Списък на публикациите

статии

 1. A. Otsetova, I. Kurtev. Technology – Assisted Education and Innovative Experience of the College of Telecommunications and Post – Sofia.// Communication and Cognition, Volume 44, Nr. 2, (2011), 2011, No 2, pp. 85-94, ISSN 004-232-8.
 2. Otsetova, A., Enimanev, K. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, 2014, No 6, pp. 70-82, ISSN ISSN 1314-0175.
 3. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Фактори за развитие на ценовата конкуренция при международните куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 149-159, ISSN 13126121.
 4. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Ценова конкуренция на пазара на междуселищни куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 139-149, ISSN 13126121.
 5. Оцетова А. Анализ на удовлетвореността на студентите от Висше училище ”Колеж по телекомуникации и пощи” от качеството на предлаганата им образователна услуга.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 166-173, ISSN 13126121.
 6. Оцетова А. Технологията “Бизнес Интелиджънс” – нови възможности за по-ефективни управленски решения и контрол.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 179-189, ISSN 13126121.
 7. Оцетова А. Изграждане на ефективна интерент стратегия – от идеята до реализацията.// сп. „Управление и образование", том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 171-178, ISSN 13126121.
 8. Оцетова А. Електронното обучение – основа за оптимизиране на учебния процес и неговото приложение във Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” - София.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 161-165, ISSN 13126121.
доклади
 1. Otsetova A. Business Intelligence and Proactive Business Management. IN: Zborník prednášok a príspevkov, Zilina, 2012, pp. 376-382, ISBN 978-80-554-0502-5.
 2. Otsetova Anna, Gocalova Livia. Robinson list as a support of Customer Satisfaction in Direct Marketing. IN: 7-th International Scientific Conference POSTPOIN 2007 “Customer satisfaction”, Zilina, September 12-th – 14th 2007, Zilina, Slovakia, 2007, ISBN 978-80-8070-729-3.
 3. Otsetova Anna, Kurtev Ivan. E-Learning – Advantages, Good Practice and Innovative Experience in the College of Telecommunications and Post – Sofia. IN: International Conference on e-Learning and Knowledge Society “E-Learning`10”, Riga Technical University, Riga, Latvia, August 26th – 27th 2010, Riga, Latvia, 2010, pp. 185-191, ISBN 978-9984-30-181-5.
 4. Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Уеб сайтовете на куриерските фирми, като фактор за техния имидж. В: Сборник с доклади Телеком 2009г, Варна, България., 2009, ISBN 978-954-397-014-8.
 5. Оцетова А. Приложение на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите от куриерските фирми в България – обективна необходимост, проблеми и предизвикателства. В: ХV‐та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, София, 2013
 6. Оцетова А. Сравнителен анализ на интересите и нагласите на студенти и преподаватели от ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” – София към новите методи на преподаване, предлагани от платформите за електронно обуче. В: Национална конференция с международно участие „Електроника” 2010, Технически университет – София, София, 2010, стр. 360-366, ISBN 1313-3985.
 7. Оцетова А., Дудин Е., Арнаудов Д. Модели и методи за електронно обучение. В: Конференция Астел 2010, София, София, 2010
 8. Оцетова А., Ениманев К. Методически аспекти при изследване на потребителската удовлетвореност в сферата на куриерските услуги. В: Първа годишна научна конференция на ВУ КТП, София, 2014, стр. 103-110, ISBN ISSN 2367-6426.
 9. Оцетова А., Ениманев К. Управление на взаимоотношенията с клиентите при куриерските услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната в бизнес организациите“, Русе, 2014
 10. Оцетова А., Ениманев К. Влияние на информационните технологии върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 2014, София, ТУ София, 2014
 11. Оцетова А., Ениманев К. Изследване и приложение на CRM системите в управлението на куриерските организации. В: Сборник с доклади на ТУ - София, Том 1, София, 2013, стр. 176-186, ISBN 1310-3946.
 12. Оцетова А., Ениманев К. Фактори за избор на куриерски оператор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2013 г., Том 52, Серия 5.1, Русе, 2013, стр. 111-117, ISBN 1311-3221.
 13. Оцетова А., Ениманев К. Сертификация по управленски стандарти на куриерските фирми в България. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
 14. Оцетова А., Неделчев Л. Управление и моделиране на информационните процеси при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник трудове ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, ВУ “КТП“, „Моделиране и управление на информационните процеси”, София, ВУ, 2013, ISBN ISSN 1314-2771.
учебни пособия
 1. Анна Оцетова. Маркетинг – Ръководство за упражнения и самоподготовка. София, Издателски център – ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978-954-9332-66-7.
 2. Анна Оцетова, Ваня Иванова. Мениджърски информационни системи - Ръководство за семинарни упражнения и практики. София, Издателски център ВУ „КТП”, 2011, ISBN 978 – 954 – 9332.