Списък на публикациите

монографии

 1. Лечева Г. Професионалното образование на студентите-бъдещи учители (европейски директиви и национална действителност). Силистра, РИТТ, 2015, стр. 98, ISBN 978 954 759 318-3.
 2. Лечева, Г. Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители.. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 162, ISBN 978 954 759 319-0.
 3. Лечева, Г. Синергетични методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Силистра, РИТТ, 2010, стр. 86, ISBN 10:-954-759-250-5.
 4. Лечева, Г.Л. Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. Силистра, РИТТ, 2015, стр. 216, ISBN 978 954 759 321-3.
студии
 1. Галина Лечева. Експеренциалното образование. Известия, кн. 9., Издателски център на Русенския университет, 2017, стр. 127-141, ISBN 1313-7395.
 2. Лечева, Г. Епоха и съвременници на Паисий. В: Езикът на българите – съхранена духовност (сборник). Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790.
 3. Лечева, Г. Житие и страдание грешнаго Софрония” – начален етап на българската белетристика. Традиции на старата и тенденции на новата българска литература (сборник ). Велико Търново, Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-788-3.
 4. Лечева, Г. Кирило-Методиевият контекст на Симеоновия Златен век.В: Езикът на българите – съхранена духовност". Силистра, РИТТ, 2007, ISBN 9-789547-591790..
 5. Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия Шестоднев. Шумен, Университетско издателство - ШУ, 2003, ISBN 954-753-035-6.
статии
 1. (Lina) Galina Lecheva. Tehnological Integration in Teaching Literature.// KNOWLEDGE - International Jurnal, 2019, No 6, pp. 1937-1943, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2019, Global Impact&Quality Factor)
 2. Галина Лечева. Неканоничният средновековен образ на света според богомилскитe книги.// Научни трудове на Русенски университет, 2016, брой Серия 11, стр. 91-95, ISSN 1311-3321.
 3. Лечева, Г. Синергия на образователния диалог.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2008, брой 3, стр. 12
 4. Лечева, Г. Завръщане в бъдещето.// сп. Матадор, 2007, брой 65, ISSN 1312-8108.
 5. Лечева, Г. Александър Дюма и романизованата история на Френската революция.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 6. Лечева, Г. Характеристика на античната култура.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 7. Лечева, Г. Човек се подмладява, когато душата му е свободна.// Майски научни четения, 2007, брой -
 8. Лечева, Г. Библията и литературното образование – национални реалности и глобален проект.// Известия. Книга II, Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2007, брой 2, ISSN 9 789547 591844 с.
 9. Лечева, Г. Библията и литературното образование - национални реалности и глобален проект.// Известия, 2007, брой 2, ISSN 10-954-759-184-3.
 10. Лечева, Г. Омировата "Илиада".// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 11. Лечева, Г. Апокрифи - произход, същност, жанрова характеристика.// www.pomagalo.com, 2007, брой 1
 12. Лечева, Г. Ние и другите – българската самоидентификация в дискурса Изток – Запад.// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2007, брой 2, ISSN 9 789547 591844 с.
 13. Лечева, Г. Старогръцката лирика - непреходна и вечна.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
 14. Лечева, Г. Везирът и Гергана – една невъзможна любов.// сп. Матадор, 2006, брой 64, ISSN 1312-8108.
 15. Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия „Шестоднев".// www.LiterNet.bg, 2004, брой -
 16. Лечева, Г. O’ писменех Черноризца Храбра - жанр и композиция (методическа разработка на урок).// Развитие на критическото мислене чрез четене и писане. (сборник) Българска асоциация по четене., 2003, брой 1, ISSN 954-759-063-4.
 17. Лечева, Г. Ракията като библейски генотип и неговото пълнофункционализиране във фолклора и литературата.// www.pomagalo.com, 2002, брой -
 18. Лечева, Г. За библейския генотип и реципиента.// Литературна историография и възрожденска куртура. (сборник), 2002, брой -, ISSN 954-577-236-0.
 19. Лечева, Г. Исторически конотации на мнението на Патриарх Евтимий за брака.// Майски научни четения, 2000, брой -
 20. Лечева, Г. Лабиринтътъ на Минотавъра и героят Одисей.// сп. Дарба, 1998, брой 2
 21. Лечева, Г. Образът на Константин-Кирил Философ от пространното му житие – епическа и библейска поетика.// сп. Родна реч, 1997, брой 9
 22. Лечева, Г. Смелых убывают реже” – рецензия на монографията на А. Калоянов „Българското шаманство”.// Любословие или периодическо списание.томІ, година І - Шумен, 1996, брой 1
 23. Лечева, Г. Тезиси за префункционализирането на библейския генотип в две творби.// Библия-фолклор-литература (сборник), 1996, брой 1, ISSN 954-524-152-7.
 24. Лечева, Г. Послание, останало от миналото.// сп. Дарба, 1996, брой 7-8, ISSN 1310-8328.
 25. Лечева, Г. „История славянобългарская” реализация на перманетното литературно развитие.// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”., 1995, брой 4, ISSN 0861-7902.
 26. Лечева, Г. За библейското съдържание на една фолклорна поема..// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1995, брой 2, ISSN 0861-7902.
 27. Лечева, Г.Р. Профессиональная подготовка студентов - будущих учителей.// International Trends in Science and Technology» October 17, 2017 Warsaw, Poland, 2017, брой Vol. 3, стр. 10, ISSN 2544-9435. (с импакт фактор: 85 /2017, RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017)
доклади
 1. Галина Лечева. TECHNOLOGICAL INTEGRATION IN TEACHING LITERATURE. IN: 23rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko, 2019
 2. Галина Лечева. Практическото обучение на студентите – бъдещи учители. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 3. Галина Лечева. IT-технологиите при преподаване на литература. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
 4. Лечева Г. Учебното съдържание по литература и бестселърите на съвременната българска литература. В: Майски научни четения, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 5. Лечева, Г. Кукленият дом и Заратустра. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008, ISBN 1311-3321.
 6. Лечева, Г. Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език и литература с цел професионализация на обучението на студентите от спец. „Педагогика на обучението по ...“. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 7. Лечева, Г. Eлектронното обучение и изграждането на професионални компетенции у студентите – бъдещи учители. В: Майски научни четения, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2014, стр. 5, ISBN 1311-3321.
 8. Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование. В: Трудове на РУ, Русе, 2010
 9. Лечева, Г. Европейски директиви в българското висше образование (пленарен доклад на Студентска научна сесия). В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
 10. Лечева, Г. Ключовите компетенции на студентите - бъдещи учители в контекста на "Процесът Болоня". В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
 11. Лечева, Г. Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентити, бъдещи учители. В: Сборник с доклади от конференция, Русе, 2009
 12. Лечева, Г. Стиловете на учене като педагогическа компетентност за разнообразяване на преподавателските стратегии. В: сборник с доклади - конференция, Русе, 2009
 13. Лечева, Г. Мотивацията - гаранция за позитивно отношение към учебния процес. В: Конференция-сборник с доклади, Русе, 2009
 14. Лечева, Г. Концепцията за преносимите умения в Европа на познанието и учебната работилница по педагогическо майсторство. С Том 1.. В: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”., Велико Търново, 2009, ISBN 954-753-035-6.
 15. Лечева, Г. Модел на учебна работилница по педагогическо майстроство. В: Конференция - сборник с доклади, Русе, 2009
 16. Лечева, Г. Експеренциалното образование. В: глава от проект за докторантска разработка, Силистра, 2008
 17. Лечева, Г. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература. В: конференция - сборник с доклади, Русе, 2008
 18. Лечева, Г. Эпос Гомера „Одисея” – рассказ о человеческой жизни. В: Бочкарёвские чтения: Материалы XXX Зональной конференции литературоведов Поволжья, Самара (Русия), 2007, ISBN 264 - 273..
 19. Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика. Научни трудове на Русенския университет, том 45, серия 7.2. Русе. 2006. ISSN. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
 20. Лечева, Г. Начало и развой на българската белетристика.. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2006, ISBN 1311-3321.
 21. Лечева, Г. Пространното житие на Константин-Кирил Философ – компилация от епическа и библейска поетика или образът –топос на агиографски герой-апостол. В: Международна научна конференция – 1900 години град Силистра., Силистра, 2006, ISBN 954-759-146-0.
 22. Лечева, Г. Образът на идеалния владетел и неговият библейски генотип в „Похвално слово за Константин и Елена” от Патриарх Евтимий Български. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 23. Лечева, Г. Библейският генотип в историята на патриарх Йосиф и старата българска литература. В: Осми международен симпозиум – Свети Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в европейската култура., Велико Търново, 2004, ISBN 954 524 408 9.
 24. Лечева, Г. Оскар Уайлд – геният на разговора и жрецът на хедонизма. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 25. Лечева, Г. Библейският генотип и неговото префункционализиране в обучението по литература. В: Научно-практическа конференция „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. 2003, Смолян., 2003
 26. Лечева, Г. Оформяне на исляма като религия. Научни трудове на Русенския университет, том 40, серия 5. Русе. 2003. ISSN. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2003, ISBN 1311-3321.
 27. Лечева, Г. Григорий Цамблак и Софийската новомъченическа школа (т.7). В: Седми международен симпозиум - Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа., Велико Търново, 2002, ISBN 954-524-339-2.
 28. Лечева, Г. Райските дървета и проблемът за греха и знанието в Библията. В: Балканска научна конференция, Кърджали, 2002, ISBN 954-9634-16-7.
 29. Лечева, Г. Симеоновият Златен век и славянското просвещение. В: Майски научни четения, Силистра, 2001
 30. Лечева, Г. Мотивът „Слънчова женитба” като реликт от космогоничен мит. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център на РУ, 2001, ISBN 1311-3321.
 31. Лечева, Г. Перманентност на символичната семантика и нейните исторически конотации. Международен симпозиум „Любопитство, знание и власт” – втора кръгла маса, посветена на каталогизирането на славянските и гръцки. В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”. Том 90(9). 2000, София, 2000, ISBN 1311-784Х..
 32. Лечева, Г. Лабиринтът на Минотавъра, героят Одисей и човешката инициативност. В: Майски научни четения. Силистра., Силистра, РИТТ, 1998
 33. Лечева, Г. Фолклор и библейски реминисценции в първата българска повест „Нещастна фамилия”. В: Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ВТУ, 1995, ISBN 0861-7902.
учебни пособия
 1. Галина Лечева. WEB-базиран курс по Антична литература. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 2. Лечева, Г. Западноевропейска литература (записки от семинарни занятия). Силистра, RITT, 2008, стр. 138, ISBN 10-954-759-201-7.
 3. Лечева, Г. Българската литература през Възраждането. Русе, Издателски център на РУ, 2007, стр. 188, ISBN 978-954-712-384-7.
 4. Лечева, Г. Помагало по старогръцка литература (епос - лирика - драма). Силистра, RITT, 2006, стр. 156, ISBN 10-954-759-148-7.
 5. Лечева, Г. Библейският Генотип в обучението по литература (методически разработки по литература за ІХ клас). Силистра, RITT, 2002, ISBN 10-954-759-148-7.
книги
 1. Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
 2. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 3. Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
други трудове
 1. Lina Galina Lecheva, a PhD. Старобългарската писмена култура, работен вариант на учебно пособие, 2019,http://lechevag.blogspot.bg/p/blog-page_18.html, стр. 260
 2. Lina Galina Lecheva, a PhD. Litera scripta manet, Verba volat, страница от личен блог с научнопопулярни публикации с очаквана значимост за обществото, 2015,http://lechevag.blogspot.bg/p/1.html, pp. 100