Списък на публикациите

статии

 1. Barzev, K. Environmental protection from the automotive transport.// Journal of Environmental Protection and Ecology, 2000, No Volume 1, No, pp. 39-43, ISSN 1311-5065.
 2. Petkov T., K. Barzev. Possibilities of Improving the Performance of a Spark Ignition Engine Working with Hydrogen as Supplementary Fuel.// International Journal of Hydrogen Energy, 1987, No № 10, pp. 701-704 pp.
 3. Petkov T., K. Barzev. Some Aspects of Hydrogen Application as a Supplementary Fuel to the Fuel-Air Mixture for Internal Combustion Engines.// Int. J. Hydrogen Energy, 1987, No 9
 4. Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
 5. Бързев К., Ст. Кереков. Тенденции в развитието на дизеловите двигатели.// сп. „Военна техника”, 1989, брой № 133
 6. Бързев К., Ст. Кереков. Автомобилът през 2000-та година.// в-к „Транспортен глас”, 1988, брой бр. 33
 7. Бързев К., Ст. Кереков. Само след 12 години.// в-к „Народна младеж”, 1988, брой бр. 2
 8. Бързев, К. Природният газ като гориво за автобусния транспорт.// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 1998, брой брой 2, стр. с. 10 – 14
 9. Бързев, К. и Кереков, С. Методи и технологии за подобряване на екологичните параметри на ДВГ (първа част).// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 2003, брой брой 2, стр. с. 2 – 16
 10. Бързев, К. и Кереков, С. Методи и технологии за подобряване на екологичните параметри на ДВГ (втора част).// Автомобилен бюлетин на “Сдружение на Автомобилните инженери в България”, 2003, брой брой 3, стр. с. 2 – 15
 11. Станков Е., К. Бързев. Сравнително пътно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS,, 2010, брой 8-9, стр. 4-6, ISSN 1313-0226.
доклади
 1. Barzev K., Petkov T. Some Aspects Concerning the Use of Hydrogen as a Supplementary Fuel. IN: 6th World Hydrogen Energy Conference, Vienna, Austria, 1986
 2. Barzev K., Petkov T. Some Aspects Concerting the Correcting of Exhaust Species Concentrations and Their Conversion to Mass Emission Rates in Case of Using Hydrogen Supplemented Fuel. IN: 20th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Miami Beach, Florida, 1985
 3. Barzev, K. Direct injection spark ignition engine concept-fuel economy and exhaust emissions. IN: International Conference CAR2000, University of Pitesti, Romania, 2000
 4. Barzev, K. An Attempt for Modeling of SI Engine’s Performance and Emissions and Their Influence from Humidity, Fuel Composition and Altitude. IN: ESFA’98 “Fuel Economy, Safety and Reliability of Motor Vehicles”, Bucharest (Romania), 1998, pp. Vol. 2, pp. 714-719
 5. Barzev, K. and Slavchov, I. In-use Car Emissions Control. IN: International Conference, Pitesti (Romania), University of Pitesti, 1997
 6. Barzev, K., D. Mehmedov. THE EFFECT OF FUEL COMPOSITION ON THE DIESEL EXHAUST EMISSIONS. IN: EAEC 2007, 11th European Automotive Congress, Budapest (Hungary), 2007
 7. Despina Nikolova, Kiril Barzev. Estimation of Air Emissions from Diesel Engines on Drilling Rigs. IN: Сб. Научни трудове на РУ ”А. Кънчев” том 54 серия4, гр. Русе, 2015
 8. Despina Nikolova, Prof. Kiril Barzev, PhD. COMPARISON OF MEASUREMENT TECHNIQUIES AND ACCURACY FOR COMPARISON OF MEASUREMENT TECHNIQUIES AND ACCURACY FOR NITROGEN OXIDES EMISSIONS FROM HEAVY DUTY DIESEL ENGINES. IN: EKO Varna 2016, Technical University, Varna, 2016
 9. Despina Nikolova, Prof. Kiril Barzev, PhD. EXPERIMENTAL EMISSIONS TESTING FOR SCR RETROFITTED OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINE OVER DIFFERENT ENGINE-OUT SETTING. IN: EKO Varna 2016, Technical University, Varna, 2016
 10. Ivanov, I., K. Barzev and M. Mihaylov. SUGRE EIE PROJECT, ALTERNATIVE FUELS AND HYDROGEN TORCH IGNITION SYSTEM EFFECT. IN: The 1st International Conference, Timisoara ( Romania), 2006
 11. Mehmedov, D., Barzev, K., Trendafilov, A. EXPERIMENTAL STUDY OF THE FUEL COMPOSITION ON DIESEL EXHAUST EMISSIONS. IN: 2nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering (METIME), Galati (Romania), 2007
 12. Mihaylov, M. and Barzev, K. Investigation of the effects of hydrogen addition on performance and exhaust emissions of diesel engine. IN: World Congress FISITA, Barcelona, 2004
 13. Nikolova D., K. Barzev. REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES. IN: HTC Borovec March 2016, REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES, 2016
 14. Nikolova D., K.Barzev. POTENTIALS FOR OZONE FORMING FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINE’S EMISSIONS. IN: HTC Borovec March 2016, HTC Borovec March 2016, 2016
 15. Petkov T., K. Barzev. Blow-by Gasses and Ist Combustion in Case of Using Hydrogen Supplementation. IN: 8th Miami International Conference on Alternative Energy Sources, Miami Beach, Florida, 1987
 16. Sofroniev, V. and Barzev, K. Comparative Evaluation of the Emissions of a Two-Stroke Engine Using Lubricating Oils with Different Composition, International Conference on Fuels and Lubricants. IN: International Conference on Tribology, Sinaia, (Romania), 1999
 17. Stankov, Е., Barzev, K. Trends and Paces in the development of Hydrogen Vehicles. IN: 2-nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering- METIME, Galati, Romania, 2007
 18. Yolov, S. and Barzev, K. Measurement of Car’s Exhaust Emissions and Fuel Consumption in Real Time, International Conference, University of Pitesti. IN: International Conference, Pitesti (Romania), 1997
 19. Ахмед, А. Бързев, К. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ. В: Ековарна, Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
 20. Ахмед, А., Д. Мехмедов, К. Бързев. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ (EGR) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АЗОТНИТЕ ОКСИДИ (NOx) И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ДИМНОСТТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ Д-120. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”- том 46, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2007, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
 21. Ахмед, А., К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА ГОРИВАТА ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ИЗПУСКАНИТЕ ГАЗОВЕ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 272-279, ISBN 954-20-00030.
 22. Ахмед, А.,К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА ОХЛАЖДАНЕТО НА РЕЦИРКУЛИРАЩИТЕ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ, МОЩНОСТНИТЕ И ИКОНИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 280-287, ISBN 954-20-00030.
 23. Бързев К., Е Станков, С.Кереков. Използуване на водорода като допълнително гориво в двигателите с принудително възпламеняване. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 98-107, ISBN 954-9566-33-1.
 24. Бързев К., Е, Станков. Перспективи по използването на водорода в транспортния сектор. В: Енергиен форум, Варна, 2004
 25. Бързев К.,Е.Станков,С.Кереков. Резултати от проучване на чужд опит относно изследване на системи за комбинирано захранване на транспортни двигатели с водород+ природен газ. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 94-97, ISBN 954-9566-33-1.
 26. Бързев, К. Изискване към октановото число на горивата и горивните смеси. В: Дванадесета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2006
 27. Бързев, К. Особености при определянето на топлинните стойности на горивата. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 63
 28. Бързев, К. Влияние на кислородосъдържащите горива върху показателите на дизеловите двигатели. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 58
 29. Бързев, К. Водороден двигател с вътрешно горене –перспективи към водородна икономика. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 68
 30. Бързев, К. Съвременни подходи за контрол на вредните емисии от дизеловите двигатели. В: Десета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2004
 31. Бързев, К. Авангардни технологии за намаляване на NOx при работа на ДВГ с бедни гориво-въздушни смеси. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 32. Бързев, К. Някои подходи при определяне състава на гориво-въздушната смес в ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 33. Бързев, К. Филтриращи системи за дисперсни частици при дизеловите двигатели. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 34. Бързев, К. Методика за определяне коефициента на остатъчните газове при ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 35. Бързев, К. Корекция на измерената концентрация на компонентите в изпусканите газове от ДВГ при едновременна работа с два вида горива. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. Том 40, серия 8, с.
 36. Бързев, К. Определяне на въздушното отношение чрез използване на информация за състава на изпусканите от ДВГ газове. В: МОТАУТО’2002, Русе, 2002
 37. Бързев, К. Оценяване конструктивните особености и методите за обезвреждане на изпусканите газове на дизеловите двигатели с цел удовлетворяване на бъдещите стандарти за NOx и дисперсни частици. В: Седма научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2001
 38. Бързев, К. Двигател с възпламеняване на хомогенна смес чрез сгъстяване. В: МОТАУТО’2001, Варна, 2001
 39. Бързев, К. Методология за изследване на газообмена и екологичните характеристики на двутактов двигател "Вартбург". В: Пета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 1999
 40. Бързев, К. Бъдещи тенденции за контрол на вредните емисии от автомобилния транспорт. В: IVта НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1998
 41. Бързев, К. Влияние на изискванията за вредните емисии и горивната икономичност върху системите за впръскване на гориво и нивото на шума при дизеловите двигатели. В: IVта НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1998
 42. Бързев, К. Замърсяване на атмосферния въздух от МПС. В: Дванадесета Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България, Русе, 1998
 43. Бързев, К. Бъдеще за автомобилните дизелови двигатели. В: MOTАУТО’98, София, 1998, стр. Том.I, с. 35 – 40
 44. Бързев, К. Перспективни методи за намаляване емисиите на NOx и дисперсни частици на дизеловите двигатели. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том 1, с. 1 – 6
 45. Бързев, К. Цикличен анализ на емисиите от изгаряне на горивата използувани в автомобилния транспорт. В: IIра НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1996, стр. с. 47 – 54
 46. Бързев, К. Действащи и перспективни норми за емисиите на транспортните средства. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том II, с. 17 – 22
 47. Бързев, К. Алтернативни горива за ДВГ. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1996
 48. Бързев, К. Ездови цикли за определяне емисиите и горивната икономичност и сравнителни изследвания. В: MOTАУТО’96, Варна, 1996, стр. Том II, с. 11 – 16
 49. Бързев, К. Алтернативни концепции на топлинни двигатели. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново, 1996
 50. Бързев, К. Сравнително оценяване на методите за определяне на димността и дисперсните частици в изпусканите от дизелов двигател газове. В: IIра НТК “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 1996, стр. с. 39-46
 51. Бързев, К. Изисквания на Европейския съюз към екологичните параметри на автомобилите и необходимост от създаване на центрове за екологично освидетелстване на автопарка. В: Научно-технически семинар “Основни проблеми на автомобилния транспорт и пътища за разрешаването им”, София, 1996
 52. Бързев, К. Водород, кислород и инертен газ – работно вещество за ДВГ. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989, стр. т. XXX
 53. Бързев, К. Работа на двигател с вътрешно горене по затворен контур. В: Национална конференция „ТИАТ 88”, Шумен, 1988
 54. Бързев, К. Изменение на разполагаемата топлина в ДВГ при използване на конвенционални и алтернативни горива. В: Национална конференция „ТИАТ 88”, Шумен, 1988
 55. Бързев, К. Някои съображения при определяне показателите на изследваните двигатели с вътрешно горене. В: Научен семинар по ДВГ, Толбухин, 1987
 56. Бързев, К. Методика и номограма за определяне на въздушното отношение и делът на водорода в горивната смес. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVII, Русе, 1985
 57. Бързев, К. Водородът като енергиен източник в автомобилния транспорт. В: Научно-практическа конференция по опазване на околната среда, София, СБА, 1985
 58. Бързев, К. Методика за опитна уредба за измерване разхода на смазващо масло при използване на водорода като гориво. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVII, Русе, 1985
 59. Бързев, К. Относно намаляване замърсяването на природната среда от автомобилния транспорт. В: Национална научно-практическа конференция „Автомобилът и природната среда”, Разград, 1985
 60. Бързев, К. Нови видове горива за автомобилния транспорт. В: Национална научно-практическа конференция „Автомобилът и природната среда”, Разград, 1985
 61. Бързев, К. Методики за тариране на разходомер за водород. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, т. XXVI, Русе, 1984
 62. Бързев, К. и Кереков, С. Проучване на чужд опит относно усъвършенстване на газодизеловия цикъл в транспортни двигатели. В: Конференция на Интердисциплинарна гражданска академия, София, 2005
 63. Бързев, К., Вълчев, П., Михайлов, М. Изследване работния процес на дизелов двигател при използване на различни добавки. В: МОТАУТО’2003, София, 2003
 64. Бързев, К., Ем. Станков, Пл. Йорданов. Сравнително изследване на дизелов двигател при работа с добавка на алкохоли. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 65. Бързев, К., Йолов, С. Относно методите за определяне на разхода на въздух и въздушното отношение. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, с. 33 – 38
 66. Бързев, К., Йолов, С. Изследване влиянието на режимите на работа на дизелов двигател върху дела на саждите в дисперсните частици. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, 21 – 26
 67. Бързев, К., Йолов, С. Влияние на режимите на работа на бензинов двигател върху въглеводородите измерени с газоанализатори, работещи на различен принцип. В: MOTАУТО’97, София, 1997, стр. Том I, с. 27 – 32
 68. Бързев, К., Мехмедов, Д. Преглед на съвременните методи за контрол на вредните емисии от дизеловите двигатели. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 69. Бързев, К., Пл. Йорданов. Изследване на дизелов двигател при изменение на противоналягането в изпускателната система. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 70. Бързев, К., С. Бабанов и П. Вълчев. Експериментално изследване на гориво-икономическите и екологичните показатели на двигател с принудително възпламеняване при работа със смес от бензин и метанол. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 71. Вълчев, П., Бързев, К. Изследване възможностите за работа на дизелов двигател с втечнен въглеводороден газ. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2003
 72. Вълчев, П., Бързев, К. Влияние на състава на дизеловите горива и добавките към тях върху показателите на ДВГ. В: Осма научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2002
 73. Вълчев, П., Бързев, К. Влияние на дизеловото гориво и добавките към него върху показателите на ДВГ. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 74. Вълчев, П., К. Бързев, М. Михайлов. Сравнително изследване на емисиите и характеристиките на дизелов двигател захранван със смес от дизелово гориво и метилов алкохол. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 89
 75. Вълчев, П., М. Михайлов и К. Бързев. Изследване емисиите и характеристиките на дизелов двигател захранван с метилов алкохол. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 76. Дочев К., К. Бързев, Г. Кръстев, Т. Тотев. Стенд за изпитване на автомобилите на горивна икономичност и токсичност по зададен пътен цикъл. В: Научни трудове на ВВОВУ "В. Левски", кн. 48, Велико Търново, 1996, стр. 41-49
 77. Иванова М., К. Бързев. Улучшение показателей карбюраторных двигателей путем използвание водорода в качестве дополнительного горючего. В: Международная студенческая конференция, Цвикау, Германия, 1986
 78. Йолов, С., Бързев, К. Изследване на изменението на вредните емисии на лек автомобил по време на движение. В: MOTАУТО’98, София, 1998, стр. Том.IV, с. 244-249
 79. Йолов, С., Бързев, К. Нови концепции в развитието на ДВГ. В: MOTАУТО’97, Русе, 1997, стр. Том II, с. 33 – 38
 80. К. Бързев, М. Герасимов. Сравнителни изследвания на дизелов двигател при използване на природен газ и водород като съставни горива. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 81. Лилов Ц., Ц. Петков, К. Бързев. Методика за определяне елементния състав на използваното гориво и влажността на постъпващия въздух. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 82. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Изследване на показателите на карбураторен двигател с добавка на водород. В: Научни трудове на ВМЕИ „В. И. Ленин”, София, 1981
 83. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Исследование работы карбюраторного двигателя с добавлением воды в бензино-водородо-воздушную смесь. В: СЭВ, Шестого рабочего совещания по теме IV-З, г. Градец-Карлово, ЧССР, 1981
 84. Лилов Цв., Ц. Петков, К. Бързев. Изследване влиянието на подаването на допълнително количество въздух в пълнителния колектор върху изменението на токсичните показатели на карбураторен двигател. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. т. XXI
 85. Мехмедов, Д. и К. Бързев. Сравнителен анализ на параметрите на двигател работещ с дизелово гориво и етанол. В: ТРАНС-МОТАУТО 2006, Варна, 2006
 86. Мехмедов, Д., К. Бързев. Влияние на вида на горивото и регулировката на горивната уредба върху показателите на дизелов двигател. В: Тринадесета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2007
 87. Мехмедов, Д., Бързев, К. Горивните клетки с протонопропускаща мембрана – основен източник на енергия за превозните средства на бъдещето. В: Единадесета Научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2005
 88. Михайлов М., К. Бързев. Експериментално изследване възможността за работа на бензинов двигател с предкамерно-факелно възпламеняване от водороден факел. В: МОТАУТО’2005, Велико Търново, 2005
 89. Михайлов, M., Бързев, K., Вълчев, П. Двигатели със самовъзпламеняване на хомогенна смес - принцип на работа, проблеми, предимства и недостатъци. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2004, стр. Том 41, серия 8, с.
 90. Михайлов, М., Бързев, К. Изследване показателите на ДВГ с предкамерно факелно възпламеняване. В: Девета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2003
 91. Михайлов, М., Бързев, К. Някои подходи при организиране на процеса смесообразуване при двигателите с искрово възпламеняване. В: Осма научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология-устойчиво развитие", Варна, 2002
 92. Михайлов, М., Бързев, К. Влияние на добавката на водород върху показателите на едно цилиндров дизелов двигател с неразделна горивна камера. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 93. Михайлов, М., Бързев, К., Михайлов, Г. Получаване на водород чрез електрохимично разлагане на водата с цел изследване влиянието му върху показателите двигателите с вътрешно горене. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2002, стр. Том 39, серия 8, с.
 94. Петков Ц., Бързев К. Определяне на въздушното отношение чрез анализ на отработилите газове. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 95. Петков Ц., Бързев К. Корекционен фактор за определяне концентрацията на компонентите в отработилите газове. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1984, стр. т. XXVI
 96. Петков Ц., Бързев К. Улучшение показателей карбюраторных двигателей путем исползвания водорода в качестве дополнительного горючево. В: Симпозиум по теме IV-З СЭВ „Защита атмосферы от загразнения токсичными выбросами двигателя внутреннего сгорания”, Будапещ, 1982, стр. том I
 97. Петков Ц., Бързев К. Методика за графично определяне на въздушната отношение при добавяне на водород към бензино-въздушната смес. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1981, стр. т. XXIII
 98. Петков Ц., Бързев К. Особености при определяне показателите на ДВГ при работа с добавка на водород към гориво-въздушната смес. В: „Научнта сесия на ВНВУ „В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1981
 99. Петков Ц., К. Бързев. Съображения при определяне токсичността на отработилите газове при работа на карбураторните двигатели на празен и принудителен празен ход. В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ „В. Левски”, В. Търново, 1987
 100. Петков Ц., К. Бързев. Методи за намаляване токсичността на дизеловите двигатели. В: Научнотехнически семинар по ДВГ, Толбухин, 1987
 101. Петков Ц., К. Бързев. Изследване възможностите за качествено регулиране на карбураторен двигател при работа с добавка на водород. В: Научни трудове на ВМЕИ – Варна, Варна, 1981
 102. Петков Ц., К. Бързев. Изследване завихрянето на гориво-въздушната смес след карбуратора върху изменението на мощностните и токсичните показатели на двигателя. В: Научна конференция на НТС по ДВГ, Варна, 1979
 103. Петков Ц., К. Бързев. Изследване влиянието на хидравличното съпротивление върху мощностните и токсичните показатели на двигател „ВАЗ-2103”. В: Научна конференция на НТС по ДВГ, Варна, 1979
 104. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Сравнително експлоатационно изследване на автомобил „Москвич 2140” с бензиноводородно захранване. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989
 105. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Автомобилни ДВГ – алтернативни горива и токсичност. В: Национална конференция по опазване на околната среда, София, КОПС при Министерски съвет, 1987
 106. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Конструктивни промени на двукамерен карбуратор при захранване с бензин и водород. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1986
 107. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Исследование влияния добавки водорода на показателей двигателя с искровым зажиганием. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, „Защита атмосферы от загрязниния токсичным выбросами от передвижны средст с двигателями с внутренего сгорания”, Русе, 1985
 108. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков. Особености двигателя с искровым зажиганием при работе на бензино-водородных смесях на холостому и принудительном холостом ходу. В: Симпозиум СЭВ по теме IV-З, Русе, 1985
 109. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков, Ал. Райчев. Сравнителни стендови изследвания на карбураторен двигател при работа с пропан-бутан и добавка на вода. В: Научни трудове на ВМЕИ – Варна, Варна, 1987
 110. Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков, Н. Гатев. Изследване ефективността на добавката на вода и водни пари към бензино-въздушната смес за намаляване токсичността на отработилите газове на бензиновите ДВГ. В: Национална школа на младите научни работници „Нови технологии и материали”, Приморско, 1984
 111. Петков Ц., К. Бързев, Хр. Станчев, Ст. Георгиев. Изследване влиянието режимите на работа на двигател „ВАЗ-2103” върху ефективността на каталитичния неутрализатор, монтиран в изпускателната система. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1980, стр. т. XXII
 112. Петков Ц., Хр. Станчев, К. Бързев, К. Карапетков. Изследване ефективността на каталитичен неутрализатор за отработили газове на карбураторен двигател, монтиран в изпускателната система на автомобил. В: Научна конференция по организация и безопастност на движението по пътищата и населените места, Варна, 1978
 113. Петков Ц., Ц. Колев, К. Бързев, Н. Колев. Изследване работата на двигател с вътрешно горене с различни видове бензин. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. т. XXI
 114. Славчов, И., Бързев, К. Изясняване екологичните показатели на автотранспортните средства в община Бургас. В: Шеста научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2000
 115. Славчов, И., Бързев, К. Изследване за Русенски регион на емисионните характеристики на автомобилите с принудително възпламеняване. В: MOTАУТО’99, София, 1999
 116. Славчов, И., Бързев, К. Анализ на състоянието на МПС с дизелови двигатели в русенска област относно замърсяването на околната среда. В: Юбилейна научна сесия на Русенски университет, Русе, 1999, стр. Том 37, серия 4, с.
 117. Славчов, И., Бързев, К. Оценяване на екологичните характеристики на леки автомобили от община Монтана. В: MOTAUTO’98, София, 1998, стр. Том IV, с. 84 – 89
 118. Станков Е., К.Бързев. Сравнително лабораторно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
 119. Станков Е., К.Бързев, К. Хаджиев. Изследване на електролизно устройство и ефективността от съвместната му работа с бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” том 51серия4, гр. Русе, 2012, стр. 10-15
 120. Станков Е., Ц. Петков, К. Бързев, Ал. Райчев. Методика и система за сравнително изследване на икономичните и токсичните на леки автомобили. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989, стр. т. XXX
 121. Станков Е.,Ц.Петков,К.Бързев. Практически резултати от научно-изследователската дейност в Република България по използуването на водорода като гориво за транспортни двигатели с вътрешно горене. В: Енергиен форум, Варна, 2004
 122. Станчев Хр.,К.Бързев,Е.Станков,Пл.Вълчев, М.Михайлов,С.Тошков. Изследване на бензинов двигател при работа с газообразно гориво с добавки на фирма АИБО- Пловдив. В: Девета НТК ЕКО-Варна, Варна, 2003, стр. 473-480, ISBN 954-20-00030.
учебници
 1. Бързев К.,Е.Станков. Екологични проблеми на транспорта. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 132, ISBN 978-954-712-360-1.
 2. Бързев, К. и Станков, Е. Екологични проблеми на транспорта. гр. Русе, Печатна база на Русенски университет "А. Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-462-2.
 3. Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев. Токсичност на двигателите с вътрешно горене. Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 1984, ISBN 3163-4-84.
 4. Проф. Л. Илиев, доц. Е. Маринов, доц. М. Младенов, доц. Х. Станчев, доц. Ц. Цанков, к.т.н. К. Бързев, к.т.н. В. Иванов. Устройство на автотракторните двигатели. София, Земиздат, 1990, стр. 168, ISBN 631.3.
 5. Соренсон, С., К. Бързев. Вредни емисии от автомобилния транспорт. Русенски университет “А. Кънчев”, Печатна база, 1996, стр. 238, ISBN 978-954-712-350-1.
книги
 1. Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.