Списък на публикациите

статии

  1. Georgieva, D. Mathematical skills are required in the changing world.// Mathematics and Informatics, 2015, No 6, pp. 582-592, ISSN 1310-2230.
доклади
  1. Georgieva, D. Increasing Mathematical Skills and Understanding with Microsoft Excel. IN: Proceedings Volume 54, Series 6.4, Section Education – Research and Innovations, Ruse, University press “Angel Kanchev”, 2015, pp. 49-56, ISBN 1311-3321.
  2. Georgieva, D., P. Kortesi. Development of mathematical skills with commonly used computer software. IN: MultiScience - XXIX, MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of Miskolc, 2015, ISBN 978-963-358-061-5.
  3. Георгиева, Д. Ролята на конструктивизма в обучението по математика. В: Научни трудове на русенския университет, том 53, серия 6.2, секция Педагогика и психология, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
  4. Георгиева, Д. Синтетични и аналитични доказателства на математически твърдения. В: Научни трудове на Русенския Университет, Серия 6.1 - Математика, информатика и физика, том 52, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. 52-58, ISBN 1311-3321.