Списък на публикациите

статии

  1. Ангелова, Е., А. Ахмед. Подход при въвеждане ЧОВ с CAD система за по-лесно разработване на последваща техническа документация.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2014, брой 1, стр. 42-44, ISSN 1311-106X.
  2. Ахмед, А. "МНОГОФАКТОРЕН ПЛАН НА ЕКСПЕРИМЕНТА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ".// Известия на съюза на учените – Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 1, стр. 62-64, ISSN 1311-106X.
доклади
  1. Popova, J., A. Dobreva, A. Ahmed. Cooperation with Industry and Work Placements at the University of Ruse. IN: 4TH VALENCIA GLOBAL 2014, VALENCIA, UPV, 2014, pp. 296-299, ISBN 978-84-616-8236-2.
  2. Ахмед, А. "ПАРАМЕТРИЧНО 3D ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ РЪЧЕН ВИНТОВ КРИК". В: НК на Русенски университет, Русе, Научни трудове на РУ, Том 51, 2012, стр. 187-191, ISBN 1311-3321.
  3. Ахмед, А. Бързев, К. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ. В: НТК "ЕКОВАРНА", Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
  4. Ахмед, А., Д. Мехмедов, К. Бързев. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ (EGR) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АЗОТНИТЕ ОКСИДИ (NOx) И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ДИМНОСТТА НА ДИЗЕЛОВИЯТ ДВИГАТЕЛ Д-120. В: Научна конференция на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Научни трудове на РУ, 2007, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
  5. Ахмед, А., К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА ГОРИВАТА ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ИЗПУСКАНИТЕ ГАЗОВЕ. В: НТК, Варна, Том 17, 2010, стр. 272-279, ISBN 954-20-00030.
  6. Ахмед, А.,К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА ОХЛАЖДАНЕТО НА РЕЦИРКУЛИРАЩИТЕ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ, МОЩНОСТНИТЕ И ИКОНИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. В: НТК, Варна, Том 17, 2010, стр. 280-287, ISBN 954-20-00030.
  7. Добрева,А., А. Ахмед, В. Добрев, Е. Русинова. Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 9, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2014, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.