Списък на публикациите

статии

 1. Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
 2. Stefanova S. P., Filipova K., Zheliazkova I. I. A Technology for Teaching by Means of an Intelligent Animation Environment.// Annual School Lectures, Vol. 23, 2001, No 1, pp. 17-19
 3. Желязкова И. И., Стефанова С. П. Програмен език за представяне на знания за анимация, базирана на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2000, брой 5-6, стр. 21-25
 4. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Сравнение на дидактически мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 3, стр. 34-37
 5. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ на мрежите на Петри за учебни цели.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1997, брой 1, стр. 9-15
 6. Стефанова, Св. Професионално за паркирането – предимствата на автоматизираните системи за паркиране.// „Фасилитис”, 2008, брой 6, стр. 28-30
 7. Филипова К., Стефанова С. П., Желязкова И. И. Анализ и синтез на крайни автомати с мрежи на Петри.// Сп. "Автоматика и Информатика", 2002, брой 5-6, стр. 46-50
доклади
 1. Filipova, K., Stefanova, Sv. Increasing the efficiency of the educational process through research of the knowledge dynamic. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 235-238
 2. Filipova, K., Stefanova, Sv. Defining the Performances of the Knowledge Dynamic Models. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, 2003, pp. 3-5
 3. Filipova, K., Stefanova, Sv. Net Models of Knowledge Dynamic. IN: Annual School.Lectures, vol.23, number 1, Sept 2001/2003, 2003, pp. 29-32
 4. Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
 5. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as a Model of Student’s Activity. IN: Proceedings of 11th International Conference SAER’97, Varna, 1997, pp. 215-219
 6. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Editor-Generator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 210-214
 7. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. A Presentator-Evaluator for Modelling Animation Knowledge, Based on Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the 15th International Conference SAER'2001, Varna, 2001, pp. 215-219
 8. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Didactic Petri Nets as Knowledge Model of Discrete Event Dynamic Systems. IN: Сборник доклади на конференцията, София, 1999, pp. 93-96
 9. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Parameters of the Teacher's and Student's Performance Derived from Didactic Petri Nets. IN: Сборник доклади на конференцията "Автоматика и Информатика", том 2 Симпозиум "Модели и вземане на решения", София, 1999, pp. 97-100
 10. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Approach to Formal Presentation of Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference SAER’96, Varna, 1996, pp. 269-273
 11. Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. An Object-Oriented Approach to Petri Nets Modelling for Instructional Use. IN: Proceedings of the 9th International Conference SAER’95, Varna, 1995, pp. 382-386
 12. Stefanova Sv I Draganov. Comparison between advanced software technologies for creating web systems working with Big Data. IN: CST 2019, University of Ruse, 2019, pp. 269-272
 13. Stefanova, Sv. Parking access and revenue control system. IN: CompSysTech’07, IIIB.13, 2007, pp. 1-4
 14. Stefanova, Sv. Didactic Petri Nets As Reduced Generalized Nets. IN: International Workwop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets , 6-7, Sofia, 2001, pp. 30-32
 15. Stefanova, Sv., Draganov, I. Big data life cycle in modern WEB systems. IN: Proceedings of University of Ruse, vol.57, 2018
 16. Stefanova, Sv., Filipova, K. Research of the model characteristics of the knowledge dynamic aimed at increasing the effectiveness of the educational process. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 296-300
 17. Stefanova, Sv., Manev, S., N. Ivanov. Game Engine Importance in Contemporary Computer Games Development. IN: XVII SAER, Varna, 2003, pp. 182-185
 18. Stefanova, Sv., Petkov Sv. Terrain Generation Brute Force Algorithm. IN: SAER, XVIII, 2004, pp. 109-113
 19. Stefanova, Sv., Slavova, L. Web interface model for integration of virtual validations with external payment provider. IN: International Scientific Conference, VI, 2015, pp. 93-96, ISBN ISSN 1311-9974.
 20. Stefanova, Sv., Stefanov, D. Simulation as a method for controlling manufacturing cycles. IN: Annual School.Conference, V.Tarnovo, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
 21. Zheliazkova I. I., Stefanova S. P. A Pedagogical Experiment with Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.11-1-IV.11-6
 22. Zheliazkova, I. I. A Technology for Learning by Means of an Intelligent Animation Environment. IN: Сборник доклади на годишната научна конфеенция Scientific Proceedings of the Rousse University, Vol. 40, Seria 1.2, Русе, 2003, pp. 170-174
 23. Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
 24. Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
 25. Стефанова С. П., Желязкова И. И. Инструментално средство за работа с мрежи на Петри. В: Сборник доклади на международната конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. стр. хх-хх
 26. Стефанова Св., М. Маринов. Организация на вход-изхода в система за паркиране. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 149-153, ISBN 1311-3321.
 27. Стефанова Св., М. Маринов. Концептуален модел на специализирана картова система. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
 28. Филипова Кр., Стефанова Св. Метод на Свиридов за ефективна организация на учебния процес. В: 1-та Националната Конференция по Предизвикателства към Висшето образование и научните изследвания през 21-ви век, Sozopol, 2003, стр. 48-50
учебници
 1. С. Стефанова. Компютърни графични системи. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-499-8.
 2. С. Стефанова. Въведение в компютърната графика. Русе, РУ, 2010, ISBN ISBN-978-954-712-.
 3. Стефанова С., Якимова Е. Изкуствен интелект. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-541-4.
учебни пособия
 1. Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
 2. Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.
 3. Стефанова, С., Г. Кръстев. Методическо пособие по компютърна графика. Русе, Темпус S_JEP -11395, 1999, ISBN XXXX.
други трудове
 1. Стефанова С. П., Желязкова И. И. (научен р-л). Приложение на мрежите на Петри за учебни цели, автореферат, 2002
 2. Стефанова С. П., Желязкова И. И. (научен р-л). Приложение на мрежите на Петри за учебни цели, дисертационен труд, 2002