Списък на публикациите

статии

 1. Belma Gaazi, Plamen Daskalov , Tsvetelina Georgieva and Eleonora Kirilova. Dynamic Model for Determining Technological and Economic Parameters for Precision Pigs Farming.// International Journal of Modeling and Optimization, 2018, No Vol. 8, No. , pp. 272-276
 2. Gaazi, B., P. Daskalov, Ts. Georgieva, E. Kirilova. Labview virtual instrument based on intelligent management and monitoring of microclimate in precision pig farming with wireless sensor network.// Journal of Communications, 2018, No 13(9), pp. 530-534
 3. Georgieva Ts., N. Paskova, B. Gaazi, G. Todorov, P. Daskalov. Design of wireless sensor network for monitoring of soil quality parameters.// Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2016, No 10
доклади
 1. Daskalov P., Ts. Georgieva, B. Gaazi, A. B. Tekin, N. Paskova. Energy efficiency of wireless sensor network in precision agriculture. IN: VIth international Scientific Conference EE&Ae, Ruse, 2015
 2. Атанасов С., Б. Гаази, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. ZigBee безжични сензорни мрежи като инструмент за отдалечено събиране и анализиране на данни (с помощта на Python, MySQL и Matlab). В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.1, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 108-114
 3. Б. Гаази. Приложение на съвременни компютърни и информационни технологии при управлението на процеси в прецизното животновъдство. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
 4. Г.Тодоров,Ц.Георгиева, Б.Гаази, П.Даскалов. Разработване на система за безжично измерване на температура и влажност в животновъдна сграда.. В: Сборник доклади на СНС'16 - ISSN 1311-3321, Русе, 2016
 5. Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи като инструмент за изграждане на информационно-съветващи системи в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 338 -343, ISBN ISSN 1314-9474.
 6. Гаази Б., С. Атанасов, П. Даскалов, Ц. Георгиева, В. Недева. Приложение на безжичните сензорни мрежи в системи за управление на технологични процеси в прецизното земеделие. В: Международна научна конференция, Ямбол, 2014, стр. 344 – 349, ISBN ISSN 1314-9474.
 7. Даскалов П., Ц. Георгиева, Б. Гаази. Oптимизационен модел за управление на микроклимат в животновъдна сграда. В: Научни трудове на РУ - 2015, Русе, 2015
 8. С.Исмаил, Ц.Георгиева, Б.Гаази. Изследване на влиянието на основни параметри при безжично предаване на данни в система за измерване на температура и влажност.. В: Сборник доклади на СНС'16 - ISSN 1311-3321, Русе, 2016