Списък на публикациите

монографии

 1. Недкова Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата, хабилитационен труд.. Русе, РУ, 2010, стр. 189, ISBN РУ.
 2. Недкова Е. Автореферат на дисертацията за присъждане на ОНС "доктор" на тема:"Фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и преводът им на сръбски и руски език.. София, БАН, 2001, стр. 40, ISBN БАН.
 3. Недкова Е. Фразеологизмите в творчеството на А.Констанов и преводът им на сръбски и руски език, с приложение Речник на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и техните съответствия на сръбски и руски.. София, ИБЕ-БАН докт. дисертация, 2000, стр. 331, ISBN БАН.
 4. Недкова, Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2011, стр. 145, ISBN 978-954-8190-83-1.
 5. Недкова, Е. Фразеологично богатство в творчеството на Алеко Константинов. Русе, ЛЕНИ-АН, 2003, стр. 182, ISBN 954-8190-26-5.
 6. Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
студии
 1. Недкова Е. Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст. Нови Сад, Зборник Матице Српске за славистику, 2004, стр. 385-399, ISBN 0352-5007.
статии
 1. Недкова Е. Активни словообразователни средства за адаптиране на англиийските заемки в българския език.// Interndcionalizmy v nove slovni zasobe. Praga.Ustav pro jazik cesku., 2003, брой 1, стр. 149-157, ISSN 1311-3321.
 2. Недкова Е. Български и хърватски фразеологизми със структура на въпросителни изречения. ИБЕ- БАН..// За словото-нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80г. на чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, 2016, брой 1, стр. 239-245, ISSN 978-954-322-835-5.
 3. Недкова Е. Доц. Руси Русев- опит за твочески портрет.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 15-21, ISSN 978-954-712-696-1.
 4. Недкова Е. За един нов прочит наразказа "Нане Стоичковата върба" от Елин Пелин.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 420-424, ISSN 978-954-712-696-1.
 5. Недкова Е. Фразеограматическа характеристика на фразеологичнити иновации в българския език.// Научное наследие акад. В. И. Борковского и современная русская словесность. Волгоград, 2015, брой 1, стр. 304-311, ISSN 978-5-9669-1480-6.
 6. Недкова Е. Лингвистични, културологични и прагматични аспекти на съпоставителното изследване на български и сръбски анималистични фразеологизми.// zbornik , Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet, 2014, брой 1, ISSN 978-953-175-513-9.
 7. Недкова Е. "Българско-сръбски речник" на М. Младенов-ценен влог в преводната лексикография.// Светът на речника, светът в речника, юбилеен сборник, посветен на 70год. на чл.-кор. д.ф.н. Е. Пернишка, 2006, брой ИБЕ-БАН, стр. 151-154 В. Търново, ISSN 954-8709-73-2.
 8. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и руски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. Волгоград.// Наследие акад. Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи,исследования, материалы), 2006, брой 1, стр. 175-180, ISSN 5-9669-0199-6.
 9. Недкова Е. О переводе фразеологизмов, служащих средством выразительности в художественной литературе.// Вестник ВГУ, 2003, брой 3, стр. 104-109, ISSN 5-85534-958-6.
 10. Недкова Е. Аспекти на взаимовръзката вътрешна форма националнокултурна специфика на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов ( с оглед на преводните им съответствия на сръбски и руски език).// Съпоставително езикознание, 2002, брой 3, стр. 129-137, ISSN 968.
 11. Недкова Е. Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеологизми в художествен текст.// Зборник Матице Српске за славистику, Нови Сад, 2002, брой 62, стр. 235-242, ISSN 0352-5007.
 12. Недкова Е. Отрицателните фразеологизми в Алековата творба "Бай Ганьо" и в нейния превод на сърбохърватски език.// Български език. София, 1997, брой 4, стр. 78-81, ISSN 617.
 13. Недкова Е. Религиозният светоглед на българина, отразен във фразеологичното богатство на езика ни.// Библия , фолклор, литература. унив. изд.ВТУ "СВ. СВ. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, брой 1, стр. 68-71, ISSN ВТУ.
 14. Недкова Е. Фразеологични варианти с компоненти "бог" и "дявол" в "Бай Ганьо" и сърбохърватският им превод.// Български език. София, 1996, брой 5, стр. 65-67, ISSN 407.
 15. Недкова Е.,Д. Цонева. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език.// Съпоставително езикознание. София, 2002, брой 2, стр. 24-30, ISSN 968.
 16. Недкова, Е. Защо кучето скача според тоягата или за оценъчната характеристика на български и сръбски фразеологизми с образни компоненти куче,пес/куче, пас. В. Търново.// Nomen Estomen. Научни изследвания в чест на 70- год. на проф. д-р К. Цанков, 2019, брой 1, стр. 453-463, ISSN 1.
 17. Недкова, Е. Структурно-семантични особености на български ФЕ с компоненти антропоними.// Арнаудов том, 2018, брой 10, стр. 439-448, ISSN 1.
 18. Недкова, Е. Интерпретация на културната семантика на различни типове фразеологизми. Русе.// 50-г. натедра БЕЛИ-традиции, научни търсения, постижения., 2017, брой 1, стр. 117-122, ISSN 978-954-712-735-7.
 19. Недкова, Е. Фразеологични модификации с оказионален характер в художествено-документалната проза на Рангел Вълчанов.// Език свещен. Юбилеен сборник за 70-год. на проф. д-р П. Радева ,В.Търново, 2017, брой 1, стр. 479-486, ISSN 978-619-208-123-2.
 20. Недкова, Е. Изразяване на представи за човека посредством фразеологизми с компоненти соматизми в български, сръбски и руски език.// Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, Акад. изд. “М. Дринов”, С., БАН, 2011, брой 1, стр. 461-474, ISSN 978-954-332-430-2.
 21. Недкова, Е. Български фразеологизми, образно обосновани от народни обичаи и вярвания.// Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, брой 6, стр. 450-455, ISSN 978-954-8190.
 22. Недкова, Е. Националноспецифични образи в български, сръбски и руски фразеологизми с компоненти зооними ( за назоваване на човешки качества ).// Зборник Матице српске за Славистику, Нови Сад, 2010, брой 77, стр. 83-91, ISSN 0352-5007.
 23. Недкова, Е. Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед към света.// Проглас, Унив. изд. “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, брой 1, стр. 122-134, ISSN 0861-7902.
 24. Недкова, Е. Съпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти названия на цветове в български, сръбски и руски език.// Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2009, брой 76, стр. 109-118, ISSN 0352-5007.
 25. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и сръбски език.// Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д.ф.н. К. Ничева), Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, С., БАН, 2008, брой 1, стр. 119-125, ISSN 978-954-322-166-0.
 26. Недкова, Е. Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и руски език.// Вестник ВГУ, Волгоград, 2008, брой 17, стр. 129-133, ISSN 5-85534-958-6.
 27. Недкова, Е. Ролята на компонентите турцизми за постигане на хиперекспресивност в значението на българските фразеологизми.// Юбилеен Арнаудов сборник, Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, брой 5, стр. 458-461, ISSN 978-954-8190-57-2.
 28. Недкова, Е., съавтор. Разкриване и ръководство на спец. Български език и история, на маг. и докт. програми към катедрата.// 50 г. катедра БЕЛИ- традиции,научнитърсения,постижения., 2017, брой 1, стр. 66-73, ISSN 978-954-712-735-7.
доклади
 1. Недкова Е. Индивидуално авторско използване на фразеологизмите в разказите на Станислав Сивриев. В: Арнаудов сборник т.7, русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 328-336, ISBN 978-619-7058-06-2.
 2. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в българския език. В: Научни трудове РУ т.51, Русе, РУ, 2012, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
 3. Недкова Е. Основни концептосфери на фразеологичните иновации в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, ЛЕНИ-АН, 2016, стр. 1, ISBN 1.
 4. Недкова Е. Български и сръбски жестови фразеологизми. В: сборник доклади от конференция, Русе, РУ, 2016, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 5. Недкова Е. Някои образни и семантични паралели между български и сръбски фразеологизми с компоненти фитоними за характеризиране на човешки качества. В: Лексикографска и лексиколожка конференция, София , ИБЕ- БАН, Акад. изд. " Проф. М. Дринов", 2016, стр. 1, ISBN 1.
 6. Недкова Е. Диалектните фразеологизми в огледалото на книжовната фразеология / наблюдения върху някои родопски фразеологизми/. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2014, стр. 50-55, ISBN 1311-3321.
 7. Недкова Е. Характеризиране на отрицателни човешки качества посредством субстантивни и адективни фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 341-346, ISBN 978-619-7058-33-8.
 8. Недкова Е. Адективни фразеологизми в сръбския език за характеризиране на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
 9. Недкова Е. Фразеологизми с компоненти соматизми в български и руски език. В: Научни трудове на РУ, Майски четения, Филиал Силистра, Русе, РУ, 2010, стр. 1, ISBN 1311-3321.
 10. Недкова Е. Експресивно назоваване на човешки качества посредством фразеологизми с компоненти зооними в българския език. В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе, Лени-Ан, 2006, стр. 328-336, ISBN 978-954-8190-49-7.
 11. Недкова Е. Националноспецифични образи в български и сръбски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. В: Научни трудове на РУ, т.44, Русе, РУ, 2005, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 12. Недкова Е. За "алкохолните" фразеологизми в българския език. В: Ракията на българина, Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 115-118, ISBN 954-8190-44-3.
 13. Недкова Е. Теорията за еквивалентността на превода като теория за нейната относителност при превеждането на фразеология в художествен текст. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2004, стр. 102-112, ISBN 1311-3321.
 14. Недкова Е. Учебното помагало "Лексикалната работа в урока по литература 2-4 клас"- в помощ на началния учител. В: Научни трудове на РУ,т.41, Русе, РУ, 2004, стр. 132-135, ISBN 1311-3321.
 15. Недкова Е. За опозицията бял / черен в българската фразеология(лингвокултурологичен аспект). В: Научни трудове на РУ, т. 40, Русе, РУ, 2003, стр. 26-30, ISBN 1311-3321.
 16. Недкова Е. Тематични полета на жаргонните фразеологизми в българския език. В: Арнаудов сборник , т.3, Русе, Лени-Ан, 2003, стр. 341-347, ISBN 954-8190-31-1.
 17. Недкова Е. Фразеологично новаторство в творчеството на А. Константинов (с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Арнаудов сборник ,т. 1, Русе, Лени-Ан, 2000, стр. 171-173, ISBN 954-8190-141.
 18. Недкова Е. Фразеологизмите синоними в творчеството на А.Константинов и в преводите му на сръбски и руски език. В: Научни трудове на РУ , т. 37, Русе, РУ, 1999, стр. 55-61, ISBN 1311-3321.
 19. Недкова Е. Фразеологични модификации в творчеството на А. Константинов( с оглед превода му на сръбски и руски език). В: Научни трудове на РУ, Т.37, Русе, РУ, 1999, стр. 61-67, ISBN 1311-3321.
 20. Недкова Е. Русенският периодичен печат в края на миналия век - принос към фразеологичното богатство на българския език. В: Алманах за историята на Русе, Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 409-412, ISBN том 2.
 21. Недкова Е. Някои особености в употребата на формите за звателен падеж на съществителните нарицателни имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ, т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
 22. Недкова Е. Особености в употребата на звателен падеж на собствените лични имена в съвременния български и съвременния сърбохърватски език. В: Научни трудове на ВТУ , т.35, Русе, РУ, 1994, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
 23. Недкова, Е. За лексикалните иновации в българския език и кога тяхната употреба е нежелателн. В: Научна конференция на РУ"А. Кънчев", Русе, РУ, 2019, стр. 1, ISBN 1.
 24. Недкова, Е. Експресивният потенциал на българските фразеологизми с антропонимен компонент. В: Научни трудове на РУ, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 1, ISBN 1.
 25. Недкова, Е. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език. В: Научни трудове на РУ, т.50, Русе, 2011, стр. 43-49, ISBN 1311-3321.
 26. Недкова, Е. Фразеологизми с образни елементи от народния бит. В: Научни трудове на РУ, т.48, Русе, 2009, стр. 42-45, ISBN 1311-3321.
 27. Недкова, Е. За познавателния потенциал на българските фразеологизми с лексикални компоненти фитоними. В: Научни трудове на РУ, т.47, Русе, 2008, стр. 71-74, ISBN 1311-3321.
 28. Недкова, Е. Пожелателните формули като носители на културната памет на народа. В: Научни трудове на РУ, т.46, Русе, 2007, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
 29. Недкова, Е., А. Васунг. Сравнителен анализ на българската и хърватската фразеографска традиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, РУ, 2015, стр. 1, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Недкова Е. Фонетика и лексикология.Съвременен български език. Материали и текстове за упражнения. Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 85, ISBN 978-954-8190-97-8.
 2. Недкова, Е. Помагало по фразеология на българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2009, стр. 128, ISBN 978-954-8190-64-0.
 3. Недкова, Е., Кр. Георгиева. Лексикалната работа в урока по литература (2-4 клас). Русе, Образование, 2005, ISBN 954-91715-1-5.
книги
 1. Недкова ,Е. съставител. Арнаудов том. Русе, ЛЕНИ- АН, 2018, стр. 500, ISBN 1.
 2. Недкова Е. В.Донева Д. Камаринчева и др.-съставител. Бъзовец-селищно проучване. Русе, ЛЕНИ-АН, 2004, стр. 400, ISBN 954-8190-41-9.
 3. Недкова Е. и авт. колектив. Обогатяване на речниковия състав на българския език чрез нови думи и изрази с домашно градиво В:Изследване речта на носителите на съвременния български език. Русе, РУ, 2013, стр. 45-56, ISBN 978-619-7071-30-6.
 4. Недкова Е. и др. Оценка и интерпретация на литературната творба // Темата за "благородния разбойник" в историческите предания на българи, руси и словаци. Русе, РУ, 1994, стр. 29-35, ISBN РУ.
 5. Недкова Е. Р. Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.6. Русе, ЛЕНИ-АН, 2010, стр. 528, ISBN 978-954-8190-73-6.
 6. Недкова Е. Р. Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.4. Русе, ЛЕНИ-АН, 2006, стр. 446, ISBN 978-954-8190-49-7.
 7. Недкова Е. Р.Русев и др.- съставител. Арнаудов сборник т.5. Русе, ЛНИ-АН, 2008, стр. 506, ISBN 978-954-8190-57-2.
 8. Недкова Е. Р.Русев и др.-съставител. Арнаудов сборник т.7. Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 446, ISBN 978-619-7058-06-2.
 9. Недкова Е. Р.Русев- съставител. В огледалния свят на езика и културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2008, стр. 258, ISBN 978-954-8190-54-1.
 10. Недкова Е. Я.Пометкова- съставител. Изследване речта на носителите на съвременния българския език. Русе, Ру, 2013, стр. 80, ISBN 978-619-7071-30-6.
 11. Недкова Е., Р. Русев и др.съставител. Арнаудов сборник том 8. Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
 12. Недкова Е., Р.Русев,Д.Цонева,В. Донева и др. Бъзовец, селищно проучване //Локални прояви на народната памет/ предания/. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 21-25, ISBN 978-954-8190-54-1.
 13. Недкова Е.,Р.Русев, Д.Цонева,В. Донева и др. Бъзовец,селищно проучване// Народна вяра. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 146-163, ISBN 954-8190-41-9.
 14. Недкова Е.,Я. Пометкова- редактори и съставители. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р.Русев. Русе, Издателски център на РУ" А. Кънчев", 2016, стр. 540, ISBN 978-954-712-696-1.
 15. Недкова, Е. съставител и редактор. Арнаудов сборник, т. 9. Русе, ЛЕНИ- АН, 2017, стр. 540., ISBN 1.
 16. Недкова, Е., Я. Пометкова- редактори и съставители. 50 г. катедра БЕЛИ- традиции, научни търсения, постижения.. Русе, Русенски у-т, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
други трудове
 1. Недкова Е. Похвално слово за народните будители . BCSBC Newsletter В-к на Българо-канадско д-во в Британска Колумбия, Ванкувър Канада, др., 2006, стр. 1-3 бр.3