Списък на публикациите

монографии

 1. Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
 2. Илиева, Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет, Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
студии
 1. Илиева, Б., В. Динева, Д. Стоянова. ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ПОДХОД В АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ. В:„Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. по проект 18- ФПНО-02 от ФНИ на РУ, ПБ на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
 2. Илиева,Б. Основни характеристики и тенденции на дневните центрове за хора от третата възраст. ., Издател: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“, 2017, стр. 42, ISBN 978-619-7418-06-4.
статии
 1. Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
 2. Илиева Б. Гласът на децата за явлението трафик на хора. В: VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".// „Образование и технологии“ Бургас,, 2016, брой VII форум, ISSN 1314-1791.
 3. Илиева, Б. Заедно за правата на детето.// в. Студентска искра, 2017, брой 396, стр. 12, ISSN 1314-5932.
 4. Илиева, Б. Демографски дисбаланси и влиянието им върху живота на хората от третата възраст.// "Педагогически новости", 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
доклади
 1. Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development. IN: 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, Русе,, 2017
 2. Ilieva,B. The complex relationship between physical education and sport with children’s education. IN: 13th International Science Conference,17th and 18th April 2015, Veles, Republic of Macedonia, 2015
 3. Ilievа, В. THE CARE TRENDS IN ELDERLY POPULATION.9th International Balkans Education and Science Conference- Trakya University. IN: Edirne, Turkey, 2014
 4. Василева В , Б.Илиева. Предизвикателства пред политиката на учене през целия живот в България. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
 5. Илиева, Б. Приемната грижа в контекста на реформата на системата за закрила на деца. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 823-828, ISBN 2367-7481.
 6. Илиева, Б. Мултидисциплинарност в подкрепата на възрастни и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет, 2018, стр. 809-814, ISBN 2367-7481.
 7. Илиева, Б. Социални аспекти на подкрепа за запазване здравето на възрастните и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 815-822, ISBN 2367-7481.
 8. Илиева, Б. Здравословното състояние на членовете от Клуб на пенсионера в гр. Две могили. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 594-601, ISBN 2367-7481.
 9. Илиева, Б. Приемната грижа като споделена грижа. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 601-610, ISBN 2367-7481.
 10. Илиева, Б. Предизвикателства на връзката теория-практика в подготовка на студенти специалност „Социална педагогика”. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 610-618, ISBN 2367-7481.
 11. Илиева, Б. Институционален модел на грижа или социални услуги в общността за възрастни и стари хора. В: сб. 55-та Годишна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”- Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 217, ISBN 1311-3321.
 12. Илиева, Б. Социално-педагогическа работа по случай в отделите за закрила на детето. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 62-69, ISBN 1314-1937.
 13. Илиева, Б. Социални услуги в подкрепа на жертва на трафик. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИЦ на НВУ В. Търново, 2016, стр. 69-75, ISBN 1314-1937.
 14. Илиева, Б. Клубна университетска дейност-гарант за устойчиво научно и практическо развитие. В: сб. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”., Шумен, 2016, стр. 83-89, ISBN 1314-6769.
 15. Илиева, Б. Планирани и (не)реализирани дейности в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015,том 54, серия 6.2, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
 16. Илиева, Б. Кризисен център за подкрепа на деца жертви на трафик. Проект № 2015 - ФПНО- 02 от фонд „НИ” на тема: „Създаване на учебно-изследователска лаборатория за соц.-педагогическа дейност”. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-045-8.
 17. Илиева, Б. Използване на интерактивни методи в учебната дисциплина ”Социална работа при възрастни и инвалиди’’, В: сборник материали разработени във връзка с проект по фонд „Научни изследвания“: 2013-ФПНО-03 на . В: /, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 92, ISBN 978-954-712-633-6.
 18. Илиева, Б. Нов модел на планиране на социалните услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 6.2,, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 19. Илиева, Б. Ролята на скаутското движение за развитието на неформалния образователен процес. Збiрник наукових праць:. В: „Развиток професiонала I професiонализму: Теорiя i практика., Украiнська Aкадемiя Aкмеологii., 2014, стр. 41-48, ISBN 978-966-9730-23-7.
 20. Илиева, Б. Развитие на социалните услуги за деца в общността в процеса на деинституционализация.//В:IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семе. В: Русе, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 18-23, ISBN 978-954-712-630-5.
 21. Илиева, Б. Новый подход к оказанию социальных услуг детям и лицам в группе риска.// „От компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения”. В: XΙΙΙ Международных педагогических чтений, Волгоград., под ред. Кузибецкого А.Н., Мак¬симова Л.К. — Волгоград, Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издатель¬ство ВГАПО, 2014, стр. 108-116, ISBN 978-5-906745-02-6.
 22. Илиева, Б. Функции на социалния работник. В: Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище”- Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, Русенски университет „А. В: /, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Медиатех-Плевен, 2012, стр. 59 - 64, ISBN 978-954-712-577-3.
 23. Илиева, Б. Дейността на социалния работник в отделите за закрила на детето. В: Научна конференция – РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 6.2,, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 151-155, ISBN 1311-3321.
 24. Илиева, Б. Натовареност на социалните работници от отделите за закрила на детето. В: Научна конференция - РУ “ А. Кънчев” с международно участие – 2, том 50, 2011, брой серия 6.2, ИЦ при Русенски университет, 2011, стр. 138-144, ISBN 1311-3321.
 25. Илиева, Б, В. Василева. Дейности за повишаване физическата активност на нацията. В: Сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 54, серия 11, МАЙСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ – Филиал Силистра, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“,, 2015, стр. 106-110, ISBN 1311-3321.
 26. Илиева, Б. Нарушени права на жертвите на трафик. В: В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”, филиал Силистра,, Русе, 2016, стр. 74
 27. Илиева, Б., В. Василева. Предоставяне на социални услуги в общността и в институциите. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,том XIX, Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 61-67, ISBN 1314-6769.
 28. Илиева, Б., И. Дандовска. Приложение на цветознанието. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 296-302, ISBN 978-954-23-1093-8.
 29. Илиева, Б., С. Йончева. Образование към права на детето в предучилищна възраст. В: Сборник с доклади от първа научно-практическа конференция „Права на детето”, Русе, 2017, стр. 11-16, ISBN 978-619-7418-00-2.
 30. Илиева,Б. Съдържателна промяна на помощта в социалната работа. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2016, стр. 75-82, ISBN 1314-1937.
 31. Илиева,Б. Предизвикателства в управлението на процеса по деинституционализация на деца. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ”, Свищов, АИ”Ценов”-Свищов, 2015, стр. 289-296, ISBN 978-954-23-1093-8.
 32. Илиева,Б, Данева-Върбанова, К., Д. Дерменджиев. Условия за формиране на положителна мотивация за учене. В: В: V международна научно-практическа конференция „Мотивация и интереси към ученето”-Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2015, стр. 14-19, ISBN 978-619-207-024-3.
 33. Илиева,Б. Организация на практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика”. В: Проект № 2014 - ФПНО- 04" Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие", Русе, УИЦ при РУ „А.Кънчев”, 2014, стр. 65-70, ISBN 978-619-207-004-5.
 34. Илиева,Б.,Терзиева,Й. Приложение на клинични теории в работата по случай на застрашени от отпадане от училище деца и техните семейства - IV международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничес. В: РИО-Русе, РУ „Ангел Кънчев”, СОУЕЕ, УИЦ при РУ „А.Кънчев, 2014, стр. 27-32, ISBN 978-954-712-630-5.
учебници
 1. Илиева, Б. СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА (теоретични основи). ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Издатал: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“ Русе, 2017, стр. 138, ISBN 978-619-7418-07-1.
учебни пособия
 1. Илиева, Б. Ръководство за провеждане на учебна практика по социална педагогика. ИЦ при Русенски университет, Русенски университет, 2013, стр. 96, ISBN 978-954-8467-97-1.
 2. Илиева, Б. и екип. Програма за правата на децата. Помагало за професионалисти, работещи с деца. Фондация "Право на детство", "Дизайнер България" ЕООД, 2017, стр. 27, ISBN 978-619-7418-04-0.
 3. Илиева, Б., В. Василева. Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти от специалност „Социална педагогика”. Русе,, Медиатех-Плевен, 2015, стр. 60, ISBN 978-619-207-034-2.