Списък на публикациите

монографии

 1. Парашкевов, Ал., Р. Костадино. Медицинско осигуряване на инцидент с масовост на пострадалите. ВМА, София, 2014, ISBN ..
статии
 1. Popivanov G., Ventsislav M., Mutafchiyski, E. Belokonski, P. Dimov, Parashkevov Al., I. Teodosiev. „Battlefield Gunshot Wounds with Focus on Abdominal Trauma A comparative Analysis of 56 Cases”.// In: Balkan Military Medical Review, 2013, No .
 2. Popivanov, G., Mutafchiwski, V., Belokonski, E., PARASHKEVOV, Al. „A modern combat trauma”.// In: Royal Army Medical Corps, 2014, No .
 3. Popivanov, G., Mutafchiwski, V., Belokonski, E., PARASHKEVOV, Al. „A modern combat trauma”.// In: Royal Army Medical Corps, 2014, No .
 4. Дилков, Д., Ал. Парашкевов, Р. Костадинов. Основни насоки в управлението на човешкия фактор при кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия или терористични актове.// Военна медицина, 2013, брой .
 5. Парашкевов, Ал. „Някои изводи от дейността на българският военномедицински екип в Хаити”.// Военна медицина, 2012, брой ., стр. 1-2, 91-96
 6. Парашкевов, Ал., Г. Попиванов, Е. Белоконски, В. Мутафчийски, С. Аждерян, Г. Кутин, К. Кьосев. Опитът от медицинските мисии в Афганистан в светлината на съвременните достижения на военната медицина: анализ на периода 2006-2010.// Военна медицина, 2013, брой ., стр. 1-2, 59-62
 7. Чобанов, Н., Ал Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Сирия.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка – Сирийска арабска република, 2012, брой ., стр. 128-139
 8. Чобанов, Н., Ал. Парашкевов, Ст. Колев. „Състояние на системата за здравеопазване на Емирство Катар.”.// В: Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Емирство Катар., 2013, брой .
доклади
 1. Dimitrov Al., Chupetlovski St., Parashkevov Al., Veselinova L. „The role and responsibilities of Military Medical Academy in disaster relief and medical support during the missions abroad”. IN: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 2. Parashkevov Al., Popivanov G, Mutafchiyski M, Ajderian S, Koutin G, Kjossev K. Specificity of the management of blast burns in a field setting: a brief report of 12 cases. IN: In: Balkan Military Medical Review, ., 2013
 3. Parashkevov Al., St. Chupetlovki, K. Penev. „Psychological Problems in the Period Immediately After the Terrorist Attack through the Eyes of a Surgeon Who Was a Participator in the Events”. IN: Book NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics, Volume 15: „The Integration and Management of Traumatized People After Terrorist Attacks”, Ankara, Turkey, 2007
 4. Parashkevov, Al., St. Tonev, K. Ramshev, K. Kanev. „Multinational approach to medical support in operations and missions – The experience of Military Medical Academy”. IN: International High-level Conference on „Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Сборник доклади, 2012
 5. Веселинова Л., Ал. Парашкевов, Ал. Димитров. Соматопсихичната рехабилитация – необходимост в ранния възстановителен период след мисии. В: Сборник доклади от 20-та Юбилейна научна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическото осигуряване на мисии и операции извън страната”, София, 2012
 6. Димитров, Ал., Костадинов, Р., Ал. Парашкевов. „Необходимост от промяна в нормативната база за подготовка на специалисти за медицинско осигуряване при бедствени ситуации”. В: Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации”, София, 2012
 7. Димитров, Ал., Ст. Чупетловски, Ал. Парашкевов, П. Стоянов. "Мобилни медицински формирования в условия на кризи". В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
 8. Мильов, Й., Ст. Чупетловски, Ал. Димитров, Ал. Парашкевов. „Логистично-организационни принципи на медицинското осигуряване при кризи.”. В: Сборник с доклади от международна конференция „Структури за управление на кризи на Балканите”, София, 2005
други трудове
 1. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 187 стр.
 2. Парашкевов, Ал. Планиране на медицинското осигуряване при инцидент с масово пострадали в съюзнически операции, Курсова работа, 2011, стр. 58
 3. Парашкевов, Ал. Аспекти на хирургичната помощ при участие в мисии. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, Дисертационен труд, 2011, стр. 53 стр.
 4. Парашкевов, Ал. и съавтори. Национална публикация 4.10 – Доктрина за медицинско осигуряване, Доктрина за медицинско осигуряване, 2014