Списък на публикациите

монографии

 1. Ангелов, Б. Методологически основи на функционално-структурния анализ и проектирането на техническите системи. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-631-2.
студии
 1. Ангелов, Б. Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 36, ISBN 978-954-712-614-5.
 2. Ангелов, Б. Образователна дейност – връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2011, стр. 170, ISBN 978-954-712-613-8.
 3. Ангелов, Б. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на самоходна колесна машина с хидрообемна трансмисисия.Автореферат на докторска дисертация. Русе, Печатна база на РУ, 1992, стр. 32, ISBN xxxx.
статии
 1. Angelov, B. Functional–Structural Analysis and Design of the Technical Systems – a Different Overview of Methodology.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 70-74, ISSN 1312-8612.
 2. Angelov, B, Sv. Mateev. A Generalized Model for the Design of Technical Systems – a Step towards the Convergence Theory and Practice.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 75-79, ISSN 1312-8612.
 3. Angelov, B., Sv. Mateev, Str. Entchev. Adaptation of an Existing Solution for Work in New Conditions – an Analysis of the Methodology.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 3, pp. 15-17, ISSN 0861-9638.
 4. Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
 5. Mateev, Sv., B. Angelov, Str. Entchev. About the Methodological Bases of the Problem for an Improvement of an Existing Solution.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 6, pp. 6-8, ISSN 0861-9638.
 6. Ангелов Б, Р. Иванов, С. Енчев. Нова десетстепенна предавателна кутия за малогабаритния трактор ТМ-14.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 1998, брой 1, стр. 56-57
 7. Ангелов Б. Относно необходимостта от нов поглед върху методологическите основи на съвременното машинознание.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой №11, стр. 62-68, ISSN 1312-8612.
 8. Ангелов Б., В.Хараланова,Св.Матеев. Подготовката за производство-първи етап от жизнения цикъл на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 19-22, ISSN 1312-8612.
 9. Ангелов Б., С. Матеев, В.Хараланова. Технологията в системата за преобразуване на материя, енергия и информация- изходна база за проектиране на новата техническа система.// Машиностроене и машинознание, брой IX, 2014, брой 1, стр. 60-63, ISSN 1312-8612.
 10. Ангелов Б., Св. Матеев. Модел за проектиране на техническите системи, базиран върху практиката във фирмите.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой №20, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 11. Ангелов Б., Сл. Любенов, И. Евтимов. Върху устойчивостта на праволинейното движение на колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия.// Селскостопанска техника, 1992, брой 4-8, стр. 54-60
 12. Ангелов Б., Сл. Любенов, И.Евтимов. Влияние на теглителното натоварване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средстео „Славянка”.// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 29-31
 13. Ангелов Б., Стр. Енчев. Относно използването на двуконтурната хидрообемна трансмисия в самоходните косачки и жетварки.// Машиностроене и машинознание, 2015, брой №11, стр. 25-30, ISSN 1314-2520.
 14. Ангелов Б., Стр. Енчев. Малогабаритни трактори на фирма "Малки трактори"-Русе.// Селскостопанска техника, 1997, брой 2-3, стр. 64-66, ISSN ISSN 0037-1718.
 15. Ангелов Б., Стр. Енчев, В. Станчев, К. Колев. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средство "Славянка" при транспорт.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 54-59
 16. Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Научното изследване – основен инструмент за създаване на ново решение в техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 86-90, ISSN 1312-8612.
 17. Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Създаване на фамилии технически системи чрез агрегатиране с готови елементи.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 80-85, ISSN 1312-8612.
 18. Ангелов, Б. Нов поглед върху методологическите основи на машинознанието и техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 63-69, ISSN 1312-8612.
 19. Ангелов, Б. Относно предавателното число на кормилното управление на енергетичното средство "Славянка".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 26-28
 20. Ангелов, Б. Относно работните параметри на четиримашинна хидрообемна трансмисия..// Селскостопанска техника, 1992, брой 1-3, стр. 44-47
 21. Ангелов,Б. Относно устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при реверс.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 27-29
 22. Ангелов,Б. Сравнително изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при управление от различни водачи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 22-25
 23. Ангелов,Б., Стр. Енчев, М. Михов. Изследване на процеса на предвижване на растенията от наклонен шнеков работен орган на приспособление за прибиране на слънчоглед.// Селскостопанска техника, 1984, брой 7, стр. 20-25
 24. Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
 25. Ангелов,Б.,Стр. Енчев. Усъвършенствана работна секция към хедерите за соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 24-26
 26. Ангелов,Б.,Стр.Енчев. Усъвършенстван вариант на малогабаритния трактор ТМ-14.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 13-15
 27. Енчев Стр., А. Стоянов, Б. Ангелов. Малогабаритна тракторна техника, разработена от ТИСЕМ–Русе през последните години.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 7-12
 28. Енчев,Стр., М. Михов, Й. Пасев, Б. Ангелов. Уборка сои и подсольнечника с изпользванием хедера ХПС-4,2.// Тракторы и сельхозмашины, 1985, брой 9, стр. 53-54
 29. Енчев,Стр.,Б.Ангелов. Специализирани хедери за прибиране на соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 8-10
 30. Иванов Р.П., Д.Й. Станчев, Б.Г. Ангелов. Основни тенденции в развитието на Западно-Европейските трактори в началото на 90-те години.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 35-39
 31. Любенов, Сл., Б. Ангелов. Самоориентиране на свободно въртящо се колело с изнесена вертикална ос.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 41-45
 32. Хараланова В.,Б. Ангелов. Относно възможността за обща класификация на техническите системи.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 23-28, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Angelov, B. About the Hierarchical Relationship between the System for the Conversion of Matter, Energy and Information, the Technical System and the Executive Organs of the Technical System. IN: International Conference MendelTech, Brno, Czech Rrpublic, 2012
 2. Angelov, B. About the Contents of Design Work in the Preparation Phase for the Production of New Technical System. IN: International Conference MendelTech 2012, Brno, Czech Rrpublic, 2012
 3. Angelov, B., V. Haralanova. The System for the Conversion of Matter, Energy and Information - the Missing Element in the Theory of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-399-9.
 4. Angelov,B. Hinsichtlich der dynamischen Stabilität der geradlinigen Bewegung der selbstfahrenden Radmaschine mit einem hydrostatischen Getriebe. IN: International Automotive Conference CAR'97, Pitesti, 1997
 5. Angelov,B. Hinsichtlich der Parameter der Lenkradsteuerung selbstfahrender Radmaschine mit einem hydrostatischen Getriebe. IN: International Automotive Conference CAR'97, Pitesti, 1997
 6. Haralanova, V., B. Angelov. Generalized Algorithm for a Functional – Structural Analysis of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 71-74, ISBN 978-86-7892-399-9.
 7. Rusev R., R. Ivanov, R. Capitani, B. Angelov. Variation of the vehicle grip coefficient in braking and driving regimes. IN: Atti del DMTI, Italy, Firenze, 2006
 8. Ангелов Б. Европейски измерения във висшето образование - анализ на ниво университет. В: Сборник от научна конференция на НВУ "В. Левски", В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, стр. 5-16, ISBN 1314-1937.
 9. Ангелов Б., Ц. Василев, Г. Ивановa. Център за дистанционно обучение към РУ "А. Кънчев" – организация и функции.. В: Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр. 80-83, ISBN 10: 954-07-2413-9.
 10. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на наклона на колелото върху сцеплението на пневматичната гума с пътя. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 7-12
 11. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Относно сцеплението в напречна посoка на наклонено пневматично колело.. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 47-51
 12. Ангелов Б.Г., Р.П. Иванов. Влияние на налягането на въздуха в гумите и нормалното натоварване върху сцеплението с пътя на колесен трактор. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96", vol.II, Варна, 1996, стр. 1-4
 13. Ангелов, Б., Ю. Попова. Студентската и преподавателската мобилност – фактор за повишаване качеството на висшето образование в България. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 18-21
 14. Ангелов,Б. Относно критериите за избор на броя и разпределението на предавателните числа в трансмисиите на леките автомобили. В: Сборник от научни трудове MOTAUTO'97, Русе, 1997, стр. 7-12
 15. Ангелов,Б. Относно задвижването и управлението на самоходна колесна машина чрез двукръгова хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 58, В. Търново, 1997, стр. 30-34
 16. Ангелов,Б. Относно влиянието на разпределението и големината на полезния товар върху разположението на центъра на тежестта при леките автомобили. В: Сборник от научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, В. Търново, 1996, стр. 50-54
 17. Ангелов,Б. Относно експерименталното определяне на напречната координата на центъра на тежестта на колесните трактори. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1994, стр. 127-133
 18. Ангелов,Б. В.Цонев. Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити – важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, 2009, стр. 51-56, ISBN 1314-0051.
 19. Белоев X., Б. Ангелов, В. Пенчева, И. Евстатиев. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 20. Белоев Х., Б. Ангелов, М. Кирова, В. Пенчева, П. Даскалов. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели - институционална рамка. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 30-36, ISBN 1311-3321.
 21. Белоев Х., В. Пенчева, П. Даскалов, Б. Ангелов, М. Кирова, И. Евстатиев. Вътрешноуниверситетска система за повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели. В: Тематиче сборник от доклади от НК "Система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, стр. 211-218, ISBN 978-954-753-217-5.
 22. Белоев Хр., Б Ангелов, В. Пенчева. Относно връзката между мисията, целта и задачите на Русенския университет "Ангел Кънчев" и провежданото обучение. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2013, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
 23. Белоев, Х., Ю. Попова, Б. Ангелов. Позициониране на Русенския университет в международни рейтингови системи. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 37-41
 24. Белоев, Хр., П. Сигалов, Б. Ангелов. Университетът на Русе и страните, говорещи немски език. В: НК „Германия в българското образование“, Русе, Лени-Ал, 2014, стр. 74-78, ISBN 978-619-7058-17-8.
 25. Евтимов И., Б.Ангелов. Относно определянето на частното на геометричната прогресия при изчисляване на предавателните числа в трансмисията на автомобила. В: Trans&MOTOAUTO’07, София, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 154-155, ISBN 978-954-9322-22-4.
 26. Евтимов И., Б.Ангелов. Методика за осигуряване на оптимално съотношение между ъглите на отклоняване на управляемите колела на етапа проектиране. В: Научни трудове на ВВОУ „Васил Левски” - ВТърново, ВТърново, ВВОУ „Васил Левски”, 1997, стр. 43-46
 27. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов. ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ- НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ Варна, 2009, стр. 122-131
 28. Евтимов И., Р. Иванов, Б. Ангелов, Т.Тотев. Изпитателни цикли за моделиране движението на електромобилите в градски условия. В: Сб. доклади от МНК BULTRANS-2009, Созопол, ТУ София, 2009, стр. 97-100
 29. Евтимов И., Р. Иванов., Б. Ангелов. Акумулаторни батерии за електромобнили и хибридни автомобили. В: Сб. доклади на научна конференция РУ”А.Кънчев", Русе, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 82-88, ISBN 1311-3321.
 30. Иванов Р., Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO – CURSOR 13. В: Сборник от научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Русе, Печатна база на Русенския университет „А. Кънчев“, 2003, стр. 79-84, ISBN 1311-3321.
 31. Иванов Р., Б. Ангелов. Развитие на парка, производството и пазара на автомобили. В: НТ на РУ’2003, том 40,серия 8, Русе, 2003, стр. 157-164
 32. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на конструктивните особености на пневматичната гума върху зависимостта на сцеплението от наклона на колелото. В: НТна ВВОВУ"В. Левски", кн. 58, В.Търново, 1997, стр. 57-63
 33. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Сравнително изследване на сцеплението на пневматични автомобилни гуми при различен наклон на колелото. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'97", Русе, 1997, стр. 97-102
 34. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов. Влияние на нормалното натоварване и налягането на въздуха върху сцеплението с пътя на пневматична гума. В: Сб. доклади на Международната НК "MOTAUTO'96",vol.II, Варна, 1996, стр. 47-50
 35. Иванов Р.П., Б.Г.Ангелов. Сравнително изследване сцеплението на пневматични гуми. В: НТ на ВВОВУ"В. Левски", кн. 48, В.Търново, 1996, стр. 55-61
 36. Кирова, М., Б. Ангелов. Проучване потребностите от повишаване квалификацията на младите преподаватели в РУ "Ангел Кънчев". В: Перспективи пред индустриалния бизнес / Международна научна конференция, Варна, 2013, стр. 240-244, ISBN 978-954-8235-09-9.
 37. Любенов Сл., Б. Ангелов. Праволинейно движение на самоходна колесна машина с четиримашинна хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1989, стр. 69-73
 38. Любенов Сл., Б. Ангелов. Движение в завой на самоходна колесна машина с четиримашинна хидростатична трансмисия. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1989, стр. 183-187
 39. Михов,М.,Б. Ангелов. Изследване на процеса на рязане на дебелостъблени култури с шнеков режещ апарат. В: Сборник от научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, ПБ на ВТУ "А. Кънчев", 1984, стр. 65-70
 40. Пенчева, В., Д.Йорданова, Цв. Христов, Ив. Евстатиев, М.Михайлов, Б. Ангелов, Ив. Белоев. Университетски информационен портал за бизнес партньори – основа за професионално ориентиране на възпитаниците на Русенски университет. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Качество на висшето образование, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 41. Пенчева, В., Х. Белоев, Б. Ангелов, Ю. Попова. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 30-36
 42. Попова, Ю., Х. Белоев, Б. Ангелов. Интернационализация на висшето образование в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, том 52, серия 9 Качество на висшето образование, Русе, Изд. център на Русенски университет, 2013, стр. 13-17
 43. Р.Иванов, Б. Ангелов. Сравнително изследване на експлоатационните свойства на самосвалите IVECO–CURSOR13. В: НТ на РУ’2002, том 39,серия 8, Русе, 2002, стр. 79-84
учебници
 1. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, Издателски комплекс РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 244, ISBN 978-954-712-584-1.
 2. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Експлоатационни свойства). Русе, "Авангард принт"ООД, 2004, стр. 214, ISBN 954-712-240-1.
 3. Любенов С., Б. Ангелов, И. Евтимов. Автомобили и трактори (Теория). Русе, "Авангард принт"ООД, 2001, стр. 214, ISBN 629.114.
учебни пособия
 1. Иванов Р., Б. Ангелов, Р. Вълев, Б. Русев. Автомобили. Технически данни (на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 320, ISBN 954-712-219-3.
 2. Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов, Т.И. Тодоров, К.Д.Дочев. Автомобили. Технически данни. Русе, ПБ на Русенски Университет, 1997, стр. 160, ISBN 954-712-219-3.
 3. Любенов Сл., Д.Станчев, Д.Лозанов, Р.Русев, Т.Тотев, И.Евтимов, Б.Ангелов. К.Дочев. Ръководство за лабораторни упражнения по АТК. Русе, ПБ на РУ, 1998, стр. 63, ISBN 954-712-240-1.
 4. Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
патенти и др.
 1. Ангелов Б., В. Хараланова. Обобщен алгоритъм за функционално-структурен анализ на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 09102014,2014.
 2. Ангелов Б., Стр. Енчев, Св. Матеев. Обобщен модел за проектиране на техническите системи, Сертификат за притежаване на авторски права, издаден от Агенция, No 10102014,2014.