Списък на публикациите

студии

 1. Андонов Й. Приложение на хибридния външен фиксатор в травматологичната практика. Русенски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, стр. 36, ISBN ISBN 978-619-7242.
статии
 1. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Fast track surgery in total knee arthroplasty - a review.// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 837-839, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 2. Kosev P , Sokolov C, Pavlova I,Valentinov B, Andonov J,Petrova N. Platelet rich plasma (prp) application in total knee arthroplasty (tka).// J of IMAB, 2015, No 21 (3), pp. 814-817, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 3. Kosev P, Sokolov C, Andonov Y, Valentinov B. Minimally invasive total knee arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1, pp. 732-735, ISSN 1312 773X. (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 4. Kosev P, Valentinov B, Andonov Y, Sokolov C. Soft tissue balancing in total hip arthroplasty.// J of IMAB, 2015, No 1 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 5. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet-rich plasma (prp): A case series study.// J of IMAB, 2016, No 1 (Impact factor: 5 /2014, sjif)
 6. Sokolov C, Valentinov V, Andonov J,Angelov S , Kosev P. Platelet-rich plasma (prp) and its application in the treatment of chronic and hard-to-heal skin wounds. A Review..// J of IMAB, 2015, No 4 (Impact factor: 4 /2013, sjif)
 7. Ангелов С, Александров Д, Валентинов Б, Й. Андонов, С. Граматиков, И. Ванов. КАПИТУЛО-ТРОХЛЕАРНИ ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛНИЯ ХУМЕРУС – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.// Ортопедия и травматология, 2016, брой 2, ISSN issn 0473-4378.
 8. Андонов Й. Отдалечени функционални резултати при фрактури на дистална тибия лекувани с хибриден външен фиксатор..// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 164-169, ISSN issn 0473-4378.
 9. Андонов Й. Фрактури на тибиален пилон-сравнение между два лечебни метода.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 4, стр. 170-178, ISSN issn 0473-4378.
 10. Андонов Й, Косев П, Соколов Ц. Фрактури на тибилано плато и пилон лекувани с артоскопски асистирана репозиция и хибриден външен фиксатор.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2, стр. 84-88
 11. Андонов Й, Соколов Ц. Етапно лечение на високоенергийните фрактури в проксималния край на подбедрицата.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 1, стр. 4-11, ISSN issn 0473-4378.
 12. Андонов Й,Соколов Ц, Парашкевова П. STAGED TREATMENT OF HIGH ENERGY LOWER LIMB FRACTURES.// J of IMAB, 2019, No 3, ISSN ISSN: 1312-773X. (SJR rank: 0 /2019, Scopus Journal Metrics)
 13. Косев П, Валентинов Б, АндоновЙ. Лечение на вродената псевдоартроза на тибията чрез компресионно-дистракционна външна фиксация и комнбинация от техники.Предизвикателства преди и след постигане на костно срастване.// Ортопедия и травматология, 2015, брой 2
 14. Петров Вл, Арабаджиева Д, Граматиков Т, Андонов Й. Ниско дозирана спинална анестезия при 80 годишен пациент с миастения гравис и пертрохантерно счупване на бедрото.// Анестезиология и интензивно лечение, 2018, брой 2, стр. 36-37
 15. Соколов Ц, Андонов Й. Биологично лечение на проблемни кожни рани с активирана обогатена тромбоцитна плазма.// Ортопедия и травматология, 2019, брой 4, стр. 210-213, ISSN issn 0473-4378.
доклади
 1. 1. Ангелов С., Б. Валентинов, Й. Андонов. ULSON фиксацяи при фрактури на дисталния радиус.. В: Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999.,, Русе, Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999, 1999, стр. 37/10: 173 – 176, ISBN ISSN 1311-3321..
 2. 17. Валентинов Б, Ангелов С, Георгиев С, Андонов Й, Донев Е, Чуров Р, Косев П. Техниката на Metaizeau при фрактури на радиалната шийка: високо ефективна при деца, възможна алтернатива при възрастни. В: XI Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2010
 3. 31. П. Косев, Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латералните малеоларни фрактури – предварително съобщение. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Sofiq, 2014
 4. Andonov Y. Staged treatment of high energy distal femoral fractures. IN: 20th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, 2019
 5. Andonov Y. Treatment of open fractures – where are differences?. IN: AOTrauma Seminar – Pediatric Fractures, София България, 2018
 6. Andonov Y. Мекотъканната увреда важен фактор за фрактурното лечение. В: AO Trauma Course-basic principles of Fracture Management, София България, 2017
 7. Andonov Y., P. Kosev, P. Chobanov, S. Angelov. The severity of the soft tissue damage as an indication for the treatment of the proximal tibial fractures. IN: 10th EFFORT Congress, Austria, Viena, Viena, 2009
 8. Andonov Y., P. Kosev, S. Angelov. Proximal tibial fractures in elderly patients treated by limited internal and small wire external fixation. IN: 11-th EFFORT Congress , Madrid, Spain, Madrid, 2010
 9. Andonov Y.. P. Kosev, S. Angelov, B. Valentinov. Small wire external fixation for the treatment of the distal tibial fractures – mid term result and complications. IN: Jaques Duparc Award at the 11-th EFFORT Congress, Madrid, 2010
 10. Ангелов С., Й. Андонов, Б.Христов. Възможности на външната фиксация при фрактури на дисталния радиус. Предимства на екстраартикуларната фиксация. В: TECHNOMAT & INFOTEL, MEDBIOPHARM, TECHNOOIL., Варна, 2006
 11. Андонов Й. ДИРЕКТНА РЕПОЗИЦИЯ И ФИКСАЦИЯ НА ЗАДНОМАЛЕОЛАРНИ ФРАКТУРИ. В: XIV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, Зл.Пясъци България, 2019
 12. Андонов Й, Георгиев С, Донев Е, Граматиков С. Вискокоенергийни фрактури на тибиално плато лекувани с хибриден фиксатор- 10 години по-късно.. В: XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, София България, 2016
 13. Андонов Й, Косев П, Валентинов. Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури. В: XXI Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2015
 14. Андонов Й, Соколов Ц. Трансфибуларен достъп при стабилизация на фрактури на тибиално плато със задна депресия. В: XXIII Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2018
 15. Андонов Й,Владин П,Арабаджиева Д. ASSESSEMENT OF PAIN AND ITS INFLUENCE ON ELDERLY DEMENTIA PATIENTS WITH INTERTROCHANTERIC HIP FRACTURE - INITIAL EXPERIENCE WITH BULGARIAN-LANGUAGE VERSION OF TWO NONVERBAL SCALES. IN: Aug 10, 2019EFIC Congress 2019 - Pain in Europe XI, Валенсия, Испания, 2019
 16. Андонов Й. , Ангелов С., Филипов В., Бурмов Е., Александров Д. Комплексни счупвания на проксимална тибия лекувани с хибриден фиксатор. В: X конгрес на BOTA, Боровец, България, София, 2007, стр. 183 – 185., ISBN ISBN 978–954–561–.
 17. Андонов Й., С. Ангелов, Д. Александров, Ив. Ванов, Вл. Цонев. Достъп с разделяне на triceps brachii, като алтернатива на остеотомията на олекранона при фрактури на дисталния хумерус.. В: XII Национален Конгрес на БОТА, София, 2013
 18. Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
 19. Косев П., Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латерални малеоларни фрактури. В: Сборник доклади на IX Конгрес на БОТА, Пловдив, Пловдив, Анима, Пловдив, 2005, стр. 254 – 255, ISBN ISSN 954-9752-33-.
учебници
 1. Андонов Й, Косев П, Валентинов Б,Соколов Ц. Ръководство по травматология на крайниците. Русе, България, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
учебни пособия
 1. Косев П., Б. Валентинов, Й. Андонов, Ц. Соколов, Н. Петрова. Лекционен курс по ортопедия за студенти по Кинезитерапия. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 100, ISBN 978-954-712-646-6.