Списък на публикациите

статии

 1. Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, Yalta, Ukraine, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
 2. Stoyanov A., Savev E., Balbuzanov T. Analysis of the roadworthiness of Citroen Jumper vehicles using Pareto approach.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No 12(166), pp. 275-278, ISSN 1998-7927.
 3. Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
 4. Попов P., X. Станчев, Р. Русев, А. Стоянов. Експериментално изследване на статическите и динамични характеристики на гориво нагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// сп. "Селскостопанска техника" , София, 2005, брой 1
 5. Стоянов, А. Анализ на методите за нормиране на разхода на гориво І част.// Известия на Съюза на учените – Русе, кн. 1 „Технически науки”, 2009, брой 7, стр. 15-19
доклади
 1. Stoyanov O., G. Krastev, A. Stoyanov. Overview of automotivenetwork protocols. IN: International Conference on Environmental Science and Technology, ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011
 2. Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
 3. Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
 4. Пилев Д., А. Стоянов, В. Стаматов. Изследване влиянието на хлабините в прецизните елементи на горивната уредба върху процеса на горивоподаването. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ "А. Кънчев", Русе, 2007
 5. Станчев Д., Ц. Рашкова, Н. Станчева, А. Стоянов. По някои въпроси при изследване на експлотационните показатели на земеделските трактори. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 281-284, ISBN 54-90272-2-8.
 6. Стоянов А., T. Балбузанов, О. Стоянов. Изследване на техническото състояние на дюзите на двигател Д 240 намиращи се в експлоатация.. В: НТК, Варна, ТУ - Варна, 2011, стр. 53-58, ISBN 954-20-00030.
 7. Стоянов А., Г. Кръстев. Изследвания свързани с подбор на експерти за оценка на техническото състояние на транспортни средства. В: Научна сесия на ТУ – Варна, Варна, 2009
 8. Стоянов А., Г. Кръстев. Анализ и обработка па експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна уредба. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008
 9. Стоянов А., Г. Кръстев. Програмно осигуряване на компютърно интегрирана среда за изследване на процесите в горивната уредба на дизелови двигатели. В: Известие на Съюза на учените - Русе, серия 1 "Технически науки", т. 5, Русе, 2004
 10. Стоянов А., Т. Балбузанов, Е. Савев. Анализ на експлоатационната надеждност на ходовата част на лекотоварни автомобили. В: XIX Interndtional Conference Trans&Motauto'11, Варна, 2011, ISBN 1310-3946.
 11. Стоянов, А. Изследване и анализ на експлоатационната надеждност на автомобилите Iveco в гаранционен период. Научни трудове на Русенския университет. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009
 12. Стоянов, А. Анализ па експлоатационната надеждност на автомобили Iveco Daily с използване на диаграмите на Парето. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 4, Русе, 2008
 13. Стоянов, А. Определяне на диагностичните параметри на графично представени сигнали, използвани при диагностика на дизеловата горивна уредба. В: Trans i Motauto'08, том 3, Созопол, 2008
 14. Стоянов, А. Подобряване па технико-икономическите и екологични параметри на дизеловите двигатели в експлоатация чрез оптимизиране па регулировъчните параметри на горивната уредба. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
 15. Стоянов, А. Влияние на температурния режим па работа на дизеловите двигатели върху точността па диагнозиране по обобщаващи параметри. В: Научни трудове па РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
 16. Стоянов, А. Методика и система за диагнозиране на дизелови двигатели по обобщаващи параметри. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 41, серия 4 "Транспорт и машинознание", Русе, 2004
 17. Стоянов, А., Т. Балбузанов. Изследване техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба на двигател Д-240. В: Научни трудове на РУ том 49 серия 4, РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 38-42, ISBN 1311-3321.
 18. Стоянов, А.Й. Методи за контрол и диагностика на горивната уредба на дизеловите двигатели. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2007, стр. 756-763, ISBN 954-20-00030.
 19. Стоянов, А.Й. Математическо моделиране на горивоподаването в дизеловата горивна уредба с отчитане влиянието на износването в помпените елементи. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2007, стр. 748-755, ISBN 954-20-00030.
 20. Стоянов, А.Й. Теоретични предпоставки при избора на метод за оценка техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
 21. Стоянов, А.Й. Измервателно-информационна система за изследване на процесите в дизеловата горивна уредба с цел диагностирането й. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
 22. Стоянов, А.Й. Изследване влиянието на режимните и случайни фактори върху изменението на налягането при диагностиране на дизеловата горивна уредба. В: Научно техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, Варна, 2005
учебни пособия
 1. Стоянов, А. Методическо ръководство за курсова работа по Техническа експлоатация на транспорта 1. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев", 2005, ISBN 10:954-712-317-3.
патенти и др.
 1. Стоянов В.А., В.Г. Витлиемов, С.Н. Стойков, А.Й. Стоянов. Устройство за деблокиране на игли от разпръсквачи на горивовпръскващи дюзи, Авторско свидетелство, (Бюлетин № 4 на ИНРА, 1993, 4c.), No BG 51393 A,1991.