Списък на публикациите

монографии

 1. Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
 2. Лебедова, Р. Неизчерпани диалози. Слово и образ.. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 139, ISBN 978-954-775-856-8.
 3. Лебедова, Р. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, "Захари Стоянов", 2006, стр. 343, ISBN 954-739-861-X.
 4. Лебедова, Р. Митът "Златна Добруджа" в българската литература. Силистра, "Ковачев", 2001, стр. 181, ISBN 9054-8775-07-7.
 5. Лебедова, Р. Р. Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 219, ISBN 978-954-400-022-6.
студии
 1. Лебедова, Р. Литературните дебати около романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров – В: Сборник в чест на проф. Иван Недев по случай 80 години от рождението му, кн. книга Х на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 158-174, ISBN 1313-7395.
 2. Лебедова, Р. Просветителството – основна тенденция в духовния живот на Нова България.В: Образователни проекти на независима България, кн. IХ на Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“. Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 32-50, ISBN 1313-7395.
 3. Лебедова, Р. Смехът като власт и средство за изясняване на идентичността. Оразование, кн. 4, Педагогическо издателство "Образование", 2016, стр. 33-60, ISBN 0861-475Х.
 4. Лебедова, Р. Митът „Златна Добруджа“ и Йордан Йовков - Национална научна конференция по повод 135 години от рождението на Йовков – В: Добруджа, 31/ 2016. Добрич, КОРС- ООД, 2016, стр. 98-112, ISBN 0205-2210.
 5. Лебедова, Р. Културно-исторически синкретизъм в някои текстове на Антон Страшимиров. Русе, Изд. РИТТ, 2014, стр. 45, ISBN 978-954-759-305-3.
 6. Лебедова, Р. Иконата - В: Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски” към Русенския университет „Ангел Кънчев , кн. V. Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 37-56, ISBN 1313-7395.
 7. Лебедова, Р. 120 години педагогическо образование в Силистра. Силистра, ТИБО, 2011, стр. 52, ISBN 978-954-2954-03-3.
 8. Лебедова, Р. История на педагогическото училище в Силистра - В: Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Русе, Издателски център на РУ, 2011, стр. 22-41, ISBN 978-954-8467-42.
 9. Лебедова, Р. Бай Ганю (Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи) - В: Концепти на българската култура. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2010, ISBN 978-954-577-559-8.
 10. Лебедова, Р. Испания – реалност и фикция /Наблюдения над романа на Димитър Димов „Осъдени души” – В: Сборник в памет на проф. Славчо Иванов. Велико Търново, "Фабер", 2007, стр. 261-276, ISBN 978-954-775-788-2.
статии
 1. Lebedova, R. „Операция СМЯТАНЕ в град Графовил“ – нов педагогически инструмент за обучение в начални знания и умения по математика и не само.// Предучилищно и училищно образование: управление-възпитание-обучение, 2019, брой 3, стр. 139-144
 2. Лебедова, Р. „Операция смятане в град Графовил" – нов педагогически инструмент за обучение в начални знания и умения по математика и не само....// Предучилищно и училищно образование:управление, възпитание, обучение, 2019, брой 3, стр. 139-144, ISSN ISSN 2535-0692.
 3. Лебедова, Р. Творецът и властта.// Предучилищно и училищно образование: управление-възпитание-обучение, 2018, брой 2, стр. 74-82, ISSN ISSN 2535-0692.
 4. Лебедова, Р. Кризисы власти и кризисы идентичности.// Вестник государстненного университета Дубна. Серия „Науки о человеке и обществе“. Тема номера: Социальная нестабильность и трансформации идентичности . Электронны научный журнал, 2017, брой 3, стр. 28-34
 5. Лебедова, Р. Знанието като духовна крепост.// Образование, 2016, брой 3, стр. 127-137, ISSN 0861-475Х.
 6. Лебедова, Р. Към проблема за колективната памет и личния спомен.// Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, 2011, брой книга IV, стр. 166-179, ISSN 978-954-8467-42-1.
 7. Лебедова, Р. Двупосочност на творческата реализация.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 328-333, ISSN 978-954—8190-76-3.
 8. Лебедова, Р. Възможен диалог.// Пламък, 2008, брой 9-10, стр. 119-121
 9. Лебедова, Р. Образът на Дунав в българската литература.// Арнаудов сборник, 2008, брой Том V, стр. 256-263, ISSN 978-954-8190-57-2.
 10. Лебедова, Р. Комуникативни аспекти на изкуството.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн. II, стр. 47-54, ISSN I954-759-184-3.
 11. Лебедова, Р. Ботев като митотворец.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 68-74, ISSN 954-759-179-7.
 12. Лебедова, Р. Христо Ботев – мит и реалност.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 74-80, ISSN 954-759-179-7.
 13. Лебедова, Р. История – митология – литература.// Везни, 2007, брой 2, стр. 67-80
 14. Лебедова, Р. Пародиране на сакрални изображения.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2007, брой Т. 46, с.7.3, стр. 107-113
 15. Лебедова, Р. Ролята на Литературата при създаване на националната митология.// сб. “Дунав - Днестър”, годишник на Тараклийския държавен университет, 2007, брой Том I, стр. 123-130
 16. Лебедова, Р. Илюстрацията – другият прочит – Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, с.186-191.// Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, брой -, стр. 186-191, ISSN 13110209.
 17. Лебедова, Р. Проекции на понятието култура.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн.II, стр. 43-47, ISSN 954-759-184-3.
 18. Лебедова, Р. Разказът за Златна Добруджа като родно пространство. Аспекти и употреби.// Известия на научен център “Свети Дазий Доростолски” към РУ "Ангел Кънчев", 2006, брой Том I, стр. 243-250
 19. Лебедова, Р. Печатното слово и Държавата – огледалният образ на желанията.// Арнаудов сборник, 2006, брой Том IV, стр. 217-225, ISSN 954-8190-49.
 20. Лебедова, Р. “Северна Добруджа” в Арнаудовата “география” на етническото землище.// Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът -сборник с научни изследвания. АИ “Марин Дринов”, 2006, брой -, стр. 111-116
 21. Лебедова, Р. Към историята без пред-убеждения.// Бочкаревские чтения; Материалы XXX Зональной конференции литературоведов, 2006, брой Т.1, стр. 362-374
 22. Лебедова, Р. Демитологизиращи функции на пародийното /наблюдение над текстове на Ивайло Петров/.// Везни, 2005, брой 4, стр. 51-61
 23. Лебедова, Р. За цивилизаторската роля на чуждото – диалогично или полемично.// Научни съобщения на СБУ гр. Добрич, 2003, брой 5, стр. 166-172, ISSN 1311-2708.
 24. Лебедова, Р. Здрачната страна на мита “Златна Добруджа”.// Арнаудов сборник, 2003, брой III, стр. 185-196, ISSN 954-8190-31-1.
 25. Лебедова, Р. Културен диалог, провокиран от Вазов - В: сб. За Вазов /юбилейна национална научна сесия - 150 години от рождението на Вазов.// За Вазов .Юбилейна национална научна сесия - 150 години от рождението на Вазов, 2000, брой -, стр. 115-121
 26. Лебедова, Р. Диалогът като възможност за себепознание.// Проглас, 1999, брой 3-4, стр. 7. Диалогът като въз
 27. Лебедова, Р. За чуждото влияние – диалогично или полемично.// Проглас, 1999, брой 3-4, стр. 61-70
 28. Лебедова, Р. Мракът и светлината в “Книга за българския народ” от Ст. Михайловски.// Дарба, 1997, брой 5-6, стр. 17-25
 29. Лебедова, Р. Драматизмът в “Рамаданбегови сараи” от Антон Страшимиров.// Проглас, 1996, брой 3, стр. 49-62
 30. Лебедова, Р. Страдание и спасение в разказа “Спасова могила” от Елин Пелин.// Български език и литература, 1996, брой 6, стр. 27-34
 31. Лебедова, Р. Параезикът на Бай Ганьо.// . Български език и литература, 1995, брой 9-10, стр. 21-27
 32. Лебедова, Р. Едно превъплъщение на бай Ганьо /наблюдения върху поемата на Емануил Попдимитров “В страната на розите".// Проглас, 1995, брой 3, стр. 98-106
 33. Лебедова, Р. За художествената структура на повестта “Змей” от Антон Страшимиров.// Език и литература, 1993, брой 5-6, стр. 79-88
доклади
 1. Lebedova, R. Слово и образ. В: Knowledge international journal, Vol.34.6 Humanities., Skopie, 2019, стр. 1683-1688, ISBN ISSN 2545-4439 I.
 2. Lebedova, R. Concepts and reality in the novel „convicted souls” imagery code function. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future. Sessions Schedule & Abstracts, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 36, ISBN ISSN 1311-3321(pr.
 3. Лебедова, Р. Лицето на времето в романа „Лице“ от Блага Димитрова. В: Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 383-395, ISBN 978-619-208-193-5.
 4. Лебедова, Р. Разказите за историята. Перспективи, стратегии, реторика. В: Научни трудове на Русенския университет, том58, Русе, 2019
 5. Лебедова, Р. Прокрустовото ложе на идеологемите и кризите на властта. В: Арнаудов сборник, том 10, Русе, ЛЕНИ АН, 2018, стр. 337-344, ISBN 978-619-7058-64-2.
 6. Лебедова, Р. Проблема идентичности в тоталитарной атмосфере (по роману «Лицо» Благи Димитровой). В: Материалы междунар. науч. конф. «Философия революций и глобальные тренды современности, Дубна, ГБОУВОМО «Университет«Дубна», 2017, стр. 176-183, ISBN 978-5-89847-555-1.
 7. Лебедова, Р. The fate of the novel „Face“ – the „face“ of the author and of the time. IN: 56 th Annual Science Conference of Ruse University. INDUSRTRY4.0.BUSINESS ENVIRONMENT. QUALITY OF LIFE, Русе, 2017, pp. 61, ISBN 1311-3321.
 8. Лебедова, Р. Съдбата на романа „Лице“ – „лице“ на автора и на времето. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 11, Русе, 2017, стр. 78-82, ISBN 1311-3321.
 9. Лебедова, Р. Разколебаната идентичност или болките на размразяването (наблюдения върху романа „Лице“ на Блага Димитрова). В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 254-264, ISBN 978-954-712-696-1.
 10. Лебедова, Р. Мит и демитологизация в романа „Лице“ от Блага Димитрова. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет Интелигентната специализация – иновативна стрпатегия за регионална икономическа трансформация, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 55, ISBN 1311-3321.
 11. Лебедова, Р. Reconsidering of the Values in Blaga Dimitrova s Novel “Face”. IN: 55 th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, 2016, pp. 38-42, ISBN 1311-3321.
 12. Лебедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита „Златна Добруджа”. В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев, София, Булвест-2000, 2015, стр. 346-355, ISBN 978-954-180 9600.
 13. Лебедова, Р. Човекът и времето в романа „Лице” от Блага Димитрова. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 54, серия 11, Русе, Издателски център на РУ, 2015, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 14. Лебедова, Р. Когато “се прековат оръжията на сечива, а мечовете на сърпове“. В: Национална кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Силистра, 2015
 15. Лебедова, Р. Съхранената памет е съхранено достойнство. В: Съхранена памет, Силистра, ТИБО, 2015, стр. 7-17, ISBN 978-954-2954-17-0.
 16. Лебедова, Р. Страдание и просветление. В: Национална кръгла маса „Християнството – език и менталност“, Силистра, 2015
 17. Лебедова, Р. Историческая тема в литературном рассказе и модели идеологического высказывания. В: Россия в глобальных сценариях ХХІ века, Дубна, 2014, стр. 233-238, ISBN 978 5 89847 419 5.
 18. Лебедова, Р. Паралелни светове. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 53, серия 11, Русе, Издателство на РУ, 2014, стр. 84-89, ISBN 1311-3321.
 19. Лебедова, Р. Змей Горянин и жадуваното възвръщане на Южна Добруджа. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин, Русе, Издателство на РУ, 2013, стр. 50-53
 20. Лебедова, Р. История на Педагогическото училище в Силистра. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 50, серия 10, Русе, 2011, стр. 7-13
 21. Лебедова, Р. Приватизиране на историята или илюстрация на отсъствието. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 49, серия 10, Русе, Издателски център на РУ, 2010, стр. 70-73
 22. Лебедова, Р. Една възможност за недидактичен прочит на фрагменти от историята. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 73-78
 23. Лебедова, Р. Плакатният тип изображение в пролетарската литература. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 78-82
 24. Лебедова, Р. Ботев – памет и слово. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 22-27
 25. Лебедова, Р. Плакатът – “безпризорното дете на улицата”. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 69-71
 26. Лебедова, Р. Плакатният тип изображение в поезията на експресионистите. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 71-78
 27. Лебедова, Р. Пародийното в “Бай Ганьо”. В: Езикът на българите – съхранена духовност, Силистра, Силистра, 2007, стр. 94-98
 28. Лебедова, Р. Карикатурата – смях през сълзи или смях до сълзи. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 46, серия 7.3, Русе, РУ, 2007, стр. 102-107, ISBN 1311- 3321.
 29. Лебедова, Р. Полисемантичната функция на Дунав в новелата на Йордан Радичков “По водата. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" Том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. 74-78
 30. Лебедова, Р. История-митология-литература. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" .Том 44, серия 6.2, Русе, 2005, стр. . 70-76
 31. Лебедова, Р. Десакрализираните образи на Родното в творчеството на Ивайло Петров. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" .Том 44, серия 6.2, Русе, 2005, стр. 105-11
 32. Лебедова, Р. Вазовият митотворчески модел в белетристиката на Й. Йовков. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" Том 44, серия 7.1, Русе, 2005, стр. . 68-74
 33. Лебедова, Р. Деструктивната сила на мита “Златна Добруджа”. В: Сборник в чест на проф. Г. Данчев, Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, стр. 425-437, ISBN 954-524-408-9.
 34. Лебедова, Р. Разрухата и обновлението в романа “Див огън” от Анчо Калоянов. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Том 41, с. 7.2, Русе, 2004, стр. 74-80
 35. Лебедова, Р. Функции на пародийното в някои текстове на Ивайло Петров. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев" . Том 41, 6.2, Русе, 2004, стр. 99-108
 36. Лебедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита за Златна Добруджа. В: Международна научна конференция, проведена в ШУ, Шумен, Унивурситетско издателство Епископ Константин Преславски, 2003, стр. 188-203
 37. Лебедова, Р. Ролята на ритуалите при създаване на мита “Златна Добруджа”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40, серия 5, Русе, 2003, стр. 57-61
 38. Лебедова, Р. За “златната земя” и новите хора. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40,с. 5, Русе, 2003, стр. 57-61
 39. Лебедова, Р. Носталгични аспекти на мита за “Златна Добруджа” /наблюдения върху поезията на Дора Габе и Бленика/. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.Том 40,с 10.2, Русе, 2003, стр. 118-124
 40. Лебедова, Р. Ролята на невербалните средства при създаване на мита Златна Добруджа. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” , Том 39, серия 10, Русе, Русе, УИ „Ангел Кънчев“, 2002, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 41. Лебедова, Р. Трансформации на мита за родното пространство. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Том III, Смолян, 2002, стр. 176-200
 42. Лебедова, Р. Добруджа в сакралната география на България. В: XXI век – Балканите – наука и образование, Кърджали, 2002, стр. 508-514
 43. Лебедова, Р. Щрих към проблема за другостта. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” , Том 38, серия 8, Русе, 2001, стр. 20-25
 44. Лебедова, Р. Аспекти на проблема за спасителното завръщане към началото /наблюдения върху българската литература след войните. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, Том 38, серия 9, Русе, 2001, стр. 94-97
 45. Лебедова, Р. За някои невербални интерпретации на Вазови текстове. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения, РУ “А. Кънчев” - Филиал - Силистра, Силистра, 2000, стр. 65-70
 46. Лебедова, Р. Виденията на Яворов. В: Майски научни четения, РУ “А. Кънчев” - Филиал - Силистра, Русе, 1998, стр. 32-36
 47. Лебедова, Р. Място и функция на припева нв коледната песен. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, Университетско издателство, 1991, стр. 262-270
 48. Лебедова, Р. Насоки за демократизиране на учебно-възпитателната работа в училище. В: Развитието на личността в условията на демократизация на образованието, част II, МНП, Развитието на личността в условията на демократиза, 1989, стр. 78-91
 49. Ребедова, Р. Ролята на библейския код при създаване на мита "Златна Добруджа". В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев, София, Булвест - 2000, 2015, стр. 346-355
учебни пособия
 1. Лебедова, Р. История и литература. Русе, Издателски център на РУ, 2008, стр. 148, ISBN 978-954-712-409-7.
книги
 1. Съставители: Георгиева Т., П. Трендафилова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 246, ISBN ISSN 1313-7395.
 2. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 3. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 4. Съставители:Радев, Р., Р. Русев, Р. Лебедова. Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. Велико Търново, Фабер, 2007, стр. 327, ISBN 978-954-775-788-2.
 5. Съставителски колектив: доц. д-р Т. Богданова, доц. дфн Т. Георгиева, доц. д-р Д. Железова, доц. д-р Р. Лебедова, доц. д-р Г. Лечева, д-р Е. Денева. • Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“-Силистра, кн. IХ – материали от международен семинар „Образователните проекти на независима България“. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 193, ISBN 1313-7395.
 6. Съставителски колектив: доц. Лебедова, Р, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова. Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски", кн. Х, година Х. Силистра, УИ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 245, ISBN 1313-7395.
 7. Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
други трудове
 1. Лебедова, Р. Цв. Цанова, Й. Георгиев. Съхранена памет. 75 години от подписване на Крайовската спогодба. Спомени на съвременници., сборник, 2015, стр. 165