Списък на публикациите

статии

 1. Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
 2. Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
 3. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
 4. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
 5. Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
 6. Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
 7. Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
 8. Динев Г., К. Каменов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на червячна фреза за нарязване на зъбни колела тип "НОВИКОВ".// Машиностроене, 1990, брой 2, стр. 76 - 77
 9. Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
 10. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за определяне взаимното разположение на елементарни геометрични обекти в равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
 11. Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за решаване на задачи със съставни геометрични обекти от равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
доклади
 1. Dinev G., K. Kamenov. Computer aided design and constructive documentation of planetary gearbox. IN: International Congress- Mechanical Engenering Technologies, Vol 5, Varna,, 2004, pp. 212-215
 2. Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
 3. Haralanova V., K. Kamenov, V. Ronkova. CHALLENGES IN TRAINING ON ENGINEERING GRAPHICS - EXPERIENCES FROM TWO EUROPEAN UNIVERSITIES. IN: Proceedings of EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 7502-7513, ISBN 978-84-09-02709-5.
 4. Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
 5. Белкинова Д., Кр.Каменов. Подготовка и моделиране на данни за стандартизирани детайли при автоматизираното проектиране на инструменти за нарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
 6. Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
 7. Динев Г. К. Каменов. Възможности за повишаване работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 113-117
 8. Динев Г., Кр. Каменов. Стандартизационната осигуреност за анализ на конструкторски решения. В: Сборник доклади Единадесета национална конференция с международно участие „Стандартизация- Европейска интеграция- Потребители * 2003“, София, 2003
 9. Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", том. 31, серия 6, Транспорт и машинознание., Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1988
 10. Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
 11. Енчева В., Р. Митева, Кр. Каменов. Учебни графични примери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 12. Каменов К. Приложение на OCR софтуер с отворен код при разпознаване на графични символи от машиностроителни чертежи. В: НК РУ, Русе, 2013
 13. Каменов Кр. Методи за конвертиране „растер-вектор” при графични документи- предимства и недостатъци. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 14. Каменов Кр. Контурният анализ – възможности за извличане на информация от машиностроителни чертежи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
 15. Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011
 16. Каменов, Кр. ОТНОСНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА В AutoCAD® 2006. В: Научни трудове на Русенския университет- 2009, том 47, Русе, 2009
 17. Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
 18. Караджов К., Кр. Каменов. ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНКА И РАНЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В: 4. научна конференция “Пожарната и аварийна безопасност ’2007”, София, 2007
 19. Караджов К., Кр. Каменов. Определяне на шума в промишлено предприятие в етапа на проектиране. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 45, СЕРИЯ 1, Русе, 2006
 20. Лепаров M., К.Каменов. Инженерен анализ на техническа документация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 197-201
 21. Лепаров М., К.Каменов. По въпроса за трансформации на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 202-206
 22. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Някои начини за търсене на варианти на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 23. Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Относно мултиплицирането на функциите на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
 24. Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
 25. Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
учебни пособия
 1. Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
 2. Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.
 3. Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
 4. Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
 5. Каменов Кр., В. Ронкова. Сборник от задачи по инженерна графика. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2018, стр. 53, ISBN 978-954-712-744-9.
 6. Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането". Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, ISBN ХХ.
 7. Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
 8. Томов Вл., Кр. Каменов. Методично ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университ, 2005, стр. 98, ISBN 24138.
патенти и др.
 1. Е. Ангелова, К. Каменов, В. Ронкова. „Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ”, Удостоверение за авторско право, No 1303,2013.