Списък на публикациите

статии

 1. Mihova A. Polynomial identities of the 3x3 matrices over the finite dimensional Grassmann algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse Mathematics, Informatics and Physics, vol. 10, 2013, No 5, pp. 14-18, ISSN ISSN 1314-3077.
 2. Mihova A. A comparison of two methods for calculation with Grassmann numbers.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 9, 2012, No 5, pp. 15-20, ISSN 1314-3077.
 3. Mihova, A. Polynomial Identities of the 2x2 Matrices over the Finite Dimensional Grassmann Algebra.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, vol. 8, 2011, No 5, pp. 13-18, ISSN 1311-9974.
 4. Rashkova Ts., A. Mihova. Vishne identities for M_2(G) and their computer realization by Mathematica (РЖМат 12.09-13А.158).// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2010, брой 7, стр. 30-37, ISSN 1311-9184.
 5. Rashkova Ts., A. Mihova. Laws and identities for some upper triangular matrices (MR 2518225).// Miskolc Mathematical Notes vol. 10, 2009, No 1, pp. 55-67, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.094 /2010, редакция на списанието)
 6. Михова А., М. Якимова, Д. Пантелеев. Върху решенията на сингулярно-смутена система обикновени диференциални уравнения с много малки параметри в критичен случай.// Известия на Съюза на учените-Русе, „Математика, информатика и физика”, т.1, 2001, брой 5, стр. 52-56, ISSN 1311-9184.
доклади
 1. A. Mihova, B. Borisova. Jump Math – an Innovative System of Teaching Mathematics. IN: Proceedings of university of Ruse, volume 56, book 6.4, Ruse, 2017, pp. 25-30, ISBN 1311-3321.
 2. Gyunsel A., A. Mihova. Stages in the Learning of Polynomials at School. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 57, book 6.6, Ruse, 2018, pp. 43-47, ISBN ISSN 1311-3321.
 3. M. Koleva, A. Mihova. Function analysis using Geogebra. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 58, book 6.6, Ruse, 2019, pp. 21-26, ISBN 1311-3321.
 4. M. Rasim, A. Mihova. Types of Mathematical School Problems Solved by Using the Vieta's Formulas. IN: Proceedings of university of Ruse, vol. 57, book 6.6., Ruse, 2018, pp. 43-47, ISBN 1311-3321.
 5. Mihova A. Practical activities in the 5th grade mathematics education. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, pp. 1311-3321
 6. Mihova A. Mathematica for calculations in the finite dimensional Grassmann algebra. IN: Acta Un. Ap., Special issue, Alba Iulia, Romania, 2009, pp. 279-285, ISBN 1582-5329.
 7. Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University. IN: Abstract Book of 11th General Conference “Trends in Physics” of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69
 8. Михова A., Д.Пеева. Свойства на матрици и детерминанти с елементи от Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, стр. 43-47, ISBN 987-954-577-539-0.
 9. Михова А ., Ц. Рашкова. Експериментални изследвания в матричната алгебра чрез Mathematica’05. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” том 44, сер. 6.1, Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 18-22, ISBN 1311-3321.
 10. Михова А. Как да помогнем на студентите в трудния преход от Средното училище към университета. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
 11. Михова А. Относно въпроса за привличането на студентите към изследователска работа. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 9, Русе, 2013, стр. 109-112, ISBN 1311-3321.
 12. Михова А. Приложения на външното произведение на вектори в обучението по математика. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Майски научни четения, том 52, сер. 11, Русе, 2013, стр. 124-128, ISBN 1311-3321.
 13. Михова А. Използване на компютърната система Mathematica при изучаване на определен интеграл. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 52, сер. 6.1, Русе, 2013, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
 14. Михова А. Полиномни тъждества в матричната алгебра от етори ред със симплектична инволюция над Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 35-39, ISBN 1314-3921.
 15. Михова А. Изследване на тъждества с инволюция транспониране в матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Science&Technologies, vol.II, №3, St. Zagora, 2012, стр. 33-37, ISBN 1314-4111.
 16. Михова А. Приложения на външното произведение на вектори за пресмятане на лица и обеми. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 40-44, ISBN 1314-3921.
 17. Михова А. Градуирани полиномни тъждества в матричната алгебра от трети ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 429-434, ISBN 978-954-724-049-0.
 18. Михова А. Полиномни тъждества в M2(Gn) с инволюция транспониране при n≥4. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 435-440, ISBN 978-954-724-049-0.
 19. Михова А., Д. Пеева. Използване на Mathematica за пресмятания с матрици над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
 20. Михова А., Д. Пеева. Някои често допускани грешки при решаването на задачи, давани на кандидат-студентски изпити по математика. В: Международна научна конференция ”50 години Лесотехнически университет”, София, 2003, стр. 217-222
 21. Михова А., Д. Пеева, М. Якимова. Сравнителен анализ на придобитите знания по математика в средното училище и очакваното ниво на студентите от първи курс. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 6.1, Русе, 2005, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
 22. Михова А., И. Богомилова. Свойства на детерминантите, описани чрез външно произведение на вектори. В: Научни трудове на РУ, том 50, сер. 6.1, Русе, 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 23. Михова А., М. Якимова. Анализ на качествата на кандидат-студентските изпити и тестове. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер.2.2, Русе, 2002, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
 24. Михова А., С. Дяковска. Относно нивото на знания по математика и физика на студентите първокурсници. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 291-298, ISBN 1314-3921.
 25. Михова А., Ц. Рашкова. Използване на Mathematica за пресмятания с грасманови числа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 22-27, ISBN 1311-3321.
 26. Михова, А. Градуирани полиномни тъждества в Матричната алгебра от втори ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, сер. 6, Русе, 2009, стр. 16-20, ISBN 1311-3321.
 27. Михова, А. Линейна алгебра над крайномерна Грасманова алгебра. В: Сборник доклади СНС’08 на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 13-15, ISBN 1311-3321.
 28. Михова, А. Свойства на матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, сер. 6, Русе, 2007, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
 29. Михова, А. Към въпроса за използване на компютър при обучението по математика и по-специално при решаването на цели рационални неравенства. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 401-403, ISBN 519.682;51.
 30. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Ръководство по основи на информатиката и програмиране на Бейсик за ПК „Правец-82” – основни задачи и методически постановки. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 407-409, ISBN 519.682.
 31. Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Към въпроса за въведение в програмирането на студенти – чужденци от подготвителния курс. В: Сборник резюмета, Юбилейна научна сесия на ИЧС, София, 1988, стр. 270.
 32. Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
 33. Якимова М., А. Михова. Използване на самостоятелната работа при студентите за привличането им към научно-изследователска работа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 70-73, ISBN 1311-3321.
 34. Якимова М., А. Михова. Сравнителен анализ на знанията по математика на българските и чуждестранните кандидат-студенти. В: CD, Юбилейната научна конференция "45 години ИЧС-традиции, новаторство, европейски стандарти", Приложение към годишник на ДЕО-ИЧС, София, 2008, ISBN 1312-2233.
учебни пособия
 1. Михова А. Задачи по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, стр. 16, ISBN -.
 2. Михова А. Задачи по Висша математика II за студенти от специалности ЗТТ, МСТ, КХГ, ТТТ. Русе, -, 2013, стр. 12, ISBN -.
 3. Михова А. Задачи по Математичен анализ за студенти от специалност ИИТБ, задочно обучение. Русе, -, 2012, стр. 12, ISBN -.
 4. Михова А. Задачи по Висша математика I за студенти от специалности МИнж, МС, ТММ. Русе, -, 2012, стр. 24, ISBN -.
 5. Михова А. Формули по ВИСША МАТЕМАТИКА1 за студенти редовно обучение, специалност ТММ. Русе, -, 2011, стр. 8, ISBN -.
 6. Михова А., Е. Калчева, А. Лечева. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика II. Русе, ПБ на РУ, 2015, стр. 193, ISBN 978-954-712-664-0.
 7. Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
 8. Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика (начална педагогика)-I част. Русе, ПБ при РУ, 1998, стр. 157, ISBN 954-712-045.
 9. Стоянов П., А. Михова, М. Костова, М. Якимова. Ръководство за решаване на задачи по математика(начална педегогика)-II част. Русе, "Дунав прес"ООД-Русе, 1996, стр. 137, ISBN -.
 10. Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, ISBN -.
 11. Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Висша математика II за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, -, 2013, ISBN -.
други трудове
 1. Михова А. Т. Пресмятания в матрична алгебра над крайномерна Грасманова алгебра, дисертационен труд, 2010, стр. 117