Списък на публикациите

статии

 1. Киряков Д. В., Г. Георгиев, Ч. Г. Костадинов. Работа на електрофилтър в птицевъдна ферма с подово отглеждане на птици.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 35-39, ISSN 0037-1718.
 2. Костадинов Ч Г Ив В Пеева. Влияние сценария обслуживания технологических машин в РТМ параллельного действия.// Актуальная наука, 2017, брой 3
 3. Костадинов Ч И. Пеева. Аналитично определяне на диапазона за изменение на относителната интензивност при обслужване на машини в РТМ.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 125 - 129, ISSN 1310-3946.
 4. Костадинов Ч. Към алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 5. Костадинов Ч. Анализ на производителността на РТМ.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54
 6. Костадинов Ч. Г., М. С. Пенчев. Точност и повторяемост при позициониране на промишлен робот РЕМ-10-02.// Известия на Съюза на учените - Русе, 1998, брой 1
 7. Пеева И. Ч. Костадинов. Особености при избор на оборудване за обследване на обекти.// Научни известия на НТС по машиностроене, 2018, брой 3/224, стр. 170 - 174, ISSN 1310-3946.
доклади
 1. Kostadinov Ch. I. Peeva. Adapted method for RTM with parallel working machines. IN: 56 Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse, 2017, pp. 339
 2. Kostadinov Ch., Iv. Peeva, V. Zayakov, M. Penchev. Automated handling of non-rigid materials with needle grippers. IN: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, pp. 112-119, ISBN 13-10-3946.
 3. Zlatov N, D. Bratanov, X. Zhao, Ch. Kostadinov. Control of the dexterous teleoperated robot arms for rescue and bomb disposal missions – method and devices. IN: 6th International Conference IEEE on Bionics and prosthetics, Biomechanics and mechanics, Mechatronic and robotics, Varna, 2008
 4. Витлиемов В. Д., Ч. Г. Костадинов, П. Вл. Витлиемов. Роботизирано манипулиране на нетвърди материали. В: Сборник АДП, София, 1998
 5. Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
 6. Георгиев К., Ч. Костадинов, М. Пенчев. Опитен образец на мобилен робот. В: ІV МКСНК ”130 ГОДИНИ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Велико Търново, 2008
 7. Ив. В. Пеева, Ч. Г. Костадинов. Систематизиране на съвременните роботи. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 8. Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
 9. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Алгоритъм за управление на аварийно-спасителeн робот. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 10. Костадинов Ч. Г., Д. М. Братанов. Хващачи на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси и аварийно-спасителни операции. В: X ЮМК „ПРАКТРО’2009”, Созопол, 2009
 11. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на ефективността на роботизиран технологичен модул. В: XХ ЮМНТК „AДП-2011”, Созопол, ТУ София, 2011, стр. 292-298, ISBN 1310-3946.
 12. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Към въпроса за техническото зрение на мобилни роботи. В: IX МКР „ПРАКТРО’2007”, Варна, Темпора ЕООД, 2007, стр. 299-303, ISBN 978-954-91851-4-0.
 13. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Роботизиран технологичен модул с манипулатор АДП. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 14. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Циклово управление на манипулационна система АДП/ХИ – 01. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
 15. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 16. Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Иглени хващачи за промишлени роботи. В: НК “Синтез на механизми 04”,секция “Роботика”, Сливен, 2004
 17. Костадинов Ч. Г., М. Ст. Пенчев. Времена за движение на хващача при роботи с циклова система за управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM,, Русе, 1995
 18. Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
 19. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Относно зависимостта на производителността на РТМ от сценария на обслужване на технологичното оборудване. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 20. Костадинов Ч., Ив. Пеева. Сравнителен анализ на модели за аналитично прогнозиране на производителността на роботизирани технологични модули. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
 21. Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
 22. Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
 23. Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 24. Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
 25. Костадинов, Ч. Г. Към въпроса за класифициране на системи за масово обслужване. В: XIХ ННТК с международно участие „AДП-2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 574-577, ISBN 13-10-3946.
 26. Костадинов, Ч. Г. Оценка на грешката на позициониране на ПР. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХIX, серия 7, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 2002
 27. Костадинов, Ч. Г. Изследване на иглен хващач за манипулиране на нетвърди предмети. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 28. Костадинов, Ч. Г. Иглени хващачи за манипулиране на трикотажни изделия. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
 29. Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
 30. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Захранваща позиция с манипулатор от типа АДП. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
 31. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Модел на пробождане и алгоритъм за проектиране на иглени хващачи за нетвърди обекти. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 134-139
 32. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Хващащо устройство за обемни нетвърди обекти. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
 33. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно проектирането на иглени хващачи за промишлени роботи. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 140-143
 34. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, Вл. Д. Витлиемов. Алгоритъм за пасивно-активно относително ориентиране при автоматично сглобяване. В: НК РУ&СУ’08, секция “Машиностроителни технологии и механика”, Русе, 2008
 35. Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, М. Ст. Пенчев. Депалетизиращ модул. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
 36. Пеева Ив. В., Ч. Г.Костадинов, В. В.Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно възможността за роботизирано палетизиране на пакети оловни плочи в акумулаторното производство. В: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, стр. 120-124, ISBN 13-10-3946.
 37. Точев Вл., Д. Братанов, Ч. Костадинов. Система за управление на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
учебни пособия
 1. Пеева Ив., Ч. Костадинов. Проектиране на автоматизирано оборудване (албум с конструкции и схеми). Русе, РУ "А.Кънчев", 2009, стр. 63, ISBN 978-954-712-455-4.