Списък на публикациите

статии

 1. Атанасов А., Б. Сакакушев. Възможности за приложение на фотограметричния метод за измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN ISSN 1311-106X.
 2. Григоров, В., А. Атанасов. Относно характеристиките за качество на повърхнините на машинните детайли.// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2014, брой , бр. 20, кн, стр. 78-83, ISSN 1312-8612.
 3. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Относно устойчивостта при технологично проектиране на производствени мощности..// Conference Proceedings, vol. 2, XIII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 15”, TU–Sofia, 2015, брой 2, ISSN 1314-6327.
 4. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Иновационно осигуряване на устойчивост на производствената активност.// Conference Proceedings, vol. 2, XII International Scientific Conference ”MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 14”, TU–Sofia, 2014, брой 2, стр. 694-698, ISSN ISSN 1310-3946 IS.
 5. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов. Предпоставки и условия за устойчивост на производствената програма.// Сб. доклади от IV НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘ 2014, БАН–ИМСТ, София, 2014, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1313-8308.
 6. Григоров, В., А. Атанасов, С. Савов, М. Маринова. Допълващи обстоятелства, свързани с осигуряване на устойчивост на производствената активност..// Сборник доклади от ХХIV научно-техническа конференция с международно участие АДП’15, И-во на ТУ-София, 2015, брой 1, стр. 122-127, ISSN 1310-3946.
 7. Сакакушев Б., А. Атанасов. Оптимизиране и измерване на качествените параметри на прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 151 - 155, ISSN 1311 – 3321.
 8. Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 154 - 158, ISSN 1311 – 3321.
доклади
 1. Григоров В. С.Савов Ат.Атанасов. Възможност за рационално пробовземане в условията на отчитане на водни количества по обемния метод. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 353-356, ISBN 1313-9126.
 2. Григоров.В С.Савов Ат.Атанасов. Измерване и отчитане на водни количества в индустриални предприятия. В: XXV Национален научен симпозиум с международно участие.Метрология и метрологично осигуряване 2015., ТУ-София, 2015, стр. 349-352, ISBN 1313-9126.
учебници
 1. Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 120, ISBN 1.
учебни пособия
 1. Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русенски Университет "Ангел Кънчев", печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 120, ISBN 1.