Списък на публикациите

монографии

 1. Антонов С. Юридическата санкция и нейната реализация. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 2015, стр. 357, ISBN 1234.
 2. Шопова П., Антонов С. Работа на институциите в Русенски регион с жените – правонарушители. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-007-6.
студии
 1. Антонов С. Криминологична характеристика на предсъдебния доклад. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-074-8.
 2. Антонов, С. Криминализацията като способ за противодействие на негативни социални явления. Сб. от научни четения на тема: „Санкциите в правото", УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 455-475, ISBN 978-954-07-4831-3.
 3. Антонов, С. Държавна политика за противодействие на организираната престъпност. Сб. от международна научна конференция на тема: „Противодействие на радикализацията и тероризма", Академия на МВР, 2017, стр. 93-120, ISBN 978-954-348-145-3.
 4. Антонов, С. Електронното наблюдение като способ за контрол на поведението на правонарушители. Сб. от межд. конф. „Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления, Академия на МВР, 2016, стр. 356-383, ISBN 978-954-348-137-8.
 5. Шопова П., Антонов С. Женската престъпност в Русенски регион – тенденции, фактори, прогнози. Русе, Медиатех, 2013, ISBN 978-619-7071-40-5.
статии
 1. Антонов С. Мерките за въздействие в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 4, стр. 17-41
 2. Антонов С. Може ли пробационната мярка ограничения в свободното придвижване да бъде самостоятелно наказание за извършено престъпление.// Затворно дело, 2016, брой под печат
 3. Антонов С. Изпълнение на наказанието пробация при множество престъпления.// Сборник по случай 20 години ЮФ на РУ, 2012, брой 1
 4. Антонов,С.П. За системата на наказанията в проекта за нов Наказателен кодекс.// Затворно дело, 2010, брой 3, стр. 70-87
доклади
 1. Антонов С. Мерките за пробационен надзор в българската наказателноправна система. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016, стр. 328-335, ISBN 1311-3321.
 2. Антонов С. Функционална характеристика на наказанието. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 125г. от рождението на проф. Любомир Владикин – гр. Русе, Русе, 2016, стр. под печат
 3. Антонов С. Юридическата санкция. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 128-138
 4. Антонов С. Необходима ли е ал.2 на чл.47 от Наказателния кодекс. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, том 54, серия 7, 2015, стр. 139-143
 5. Антонов С. Принципи и функции на юридическата отговорност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 7, Русе, 2014, стр. 56-66
 6. Антонов С. Приспадане на предварителното задържане при изпълнение на наказанието пробация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база на РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
 7. Антонов, С. Някои проблеми при изпълнение на пробацията. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 58, книга 7.1., Русе, 2019, стр. 149-156, ISBN 1311-3321.
 8. Антонов, С. „Някои възможности за подобряване ефективността на административното наказване по Закона за административните нарушения и наказания“. В: "50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще", София, УИ, 2019, стр. 455-475, ISBN 978-954-07-4831-3.
 9. Антонов, С. Разграничение на превантивната дейност от превантивната функция на наказателната отговорност. В: Сб. Доклади от научно-приложна конференция на тема: "Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността", Русе, 2018, стр. 28-35, ISBN 978-619-207-150-9.
 10. Антонов, С. Ниската ефективност на санкционната дейност на административните органи като благоприятстващ фактор за увеличаване на корупционните прояви. В: Сб. доклади "Противодействие на корупцията в Република България", Русе, Академично издателство, 2018, стр. 89-96, ISBN 978-954-712-758-6.
 11. Антонов, С. Развитие на наказанията без лишаване от свобода. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 319-333, ISBN 978-954-07-4536-7.
 12. Антонов, С. Тъждествени ли са правните термини „противоправен“ и „неправомерен“?. В: Сб. Доклади от научна конференция на тема: „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи”, София, УИ, 2018, стр. 88-102, ISBN 978-954-07-4405-6.
 13. Антонов, С. Може ли медиацията да бъде алтернатива на наказанието лишаване от свобода?. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 57, книга 7, Русе, 2018, стр. 178-186, ISBN 1311-3321.
 14. Антонов, С. Правна характеристика на предвидените възпитателни мерки в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В: Сб. Научни трудове на Русенския университет, том 56, серия 7, Русе, 2017, стр. 122-128
 15. Антонов, С. Развитие на обучението и изследователската дейност по криминология в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В: Сб. Доклади от научна конференция посветена на 30г. от учредяването на Българската асоциация по криминология, София, 2017, стр. 139-156, ISBN 9786199020074.