Списък на публикациите

монографии

 1. Трайков Л., Н. Петрова. Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения. Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, МЕДИАТЕХ, 2016, стр. 133, ISBN 978-619-207-058-8.
статии
 1. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Platelet-Rich Plasma (PRP) application in total knee arthroplasty (TKA).// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4.303 /2013, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 2. Kosev P., Ts. Sokolov, I. Pavlova, B. Valentinov, J. Andonov, N. Petrova. Fast-tracк surgery in total knee arthroplasty – a review.// Journal of IMAB, 2015, No 21(3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 5.548 /2015, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 3. Mehrabian S., Raycheva M., Petrova N., Janian A., Traykov L. Neuropsychological and neuroimaging markers in prediction of cognitive impairment after ischemic stroke: a prospective follow-up study.// Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015, No 11, pp. 2711–2719, ISSN 1311-8641. (Impact factor: 2.496 /2015, Scopus)
 4. Petrova N., S. Mehrabian, M. Raycheva, A. Janyan A, L. Traykov. Medial temporal lobe atrophy in poststroke cognitive impairment: 2 years follow-up study.// Medimond, 2015, No 1, pp. 27-31, ISSN 978-88-7587-734-7.
 5. Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
 6. Петрова Н. Метаболитен синдром и съдово когнитивно нарушение.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 42-46, ISSN 1314-0345.
 7. Петрова Н. Невроизобразяване при съдова деменция.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том1/2, стр. 5-11, ISSN 2534-9783.
 8. Петрова Н. Мозъчни инсулти в област Русе – анализ за периода 2005-2014 г..// Health.bg, 2015, брой 4, стр. 57-60, ISSN 1314-2569.
 9. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Неврорадиологични предиктори за съдово когнитивно нарушение след исхемичен мозъчен инсулт.// Неврология и Невропсихология, 2017, брой Том 1/1, стр. 32-40, ISSN 2534-9783.
 10. Петрова Н., Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Isaac`s Set Test като невропсихологичен скринингов маркер за когнитивна оценка при исхемичен мозъчен инсулт.// Медикарт, 2015, брой 5, стр. 11-16, ISSN 1312-9384.
 11. Събев Н., Петрова Н. Суицидни действия в област Русе-ситуационен анализ за периода 2004-2014 г..// Здравни грижи, 2015, брой 1/2015, ISSN 1312-2592.
доклади
 1. Petrova N., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological screening test for cognitive impairment after ischemic stroke. IN: 24 European Stroke Conference, Vienna, Cerebrovasc. Dis, 2015, ISBN 978-3-318-05502-3.
 2. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: 2 years prospective study. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A17, ISBN ISSN 2558-815X.
 3. Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Neuroimaging markers for vascular dementia after ischemic stroke. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A19, ISBN ISSN 2558-815X.
 4. Petrova. N. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: prospective follow-up study. IN: 23ʳ ͩ Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior”, St. Petersburg, Stress, Brain and Behavior, 2016, ISBN 2374-3565.
 5. Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 91 - 96
 6. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 85 - 91, ISBN 1311-3321.
 7. Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, РУ, 2015, стр. 50 - 55
 8. Петрова Н., С. Петрова. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ, 2015, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
 9. Петрова Н., А. Щрос. Приложение на невропсихологичните изследвания в неврологичната практика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 115-119
 10. Петрова Н., Ивалинка Павлова, Деница Василева - Дечева, Ева Цонкова. Детска церебрална парализа - клинични прояви, рехабилитация и лечение. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, 2015, стр. 122 - 127
 11. Петрова Н., М. Георгиева. Родови травми на нервната система на новороденото. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ, 2015, стр. 120-124
 12. Петрова Н., Ц. Соколов, Д. Арабаджиева, И. Славова. Мултимодален подход за обезболяване при тотална колянна артропластика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 36-40
 13. Соколов Ц., Н. Петрова. Проблемни кожни рани при пациенти със захарен диабет тип 2 и дистална сетивно-моторна полиневропатия, лекувани с обогатена тромбоцитна плазма. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ "Ангел Кънчев", 2015, стр. 9-13
учебници
 1. Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, ISBN 978-619-207-154-7.
учебни пособия
 1. Косев П., Б. Валентинов, Й. Андонов, Ц. Соколов, Н. Петрова. Лекционен курс по ортопедия за студенти по Кинезитерапия. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, ISBN 978-954-712-646-6.
книги
 1. Петрова Н., А. Манукова-Маринова. Методи и апарати за изследване в клиничната неврология. Издателски цетър при Русенски унуверситет, Издателство МЕДИАТЕХ, Плевен, 2016, стр. 90, ISBN 978-619-207-059-5.