Списък на публикациите

монографии

 1. Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2014, ISBN 978-619-7071-42-9.
студии
 1. Велева, А. Еволюционни предпоставки на играта. Русе, сп. Педагогически новости, 2013, стр. 27-52, ISBN 1314-7714.
 2. Велева, А. Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. София, "Ръководство за изследване на детето" ІІ част, Веда-Словена ЖГ, 2004, стр. 121-140, ISBN 954-8510-84-7.
статии
 1. Ванева, В, А. Велева. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 7, стр. 5-10
 2. Велева, А. Ново теоретико-практическо изследване на детското творчество.// Педагогика, 2018, брой 7, стр. 1011-1014, ISSN 1861-3982 (Print).
 3. Велева, А. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи.// Педагогически новости, 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
 4. Велева, А. Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 106-117, ISSN 1314-7714.
 5. Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристика на играта.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 49-53, ISSN 1314-4111.
 6. Велева, А. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2013, брой 3 (8), стр. 129-133, ISSN ISSN 1314-4111.
 7. Велева, А. Значение на детската игра.// Педагогика, 2012, брой 4, стр. 660-665
 8. Велева, А. Комерсиализиране на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 19-23, ISSN 1314-4111.
 9. Велева, А. Експертиза на детската играчка.// Международно научно on-line списание Наука и технологии, 2012, брой 2 (8), стр. 24-28, ISSN ISSN 1314-4111.
 10. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 9, стр. 19-22
 11. Велева, А. Хумористично развитие и динамична адаптивност.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 8, стр. 11-14
 12. Велева, А. Динамика на детското чувство за хумор.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 5, стр. 13-20
 13. Велева, А. Хуморът и дивергентно-мисловните способности на децата в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 6, стр. 37-41
 14. Велева, А. Стимулиране на дивергентно-мисловните способности посредством хумор в детската градина.// Психологични изследвания, 2005, брой 3, стр. 179-186
 15. Велева, А. Смехът и смешното в предучилищното детство.// Предучилищно възпитание, 2004, No 8, pp. 29-32
 16. Велева, А., С. Алексиева, В. Куцарова, Б. Минчева, Е. Трифонова. Творчество и хумор в ежедневието на детската градина.// Дом, дете, детска градина, 2006, брой 3, стр. 3-11
доклади
 1. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova. Gaming approach to achieving and managing proper body posture at children’s. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 1311-3321.
 2. Vaneva, V., A. Veleva. Creating opportunities for using Computer Games in Mathematics in Preschool. IN: 15eth Conference of Balkan Society for pedagogy and Education, Bucuresti, под печат, 2012
 3. Veleva, A. Commercialization Of Children’s Toy. IN: 9th International Balkans Education and Science Conference in Edirne, Turkey, Turkey, 2014
 4. Veleva, A. Intercultural Education through game. IN: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, под печат, 2013
 5. Ванева, В., А. Велева. Пропедевтика на работа с компютър в предучилищна възраст чрез елементи на логика и информатика. В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, София, Веда-Словена ЖГ, 2005, стр. 94-98, ISBN 954-8510-92-8.
 6. Василкова, Е., Т. Тодорова, А. Велева. Развитие на творческите способности в обучението по математика в детската градина. В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Русе, Primax, 2017, стр. 25-29, ISBN 978-619-7242-31-7.
 7. Велева, А. Мотивационни основи и емоционална динамика на детската игра. В: Сборник „Възпитанието и регулацията на емоциите и чувствата в съвременната образователна среда и социално-педагогическо дело“, финансиран от ФНИ, Русенски университет, Плевен, Медиатех, 2019, стр. 58-62, ISBN 978-619-207-183-7.
 8. Велева, А. Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие, Русе, 2014, стр. 42-46, ISBN 978-619-207-004-5.
 9. Велева, А. Развитие на детското чувство за хумор. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 65-69, ISBN 1311-3321.
 10. Велева, А. Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
 11. Велева, А. Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта". В: Сб. „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес” към Фонд Научни изследвания, Русе, Русенски университет (под печат), 2013
 12. Велева, А. Критерии за оценка на социално-личностна готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет, филиал Силистра, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 83-87, ISBN 1311-3321.
 13. Велева, А. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 32-36, ISBN 131-3321`.
 14. Велева, А. Универсални схеми за разработване на автодидактични игри.. В: В сб. „Нови технологии в съвременното училище”, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 52-55, ISBN 978-954-712-577-3.
 15. Велева, А. История на играчката. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2011, стр. 11-16, ISBN 1311-3321.
 16. Велева, А. Хумор и динамична адаптивност в мултикултурното пространство. В: Сб. „Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурната среда” към Фонд Научни изследвания на РУ, Русе, ПРИМАКС, 2007, стр. 131-134
 17. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката «творчество-хумор» и възможности за използването й в педагогическата практика на детската градина. В: Дунавските страни градини на мира за децата, Русе, 2007, стр. 19-31
 18. Велева, А. Стимулиране на творчеството посредством хумор в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2004
 19. Велева, А. The relation between Creative Work and the Funny (Humor) – a Possibility to Promote Creativity. IN: Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students, Русе, Университетско издателство, 2003, pp. 266-267
 20. Велева, А. Теоретичен анализ на връзката “творчество-смешно. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 126-129, ISBN 1311-3321.
 21. Велева, А. Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. В: Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии, Русе, Университетско издателство, 2003, стр. 71-74, ISBN 954-712-195-2.
 22. Велева, А. Възпитателни функции на смешното в детската литература. В: Арнаудов сборник, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 238-240
 23. Велева, А. Място на смешното в образователно-възпитателната работа в детската градина. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 22-28
 24. Велева, А. Програма за образователна и възпитателна работа в детската градина в Германия. В: Интеграцията в образованието, Русе, Университетско издателство, 2002, стр. 53-58, ISBN 954-712-137-5.
 25. Велева, А. Коменски – за необходимостта от присъствие на смешното в обучението и възпитанието на децата. В: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, 2002, стр. 59-64
 26. Велева, А., Е. Иванова. Пикторално и таблично систематизиране и интерпретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русески университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 27. Велева, А., М. Делиганева. Асоциативният метод и творческите задачи със смешни ефекти – компоненти на продуктивната педагогическа технология в урока. В: Урокът, Русе, ЛЕНИ-АН, 2005, стр. 84-96, ISBN 954-8190-46.
учебници
 1. Велева, А. Педагогика на играта.. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-09-2.
 2. Велева, А. Педагогика на творчеството. Русе, Печатна база при РУ, 2012, стр. 214, ISBN 978-954-712-548-3.
учебни пособия
 1. Ванева, В. А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за втора възрастова група]. Варна, Бит и техника, 2019, ISBN 978-619-7523-10-2.
 2. Ванева, В. А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за първа възрастова група]. Варна, Бит и техника, 2019, ISBN 978-619-7457-99-5.
 3. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 2.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
 4. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за трета подготвителна възрастова група]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-91325-0-2.
 5. Ванева, В., А. Велева и др. Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 1.част]. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-94-9.
 6. Велева, А. Ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-10-8.
 7. Велева, А., Ю. Дончева и др. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 215, ISBN 978-619-207-035-9.
 8. Лазарова, М., К. Йорданова, И. Ковачева, В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева, Е. Георгиева, В. Радева, П. Памукова, С. Петкова, В. Ананиев, А. Момчилова. Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 212, ISBN 978-619-7457-77-3.
 9. Лазарова, М., К. Йорданова, И. Ковачева, В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева, Е. Георгиева, В. Радева, П. Памукова, С. Петкова, В. Ананиев, А. Момчилова. Книга за учителя по всички образователни направления за втора възрастова група в детската градина. Варна, Бит и техника, 2019, стр. 244, ISBN 978-619-7457-79-7.
 10. Терзиева, М. и д-р. Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-66-7.
 11. Терзиева, М. и др. Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-67-4.
 12. Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
 13. Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 14. Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 15. Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN ISBN 978-619-7457.