Списък на публикациите

статии

 1. Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
 2. Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
 3. Ангелова Е., А. Тюфекчиян. Прецизиране влиянието на геометричната форма на зъбите върху товароносимостта им на огъване при якостното изчисляване по БДС на еволвентните цилиндрични зъбни предавки..// Машиностроене, 1997, брой 11-12
 4. Ангелова Е., В. Върбанов, П. Ненов. Изменение на размерите на зъбната предавка при вариране с предавателното число и относителната широчина, оценено чрез компютърни модели.// Механика на машините, 2007, брой година XV,3, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
 5. Ангелова Е., В. Ронкова. Сравнителен анализ на CAD системи за изчисляване на зъбни предавки.// Научни известия, 2011, брой 3(123), стр. 60-63, ISSN 1310-3946.
 6. Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.
 7. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални съосни цилиндрични редуктори.// Сп. "Селскостопанска техника", 1990, брой 3, стр. 73-77
 8. Ангелова Е.,Б.Калоянов. Нов модифициран вариант на геометричен блокиращ контур от вида aw - x.// Машиностроене, 1997, брой 9-10
 9. Ангелова, Е. Подобряване показателите на цилиндрични зъбни предавки чрез използване на параметрични блокиращи контури.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
 10. Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
 11. Добрева, А., Е. Ангелова, В. Хараланова, В. Ронкова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Управление и устойчиво развитие”, 2012, брой кн. 3-4, ISSN 1311-4506.
 12. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Модернизиране на обучението по Общо-машиностроително конструиране.// Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, 2009, брой 1-2, стр. с. 10-15, ISSN 1313-0226.
 13. Ненов П., Е. Ангелова. Рекомендации по оптимизации по оптимизации распределения передаточного числа двухступенчатых цилиндрических развернутых редукторов по различным критериям.// Сборник науч. метод статей "Детали машин" МПИ, Москва, 1991, брой 8, стр. 112-121
доклади
 1. Angelova A.E., Ronkova T.V. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ) „Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”, Луганськ, Видавництво «Ноулідж», 2011, pp. 261-262, ISBN 978-617-579-309-1.
 2. Angelova E., P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloianov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical reducers.. IN: GENERAL MACHINE DESIGN , Ruse, Bulgaria., Русенски Университет,Русе, 2009, pp. 95-100, ISBN 1313-9193.
 3. Angelova E., V. Ronkova,A. Tiufektchian. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: 2-nd Internacional Scientific and Practical Conference ‘’Technology, Materials, Transport and Logistics: Development Prospects” TMTL’11, Yalta (Crimea), Ukraine, 2011, pp. 14-18, ISBN 1998-7927.
 4. Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 5. E.Angelova, P. Angelov, P. Nenov, B. Kaloyanov. Usage of 3D-models for optimization of the distribution of the gear ratio of cylindrical redusers. IN: Proceedings of the International conference GENERAL MACHINE DESIGN GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 95-112
 6. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Software for Self-learning on the Subjects of Cylindrical Involute Gear Meshing. IN: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CIS2E 05), University of Bridgeport , USA., 2005, pp. 123-128
 7. Nenov P., E. Anguelova, V. Varbanov, S. Ivanov. Modernization of the Educational Process on The Subject of Machine Elements With the Help of Wider Usage of Authors’ Software.. IN: Conference on Education and Information Systems,Technologies and Applications (EISTA 2004),Vol 2 ,, Orlando, USA, 2004, pp. p.48-53, ISBN ISBN 980-6560-11-.
 8. Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
 9. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian. Modernization of education process of the subjectes from the group machine design.. IN: Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, ”), Year III, Issue 1-2 / 2009, София, 2009, pp. 10 -15, ISBN ISSN 1313-0226.
 10. Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks.. IN: . Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks. The XXVII, Clug-Napoca, Romania, 2007, pp. 21-32, ISBN 1221-5872.
 11. Nenov P., E.Angelova, P.Stamatov, T.Diulgerian, V.Varbanov. Interuniversity Centre for High-Tech Machine Design.. IN: Proceeding of Second Regional Conference on Engineering Education, София, 2003, pp. 57-70
 12. Nenov P., V. Ronkova, E. Angelova, T. Trifonov. Almanac of Information Materials, 3D Images, Animations and Other Visualizations As An Aid in Studying Machine Elements. IN: IRMES 2011, The 7th International Scientific Conference, Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Zlatibor, Serbia, 2011, pp. 119-126, ISBN 978-86-6055-012-7.
 13. Nenov P., V. Varbanov, E. Angelova, B. Kaloianov. Design of cylindrical gear drives with optimal parameters , in accordance with ISO 6336.. IN: Proceedings of the 3rd international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 113-118, ISBN 978-960-243-.
 14. Nenov P.,B Kalojanov,E.Angelova. Geometrikal Bloking contours as an instrument for high-technology design of geometry of involute external and internal gear drives,power transmissions.. IN: The 4th Intrnational Conference on Power Transmissions,Sinaia,Romania,2012, to be published, 2012
 15. Ronkova V., E. Angelova, P. Nenov. Visualization as a Modern Medium in Teaching Machine Elements. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
 16. Ангелова Е, Б.Калоянов. Оптимално проектиране на цилиндрични зъбни предавки с вътрешно зацепване.. В: конференция ЮТНК 96, Силистра, 1993
 17. Ангелова Е, П. Ненов, В. Петкова. Количествена оценка на възможностите за намаляване масата на разгънати цилиндрични редуктори чрез оптимизиране на зъбните предавки.. В: НК Съвременни машиностроителни технологии, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 32-36, ISBN НД 2062/87.
 18. Ангелова Е,П.Ненов,В.Ронкова. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране.. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България, под печат, 2012
 19. Ангелова Е. В. Върбанов В. Ронкова. Якостно изчисляване на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, съпоставяне на стандартите ГОСТ, БДС и ISO. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
 20. Ангелова Е., П. Ненов, Б. Калоянов, В. Върбанов. Usage of 2D-Models for Optimization of the Gear Ratio of Cylindrical Reducers. Научна конференция ADEMS’09 Технически университет Клуж-Напока, Румъния. В: Технически университет Клуж-Напока, Румъния, Научни трудове, Клуж-Напока, Румъния, 2009, стр. 85-93
 21. Ангелова Е., П. Ненов, В. Върбанов. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори - част I. В: Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинозноние, РУ -Русе, 2008, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
 22. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури. В: НК ТУ - Габрово, Габрово, 1995, стр. 127-135
 23. Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б.. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури.. В: НК Състояние, проблеми иперспективи в развитието на телферостроенето, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 28-32, ISBN НД 4022/86.
 24. Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране параметрите на зъбни предавки на редуктори за трансманипулатори. В: Научно технически семинар "Зъбни предавки и техника на задвижването" Сборник доклади, София, 1993, стр. 22-26
 25. Ангелова Е., Т.Дюлгерян. Подобряване показателите на цилиндрични редуктори. Визуален информационен пакет.. В: Науч. трудове на РУ “А.Кънчев, серия 2.2 Транспорт и машинознание, том 45, , 2006, с.236-240., Русенски Университет, Русе, 2006, стр. 236-240, ISBN 1311 - 3321.
 26. Ангелова Е.,П.Ненов,Б.Калоянов. Програмна версия на Българския стандарт за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки- структора и особености.. В: Сб. доклади на ВВУАПВО -ч 2, Шумен, 1996
 27. Ангелова, Е. Усъвършенстване на учебния процес по дисциплината Машинни елементи-лабораторни упражнения чрез автоматизиране на предварителния тестов контрол. В: Сб. научни трудове на ВВУПВО,част 1, ВВУПВО, Шумен, 1996, стр. 56-59
 28. Ангелова, Е. Программная система для оптимизациии распределения передаточного числа цилиндрических редукторов. В: НТК "Зубчатые передачи - современность и погресс", Одеса, 1990
 29. Ангелова, Е., П.Ненов. Програмна система LUMEL,предназначена за използване в учебния процес при провеждане на лабораторни упражнения по машинни елементи. В: сб. доклади на Русенски университет,т 35,сер.4, Русенски Университет, Русе, 1994, стр. 203-209
 30. Ангелова, Е., П. Ненов, В. Ронкова,. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2012, стр. 217 -220, ISBN 978-954-337-163-1.
 31. Ангелова, Е., П. Ненов. Оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии - методика.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 30, сер. 1-4, Русе, 1988, стр. 248-253
 32. Върбанов В., Б.Калоянов, Е.Ангелова, П.Ненов. AUTOMATED BUILDING OF COMPLEX PARAMETRICAL MODELS OF EXTERNAL GEAR DRIVES. IN: POWER TRANSMISSIONS '06, Novi Sad, Serbia & Montenegro, Novi Sad, Serbia & Montenegro, 2006, pp. 103-110, ISBN 86-85211-78-6.
 33. Джаджев В.,Ангелова E. Поява и развитие на кардановия съединител,част първа.. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
 34. Добрева А, Е.Ангелова, В.Ронкова, В.Хараланова, Ю.Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес. В: XIV -та МНК "Управление и устойчиво развитие" Юндола, София, Лесотехнически университет София, 2012
 35. Ненов П,Б.Калоянов,Е.Ангелова. Програмна система KOMPLEX1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавкис външно и вътрешно зацепване. В: Сб.доклади на Национален научен симпозиум Планетни Предавки - 87, Перник, 1987, стр. 87-91
 36. Ненов П,Е. Ангелова. Геометрические блокирующие контуры связанных цилиндрицеских зубчатых передач.. В: Современные проблемы машиноведения, Гомел, 1996, стр. 126-128
 37. Ненов П. Е. Ангелова, В. Върбанов. Модернизиране на учебния процес по машинни елементи чрез разширено използване на авторски софтуерни продукти (пленарен доклад).. В: конф. с международно участие по Машинознание и машинни елементи, том 1, София, 2004, стр. 16-28, ISBN ISBN 954-580-173-.
 38. Ненов П., А. Тюфекчиян, Б. Калоянов, Е. Ангелова. Программная система для геометрического расчета эвольвентных зубчатых передач с внешним зацеплением с применением персональных компютеров. В: Сборник научни трудове РПТИ, Рига, 1988, стр. 200-210
 39. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/ТС 60 за якостно изчисляване на цилиндрични еволвентни зъбни предавки. В: ЮНС "25 години ЦМИ", Златни пясъци, Сборник Технология на машиностроенето кн. 5, Варна, 1981, стр. 25-29
 40. Ненов П., Е. Ангелова, А. Тюфекчиян, Вл. Попов. Восстановление путем повторного зубофрезования изношенных зъбчатых колес с малой толщиной обода. В: НК "Taransmmisii su angrenade, Chisinau Moldova, 1992, стр. 145-146
 41. Ненов П., Е. Ангелова, Б. Калоянов, В. Петкова. Алгоритъм за оптимизиране разпределянето на предавателното число на цилиндрични редуктори между отделните стъпала.. В: НК Зъбни предавки Варна - Дружба, Сборник фотокопия, фотоплака 6, Варна, 1985, стр. 12-18
 42. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори – нови възможности за проектиране - част ІІ. В: Научна конф. на РУ.Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинознание, Русенски Университет, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 - 3321.
 43. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо-машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии. В: Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”, гр. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 219-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 44. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии.. В: Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност” Научни трудове, Русенски Университет, Русе, 2008, стр. 222-243, ISBN 978-954-712-451-6.
 45. Ненов П., Е. Ангелова. Препоръки за оптимизиране разпределянето на предавателното число на двустъпални редуктори по различни критерии.. В: НК ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1988, стр. 44-48
 46. Ненов П., Е.Ангелова. Примерна оценка на възможностите за олекотяване на цилиндрични зъбни предавки и едностъпални редуктори, вследствие оптимизиране на параметрите им.. В: сб. доклади на Русенски университет,т 27,сер.1, Русенски Университет, Русе, 1985, стр. 102-107
 47. Ненов П., Е.Ангелова. Използване на компютрите при проектиране на зъбни предавки. В: НК ICED-83, V2 (WDK IO), Копенхаген, 1983, стр. 849-856
 48. Ненов П., Е.Ангелова, П.Сигалов,Б.Калоянов. Оптимизация параметров цилиндрических зубчатых передач с помощью силовых блокирующих контуров. В: Celostatni konference kateder casti a mechznismu stroji s mezinarodni ucasti,Brno, Brno, 1988, стр. 146-150
 49. Ненов П., И. Митев, Е. Ангелова, Р. Сотиров, В. Петкова, Ф. Григоров. Оценяване на износването и възстановяване на голямомодулни зъбни колела чрез повторно зъбофрезоване.. В: Сборник научни трудове ВТУ, Русе, 1986, стр. 61-66
 50. Ненов П., Калоянов, Е. Ангелова. Програмна система КОМРLЕХ1 и нейните възможности за проектиране и оптимизиране на цилиндрични зъбни предавки с външно и вътрешно зацепване с помощта на 16 разредни персонални компютри. В: Сборник научни трудове на Национален симпозиум "Планетни предавки - 87", Перник, 1987, стр. 34-38
 51. Ненов П.,E.Ангелова,В.Джаджев,В.Ронкова. Модел за електронно обучение по дисциплината машинни елементи,част лабораторни упражнения.. В: Национална конференция по Машиностроене и Машинознание, Варна, Машиностроене и машинознание, 2015, стр. 95-98, ISBN ISSN 1312-8612.
 52. Ненов, П. Е. Ангелова. Проектиране на цилиндрични зъбни предавки по метода на проф. Ж. Енрио.. В: Сборник научни трудове ВТУ "А. Кънчев" т. 23, сер. 8, Русе, 1981, стр. 105-111
 53. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева. Комплексен подход за хармонизиране на обучението по конструиране и дизайн на Университетите от региона на Балканите. В: Първа Балканска Регионална конференция по Инженерно образование, София, Изд. от ФНИ, 1998, стр. 19-
 54. Ненов, п., Е. Ангелова, Б. Калоянов. Проектирование оптимизированных зубчатых передач.. В: НК Закопане, Гливице, Закопане, Полша, MECHANIKA, Z 82, 1985, стр. 67-75
 55. Петрова И., Е. Ангелова, П. Ненов. Определяне на граничните положения на завъртане на вилките на шарнир на Хук, в равнината на двете оси.. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 53-59, ISBN 978-954-8675.
 56. Петрова И., П. Ненов, Е. Ангелова. Генериране на математичен модел за изследване характеристиките на шарнир на Хук. В: В: Сборник доклади на II-ра научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, РУ, Русе, 2012, стр. 47-52, ISBN 978-954-8675.
 57. Ронкова В., Е. Ангелова. Използване на CAD - системи, нови възможности за проектиране на еволвентни зъбни предавки. В: НК РУ “Ангел Кънчев” Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 125-131, ISBN 1311-3321.
 58. Севев С., Е. Ангелова. Автоматизирано проектиране на заготовките на детайли с успоредни оси на огъване.. В: НК "Съвременни машиностроителни технологии", ЦМИ - София, Варна,, 1986, стр. 56-61, ISBN НД 2230/87.
 59. Севев С.,Е. Ангелова. Моделиране на изковки за ротационни детайли, изработвани чрез горещо, обемно щамповане.. В: сб.докради АМТЕСН 97, Габрово, 1997
учебници
 1. Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори. Нови възможности за проектиране. РУ Ангел Кънчев, РУ Ангел Кънчев, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-397-7.
 2. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 311, ISBN 978-954-712-504-9.
учебни пособия
 1. Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
 2. Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
 3. Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
 4. Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
 5. Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането". Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, ISBN ХХ.
 6. Ненов П.,Д. Андреев,П. Стаматов,И. Спасов,Е. Ангелова,Т. Дюлгерян. Лабораторни упражнения по машинни елементи. Русе, Русенски университет, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
 7. Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинознание и машинни елементи. Задания за курсови работи/ проекти. Отчети за лабораторни упражнения, Под ред. на П. Ненов – Заслужил професор на РУ. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2012, стр. 32, ISBN XX.
 8. Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
книги
 1. Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/TC 60 за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки. Русенски Университет, Русе, печатна база Русе, 1982, стр. 92, ISBN 621.831/833.681.3.
други трудове
 1. Ненов П. Е. Ангелова В. Ронкова К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането", софтуерна програма, 2013
патенти и др.
 1. Е. Ангелова, В. Ронкова, А. Тюфекчиян. Компютъризирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки за преносими електрически инструменти, базиран на софтуерна система GEOMER”., Удостоверение за авторско право, No 1264,2013.
 2. Е. Ангелова, К. Каменов, В. Ронкова. „Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ”, Удостоверение за авторско право, No 1303,2013.