Списък на публикациите

статии

 1. Д. Камаринчева. Графични особености на Панайот-Хитовите „Фамилиарни забележки. Спомени”.// Научни трудове на РУ, 2014, брой т.53, серия , стр. 62-66, ISSN 1311-3321.
 2. Камаринчева, Д. Семантични параметри на колективната неотчуждаема принадлежност – структурна единица в рамките на категорията свръхпосесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2010, брой 49, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 3. Камаринчева, Д. Явлението „скрит предикат” в българската лингвистична литература.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 479, ISSN 978-954-8190-76-3.
 4. Камаринчева, Д. Характер на местоименния определител в посесивни конструкции с неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2009, брой 48, стр. 25, ISSN 1311-3321.
 5. Камаринчева, Д. Семантични граници на категорията неотчуждаема принадлежност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2008, брой 47, стр. 61, ISSN 1311-3321.
 6. Камаринчева, Д. Когнитивен анализ на категорията неотчуждаема принадлежност.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 492, ISSN 978-954-8190-57-2.
 7. Камаринчева, Д. Категориите притежателност и партитивност – отношение и интерференция.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2007, брой 46, стр. 69, ISSN 1311-3321.
 8. Камаринчева, Д. Наблюдения върху функцията на кратките лични и посесивни местоимения във фолклорния песенен текст.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 376, ISSN 954-8190-49-4.
 9. Камаринчева, Д. Проблемът за неотчуждаемата принадлежност в руската лингвистична литература.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2005, брой 44, стр. 58, ISSN 1311-3321.
 10. Камаринчева, Д. Психолингвистичен анализ на едно асоциативно проучване.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 296, ISSN 954-8190-14.
 11. Камаринчева, Д. Антропоцентричната система в с.Бъзовец – прякори и прозвища.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2003, брой 40, стр. 19, ISSN 1311-3321.
 12. Камаринчева, Д. За една нетипична употреба на възвратното местоимение СИ.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2002, брой 39, стр. 23, ISSN 1311-3321.
 13. Камаринчева, Д. Функционална характеристика на категорията “неотчуждаема принадлежност” в романа на Свилен Капсъзов “Краят на потоците”.// Родопите, човекът и песента, 2001, брой 1, стр. 77, ISSN *3221-667.
 14. Камаринчева, Д. Семантична структура на категорията принадлежност.// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 203, ISSN 954-8190-18-.
 15. Камаринчева, Д. Семантична характеристика на имената, назоваващи частите на човешкото тяло.// Арнаудов сборник, 2000, брой 1, стр. 2001, ISSN 954-8190-141.
 16. Камаринчева, Д. За отношението между членуване и посесивност.// Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 1999, брой 37, стр. 41, ISSN 1311-3321.
 17. Камаринчева, Д. На границата между грешките и словотворчеството.// Предучилищно възпитание, 1998, брой 9, стр. 12, ISSN 0204-7004.
 18. Камаринчева, Д. Отношението базов учител-студенти в системата на образованието и квалификацията..// Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, 1998, брой 1, стр. 128, ISSN 954-687-017-Х.
доклади
 1. Д. Камаринчева. Биографията на една грамотност. В: Арнаудов сборник, т.8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, стр. 301-305, ISBN 978-619-7058-33-8.
 2. Д. Камаринчева. Отчуждаемите корелати в сферата на неотчуждаемото притежание. В: Арнаудов сборник, т.7, Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, стр. 324-328, ISBN 978-619-7058-06-2.
 3. Д. Камаринчева. Проблеми на акцентните колебания. В: Изследване речта на носителите на съвременния български език, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 56-61, ISBN 978-619-7071-30-6.
 4. Д. Камаринчева. Синтактико-семантичен аспект на свръхпосесивните отношения. В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция. Бургас, Велико Търново, ИК "Знак'94", 2012, стр. 215-222, ISBN 978-954-8305-24-2.
книги
 1. Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
 2. В.Донева, Д.Цонева, Даниела Камаринчева, Е.Недкова, Р.Русев,Р.Горанов. Семантичен анализ на стихотворението “Сиво” от Валери Петров. Русе, ВТУ, 1994, стр. 159, ISBN **678-243-025.