Списък на публикациите

монографии

 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
студии
 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 2. Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
статии
 1. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. THE SYSTEM FOR ACADEMIC STAFF DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF RUSE (good practices).// STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, 2012, No 20, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 2. Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
 3. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments..// Communication & cognition. Monographies, 2007, No Vol.40, pp. 233-244, ISSN 0378-0880.
 4. Ivanova, G., A. Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments - virtual universities.// CC-AI The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2005, No vol.22, no.1, pp. 5-11, ISSN 0773-4182.
 5. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
 6. Kaczmarski, P., G. Ivanova, S. Smrikarova, F. Vandamme. Suggestions concerning Guidance and Assessment of Training and Research.// SPE - Scientia Paedagogica Experimentalis, Ghent, Belgium, 2018, No 55-2, pp. 79-84, ISSN 0582-2351.
 7. Wangmo Ch., G. Ivanova. Analysis and Design of E-learning System Prototype for Lifelong Learning in Bhutan.// Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2017, No Vol. 5 No. 4, ISSN 1314-8788.
 8. Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
 9. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 10. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 11. Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
 12. Иванова, Г. Център за докторанти към Русенския университет „Ангел Кънчев”.// Списание "Наука", 2012, брой 1, стр. 71-74, ISSN 0861 3362.
 13. Иванова, Г. Нови подходи в обучението по технически дисциплини – натрупан опит и перспективи.// Списание "Образование и технологии", 2012, брой 3, стр. 168-170, ISSN 1314-1791.
 14. Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
 15. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, 2007, брой 1, стр. 96-102., ISSN 978-954-90513-2-2.
доклади
 1. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. An Interactive Educational Software for Convolutional Encoders. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 5274-5281, ISBN 978-84-09-08619-1.
 2. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. MATLAB-Based Software Tool for Implementing Reed-Solomon Encoders Applied in Digital Communication Systems. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1223-1232, ISBN 978-84-09-02709-5.
 3. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Matlab-Based Interactive Simulation Model of Reed-Solomon Encoders Applied in the Educational Process. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 571-577, ISBN 978-88-6292-976-9.
 4. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Software System for Simulation Research of Reed-Solomon Decoders in Presence of Noise Applied in Digital Communication Systems. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2018, 25-28 October 2018, Iași, Romania, Conference Proceedings, Iași, Romania, IEEE, 2018, pp. 31-36, ISBN 978-1-5386-5578-8.
 5. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Interactive Simulation Model of Hamming Codes for Training Purposes. IN: International Conference “New Perspectives in Science Education”, Edition 7, 22-23 March 2018, Florence, Italy, 2018, Conference Proceedings, Florence, Italy, 2018, pp. 564-570, ISBN 978-88-6292-976-9.
 6. Aliev, Y., A. Borodzhieva, G. Ivanova. Simulation Model of Systematic Linear Block Encoders and Decoders Using MATLAB for Training Purposes. IN: 10th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2-4 July 2018, EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2018, pp. 1214-1222, ISBN 978-84-09-02709-5.
 7. Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria (SCOPUS), New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
 8. Barakov, M., G. Ivanova. Analysis of the Proposed Integrated Circuits for Parity, Hamming and Mod 3 Coding Codes Using Logisim. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 9. Beyzat, B., G. Ivanova. Analysis and Design of a Poker Game to Evaluate and Prioritize User Stories for Scrum Teams. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 10. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Modeling and Simulation of Convolutional Encoders Using Logisim for Training Purposes in the University of Ruse. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 177-180, ISBN 2535-0153 (Print).
 11. Borodzhieva, A., Y. Aliev, G. Ivanova. Simulation of the Processes of Encoding and Decoding with Linear Block Codes Detecting and Correcting Errors. IN: Second International Scientific Conference "Industry 4.0", 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Volume 1: Dominant Technologies in "Industry 4.0", Technological Basis of "Industry 4.0", Sofia, 2017, pp. 181-186, ISBN 2535-0153 (Print).
 12. Bratoev, V., G. Ivanova. Online System for Erasmus Student Application and Monitoring Incoming Mobilities. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 121-126, ISBN 2603-4123.
 13. Dimitrov, Pl., G. Ivanova. A Survey of Web Based Educational Platforms. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 109-114, ISBN 2603-4123.
 14. Dzhrekos, Al., G. Ivanova. An Android Mobile Application for Planning an Effective Control of Automobile Service Periods. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 91-96, ISBN 2603-4123.
 15. Georgieva, G., G.Todorov, A.Smrikarov. A. Мodel of a Virtual University - Some Problems during its Development. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003 - Sofia, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd, 2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7, ISBN 954-9641-33-3.
 16. Goranov, Ts., G. Ivanova. An Educational Software for Solving Tasks to Control Arithmetic and Logical Operations. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 97-102, ISBN 2603-4123.
 17. Hina, M., A.Soukane, A. Ramdane-Cherif, G. Ivanova. Robotic Interaction for Assistance to Autistic Children. IN: CompSysTech'18 19th International Conference on Computer Systems and Technologies (SCOPUS), ACM New York, NY, USA, 2018, pp. 178-184, ISBN 978-1-4503-6425-6.
 18. Ivanova G., A. Ivanov, M. Radkov. 3D Virtual Learning and Measuring Environment for Mechanical Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1703-1708, ISBN ISSN 1847-3946.
 19. Ivanova A., V. Stoykova, G. Ivanova. Social Networking in Higher Education – Good Practices and a Case Study from Bulgarian Universities. IN: Proceedings of e-Learning’15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, ISBN 2367 - 6698.
 20. Ivanova G. An Approach of Using Social Media for Educational Purposes in University of Ruse. IN: International Conference on E-learning, Bratislava, Slovakia, 2016, pp. 168-175, ISBN 2367-6698.
 21. Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (SCOPUS), Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
 22. Ivanova G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006, pp. 1.14-1 - 1.14-6, ISBN 978-989-20-0350-4.
 23. Ivanova G., A.Smrikarov. Methodology for Design of Virtual Learning Environments – Virtual Universities. IN: Proceedings of the International e-Learning II Conference - Berlin, Germany, Gent, 2005, pp. 59-66, ISBN 90-70963-922.
 24. Ivanova G., V. Kozov, P. Zlatarov. Gamification in Software Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1685-1690, ISBN 1847-3946.
 25. Ivanova, A., G. Ivanova. Net-Generation Learning Style – a Challenge for Higher Education. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2009 (SCOPUS), Ruse, Avangard Print, 2009, pp. IV.2-1 – IV.2-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 26. Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2008 (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 27. Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments. IN: Proceeding of International Conference on Computer Systems and Technologies'06, V.Tarnovo, 2006, pp. V.14-1-V.14-6, ISBN 954-9641-46-5.
 28. Ivanova, G., A. Ivanov. 3D Virtual Training Laboratory in Cutting Tools. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’11, Bucharest, Romania, Editura ASE, 2011, pp. 153-158, ISBN 978-606-505-460-8.
 29. Ivanova, G., A. Ivanov, K. Kolarov. 3D Virtual Learning and Measuring Drill Tools. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, (SCOPUS), NY, USA, ACM Inc., 2013, pp. 337-344, ISBN 978-1-4503-2021-4.
 30. Ivanova, G., A. Ivanova, I. Ivanov. Schematic Diagram Editor and Simulator on Reliability and Diagnostics of Computer Systems. IN: ACM International Conference Proceeding (SCOPUS), Vol. 578, 2011, pp. 583-589, ISBN 978-1-4503-0917-2.
 31. Ivanova, G., G.Todorov, A.Smrikarov. Interface for Virtual University – Requirements and Indicators for Efficiency Assessment. IN: Proceeding of the International Conference UniTech’03, Gabrovo, 2003, pp. I-280 – I-284, ISBN 954-683-167-0.
 32. Ivanova, G., S. Smrikarova. Virtual Laboratory for Coding Theory Training. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-611-4.
 33. Ivanova, G., Y.Aliev, A. Ivanov. Augmented Reality Textbook for Future Blended Education. IN: International Conference on E-Learning: E-Learning'14, Spain, Canary Islands, Tenerife, 2014, pp. 130-136, ISBN 978-954-712-611-4.
 34. Ivanova,A., G.Ivanova, A.Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. IN: Proceedings of the e-Learning Conference’07, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 101-106, ISBN 978-975-6437-75-9.
 35. Ivanova,G., A. Smrikarov. Some Approaches to Implementation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2004, Ruse, Avantgard Print Ltd., 2004, pp. IV.25-1 – IV.25-6, ISBN 954-9641-38-4.
 36. Ivanova,G., A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09, Berlin, Germany, Avangard Print - Ruse, Bulgaria, 2009, pp. 100-106, ISBN 1313-9207.
 37. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Web Based 3D Environment for Learning and Measuring Turning Tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, Advanced Distributed Learning Association, 2018, pp. 84-90, vol 2, ISBN 10.12753/2066-026.
 38. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Designing Methodology for the Integration of 3D Printing to the Mechanical Engineering Curriculum using Virtual 3D Learning Environment. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 2451-2458, ISBN 978-84-09-05948-5.
 39. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Improving Computer Engineering Students' Understanding Of Contemporary 3d Object Technologies And Integration Of Software Development Approaches. IN: 13th International Technology, Education and Development Conference INTED2019 Proceedings, Valencia, SPAIN, 2019, pp. 5920-5925, ISBN 978-84-09-08619-1.
 40. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. Flipped Classroom Model And Immersive Learning In The Mechanical Engineering Education. IN: Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 2019, Magdeburg, Germany, 2019
 41. Kozov V., G. Ivanova, A. Ivanov. A CONCEPTUAL MODEL OF 3D WEB LEARNING ENVIRONMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN18 Proceedings, Palma de Mallorca, 2018, pp. 6543-6549, ISBN 978-84-09-02709-5.
 42. Petrov, N ., G. Ivanova. The Fuga Car Standard - the End of High Road Fatality Rates. IN: 58th Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”, Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 43. Smrikarov, A., G. Ivanova, Y.Aliev. Vision for the Classroom of the Future (Future Education Space). IN: Proceeding of 58-th Annual Scientific Conference of University of Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future II", Ruse, 2019, pp. под печат
 44. Stavrev, D., G.Ivanova. Systematically Control on the Effectiveness of Anatomy Teaching Based Upon E-Shell Learning. IN: Proceeding of the XX National Congress of the Bulgarian Anatomy Society and IX International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, Volume 43(2), 2011, ISBN 0582-3250.
 45. Todorov, I., G. Ivanova. An Interactive Educational Tool for Studying The Hamming Code Algorithm for Encoding and Decoding Data Using Matrix Method. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 79-84, ISBN 2603-4123.
 46. Todorov, V., G. Ivanova. An Interactive Software for Studying the Algorithm for Data Encoding Using Cyclic Code. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 85-90, ISBN 2603-4123.
 47. Vatchkova E., G.Ivanova. Implementation of Virtual HRMD Library for Training and Development of HR Consultants in TechnoLogica. IN: International Conference Global Insights in People Management, Nicosia, Cyprus, 2008
 48. Vitkova Е., A.Smrikarov, O.Kouzov, G.Ivanova. PLENARY PAPER: National Program for Establishment of Virtual Educational Space in Bulgaria – Main Results and Forthcoming Tasks.. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Portugal, Coimbra, 2006, pp. XI-XVI, ISBN 978-989-20-0350-4.
 49. Zdravkov, L., G. Ivanova. An Innovative Method for Studying the Components in Computer Motherboard using Augmented Reality. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 3.4., University of Ruse, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 103-108, ISBN 2603-4123.
 50. Zdravkov, L., G. Ivanova, Al. Ivanov. Virtual and Augmented Reality for Educational Purposes in the Field of Mechanical Engineering. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Ruse, Bulgaria, 2019
 51. Zlatarov P., G. Ivanova. A CONCEPTUAL MODEL FOR USER-CENTERED LEARNING ENVIRONMENT FOR INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. IN: EDULEARN 2018, Palma de Mallorca, Spain, 2018, ISBN 978-84-09-02709-5.
 52. Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
 53. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
 54. Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
 55. Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
 56. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 57. Братоев, В., Г. Иванова. Интерактивен софтуер за генериране на тестове за откриване на неизправности в последователни схеми. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 58. Димитров, П., Г. Иванова. Изследване на технологиите за реализация и визуализация на триизмерни обекти в уеб. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 176-180, ISBN 1311-3321.
 59. Златаров, П., Г. Иванова. Уеб базирано приложение за мониторинг и известяване за проблеми с мрежови сървъри. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2016, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
 60. Златаров, П., Г. Иванова. Web of Things – приложение на уеб технологиите за обмен на данни в Internet of Things мрежи. Приложна реализация на система за събиране на данни. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2015, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 61. Златаров, П., Г. Иванова. Един подход за приложение на „Internet of Things“. Мрежи от сензори и устройства. Отдалечено отчитане и анализ на сензори чрез микроконтролер. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2014, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 62. Иванов Ал., Г. Иванова, Г. Методиев. Методика за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, 2011, стр. 138-143, ISBN 1311-3321.
 63. Иванова Г., А. Иванов. Методика за виртуално изучаване и измерване на конструктивните и геометрични параметри на червячни модулни фрези. В: НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 52, серия 2, Русе, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 64. Иванова Г., Ал. Иванов, К. Кръстев. Виртуално измерване на зъбодълбачни колела.. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 3.2, Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 65. Иванова, Г. Виртуална лаборатория по надеждност и диагностика на компютърни системи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 2012, стр. 295-300, ISBN 978-954-23-0747-1.
 66. Иванова, Г., Ал. Иванов. Виртуален образователен инструмент за измерване на конструктивните и геометричните параметри на протяжките. В: Дни на науката’2011, Велико Търново, Фабер, 2011, стр. 200-209, ISBN 1314-2283.
 67. Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
 68. Иванова,А., Г.Иванова, А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-23-0.
 69. Мицова, К., Г. Иванова. Онлайн система за оптимизиране организационните процеси на танцови събития и фестивали. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2017, стр. 170-175, ISBN 1311-3321.
 70. Николов, Б., Г. Иванова. Изследване на системи за неприсъствени заседания. В: Студентска научна сесия – СНС’11, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 122-128, ISBN 1311-3321.
 71. Смрикаров, А., Д. Станчев, Г. Иванова. Система за осигуряване на качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата. В: Сборник “Докторантурата - проблеми и решения”, Русе, 2003, стр. 43-50, ISBN 954-712-248-7.
 72. Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.. В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, София, 2007, стр. стр. 96-102, ISBN 978-954-90513-2-2.
 73. Ставрев, Д. , Г. Иванова. Електронно обучение в преподаването на анатомия – натрупан опит и перспективи. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Стопанска академия, 2012, стр. 301-308, ISBN 978-954-23-0747-1.
 74. Ставрев, Д., Г. Иванова. Изследване на ефекта от прилагане на електронно обучение, като част от комплексния метод в преподаването. В: Сборник с доклади на Международна научна конференция, Варна, Наука и икономика, 2012, стр. 186-192, ISBN 978-954-21-0630-2.
 75. Тодоров, Г., Г. Георгиева, А. Смрикаров. Влияние на информационните и комуникационните технологии върху развитието на висшите училища.. В: Сборник научни трудове на научната конфернция на РУ “А.Кънчев”, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 9-15, ISBN 1311-3321.
 76. Юмеров, Б., Г. Иванова. Решаване на задачи за локализиране на неизправности в комбинационни схеми. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2016, стр. 148-153, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Костадинов, Н., А. Иванова, Г. Иванова. Технология на проектирането – ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 132, ISBN 978-954-712-424-0.
 2. Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
учебни пособия
 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 2. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 3. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
други трудове
 1. Иванова, А, Н. Костадинов, Г. Иванова. Обучение по VHDL на студентите по компютърни системи и технологии в Русенски университет, Национален семинар на v(HDL) – обществото, научно съобщение, 2008
 2. Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
 3. Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
 4. Иванова, Г. Център за докторанти към Русенски университет, Научно съобщение на Докторантски семинар, Габрово, 2011
 5. Иванова, Г. Софтуерната платформа за електронно обучение e-Learning Shell – основни възможности, Научно съобщение по Проект "Докторантски семинар към филологически факултет", В. Търново, 2008
 6. Смрикаров, А., Г. Иванова. Tрансгранична подкрепа на образованието за екологично бизнес развитие в българо-румънските области за добросъседство, Научно съобщение на Международен форум Дунав мост – мост на европейското трансгранично сътрудничеств, 2014
 7. Смрикаров,А.С, Г.Иванова, Акад. П. Кендеров. Виртуален инфо център за докторанти, Съобщение на Национален семинар по е-обучение, 2005
патенти и др.
 1. Иванова , Г., Ал. Иванов. "Среда за виртуално измерване на конструктивни и геометрични параметри на протяжки", Сертификат за авторски права, No 08102011,2011.
 2. Смрикаров,А., Г.Иванова, Т.Георгиев, Й.Калмуков. ВИРТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ, Сертификат за авторски права, No 140,2006.