Списък на публикациите

монографии

 1. Стефанов, Г. Капиталови търговски дружества. София, сп.Труд и право, 2011, ISBN 978-954-608-180-3.
 2. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност. В.Търново, Сиби, 2011, ISBN 987-876-98.
 3. Стефанов, Г. Модернизация на европейското и българското конкурентно право.. В. Търново, Авагар, 2010, ISBN --.
 4. Стефанов, Г. Модернизация на Европейското и българското конкурентно право. В.Търново, Фабер, 2010, ISBN 978-954-400-324-1.
студии
 1. Стефанов, Г. За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях. 2010, кн. 3. сп. Търговско и конкурентно право, кн.3, 2010, ISBN --.
 2. Стефанов, Г. Забраната на картелите според европейското и българското конкурентно право. сп. Социално-икономически анализи, ВТУ-Стопански факултет, 2010, ISBN 1313-6909.
статии
 1. Стефанов, Г. За търговското качество на физическите лица.// сп. Търговско и конкурентно право, 2011, брой кн.1
 2. Стефанов, Г. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2010, брой кн.1
 3. Стефанов, Г. Заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.1
 4. Стефанов, Г. Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.4
 5. Стефанов, Г. Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях.// сп. Търговско и конкурентно право, 2010, брой кн.6
 6. Стефанов, Г. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност.// сп. Търговско право, 2008, брой кн.1
учебници
 1. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 987-954-427-925-7.
 2. Стефанов, Г. Европейско дружествено право.. В.Търново, Авагар, 2011, ISBN 978-954-427-955-4.
 3. Стефанов, Г. Основи на гражданското право. В.Търново, Авагар, 2007, ISBN 978-954-427-951-2.
учебни пособия
 1. Стефанов, Г. Правото на държавна и общинска собственост( за дистанционно обучение). ВТУ, В.Търново, 2007, ISBN електронен.
 2. Стефанов, Г.Ст. Наследствено право( за дистанционно обучение). ВТУ, 2007. ВТУ, Сиби, 2007, ISBN електронен.