Списък на публикациите

монографии

 1. Любенов Л. Пазари и реализация на земеделски продукти. Русе, Медиатех, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-039-7.
 2. Нанева А., Г. Вълчев, Е. Трифонов, Л. Любенов, Л. Доганова, М. Косева, Ст. Николова. Надеждност на икономическите системи. Русе, Печатна база РУ, 2005, стр. 178-208, ISBN 954-712-271-1.
студии
 1. Lyubenov L. A priori study of marketing innovation strategies of agricultural enterprises in Bulgaria. Economic Studies, book 4, Sofia, BAS, 2012, pp. 20, ISBN -.
 2. Любенов Л. Развитие на съвременните аграрни политики. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 46, ISBN -.
 3. Любенов Л. Агропазари. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44, ISBN -.
 4. Любенов, Л. Комуникационни политики на земеделските предприятия в България. София, БАН, списание Икономически изследвания, кн. 4, 2013, стр. 22, ISBN -.
 5. Любенов, Л. Брандиране на земеделски продукти. София, БАН, сп. Икономически изследвания, кн. 4, 2015, стр. 138 – 159, ISBN 0205-3292.
 6. Любенова, А., Л. Любенов,. Проблеми по формиране и моделиране на оборотния капитал. София, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2003, ISBN 0205-3845.
статии
 1. 1.Atanasov At., Hristakov I., Lubenov L., Vladut V., Dochev V., Biris St.S,. Organic apiary design in Bulgaria.// International symposium, ISB-INMA TEH' 2014., 2014, No 10, pp. pp.127-134, ISSN ISSN 2344 - 4126.
 2. Lyubenov L., D. Pelovska. Marketing of Bulgarian Wines.// Journal of Montain, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2017, No 20 (4), pp. 137-150, ISSN 1311-0489.
 3. Lyubenova A. L. Lyubenov. Improving financial management of farms.// Scientific Journal Economics and Financ, 2017, No 7, pp. 16-23, ISSN 2311-3413.
 4. Naydenov, N. and L. Liubenov. Marketing Survey of Private Farmers and Services Needed in Agriculture.// Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 1999, No 4, pp. 669 - 675
 5. Любенов, Л. Българските потребителски пазари на храни и напитки.// Икономическа мисъл, 2016, брой 1, стр. 23 – 34, ISSN 0013-2993.
 6. Любенов, Л. Развитие и състояние на съвременните агропазари.// Бизнес управление, 2015, брой 2, стр. 46 – 66, ISSN 0861-6604.
 7. Любенов, Л. Създаване на собствени пазари на земеделски производители.// Икономическа мисъл, 2015, брой 3, стр. 38 – 48, ISSN 0013-2993.
 8. Любенов, Л. Мястото и ролята на агробизнеса в икономиката на Русенска област.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 9. Любенов, Л. Русенският университет като лаборатория на идей за създаване на малки и средни предприятия.// сп. Механизация на земеделието, 2007, брой 4
 10. Любенов, Л. Научният потенциал и развитието на младите учени в България.// Наука, 2006, брой 6
 11. Любенов, Л. Целеполагането – принципи и проблеми.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2006, брой Серия “Общес
 12. Нанева А., Л. Любенов. Надеждност на икономическите системи (проблеми на теорията и практиката).// Икономика и управление на селското стопанство, 2006, брой 2
доклади
 1. Idirizov, B. L. Lyubenov. Model of Liquidity Analysis with Excel. IN: Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатикa, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 34-40, ISBN 1311-3321.
 2. Любенов Л. Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2013
 3. Любенов Л. За конкурентоспособност на агропазарите. В: “Св. Св. Кирил и Методий”, Юбилейна международна научна конференция, В.Търново, Великотърновски университет, 2013
 4. Любенов Л. Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
 5. Любенов Л. Пазари на средства за производство в българския агробизнес. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
 6. Любенов Л. Влияние на цените върху агропазарите. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2015
 7. Любенов Л. Пазари и ценообразуване на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2012
 8. Любенов Л.,. Възможности за диференциране на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009
 9. Любенов Л., Д. Пеловска. Пазари на българското вино. В: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016
 10. Любенов Л., Е. Ангелова. Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 11. Любенов Л., Е. Иванова. Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, серия 5.1., Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 12. Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
 13. Любенов, Л. Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе. В: Международна научно-практическа конференция, Стопанска Академия ''Димитър Ценов'', Свищов., 2019
 14. Любенов, Л. Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
 15. Любенов, Л. Възможности и условия за ефективен агромаркетинг в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010
 16. Любенов, Л. Качеството – основен проблем на българското земеделие. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008
 17. Любенов, Л. Особености на маркетинговата логистика в земеделието. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007
 18. Любенов, Л. Перспективи в развитието на агромаркетинга през XXI век. В: Трудове на научната конференция на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2006
 19. Любенов, Л. Анализ на възможностите за по-активно приложение на агромаркетинга у нас. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2005
 20. Любенов, Л. Изследване и анализ на осигуреността с земеделска техника в Русенска област. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2004
 21. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. 4-6, ISBN ISSN 1310-8573.
 22. Найденов, Н., Л. Любенов. Проект на маркетингово проучване за техническите услуги в условията на структурната реформа в земеделието. В: „Новости, Трансфер, Съобщения”, Варна, 1997, стр. стр. 4-6, ISBN 1310-8573.
учебници
 1. Любенов, Л. Маркетинг. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 2. Любенов, Л. Маркетинг в сервизната дейност, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 3. Любенов, Л. Агромаркетинг, WEB базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
 4. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Медиатех, 2016, ISBN 978-619-207-040-3.
 5. Любенов, Л. Маркетинг, второ издание. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-617-6.
 6. Любенов, Л. Цени и ценообразуване, второ издание. Русе, ПБ на Русенски университет, 2012, ISBN -.
 7. Любенов, Л. Икономически основи на фирмата. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2011, ISBN -.
 8. Любенов, Л. Продуктова и иновационна политика. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009, ISBN 978-954-712-467-7.
 9. Любенов, Л. Цени и ценообразуване. Русе, Център за дистанционно обучение, Русенски универси, 2008, ISBN -.
 10. Любенов, Л. Агромаркетинг. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-313-0.
 11. Любенов, Л., А. Нанева. Икономика на земеделието. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2006, ISBN -.
книги
 1. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Тематично направление: Икономика, финанси, маркетинг и мениджмънт на земедел. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 140, ISBN 978-954-712-643-5.
 2. Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Многоезичен тълковен речник по икономика, маркетинг и мениджмънт на използването на земеделската техника. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010, ISBN -.