Списък на публикациите

монографии

 1. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
 2. Недялков, А. Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 154, ISBN 978-954-337-367-3.
 3. Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
 4. Недялков, А. Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.1416.7044). Русе, Примакс, 2012, стр. 144, ISBN 978-954-8675-41-3.
 5. Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-34-8.
студии
 1. Богданова, З., Найденов, Н., Недялков, А. Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони (управление чрез подхода „Лидер”). Силистра, РИТТ, 2009, стр. 68, ISBN 978-954-759-246-9.
 2. Найденов, Н., Недялков, А., Стоянова, Н., Йотова, Д. Мениджмънт на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3587.2327). Силистра, РИТТ, 2008, стр. 92, ISBN 978-954-759-200-1.
 3. Недялков, А. Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите (DOI: 10.13140/2.1.3186.1765): В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие". Русе, Примакс, 2012, стр. 91-116, ISBN 978-954-8675-26-0.
 4. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации (DOI: 10.13140/RG.2.1.1988.2487): В "Изследване на цикличността на иновациите в икономическите системи". Русе, Примакс, 2011, стр. 111-129, ISBN 978-954-8675-10-9.
 5. Недялков, А., Велева, Л. Емпиричен поглед върху релацията "качество на услугите - удовлетвореност на потребителите" (DOI: 10.13140/2.1.4955.6486): В "Мениджмънт на бизнес процеси". Русе, Примакс, 2012, стр. 288-322, ISBN 978-954-8675-51-2.
 6. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на необходимостта от инженерно-технически услуги за малките и средните предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3644.9281). Русе, Авангард принт, 2012, стр. 36, ISBN 978-954-337-171-6.
статии
 1. Bogdanova, Z., Naydenov, N, Nedyalkov, A. Methodology for Investigation of Trends and Attitudes for Innovations in Rural Areas.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2009, No 1, pp. 63-72, ISSN 1314-0175.
 2. Nedyalkov, A. Staffing Issues of Information Systems from the Viewpoint of Operations Management of Services.// SocioBrains, 2014, No 1, pp. 155-164, ISSN 2367-5721. (Impact factor: 3.32 /2014, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
 3. Nedyalkov, A. An Assessment on Perception Gaps between Front Office and Back Office: Evidence from a Taxi Company Survey.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2011, No 6, pp. 226-237, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.97 /2011, Index Copernicus Value)
 4. Nedyalkov, A. Methodology for Improvement of Information System for Operations Management in SMEs.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2010, No 28 (1), pp. 318-325
 5. Nedyalkov, A. Aspects of Operations Management of Services.// Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic Studies, 2010, No 5, pp. 270-279, ISSN 1584-0972. (SJR rank: 3.47 /2010, Index Copernicus Value)
 6. Nedyalkov, A. Service Blueprints: Methodology for Development.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2010, No 2, pp. 31-40, ISSN 1314-0175.
 7. Nedyalkov, A. Introducing Mobile Communication in Management of Agrocompanies Supplying Technical Services in Bulgaria.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2001, No 11 (2), pp. 254-261
 8. Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
 9. Найденов, Н., Недялков, А. Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник.// Машиностроене и електротехника, 2009, брой 7-8, стр. 26-30, ISSN 0025-455X.
 10. Недялков, А. Разработване на информационен модул за оперативно управление на дейността в малки фирми за производствени услуги.// Индустриален мениджмънт, 2010, брой 7(12), стр. 53-60, ISSN 1312-3793.
 11. Недялков, А. Анализ на софтуерния пазар в България (Аналiз ринку програмного забезпечення в Болгарiї).// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2004, брой 2, стр. 279-291
 12. Недялков, А. Управлінськi інформаційнi системи в агрофірмах, що надають технічні послуги в рослинництві.// Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво, 2001, брой 3, стр. 78-83, ISSN 1814-1161.
 13. Недялков, А. Модулно изграждане на информационна система.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3 (2), стр. 35-41, ISSN 1311-1094.
 14. Недялков, А., Найденов, Н. Стоворення модуля оперативного управлiння сервiсною дiяльнiстю в агрофiрмах.// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит, 2002, брой 12 (1), стр. 278-283
доклади
 1. Borisova, V., Nedyalkov, A. Investigation of Management Information Systems in Large Agricultural Enterprises. IN: International Workshop „Large Farm Management”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2003, pp. 16, ISBN 3-9809270-0-8.
 2. Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
 3. Nedyalkov, A., Borisova, V. Strategic Information Management in Agriculture and Rural Areas (DOI: 10.13140/RG.2.1.4778.1361). IN: Proceedings of the First Green Week Scientific Conference, Berlin, Margraf Publishers, 2007, pp. 163-169, ISBN 978-3-8236-1499-9.
 4. Nedyalkov, A., Borisova, V. Improving Information Management: A Pathway Toward Efficient Agricultural Enterprises. IN: IAMO Forum 2006 : Agriculture in the Face of Changing Markets, Institutions and Policies: Challenges and Strategies, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2006, pp. 16, ISBN 3-938584-12-2.
 5. Nedyalkov, A., Borisova, V. Internet Penetration in Agricultural Markets: The Pattern of Bulgaria and Ukraine. IN: IAMO Forum 2005 : How effective is the invisible hand: Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2005, pp. 16, ISBN 3-938584-02-5.
 6. Nedyalkov, A., Borisova, V. The Impact of Information Society on Agriculture and Rural Areas Development. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2004, pp. 325-338, ISBN 3-9809270-4-0.
 7. Nedyalkov, A., Borisova, V. Comparative Analysis of East German, Bulgarian and Ukrainian Agriculture: Condition of Agricultural Enterprises Transition. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 394-397, ISBN 3-8175-0366-0.
 8. Nedyalkov, A., Borisowa, V. Vergleichende Anaylse der Landwirtschaft in Ostdeutschland, Bulgarien und der Ukraine während des Transformationsprozesses der Agrarbetriebe. IN: Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Germany, Kiel: Wiss.-Verl. Vauk, 2002, pp. 398-401, ISBN 3-8175-0366-0.
 9. Nedyalkov, A., Naydenov, N. Investigation of Necessity of Management Information Systems in Agrocompanies Supplying Technical Services. IN: Proceedings of IAMO/ATB Workshop “Approaching Agricultural Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe”, Halle (Saale), Germany, IAMO, 2001, pp. 159-160, ISBN 0947-7314.
 10. Nedyalkov, А. Staffing Aspects of Support Systems Within Service Triangle Model. IN: Zbornik radova Majska konferencija o strategijeskom menadžmentu, Kladovo, Srbija, 2010, pp. 894-906, ISBN 978-86-80987-77-4.
 11. Simeonova, A., Nedyalkov, A. Crisis Management: Is it Possible to Solve Organizations’ Problems by Lean Six Sigma?. IN: Challenges to Industrial Growth: Anniversary Industrial Growth Scientific Conference, 12-14 October 2018, Sofia, 2018, pp. 8-17, ISBN 978-619-7009-12-5.
 12. Ахмедова, Н., Зекяева, С., Недялков, А. Анализ на административна услуга при подаване на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-77, ISBN 1311-3321.
 13. Бисет, В., Пенчева, В. Недялков, А., Бонева, М. Анализ на процеса на обслужване в малко предприятие за строително-ремонтни дейности. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 50-56, ISBN 1311-3321.
 14. Бонева М., Недялков, А., Петков, А. Дистанционното обучение в професионално направление „Администрация и управление“ – стъпки напред (DOI: 10.13140/RG.2.1.5133.7846). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 157-168, ISBN 2534-8523.
 15. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти (DOI:10.13140/RG.2.1.5038.3206/1). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 239-248, ISBN 1313-8774.
 16. Бонева, М., Петков, А., Недялков, А. Иновативни подходи за обучение и сътрудничество с местната власт (DOI: 10.13140/2.1.1072.6407). В: Сборник трудове от VI-а Международна научна конференция „Е-управление“, София, Технически университет - София, 2014, стр. 233-244, ISBN 1313-8774.
 17. Василева, В., Данчева, К., Кънева, В., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при предоставяне на услугата „Издаване на разрешение за настоящ адрес”. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 31-39, ISBN 1311-3321.
 18. Василева, В., Недялков, А. Анализ на ресурсното осигуряване на административна услуга. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘16, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 27-30, ISBN 1311-3321.
 19. Велева, Л., Недялков, А. Подходи за преодоляване на несъответствията при обслужването на клиентите (DOI: 10.13140/RG.2.1.2567.0007). В: Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС’11, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
 20. Велчева, Й., Недялков, А. Планиране оборота на търговска фирма с помощта на електронни таблици (DOI: 10.13140/RG.2.1.2507.2245). В: Научни трудове на Русенски университет, 37 (6), Русе, 1999, стр. 221-227, ISBN 1311-3321.
 21. Дочева, В., Тодорова, И., Александрова, Г., Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Анализ на административното обслужване при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
 22. Захариева, Е., Недялков, А. Рейтинговата система на българските висши училища – състояние и проблеми. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘14, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 23. Иванов, Д., Каменова, Б., Недялков, А. Анализ на услугата по предоставяне на данъчна и осигурителна информация в Община Русе. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 23-30, ISBN 1311-3321.
 24. Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
 25. Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
 26. Карапачов, М., Недялков, А., Бонева, М. Анализ на обслужването и планиране на операциите в предприятие за козметични услуги. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘15, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
 27. Коларова, Х., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на разрешение за строеж. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 9-16, ISBN 1311-3321.
 28. Мехмедова, Г., Мехмед, А., Недялков, А. Анализ на административната услуга за издаване на удостоверение за съпруг/а. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 57-63, ISBN 1311-3321.
 29. Минев, Б., Найденов, Н., Недялков, А. Методика за изследване на осигуряването с техника в машиностроителни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.1039.8727). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 145-155, ISBN 978-954-8675-82-6.
 30. Момчилова, С., Акифова, М., Недялков, А. Анализ на административната услуга по възстановяване или промяна на име. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 78-84, ISBN 1311-3321.
 31. Найденов, Н., Недялков, А. Концепция за интегриране на моделите за мениджмънт на индустриални услуги. В: Научни трудове от VII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 113, София, 2009, стр. 117-122, ISBN 1310-3946.
 32. Найденов, Н., Попова, Ю., Недялков, А., Кирова, М. Проучване на отношението към проблемите на докторантурата във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет (DOI: 10.13140/2.1.1218.4641). В: Научни трудове от Международната научно практическа конференция „Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации”, Ботевград, Международно висше бизнес училище, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-9432-37-4.
 33. Недялков, А. Проблеми на кадровото осигуряване в дистанционното обучение. В: Сборник трудове от X Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2018, стр. 95-104, ISBN 2534-8523.
 34. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в електронното обучение (DOI:10.13140/RG.2.1.1050.0722). В: Сборник трудове от VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2016, стр. 99-106, ISBN 2534-8523.
 35. Недялков, А. Качество на образователната услуга - концептуална рамка (DOI: 10.13140/2.1.2219.5206). В: Сборник трудове от Международна научна конференция "Мениджмънт на промяната", Русе, Примакс, 2014, стр. 243-252, ISBN 978-954-8675-82-6.
 36. Недялков, А. Концептуални аспекти на проектирането на производствения процес при услугите (DOI: 10.13140/2.1.5103.1043). В: Сборник доклади от Международна научна конференция, Варна, Икономически университет - Варна, 2013, стр. 70-74, ISBN 978-954-8235-09-9.
 37. Недялков, А. Профил на българския сервизен персонал - хипотези и реалност (10.13140/RG.2.1.4735.6967/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 307-312, ISBN 978-954-635-008-4.
 38. Недялков, А. Емпирично изследване на нагласи във фронт и бек офиса (DOI: 10.13140/2.1.2698.7528). В: Научни трудове на Русенски университет, 51 (5.1), Русе, 2012, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
 39. Недялков, А. Анализ на взаимовръзката между удовлетвореност на потребителите и качество на услугите (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.8000/1). В: Научни трудове от IX-та международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2012, стр. 159-164, ISBN 978-954-635-008-4.
 40. Недялков, А. Качество на услугите: Контент-анализ на заглавията в българските научни издания (DOI: 10.13140/2.1.1480.6080). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 91-100, ISBN 1311-3321.
 41. Недялков, А. Приложение на мисловните карти в управлението на проекти (DOI: 10.13140/2.1.3643.2964). В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Управление на проекти”, София, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, 2011, стр. 183-191, ISBN 1314-345X.
 42. Недялков, А. Методика за измерване на качеството на услугите (DOI: 10.13140/2.1.2791.3285). В: Научни трудове от IX-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2/122, София, 2011, стр. 228-237, ISBN 1310-3946.
 43. Недялков, А. Разработване на методически подход за съставяне на сервизни планове. В: Научни трудове на Русенски университет, 49 (5.1), Русе, 2010, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
 44. Недялков, А. Ресурсно осигуряване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от I-ва международна научно-практическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010”, Варна, 2010, стр. 536-540, ISBN 1314-197X.
 45. Недялков, А. Подобряване на обслужването на потребителите чрез технологични иновации. В: Научни трудове от VIII-та международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 1/117, София, 2010, стр. 464-469, ISBN 1310-3946.
 46. Недялков, А. Насоки за съвместно развитие на информационната система за управление на предприятието и системата за контролинг (DOI: 10.13140/2.1.3839.9041). В: Контролингът в условията на криза 2010, София, Българска книжница, 2010, стр. 10-17, ISBN 978-954-380-182-4.
 47. Недялков, А. Аспекти при разработването на подход за усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт. В: Научни трудове от VIII международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, 1/117, Варна, 2010, стр. 445-449, ISBN 978-954-635-004-6.
 48. Недялков, А. Методични аспекти при изследване на обслужването на клиенти (DOI: 10.13140/2.1.2922.4008). В: Научни трудове на Русенски университет, 48 (5.1), Русе, 2009, стр. 113-118, ISBN 1311-3321.
 49. Недялков, А. Изследване на информационни системи в малки фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2732.2001). В: Научни трудове на НТС по машиностроене от VІ-та международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, 1 (104), София, 2008, стр. 310-313, ISBN 1310-3946.
 50. Недялков, А. Теоретични аспекти при разработването на управленски информационни системи (DOI: 10.13140/2.1.4338.5923). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
 51. Недялков, А. Анализ на системи с ниска степен на контакт с клиента (DOI: 10.13140/2.1.1628.0640). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 10-17, ISBN 1311-3321.
 52. Недялков, А. Управленската структура на агрофирмите за технически услуги след тяхната приватизация. В: Научни трудове на IV Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2002, стр. 226-231, ISBN 954-20-0205-X.
 53. Недялков, А. Методика за проучване на потребността от информационно-управленски системи в селското стопанство (DOI: 10.13140/RG.2.1.4342.2327). В: Икономиката и управлението на фирмите в условията на преход: Научна конференция, София, УНСС, 1998, стр. 164-169
 54. Недялков, А., Бонева, М. Изследване на готовността за дистанционно обучение в професионално направление „Администрация и управление“ на Русенския университет (DOI: 10.13140/RG.2.1.4183.5123). В: Сборник трудове от VII Международна научна конференция „Е-управление“ 13-14 юни 2015, Созопол, Технически университет - София, 2015, стр. 157-168, ISBN 1313-8774.
 55. Недялков, А., Бонева, М., Петков, А. Интегриране на системата за управление в публични организации. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 33-44, ISBN 2534-8523.
 56. Недялков, А., Велева, Л. Изследване на качеството на бизнес-към-бизнес услуги (DOI: 10.13140/2.1.3577.7602). В: Научни трудове на Русенски университет, 50 (5.1), Русе, 2011, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 57. Недялков, А., Захариева, Е. Рейтинговата система на българските висши училища в аналитична и дискусионна перспектива (DOI: 10.13140/RG.2.1.3259.4888/1). В: Научни трудове на Русенски университет, 53 (9), Русе, Русенски университет, 2014, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
 58. Недялков, А., Найденов, Н. Изследване изменението на числеността на персонала във фирми за производствени услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.1640.4886). В: Научни трудове на Русенски университет, 46 (4), Русе, 2007, стр. 12-17, ISBN 1311-3321.
 59. Недялков, А., Найденов, Н. Структура на информационен модул за оперативно управление на сервизната дейност в агрофирмите (DOI: 10.13140/2.1.4839.3280). В: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, 9 (2), София, 2003, стр. 297-301, ISBN 1310-3946.
 60. Петков, А., Недялков, А., Бонева, М. Изследване на системи за оценка на качеството във висшето образование. В: Сборник трудове от IX Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации”, София, Технически университет - София, 2017, стр. 99-108, ISBN 2534-8523.
 61. Петкова, С., Аккъ, Г., Недялков, А. Издаване на удостоверение за сключен брак – административна гледна точка. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 85-90, ISBN 1311-3321.
 62. Петрова, Й., Недялков, А. Анализ на услугата по издаване на удостоверение за настоящ адрес. В: Научни трудове на Русенски университет, 57 (5.3), Русе, Русенски университет, 2018, стр. 17-22, ISBN 1311-3321.
 63. Стоянова, Н., Недялков, А. Теоретичен анализ на проектирането на услуги (DOI: 10.13140/RG.2.1.2011.3046). В: Научни трудове на Русенски университет, 45 (4), Русе, 2006, стр. 72-76, ISBN 1311-3321.
 64. Стоянова, Н., Недялков, А., Найденов, Н. Изследване на показатели за качество на операциите и обслужването в автосервизни предприятия (DOI: 10.13140/2.1.3856.2887). В: Научни трудове на Русенски университет, 47 (6.1), Русе, 2008, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 65. Штирой, К., Недялков, А. Анализ на административното обслужване при подаване на молба за придобиване на българско гражданство. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС‘17, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 64-69, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на реалните активи в бизнеса (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 2. Найденов, Н., Недялков, А. Управление на операциите (DOI: 10.13140/2.1.4495.2643). Русе, Авангард принт, 2009, стр. 112, ISBN 954-337-069-6.
 3. Найденов, Н., Недялков, А. Операционен мениджмънт. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2006, стр. 112, ISBN 978-954-712-338-0.
 4. Недялков, А., Найденов, Н. Операционен мениджмънт (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 5. Недялков, А., Петков, А., Бонева, М. Организация на административното обслужване (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, стр. 164, ISBN NA.
 6. Петков, А., Недялков, А. Интегрирани системи за управление (DOI: 10.13140/RG.2.1.1572.0408). Русе, Русенски университет, 2015, стр. 176, ISBN xxxx.
учебни пособия
 1. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство, 2. прераб. изд.. Силистра, РИТТ, 2008, стр. 120, ISBN 954-759-156-8.
 2. Ениманев, К., Тончева, Н., Недялков, А. Организация и управление на индустриалното производство. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 130, ISBN 978-954-759-156-1.
 3. Кирова, М., Недялков, А., Витлиемов, П. Управление на процеси в индустрията – курсов проект (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 4. Недялков, А. Операционен мениджмънт (ръководство за упражнения) (DOI: 10.13140/2.1.3778.6565). Русе, Primax, 2014, стр. 56, ISBN 978-954-8675-84-0.
 5. Петков, А., Недялков, А. Информационен мениджмънт. Русе, www1.ecs.ru.acad.bg/fbm/im, 2008, ISBN 000000.
 6. Петков, А., Недялков, А., Игнатовска, Г. Интегрирани информационни системи в управлението (уеб базиран курс). Русе, Русенски университет, 2014, ISBN NA.
 7. Тончева, Н., Недялков, А. Производствен и операционен мениджмънт (DOI: 10.13140/RG.2.1.4014.5526). Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2002, стр. 64, ISBN 954-712-157-X.
книги
 1. Diana Antonova, Daniel Pavlov, Anton Nedyalkov, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Nodira Namazova, Komil Shokirov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Asliddin Komilov, Abdimalik Berdiev, Fazliddin Diyarov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Sherzod Kenjaboev, Joanna Rudawska, Szymon Mazurkiewicz, Ana Kaminska, Anna Depczynska, Gregorio Rodríguez-Herrera, Antonio Falcón-Martel. WP 1 "BUILDING THE KNOWLEDGE BASIS" - Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-15-7.
 2. Недялков, А. Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” (DOI: 10.13140/RG.2.1.22. Русе, ПБ на Русенски университет, 2010, стр. 40, ISBN N/A.