Списък на публикациите

статии

 1. Palov Iv., E. Kuzmanov, K. Sirakov, St. Stefanov, Y. Neykov. Results from a preliminary research on the pre-sowing electromagnetic treatment of rape seeds.// Agronomy Research 10 (1-2), Estonia, 2012, No 10 (1-2), pp. 335-340, ISSN 1406-894X. (SJR rank: 0.353 /2016, SCOPUS)
 2. Андонов К., Я. Нейков, И. Евстатиев, К. Ениманев. Критерии за оценка на енергийното състояние на температурно-влажностни процеси.// Селскостопанска техника, 2001, брой 3, стр. 22-27, ISSN ISSN 0037-1718.
 3. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод и методика за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения).// Екология и бъдеще, 2003, брой 4, стр. 57-59, ISSN 1312-0751.
 4. Нейков, Я. Методика за управление на температурно-влажностен процес по векторно-алгебричен критерий.// Селскостопанска техника, 2003, брой 2, стр. 29-32, ISSN 0037-1718.
доклади
 1. Andonov K., Y. Neikov, I. Evstatiev, Kr. Enimanev. Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process. IN: International Scientific Conference - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, 2002, pp. 176-181
 2. Dobreva, A., V. Dobrev, S. Stoyanov, Y. Neykov. Experimental Research of Power Transmissions: Methods, Results and Discussions. IN: Proceedings of the Third international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 507 - 510, ISBN 978-960-243-662-2.
 3. Gospodinov G., Shtereva K., Zhelyazova V., Mutkov V., Neikov Y., Dimov V. Laboratory Electronic Circuit for Tracing I-V and P-V Characteristics of Photovoltaic Devices. IN: 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 57-61, ISBN 978-1-5090-5160-1.
 4. Neikov Y., N. Mihailov, I. Evstatiev. Research of the energy indices of technological processes based on model for programmable controller. IN: 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR, Izmir, Turkey, 2005, pp. 281-285, ISBN 975-483-675-2.
 5. Neikov Yavor. Applied model of electronic circuit device for photovoltaic supplied control of solid fuel steam boiler. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Rousse, Bulgaria, 2015, pp. 665-668, ISBN 1311-9974.
 6. Neikov Yavor. Research on evaluation model for assessment of humid air energy state in poultry farm. IN: EEA&AE’2013 International Scientific Conference, Rousse, 2013, ISBN 1311-9974.
 7. Neikov, Y. Model of automated system for evaluation the energy efficiency of wall diathermancy in livestock building. IN: National conference with international participation Electronika’2004, Sofia, 2004, pp. 21-26, ISBN 954-90209-3-2.
 8. Palov I., St.Stefanov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, N. Armyanov, Y. Neykov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds. IN: Book of reports on Biomass Mobilization Project № 245449, Rousse, Bulgaria, 2010, pp. 64-80, ISBN 978-954-8190-77-0.
 9. Palov Iv., S. Vágvőlgy, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from preliminary studies on the effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on Hungarian sunflower seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 149-152, ISBN 1311-3321.
 10. Romhany L., S. Vágvőlgyi, Iv. Palov, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from the studies of the yield parameters of Hungarian sunflower after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 188-194, ISBN 1311-3321.
 11. Sirakov K., S. Vágvőlgyi, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of Hungarian sunflower plants. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 153-156, ISBN 1311-3321.
 12. Vágvőlgyi S., L. Romhany, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from studies conducted in Hungary and Bulgaria of the linear parameters of sunflower plants after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 176-181, ISBN 1311-3321.
 13. Георгиев, Цв., Н. Михайлов, Я. Нейков. От виртуални инструменти и лаборатории към виртуални заводи за обучение. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 165-169, ISBN 978-954-712-611-4.
 14. Евстатиев Б., Я. Нейков, И. Белоев. Изследване влиянието на енергийните потоци върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 118-124, ISBN 1311-3321.
 15. Желязова В., Г. Господинов, А.Бауазир, В. Мутков, Я. Нейков, Кр. Щерева. Прототип на устройство за изследване параметрите на фотоволтаични елементи. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
 16. Нейков Я., Б. Евстатиев. Резултати от изследване разпределението на топлинните потоци в птицевъдна сграда с естествена вентилация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 201-206, ISBN 1311-3321.
 17. Нейков Я., Б. Евстатиев, И. Белоев. Изследване влиянието на параметрите на касетата върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 125-130, ISBN 1311-3321.
 18. Нейков Я., В.Димитров. Система за измерване, контрол и анализ на газови среди. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
 19. Нейков, Я., Цв. Георгиев. Система за оценяване и проверка на професионалните умения на електроинженерните кадри. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар "Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България", Русе, Примакс, 2012, стр. 127-132, ISBN 978-954-8675-36-9.
 20. Палов Ив., К. Сираков, Ст. Стефанов, Я. Нейков. Резултати от предварителни изследвания на въздействието на предпосевната електромагнитна обработка на клубени от мискантус. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 21. Плачкинов Св., Я. Нейков. Активен тонкоректор. IN: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’12, Русе, Печатна база на РУ, 2012, pp. 41-45, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Евстатиев И., Н. Евстатиева, С. Кадирова, Я. Нейков. Ръководство за упражнения по автоматизирано проектиране в електрониката. Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 169, ISBN 978-619-724-208-9.
 2. Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
 3. Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
 4. Осиковски Б., И.Евстатиев., Я.Нейков. Сигнали и системи. Ръководство за упражнения. РУ”А.Кънчев”, Русенски университете, 2002, стр. 66, ISBN 954-712-170-7.