication. IN: сб. МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2015 ; Штип) Образованието во XXI век : состојби и перспективи, ШТИП ,Македония, FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УН, 2015, pp. 57-59, ISBN 978-608-244-275-4.
доклад Vasileva V. FORMATION OF TOLERANCE IN ADOLESCENTS. IN: FES Conference ОБРАЗОВАНИЕТО ВО XXI ВЕК– СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ –МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ – ШТИП,ФАКУЛТЕТ ЗА OБРАЗОВНИ НАУКИ, Штип : Универзитет "Гоце Делчев", Штип,Македония, Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за образовни науки, 2015, pp. 271-275, ISBN 978-608-244-275-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.