Списък на публикациите

статии

 1. Ivanova, D., N. Valov, A. Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.15 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100831441&tip=sid&clean=0)
 2. Koev К., A. Krasteva, R. Ivanov. Potential of the Renewable Energy Resources and Their Energy in Bulgaria.// Ecology and Future, 2012, No 2, pp. 3-14
 3. Krasteva A., D. Ivanova, M. Hristova. Comparison of the performance characteristics of an induction motor, the parameters of which are determined experimentally and by a genetic algorithm.// Scientific journal Agricultural Engineering, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, Belgrade-Zemun, 2014, No 1, Vol. XXXI, pp. 31-38, ISSN 0554-5587.
 4. Kръстева А. Хр., Д. И. Иванова, К. Й. Андонов. Изследване зависимостта на електропотреблението във водоснабдителните системи от температурата и валежите.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 30-39
 5. Novakova A., K. Koev, K. Andonov, O. Dinolov, A. Krasteva. Structure and indices of methods for management of net savings from solar and free-air energy in drying and storage of products.// Ecology and Future, 2009, No 1, pp. 3–11, ISSN 1312-076X.
 6. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Imp.
 7. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 8. Андонов К. Й., А. Хр. Кръстева, Д. И. Иванова, Б. М. Ботев. Относно енергийната ефективност при помпените агрегати.// Механизация на земеделието, 2004, брой 9-10, стр. 2-3
 9. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
 10. Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
 11. Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
 12. Андонов К.,Б. Ботев,А. Кръстева. Обследване енергийната ефективност на нагревателни електроуреди.// Селскостопанска техника, 2005, брой 4, стр. 29-33
 13. Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
 14. Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
 15. Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
 16. Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
 17. Кръстева А., К., Андонов, К., Ениманев, Г., Попов. Изследване влиянието на режима на регулиране при помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-22, ISSN ISSN 0037-1718.
 18. Кръстева А., М. Христова, В. Русева. Mоделиране работата на постояннотоков двигател в средата MATLAB/SIMULINK.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2016, брой 13, стр. 66-70, ISSN 1311-106X.
 19. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 20. Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
 21. Кръстева, А., К. Андонов, Кр. Ениманев, Г. Попов. Влияние на регулирането на помпените агрегати върху ефективното използване на електрическа енергия.// Селскостопанска техника, 2004, брой 4, стр. 18-21
 22. Новакова А., К. Андонов, К. Коев, А. Кръстева, О. Динолов, В. Кирчев. Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Енергетика, 2009, брой 3, стр. 40–45, ISSN 0324-1521.
 23. Русева В. , М. Христова, Ст. Стефанов, А. Кръстева. Сравнителен анализ на специфични показатели, характеризиращи електропотреблението в нетоплофицирани жилищни райони.// Енергетика, 2018, брой 1, стр. 23-29, ISSN ISSN 0324-1521.
 24. Христова M., А. Кръстева. Изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulink.// Известия на съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2012, брой 1, стр. 35-41
 25. Христова M., В. Русева, A. Кръстева. Изследване енергийната ефективност на асинхронни електродвигатели в производствени условия.// Известия на съюза на учените - Русе, Серия 1, Технически науки, 2017, брой том 14, стр. 7-11, ISSN 1311-106X.
 26. Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
 27. Христова М., А. Кръстева, В. Русева. Определяне натоварването на асинхронни двигатели в експлоатационни условия посредством модели в средата MATLAB и SIMULINK.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 34-40
доклади
 1. Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
 2. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 3. Krasteva, A., K. Andonov, K. Enimanev. G. Popov. Energy efficiency of pump devices at the standard level. IN: International Scientific Conference EE&AE, Rouse, 3-5 June 2004, Rouse, 2004, pp. 671-675, ISBN ISSN 1311-9974.
 4. Ruseva V., М. Hristova, A. Krasteva. Load profiles and specific indicators characterising electricity consumption in residential areas without central heating. IN: 56-та годишна конференция на Русенски университет, Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, pp. 161
 5. Андонов К, К.Ениманев, И.Евстатиев, К.Коев, А.Кръстева. Изследване на вентилаторната мощност на схема за аерация. В: Научна конференция на Русенски университет, Русе, том 47, серия 3.1, 2008, стр. 58-62, ISBN ISSN 1311-3321.
 6. Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ енергоефективността на помпени уредби. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 40, серия 1.1, Русе, 2003, стр. 166-170, ISBN ISSN 1311-3321.
 7. Андонов К., О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Моделиране на условията за управление на битовото електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев, Русе, 2009, стр. 14–20, ISBN 1311-3321.
 8. Андонов К., О. Динолов, Л. Михайлов, Б. Ботев, А. Кръстева. Автоматизирана техническа система за обследване енергийната ефективност на електрически консуматори. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 9–14, ISBN 1311-3321.
 9. Ботев Б., Л. Михайлов, К. Андонов, А. Кръстева, О. Динолов. Изследване енергийната ефективност на домакински електросъпротивителни нагревателни плочи. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 15–19, ISBN 1311-3321.
 10. Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
 11. Динолов О., К. Андонов, А. Кръстева, К. Коев. Разработване на унифицирана методика за обучение по обследване енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания. В: Годишник на Техническия университет - София, т. 59, книга 2, София, 2009, стр. 181–186, ISBN 1311-0829.
 12. Иванова Д. И., Kръстева А. Хр., Андонов К. Й. Моделиране на процесите във водоснабдителна система. В: Научни трудове РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 99-106
 13. Коев К., А. Кръстева, М. Дачева, И. Григоров. Изследване енергопотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9, Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
 14. Кръстева А., И. Гунев, Ст. Станев. Изследване на система честотен регулатор – трифазен асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 15. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по oператорния метод във връзка с курсова задача по Теоретична електротехника. В: Научни трудове на Русенски университет том 49 серия 10, Русе, 2010, стр. 113-117, ISBN 1311-3321.
 16. Кръстева А., И. Гунев,Ст. Станев. Някои аспекти относно обследването за енергийна ефективност на система честотен регулатор-асинхронен двигател. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 10, Русе, Русе, 2010, стр. 096-100, ISBN 1311-3321.
 17. Кръстева А., К. Коев, О. Динолов, Ив. Гунев. Изследване на качеството на електрическата енергия при осигуряване на учебни процеси. В: Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, т.1, серия 1, Габрово, 2009, стр. 70–74, ISBN 1313-230X.
 18. Кръстева, А. Моделиране работата на постояннотоков генератор с независимо възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
 19. Кръстева, А. Изследване на постояннотоков двигател с паралелно възбуждане в програмната среда Matlab/Simulink. В: Научни трудове на РУ'Ангел Кънчев", Русе, 2013
 20. Кръстева, А. Методични указания за изследване на постояннотоков двигател с независимо възбуждане в програмната среда на Matlab/Simulink. В: Майски научни четения, Русе, 2013
 21. Кръстева, А. Хр. Енергоефективност във водоснабдителни системи. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т. 41, серия 3.1, 2004, стр. 15-20
 22. Кръстева, А., И. Гунев. Някои методични особености при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги от втори ред по. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, т.48, серия 10, 2009, стр. 124-130
 23. Кръстева, А., И. Гунев, П. Г.Пенев, И. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, Русе, т.47, серия 9, 2008, стр. 174-177
 24. Кръстева, А., К. Коев, В. Пеев. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 168 – 173
 25. Михайлов Л, К. Андонов, Б. Ботев, О. Динолов, А. Кръстева. Нива за обследване енергийната ефективност на електропотребителите. В: Научни трудове на РУ, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 177–185, ISBN 1311-3321.
 26. Христова М. А. Кръстева. Методични указания за изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulin. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 10, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Mартев, Кр., А. Кръстева. Учебна практика. Русе, Издателски център на РУ, 2009, ISBN 978-954-712-464-6.
 2. Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Ruse, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев, 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
учебни пособия
 1. Динолов О., А. Кръстева, К. Андонов, Г. Попов, Кл. Климентов. Обследване за енергийна ефективност на помпени и вентилаторни уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 56, ISBN 978-954-8467-12-4.
 2. Христова М., Д. Димов, А. Кръстева. Електрозадвижване. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 81, ISBN 978-954-712-587-2.
патенти и др.
 1. Андонов К., Б. Манолова, О. Динолов, Л. Михайлов, А. Кръстева. Пакет от показатели M(F)-А − за ефективно управление на енергопотреблението на агрегати и системи за транспортиране на флуиди за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/4,2013.