Списък на публикациите

статии

  1. Ани Герасимова. Състояние на европеизацията на медийния сектор в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, брой том 54, стр. 91-101
доклади
  1. Герасимова, А. Роля на националните телевизии в процеса на европеизация на българското обществото. В: Научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" 24-25.10.2014, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014