Списък на публикациите

монографии

 1. ХРУСАНОВ, Д., Д. КОСТОВ, Е. КЪНДЕВА, К. ЛАЗАРОВ. "Нови моменти в административния процес според АПК". София, Сиела, 2007, стр. 376, ISBN 978-954-28-0058-3.
студии
 1. КОСТОВ, Д. Принципи на административни я процес. Скопjе, Универзитет, 2011, ISBN 978-9989-194-52-8.
статии
 1. КОСТОВ, Д. За основните начала на администратнивмния процес.// сп."De jure", 2011, брой 1, ISSN 1314-2593.
 2. КОСТОВ, Д. За уеднаквяване на понятията относно органите на изпълнителната власт.// Общество закон - смисъл УИ Св.Кл.Охридски, 2011, брой 1, ISSN 9789540731957.
 3. КОСТОВ, Д. Правни аспекти на опазване на горския фонд.// Управление и устойчиво развитие ЛТУ, 2009, брой 1, ISSN 1311-4506.
доклади
 1. КОСТОВ, Д. За приложимостта на условията зазаконосъобразност на индивидуалните административни актове към общите и нормативните административни актове. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2011, стр. т 50 серия 7, ISBN 1311-3321.
 2. КОСТОВ, Д. Гаранции за законност на конкурса за държавни служители. В: Научни трудове, Русе, РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
 3. КОСТОВ, Д. "Основни въпроси на процедурата по налагане на административни наказания за нарушения на Закона за горите". В: ХII международна научна конференция, София, Лесотехнически университет, 2010
учебници
 1. Дерменджиев Ив,Д.Костов, Д.Хрусанов,. Административно право на Република България - обща част. София, Сиби, 2012, стр. 400, ISBN 978-954-730-794-0.
 2. ЗЛАТАРЕВ, Е., Д МИЛКОВА, Д КОСТОВ, И МУЛЕШКОВА. "Основи на правото - книга първа". София, Сиела, 2007, стр. 444, ISBN 978-954-28-0100-9.
 3. КОСТОВ, Д., Д. ХРУСАНОВ. Административен процес на Република България. София, Сиби, 2011, стр. 374, ISBN 978-954-730-734-6.
учебни пособия
 1. Д.Костов. Административно право и административен процес /Сб.Нормативни актове/,. София, Сиела, 2012, стр. 783, ISBN 978-954-28-0986-9.
 2. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2011, ISBN 978-954-28-0986-9.
 3. КОСТОВ, Д. Административно право и административен процес. София, Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0594-6.