Списък на публикациите

статии

 1. Иванов Е., Ат. Илиев. Закрепване на легло на клапан от бейнитен чугун на локомотивен двигател с вътрешно горене.// Trans&Motauto ’05, 2005, брой 1, стр. 101-107
 2. Илиев Ат., Ю. Йорданова. Конструктивни изменения на клапанно легло за локомотивен двигател.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 24-28
 3. Илиев Ат., Ю. Йорданова, Ал. Георгиев. Дифузионно насищане с хром на водеща втулка.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2011, брой 50, стр. 29-33
 4. Илиев, Ат. Интерактивен модел на пиезоелектрически преобразувател за индициране на налягането в цилиндъра на двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 78-82
 5. Илиев, Ат. Приложение на системата AutoCAD за автоматизиране на процеса на изчертаване на детайли в Двигателите с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 614-621
 6. Илиев, Ат. Комплексни компютъризирани системи за събиране и обработка на данни от измерванията в двигатели с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 44, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2005, брой 1, стр. 73-77
 7. Илиев, Ат. Определяне на параметрите на еластичния елемент на тензометричен възприемател за индициране на ДВГ.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 607-613
 8. Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – вчера, днес и утре.// Научни трудове на РУ том 41, серия 4 "Транспорт и машинознание", 2004, брой 1, стр. 46-50
 9. Илиев, Ат. Двигателят на Стирлинг – алтернатива на дизеловия двигател с вътрешно горене.// Научни трудове на РУ том 50, серия 4, 2004, брой 1, стр. 51-56
 10. Илиев, Ат. Автомобилът и екологичните проблеми на големия град.// Научни трудове на РУ, 2003, брой том 40, сери, стр. 30-35, ISSN 1311-3321.
 11. Илиев, Ат. Определеяне на оптималното разположение на преобразувателите за обратна връзка по неравномерността на колебанията на двигателя на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 93-98
 12. Илиев, Ат. Избиране на информативен параметър за обратна връзка в адаптивна система, управляваща работата на бензинов двигател на режима на празен ход.// МотАуто, 1995, брой 1, стр. 81-86
 13. Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използуване на неравномерността на колебанията на бензинов двигател върху опорите като обратна връзка в електронна система за управление.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 56-60
 14. Илиев, Ат. Анализ на възможностите за използване на колебанията на бензинов двигател като обратна връзка в микропроцесорна управляваща система.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 69-74
 15. Илиев, Ат. Алгоритъм за адаптивно управление на бензинов двигател с обратна връзка по неравномерността на колебанията му върху опорите.// Юбилейна научна сесия на ВВОУ - В. Търново, 1993, брой 1, стр. 52-56
 16. Илиев, Ат. Приложение на метода на планиране на експеримента за определяне на параметрите на бензинов двигател с цел използването им в адаптивна система за управление на режима на празен ход.// МотАуто, 1993, брой 1, стр. 65-68
 17. Йорданова Ю, А. Л. Илиев и др. Определяне на влиянието на бор-титаново покритие върху активното топлоотаване на дизелов двигател.// Научни трудове на РУ "ангел Кънчев", 2003, брой том 40, сери, стр. 13-17, ISSN 1311-3321.
 18. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Направляваща втулка от бианитен чугун за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 179-183
 19. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Бианитен чугун за легло на клапан за дизелов двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2005, брой 1, стр. 184-189
 20. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Бориране на бутален болт от Perkins 4.236 по газо-контактен метод.// ЕкоВарна, 2004, брой 234-239
 21. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Борный диффузионный слой на седла клапана двигателя внутреннего сгорания.// Trans&Motauto ’04, 2004, брой 1, стр. 71-73
 22. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Дифузионно насищане с бор и мед върху материали за бутален болт.// ЕкоВарна, 2004, брой 1, стр. 229-233
 23. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Определяне на влиянието на бор-титаново покритие върху активното топлоотделяне на дизелов двигател.// Научни трудове на РУ том 40, серия 8 "Транспорт и машинознание", 2003, брой 1, стр. 13-17
 24. Йорданова Ю, Ат. Илиев. Изследване якост на твърдост, износоустойчивост и металографски анализ на бор-титанов дифузионен слой върху чугун за бутало на двигател с вътрешно горене.// ЕкоВарна, 2002, брой 1, стр. 146-153
 25. Маринов Е, Ат. Илиев. Theoretical and experimental model of diesel engine piston with coating.// ESFA 2003, Fuel economy, safety and reliability of motor vechicles, Bucharest, 2003, No 2, pp. 177-180
 26. Маринов Е, Ат. Илиев. Laboratory system for valve timings changing.// AMMA 2002, Autuvechicul, Mediul şi maşina agricolă, 2002, No 2, pp. 27-28
 27. Маринов Е., Ат. Илиев. Шумови карти за населени места.// Научни трудове на РУ том 40, серия 8, 2003, брой 1, стр. 22-24
 28. Маринов Е., Ат. Илиев, Ю. Йорданова. Възможности за автоматизиране на процеса на изпитвене на ДВГ.// Научни трудове на РУ, 2003, брой том 40, сери, стр. 18-21, ISSN 1311-3321.
 29. Маринов Е., Хр. Станчев, Ат. Илиев. Икономическа целесъобразност от създаване на типоразмерни редове „Двигатели с вътрешно горене – работна машина”.// Научни трудове на РУ том 39, серия 8 "Транспорт и машинознание", 2002, брой 1, стр. 60-63
доклади
 1. Илиев Ат. Относно избора на двигател с атмосферно или свръхпълнене. В: Еко - Варна 2016, Варна, ТУ - Варна, 2016, стр. 6
 2. Илиев Ат. Оптимизиране на резултатите от упражненията по дисциплината "Изпитване на двигатели с вътрешно горене. В: МК Еко-Варна 2014, Варна, ТУ - Варна, 2014
 3. Илиев Ат. Линеаризация на характеристиката на капацитивен преобразувател.. В: НК на РУ 2012, РУ 2013, 2012, стр. 98-102
 4. Илиев Ат., Иванова М., Маринов Ем. Използване на комплексен подход при определяне на качествата на биогорива при работа с дизелов ДВГ. В: НК на РУ 2013, РУ 2013, 2013
 5. Илиев Ат., М. Иванова, Ем. Маринов. Изследване на мощностните показатели на ДДВГ при работа с различни биосмеси. В: НК на РУ 2013, РУ 2013, Издателска база на РУ, 2013
 6. Илиев Ат., П. Казаков, Ем. Маринов. Токсични характеристики на дизелов двигател, работещ с биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове. В: НК на РУ'2014, РУ, РУ, 2014
 7. Илиев Ат., П. Казаков, Ем. Маринов. Изследване на мощностните и икономически показатели на дизелов двигател при работа с биодизелово гориво и рециркулация на отработилите газове. В: МК Еко-Варна 2014, Варна, ТУ - Варна, 2014
учебници
 1. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Двигатели с вътрешно горене - горивни уредби и автоматично регулиране. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 202, ISBN 954-712-714-X.
учебни пособия
 1. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Учебно помагало по двигатели с вътрешно горене - основни термини. Тълковен речник. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 56, ISBN 954-712-270-3.
 2. Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Двигатели с вътрешно горене - горивни уредби и автоматично регулиране. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа. Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 114, ISBN 954-712-714-X.