Списък на публикациите

доклади

  1. Кирилова Е. Синтез на класификатори по цветови признаци за откриване на плесени от рода Fusarium Moniliforme по царевични зърна. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, гр. Русе, 2012
  2. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Оценка влянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", том.48, серия 3.1, Русе, 2009, стр. 144-149
  3. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц.Драганова. Подбор на комплекс от информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена, заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme). В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 125-130
  4. Кирилова Е., Ц. Драганова. Модел на автоматизирана система за разпознаване на заразени с Фузариоза царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 53- 57
  5. Кирилова Е.,П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Статистически характеристики на цифровите изображения на здрави и заболели от Фузариоза царевични семена. В: Trakia Journal of Science, Vol.7, Suppl.2, Ямбол, 2009, стр. 161-167
  6. Кирилова, Е. Анализ на съществуващи автоматизирани системи за окачествяване на селскостопански продукти и зърнени храни. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, Русе, 2011
  7. Пенчев С., П. Даскалов, Е. Кирилова, Р. Цонев, Ц. Драганова. Управление на aвтоматизирана система за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Научни Трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1., Русе, 2008