Списък на публикациите

монографии

 1. Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
студии
 1. Kunev, S., D. Antonova, I. Kostadinova. Study of factors affecting innovation activity of SMEs in the furniture industry in Bulgaria (the case of "Dominex Pro"). IN: Monograph "How to prevent SMEs failure", Visegrad+ Grant No. 21820267. Serbia, Printing pres: Happy, Zajecar, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019, pp. 449-495, ISBN 978-86-6305-095-2.
статии
 1. Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
 2. Kostadinova I N Evgeniev. CHANGES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL ORGANIZATIONS THROUGH EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCE (E&SC) DEVELOPMENT OF DOCTORS.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 124-132, ISSN 2344 – 6315.
 3. Kostadinova I., D. Antonova. Integrated system for improving professional competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 88-101, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 4. Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. 132-142, ISSN 2344-6315.
 5. Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
 6. Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
 7. Костадинова И. Природа на риска в бизнес процеси, в: (Колективна монография) Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, и кол., раздел V, „Мениджмънт на бизнес процеси"..// Русе, 2012, брой 1, стр. 382-394, ISSN 978-954-867-5512.
 8. Костадинова И. Иновационен подход и модели за управление на емоционалната и социална интелигентност.// International journal for science and innovations for the industry, 2014, брой 1, стр. 38-44, ISSN 1314-8907.
доклади
 1. Kostadinova I. Digital Models for Transformation of Corporate Social Responsibility Education. IN: Conference Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, IEEE Digital Xplore., DOI 10.1109.EAEEIE46886.2019, 2019, pp. 277-81, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 2. Kostadinova I. New social dimensions of relationship in health care organizations. IN: International scientific conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Ruse, PRIMAX, 2014, pp. 273-280, ISBN 978-954-8675-82-6.
 3. Kostadinova I S Ahmedova. EVALUATION OF MOTIVATION AS AN ELEMENT OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE IN NON-PROFIT ORGANIZATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1. Ruse, Русе, University of Ruse, 2019, 2019, pp. 43-52, ISBN ISSN 2603-4123.
 4. Kostadinova I., S. Kunev. Analysis of results from survey report on social responsibility's learning needs. IN: 57-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of University of Ruse, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse "Angel kanchev", 2018, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
 5. Kostadinova, I., D. Antonova. Key Competencies in Sustainability: Assessment of Innovative Factors Influencing the Development of Human Resources in Health Care System. IN: : The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica,, 2018, pp. 577-591, ISBN 978-80-245-2274-6.
 6. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Digital Models of Technological Entrepreneurship. A Methodological Guide to Starting a Business in Digital Technology Entrepreneurship. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 9, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 69-76, ISBN ISSN 2603-4123.
 7. Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Influence of University Graduates’ Skills and Attitudes on the Current Status and Future Development of Organisations with Innovation Activities in Ruse Region (Bulgaria). IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 58, book 5.1. Economics and Management, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 133-139, ISBN ISSN: 2603-4123.
 8. Kostadinova, I., S. Kunev, D. Antonova. Integrating the principles of responsible management education according to the needs of CSR learning. IN: The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic, Prague, Nakladatelství Oeconomica - Praha, 2019, pp. 369-380, ISBN 978-80-245-2274-6.
 9. Kostadinova,I. D. Antonova. Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 469-480, ISBN 978-619-7026-28-3.
 10. Kunev, S., I. Kostadinova, G.Angelova. Methodological approach for internal assessment of influential factors on the innovation activity of an industrial enterprise. IN: Proceedings of University of Ruse 2018, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", 2018, pp. 55-59, ISBN 1311-3321 (print).
 11. Костадинова И. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДА НА 360° ОБРАТНА ВРЪЗКА. В: МНК XIII ISC, Созопол, България, 2015, ISBN 1314-6327.
 12. Костадинова И. Дефиниране на категориите „емоционална и социална интелигентност” за целите на практикоприложни изследвания. В: Научни трудове на Русенския университет Русе Том 52 серия 5.1, Русе, 2013, стр. 85-89
учебни пособия
 1. Павлов, Д., Костадинова, И. Бизнес план в 20 думи – възможна невъзможност // Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 91-103, ISBN 978-954-8675-51-2.
други трудове
 1. Костадинова И. Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат, 2016,Издателски център: Русенски университет "Ангел Кънчев", стр. 51
 2. Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част, PRIMAX, 2017,ISBN 978-619-7242-29-4, стр. 111-122