Списък на публикациите

статии

 1. Elena Ivanova, T Iliev, Gr Mihaylov, V Keseev, Iv Stoyanov. Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Ultra Broadband Convergence Networks.// Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, 2018, No 1, pp. 69-77
 2. Keseev V. Diagnostic and Maintenance Education Course for PLC Based Automatic Machines.// International Journal of Education and Learning Systems, 2019, No 4, pp. 27-31, ISSN 2367-8933.
 3. Keseev, V. Experimental study of the direct approach for control of magnetic field.// Scientific journal of the Union of Scientists - Ruse, 2015, No 12, pp. 55-60, ISSN 1311-106X.
 4. Keseev, V. Ways of switching of static magnetic field and its influence over the work parameters of magnetic circuits.// IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, No 03, ISSN 2319-1163/2321-73.
 5. Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
доклади
 1. Keseev V. Simulation Models of Magnetic Circuits with Embedded Permanent Magnets. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 108-113, ISBN 978-954-8483-34-6.
 2. Keseev V. Qualification Course for Maintenance of PLC Based Automatic Machines. IN: 29TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR EDUCATION IN ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING (EAEEIE), Ruse, Bulgaria, 2019, pp. 27-30, ISBN 978-1-7281-3222-8.
 3. Keseev V. The intelligent student, trends of development and decline, ego and future. IN: Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia, Spain, 2019, pp. 2488-2496, ISBN 978-84-09-08619-1.
 4. Keseev V. The intelligent student development, potential and capacity. IN: Proceedings of ICERI2018 Conference, Seville, Spain, IATED Academy, 2018, pp. 10033-10039, ISBN 978-84-09-05948-5.
 5. Keseev V. Simulation study of methods for magnetic flux control. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering 2015, Ruse, Bulgaria, 2015
 6. Keseev V. Way for Calculating the Level of Magnetisation of a Gapped Ferromagnetic Core. IN: 13th International Conference ITHET 2014, York, England, The University of York, 2014
 7. Keseev V., Iliev T., Mihaylov G., Ivanova E. DC-DC switching converter circuits, intelligent education and smart exercises. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain, 2018, pp. 4330-4337, ISBN 978-84-09-02709-5.
 8. Keseev V., E. Ivanova, T. Iliev, G. Mihaylov. Intelligent meaningful education process and targets in electric bicycle design. IN: 2016 XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET2016), TU – Sofia, 2016, pp. 72-75, ISBN 978-1-5090-2881-8.
 9. Keseev V., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, T. Iliev. Competitiveness of Electric Vehicles. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 3-6, ISBN 978-1-5090-3746-1.
 10. Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova, V. Keseev, I. Stoyanov. Network characteristics and video transmission over LTE. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 39-42, ISBN 978-1-5090-3746-1.
 11. Mihaylov, Gr.Y., Iliev, T.B., T.D. Bikov, Ivanova, E.P., Stoyanov, I.S. V.P. Keseev, A.R. Dinov. Test Cases and Challenges for Mobile Network Evolution from LTE to 5G. IN: 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO, Opatia, Croatia, 2018, pp. 496 - 499
 12. Кесеев, В. Възможности за развитие на ново поколение токозахранващи блокове. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
 13. Кесеев, В. Анализ на основните подходи за управление на магнитно поле на постоянен магнит. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 14. Кесеев, В. Възможност за по оптимално компенсиране на фактора на мощността – предимства и недостатъци. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 132-136, ISBN 978-954-20-0552-0.
 15. Кесеев, В. Адекватност на симулационни модели на асинхронни електродвигатели и измервателни модули. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 128-132, ISBN 978-954-20-0552-0.
 16. Кесеев, В. Profinet IO – предимства, недостатъци и решения. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2011, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.