Списък на публикациите

монографии

 1. Todorka Georgieva, Maria Tomova-Mihneva. The Life of the Bulgarians in Zlatostruy from XII century. Saarbrucken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 132, ISBN 978-3-659-85595-5.
 2. Георгиева Т. Тържественик от ХІІ век. - В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга VІI.. Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 241, ISBN 1313-7395.
 3. Георгиева, Т. Старобългарското речниково богатство в Златоструй с Тържественик от ХІІ век. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 173, ISBN 978-954-759-307-7.
 4. Георгиева, Т. Златоструй от XII век / Увод и научно разчитане на текста. Силистра, РИТТ, 2003, стр. 242, ISBN 954-759-056-1.
 5. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от XII век. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 130, ISBN 954-759-044-8.
студии
 1. Георгиева Т. За състава и редакцията на Златоструй с Тържественик от XII век (ркп. РНБ, F.п.I.46). - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
 2. Георгиева Т. Поучение за ап. Петър и Павел в състава на календарната част на ръкопис F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. - В: Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер.. Шумен, Университетско издателсво, 2014, стр. 242-256, ISBN 978-619-00-0096-9.
 3. Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство. Преславска книжовна школа, Т. 12. В чест на доц. д-р Мария Тихова.Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Научен център «Прес. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»., 2012, стр. стр. 263-285, ISBN ISBN 978-954-400-.
 4. Георгиева Т., П. Трендафилова. Заключителната доксологична формула като белег за авторство - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 263-282, ISBN 978-954-577-492-8.
 5. Георгиева, Т. Небесните покровители на град Силистра. - В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга ІХ, година ІХ.. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 173-193, ISBN 1313-7395.
 6. Георгиева, Т. За състава на ркп. F.п.I.46 от РНБ в Санкт Петербург. Преславска книжовна школа, Т. 13, Шумен, Университетско издателство, 2013, стр. 172-194, ISBN 978-954-577-492-8.
 7. Георгиева, Т. Слово за Рождество Христово в състава на минейния Тържественик от ХІІ век. - В: Преславска книжовна школа, Т. 12. Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 283-304, ISBN 978-954-577-492-8.
 8. Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 69, ISBN 954-759-137-1.
статии
 1. Georgieva, Т. Du novaj sciencesplotoj pri esperantaj tradukoj de bulgaraj literaturaj verkoj..// Bulgara esperantisto, 2006, No Aprilo-junio, pp. 11-12
 2. Георгиева Т , И Стоянова. Изразяване на подлога в произведенията на новобългарската литература.// Компаративнi дослiдження слов'анских мов i лiтератур. Памяти академiка Леонiда Булаховьского. Збiрник науковых праць., 2008, брой 7, стр. 246-252
 3. Георгиева Т., Томова-Михнева М. Ренесансовият възглед за човека в Симеоновия Златоструй..// Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“, 2017, брой 10, стр. 82 - 91, ISSN ISSN 1313-7395.
 4. Георгиева, Т. "Тълкувание на трудноразбираемите думи от писанията" по два ръкописа от сбирката на Троицко-Сергиевата лавра.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет"Ангел Кънчев", 2011, брой 4, стр. 84-102, ISSN 1313-7395.
 5. Георгиева, Т. Об изучении Златоструя в Кирилло-Мефодиевой среде.// Труды Университета "Дубна". Гуманитарные и общественные науки, 2008, брой 4, стр. 92-100
 6. Георгиева, Т. Морфолого-словообразувателната адаптация на заетите думи в един преславски превод на Златоустови слова.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2007, брой 2, стр. 197-203, ISSN 1313-7395.
 7. Георгиева, Т. Царската институция според словата на Йоан Златоуст в старобългарски превод.// Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет Ангел Кънчев, 2006, брой 1, стр. 56-62, ISSN 1313-7395.
 8. Георгиева, Т. Към проблема за възможното участие на Йоан Екзарх в превода на Златоустовите слова, влезли в състава на Златоструй.// Проглас, VIII, 1999, брой 1-2, стр. 141-152, ISSN 0861-7902.
 9. Георгиева, Т. Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век.// Проглас, VI, 1997, брой 1-2, стр. 48-58, ISSN 0861-7902.
 10. Георгиева, Т. Към въпроса за народно-разговорното и книжовното в езика на Йоаким Груев.// Български език, 1992, брой 2, стр. 122-125
 11. Георгиева, Т., В. Димитрова. Една прабългарска заемка в Златоструй от XII век.// Български език, 1996, брой 5, стр. 49-50, ISSN 0005-4283.
доклади
 1. Tomova-Mihneva M., T. Georgieva. DOXOLOGIES IN THE EUANGELIUM DIDACTICUM BY CONSTANTINE OF PRESLAV. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE. SESSIONS SCHEDULE & ABSTRACTS, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 33
 2. Георгиева Т. Мартенският цикъл слова в ркп. РНБ, F.п.I.46.. В: Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, Книга VІІІ., Русе, Унивеситетски издателски център, 2015, ISBN 1313-7395.
 3. Георгиева Т. Тържественикът от ХII век и старобългарските хомилиари. В: Преславска книжовна школа, Т. 16, Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
 4. Георгиева Т. История и философия на християнския подвиг в Тържественика от ХІІ век.. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" Майски научни четения. Том 54, серия 11., Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 1311-3321.
 5. Георгиева Т. Езиковата езикова картина на средновековния свят, отразена в лексиката на ркп. РНБ, F.п.I.46, Санкт Петербург (Златоструй с Тържественик от ХІІ век).. В: Културные коды в сознании и языке: Муждународный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Под ред. Е.Е. Стефанского., Самара, Издателство СаГА, 2015, стр. 82-85
 6. Георгиева Т , П Трендафилова. За образа на всемирното дърво във фолклора и в Библията. В: Концептосфера - дискурс - картина мира. Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, Самара, Издательство Самарской гуманитарной академии, 2006, стр. 94-99, ISBN 5-98-996-034-4.
 7. Георгиева Т, Б Стефанова. За някои фразеологизми от Златоструй до днес. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения., Силистра, 1998, стр. 55-59
 8. Георгиева Т, П Трендафилова. Молитвените формули като белег за авторство. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 50, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2011, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
 9. Георгиева Т, П Трендафилова. Някои аспекти на представата за всемирното дърво в митологията, Библията и гатанките. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 46 серия 7, Русе, Университетско издателство, 2007, стр. 167-170, ISBN 1311-3321.
 10. Георгиева Т, П Трендафилова. Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, Патриарх Търновски. В: 24.Търновската книжовна школа. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 2002, стр. 321-327
 11. Георгиева Т. Слово за четиридесетте мъченици от Севастия по неговия ранен препис в ркп. F.п.I.46 от РНБ – Санкт Петербург.. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Майски научни четения. Том 52, серия 11., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 9-12., ISBN 1311-3321.
 12. Георгиева Т. Пиянството през погледа на българина.. В: Ракията на българина. Доклади и съобщения., Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 177 - 181
 13. Георгиева Т. Представата за божествените сили в словата на Йоан Златоуст.. В: Между ангели и демони. Доклади от международна научна конференция, проведена в с. Лесидрен, 30.08.-01.09.2001 г., София, 2005, стр. 13 - 21
 14. Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
 15. Георгиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В ЗЛАТОСТРУЙ И ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център на Русенския университет, 2019
 16. Георгиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПРОПОВЕДНИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, 2019
 17. Георгиева Т., П. Трендафилова. Славянизмите като националнокултурни компоненти на езика в български и руски пословици и поговорки. В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного руссого языка Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 110-летию со дня рождения профессора С. В. Флоровой, Самара, 2006, стр. 119-123
 18. Георгиева Т., П. Трендафилова. За едно оригинално слово в ранната проповедническа традиция. В: Научни трудове. Том 44, серия 7.1. Майски научни четения, Русе, 2005, стр. 28-31
 19. Георгиева Т., П. Трендафилова. Нравствено-етичните отношения, видяни през погледа на средновековния човек. В: Научни трудове. Том 40, серия 5. Майски научни четения, Русе, 2003, стр. 27-30
 20. Георгиева Т., П.Трендафилова. Вариации на някои библейски значения в езика и бита на българина. В: Научни трудове. Том 41, серия 6.2. Езикознание и летературознание. История, етнология и фолклор, Русе, 2004, стр. 43-46
 21. Георгиева, Т. Ранната проповедническа традиция в контекста на старобългарското книжовно наследство.. В: Научни трудове на Русенския университет. Майски научни четения. Т. 44, серия 7,1., Русе, 2005, стр. 32-37
 22. Георгиева, Т. Преписът на "Чудо на св. Василий с Анастас презвитер" в Тържественик от ХІІ век. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.3 Езикознание, литературознание, изкуствознание, Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 28-32, ISBN 1311-3321.
 23. Георгиева, Т. Опозицията между пагубното непослушание и спасителното послушание, разкрита чрез образите на Ева и Дева Мария в Слово за Рождество Христово от сборника Тържественик (ХІІ в). В: Научни трудове на Русенския университет. Майски научни четения Том 49, серия 10, Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел, 2010, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 24. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и съдбата на неговите редакции в България и в Русия. В: Преславска книжовна школа Том 10, Шумен, Университетско издателство, 2008, стр. 250-257, ISBN 978-954-577-492-8.
 25. Георгиева, Т. Езикови особености на Сказанието за чудесата на св Николай Чудотворец в сборника Тържественик. В: Научни трудове на Русенския университет Езикознание и литературознание Т. 47 серия 5.3, Русе, Университетско издателство, 2008, стр. 39-44, ISBN 1311 - 3321.
 26. Георгиева, Т. За някои архаични глаголни форми в езика на бесарабските българи. В: Езикът на бесарабските българи - съхранена духовност, Силистра, РИТТ, 2007, стр. 197-203, ISBN 954-759-179-1.
 27. Георгиева, Т. За проучването на Златоструй в Кирило-Методиева среда. В: Българска филологическа медиевистика. Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил И Методий, 2006, стр. 419-428, ISBN 10: 954-524-546-8.
 28. Георгиева, Т. За езика на Т. Н. Шишков.. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Майски научни четения.Т. 45, серия 7.2., Русе, Университетско издателство, 2006, стр. 11-17, ISBN 1311-3321.
 29. Георгиева, Т. За анонимното "Слово о ведря и о казнях божиих" и неговия неизвестен автор. В: Язык - култура - сознание. Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, Самара, Издательство Самарской гуманитарной академии, 2005, стр. 104-110, ISBN 5-98996-014-Х.
 30. Георгиева, Т. Значението на Златоструй от ХІІ века за старобългарската лексикология. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов, Велико Търново, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий, 2004, стр. 202-213
 31. Георгиева, Т. Жанрови и стилистични особености на 'Слово о посте' в сборника Златоструй. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия N 6.2., Русе, Университетско издателство, 2004, стр. 52-58, ISBN 1311-3321.
 32. Георгиева, Т. За състава на Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 41, серия 7.2, Русе, Университетско издателство, 2004, стр. 9-15, ISBN 1311-3321.
 33. Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от ХІІ век. В: Преславска книжовна школа. Т. 7, Шумен, 2004, стр. 99-104
 34. Георгиева, Т. За възможното Климентово авторство на някои от псевдозлатоустовите слова в Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 40, серия 10.2, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
 35. Георгиева, Т. Историята на българския език като наука. В: Развитие на критическото мислене чрез четене и писане (сборник доклади), Силистра, 2003, стр. 35-41
 36. Георгиева, Т. Някои обяснения за работата по разчитането на текста в Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 40, серия 5,, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 13-18, ISBN 1311-3321.
 37. Георгиева, Т. Значението на Златоструй от ХІІ век за българската историческа морфология. В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Т. І. Български език и литература., Смолян, 2002, стр. с. 87-90
 38. Георгиева, Т. Село Брестак през вековете. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, том 39, серия 10, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 21-24, ISBN 1311-3321.
 39. Георгиева, Т. За украсата на Златоструй от ХІІ век. В: Балканска научна конференция. Сборник доклади., Кърджали, 2002, стр. 213-216
 40. Георгиева, Т. Към синтаксиса на Златоструй от XII век. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, Том 38, серия 9,, Русе, Университетско издателство, 2001, стр. 120-126, ISBN 1311-3321.
 41. Георгиева, Т. За фонетичните особености в Златоструй от XII век.. В: Арнаудов сборник. Т. 2., Русе, 2001, стр. 198-202
 42. Георгиева, Т. За речниковия състав на Златоструй [от XII век]. В: Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 38, серия 8, Русе, Университетско издателство, 2001, стр. 87-80, ISBN 1311-3321.
 43. Георгиева, Т. За преносната употреба на думи в Златоструй от XII век. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения., Силистра, 2000, стр. 149-152
 44. Георгиева, Т. Към въпроса за преводача на словата в Златоструй от XII век. В: Лингвистика на литературния текст. Теория на литературата., Велико Търново, 2000, стр. 329-339
 45. Георгиева, Т. За протографа на Златоструй от ХII век. В: Преславска книжовна школа. Т. 3, Шумен, Шумен, 1998, стр. 74-84
 46. Георгиева, Т. Евангелските цитати в Златоструй от ХII век. В: Библия. Фолклор. Литература., Велико Търново, 1996, стр. 16-23
 47. Георгиева, Т. Към характеристиката на Златоструй от ХII век. В: 1100 години Велики Преслав. Великопреславски научен събор. Т. 2, Шумен, 1995, стр. с. 334-348.
 48. Георгиева, Т. За пояснението и начините на въвеждането му в Златоструй от ХII век.. В: Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения., Велико Търново, 1994, стр. с. 161-165
 49. Георгиева, Т. Към въпроса за появата и употребата на членната форма в българския език. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, 1991, стр. с. 159-165
 50. Георгиева, Т. Й. "Слово о Сорока мучениках Севастийских в составе календарной части рукописи F.п.I.46 Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга". В: Материалы международной научной конференции (Дубна, 19 апреля 2013 г.), Дубна, Дубна, Международный университет природы, общества и человека, 2013, стр. 166-169, ISBN 978-5-89847-393-8.
 51. Георгиева, Т., П. Трендафилова. Рефлекси на библейската култура в Златоструй от ХІІ век и проекциите им в българската разговорна реч.. В: Арнаудов сборник. Том 4., Русе, 2006, стр. 332-336
 52. Тодорка Георгиева. "И. И. Срезневский и изучение сборников "Златоструй" и "Торжественник". В: "И. И. Срезневский и русское исторические языкознание: к 200-летию со дня рождения И. И. Срезневского. Сборник статей Международной научной конференции. 26-28 сентебря 2012 г., Рязань. Рязань, 2012,, Рязань, 2012, стр. с. 15-22., ISBN 978-5-88006-794-7.
 53. Тодорка Георгиева, Мария Томова-Михнева. Бог, цар и народ в Златоструй и Тържественик от XII век. В: Преславска книжовна школа, Шумен, Издателство "Фабер", 2019
 54. Томова М., Т. Георгиева. Духовният живот на старобългарското общество в края на ІХ - началото на Х век. В: Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. Том 10., Русе, Лени - Ан, 2018, стр. 221 - 230, ISBN 978-619-7058-64-2.
 55. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Всекидневният живот на българина в края на ІХ – нач. Х век.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 57, серия 11.1, Студентска и докторантска научна сесия, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 9 - 16, ISBN 2603 - 4123 (on-l.
 56. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Проекцията на Златоустовия социален идеал в старобългарския сборник Златоструй.. В: В: Научни трудове на Русенския университет. Серия 11. Майски научни четения., Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 57. Томова-Михнева М., Т. Георгиева. Ренесансовият идеал за човека в Симеоновия Златоструй.. В: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х, година Х, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 82 – 91, ISBN 1313-7395.
 58. Трендафилова П, И Братанов, Т Георгиева. За някои културологични и лингвистични особености в три библейски превода на съвременен български език. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 42, серия 6.2., Русе, 2005, стр. 63-69
 59. Трендафилова, П., Георгива Т. Лексиката на евангелските цитати в Слово о твари божии. В: Трети международен симпозиум “Преславска книжовна школа”. Т. 8, Шумен, 2005, стр. 199 – 206
учебни пособия
 1. Георгиева, Т. Помагало по историческа граматика. Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 138, ISBN 978-945-712-539-1.
 2. Георгиева, Т. Старобългарски език: Задачи, текстове и речник. Силистра, РИТТ, 2004, стр. 77, ISBN 954-759-086-3.
книги
 1. Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
 2. Съставители: Георгиева Т., П. Трендафилова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“ Книга Х. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 246, ISBN ISSN 1313-7395.
 3. Съставители: Георгиева Т , П Трендафилова. Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски", Книга 3. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 46, ISBN 954-759-224-6.
 4. Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
 5. Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
 6. Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
 7. Съставителски колектив: доц. д-р Т. Богданова, доц. дфн Т. Георгиева, доц. д-р Д. Железова, доц. д-р Р. Лебедова, доц. д-р Г. Лечева, д-р Е. Денева. • Известия на НЦ „Свети Дазий Доростолски“-Силистра, кн. IХ – материали от международен семинар „Образователните проекти на независима България“. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2017, стр. 193, ISBN 1313-7395.
 8. Съставителски колектив: доц. Лебедова, Р, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова. Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски", кн. Х, година Х. Силистра, УИ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 245, ISBN 1313-7395.
 9. Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
 10. Трендафилова П , Т Георгиева. Библията в езика на старославянската книжнина. Силистра, РИТТ, 2006, ISBN 954-759-.