Списък на публикациите

студии

 1. Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-7-9.
статии
 1. Bogomilov, B., B. Kolev. METHODOLOGY FOR STUDYING OF SOME BASIC PARAMETERS IN THE GRANULATION PROCESS OF POULTRY MANURE Part 2 Analysis of the results of the study.// JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN FOOD, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2019, No Volume-5 | I, pp. 1-12, ISSN 2208-2417.
 2. Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
 3. BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
 4. Bran M., K. Vasilev, B. Kolev, S.D. Bran. Vegetal Agrobiodiversity in the Economic Dynamics of Bulgaria.// Economics of Agriculture, 2012, No SI, vol. 59, pp. 86-93, ISSN 0352-3462.
 5. Ishpekov, S., P. Petrov, A. Trifonov, I. Dimitrov, Z. Mihaylova, D. Aleksandrov, S. Stamatov, M. Deshev, B. Kolev. Investigation the indices for mechanized picking sesame capsules.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, No 18 (No 4), pp. 635-640, ISSN 1310-0351. (Impact factor: 0.136 /2012, Journal Citation Reports)
 6. Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
 7. Tihanov, G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov. Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No VOL. 9, No 3, pp. 218-222, ISSN 1313 - 8820.
 8. Todorov, D., B. Kolev. Comparative Analysis of the Operation of Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 8-17, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 9. Todorov, D., B. Kolev. Preliminary Studies on Horizontal Screw-type Dispenser with and without a Compensating Screw-conveyor Device.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019, No Vol. 06, Iss, pp. 18-28, ISSN 2395-0072. (Impact factor: 7.211 /2019, ISO 9001:2008 Certified Journal)
 10. Trendafilov, K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov. Study on the emptying time of grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No 4, vol. 9, pp. 291-295, ISSN 1313 - 8820.
 11. Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
 12. Борисов, Б., Б. Колев и др. Нови технически решения в полза на практиката.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 82-88, ISSN 1311-1061.
 13. Демирев, В., Б. Колев. Приложение на кинетичната функция на Сабах за моделиране сушенето на зърно в дебел слой.// Селскостопанска техника, 2014, брой 1, стр. 3-7, ISSN 0037-1718.
 14. Димов Д., Б. Колев, Хр. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 1, стр. 33-37, ISSN 0037-1718.
 15. Димов, Д., Б. Колев и др. Енергоресурс и енергопотребление на земеделските агрегати.// Известия на СУ – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3, ISSN 1311-1062.
 16. Ишпеков, С., П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев. Технологии за механизирано прибиране на сусам в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 13-15, ISSN 0861-9638.
 17. Кенанска, А., Б. Борисов, Б. Колев. Метод и устройство за овършаване на сусам.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
 18. Кенанска, А., Б. Колев. Сепариране на овършана смес от сусам.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 16-18, ISSN 0861-9638.
 19. Колев, Б., Б. Борисов. Изследване на вършачно-сепариращо устройство за дребни семена.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 38-41, ISSN 1311-1061.
 20. Колев, Б., С. Ишпеков, С. Стаматов. Механизирано овършаване на семенни кутийки от сусам.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 14-21, ISSN 0037-1718.
 21. Колев, Б., Хр. Белоев. Повреждане на пшенични зърна при механично въздействие.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 3-6, ISSN 0037-1718.
 22. ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
 23. Овчаров, М., Б. Колев, Б. Борисов. Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2015, брой 1, стр. 9-17, ISSN 0037-1718.
 24. Христаков, И., Б. Колев. Метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
доклади
 1. Boris Borisov, Bojidar Kolev, Setlozar Mitev, Krasimir Bratoev, Daniel Bekana. Opportunites for Investigation Energy Efficiency of Tractors. IN: International Scientific Conference EE&AE 17-18 may 2013, Ruse, Bulgaria,, Ruse University, 2013, pp. 532-538, ISBN 1311-9974.
 2. Borisov,B., B.Kolev, K.Bratoev, M.Ovcharov. Theoretical Prerequisites for Creating a Combined Milling Machine Feed. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, University of Ruse Angel Kanchev, 2015, pp. 476-480, ISBN 1311-9974.
 3. Kenanska,A.,B.Borisov,B. Kolev B. METHOD AND DEVICE FОR THRESHING OF SESAME /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ/ /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛОТА КУНЖУТА/. В: II-nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY, Varna, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.5, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 56-58, ISBN 1310 – 3946.
 4. Mitev, G, K. Bratoev, M. Popova, B. Kolev, M.Nikolova. Innovative Moments in Training Bachelor Degree Students in „Crop Production“.. IN: Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business, Stara Zagora, 2016
 5. Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно инже. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
 6. Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
 7. Богомилов, Б., Б Колев, Т Тодоров. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАНАЛИТЕ В МАТРИЦА НА МАШИНА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 102, ISBN 1311-3321.
 8. Богомилов, Б., Б. Колев, Т. Тодоров. Теоретични предпоставки за определяне параметрите на каналите в матрица на машина за гранулиране. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 114-120, ISBN 1311-3321.
 9. Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna-Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, брой 5, 2013, стр. 81-85, ISBN 1310-3946.
 10. Борисов,Б., Б.Колев, Ал. Стоянов, Св. Митев. Проучване и анализ за приложение на международни стандарти при изпитване на трактори в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-33.
 11. Везиров, Ч., Б. Колев. За надеждността при различна интензивност на откази и възстановяване през денонощието. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 12. Везиров, Ч., Б. Колев и др. За проектиране надеждността на система от мобилни средства. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
 13. Везиров, Ч., Б. Колев и др. Избор на технологичен вариант за селскостопанското производство. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”. –Русе, т. XXVIII, сер. 1, Русе, 1990, ISBN 1311-3321.
 14. Везиров, Ч., Б. Колев. Взаимно разположение и транспорт между машините. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVII, серия 1, Русе, 1989, ISBN 1311-3321.
 15. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев и др. Машина за овършаване и грубо почистване на семена от сухоплодни зеленчукови, дребносеменни бобови и други култури. В: Юбилейна научна сесия на ТИСЕМ, Русе, 1998
 16. Демирев, В., Б. Колев, М. Михайлов. Изчисляване на плужна работна повърхнина по конкретна методика. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 43-46, ISBN 1311-3321.
 17. Демирев, В., Б. Колев. Моделиране на сушилен експеримент с алтернативна кинетична зависимост. В: Годишник на ТУ- Варна, том 2, Варна, 2013, стр. 36-38, ISBN 1311-896X.
 18. Димов Д.П., Б.Р. Колев, П.Д. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологически комплекс за торене с лубрикогенен биотор.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 113-116., ISBN 1311-3321.
 19. Димов Д.П., П.Д. Димитров, Б.Р. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торове с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 20. Димов Д.П., П.Д. Димитров, С.А. Венев, Б.Р. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности.. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1,, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”,, 2005, стр. 50-54., ISBN 1311-3321.
 21. Димов, Д., Б. Колев. Влияние на техническото състояние на трактора върху енергетичните му показатели. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 640-646, ISBN 1311-9974.
 22. Димов, Д., Б. Колев, Бр. Нейков. Химмоторологията като елемент на технологическата диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, –Русе, т. 40, серия 4.1, Русе, 2003, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
 23. Димов, Д., Б. Колев, Л. Рабаджийска. Механизирана технология за производство на лумбрикогенен биохумус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 108-112, ISBN 1311-3321.
 24. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров. Адаптиране на съществуващи машини в технологичен комплекс за торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 113-116, ISBN 1311-3321.
 25. Димов, Д., Б. Колев, П. Димитров, Хр. Белоев. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 45, Допълнително издание, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
 26. Димов, Д., Бр. Нейков, Б. Колев. Технологична диагностика на земеделските агрегати. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 39, сер. 4.1, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
 27. Димов, Д., К. Стоянов, Б. Колев. Причинно-следствени връзки между техническото състояние на турбокомпресора и експлоатационно-икономическите показатели на земеделския агрегат. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 28. Димов, Д., П. Димитров, Б. Колев. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торене с лумбрикогенен биотор. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 55-58, ISBN 1311-3321.
 29. Димов, Д., П. Димитров, С. Венев, Б. Колев. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 50-54, ISBN 1311-3321.
 30. Добрев, В., Б. Колев, М. Попова, А. Добрева. Модел за практическа обвързаност на инженерното образование с индустрията. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев ”, Tом 47, серия 4 “Транспорт и машинознание”, Русе, Печ. база на РУ, 2008, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
 31. Добрева, А., Б. Колев, Н. Станчева, Л. Вълчева. Приложение на Европейската квалификационна рамка в системата на висшето образование в България: Проблеми и възможни решения. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
 32. Кенанска, А., Б. Колев. Сусам - предизвикателства пред механизираното прибиране. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 51, серия 1.1, Русе, 2012, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
 33. Колев Б., Б. Борисов, М. Михов. Изследвания при механизирано овършаване на лук за семе. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, Печатна база на РУ, 1999, стр. 96-101, ISBN 1311-3321.
 34. Колев Б., К. Стоянов. Влияние на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат.. В: International Scientific Conference EE&AE, University of Rousse, Printing House of “Angel Kanchev”, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311-9974.
 35. Колев Б.,М.Попова, И. Раева, Г.Драганова. „Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда”. В: Научно-приложна конференция 12-13 декември 2009г., Сборник материали по проект BG051PO001/07/3.3-01/0, Русе, 2009, стр. 9-16
 36. Колев Б.,М.Попова, И.Раева, Г.Драганова. „Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване на качеството на обучение на студентите”. В: Конференция по „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Сборник материали на конференцията., Русе, 2009
 37. Колев, Б. Конвенционални методи за сеитба. В: Семинар “Храни, биотехнологии и екологично земеделие” по проект BG 2005/017-353.10.06 от Програма ФАР 2005 на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2008
 38. Колев, Б. Изследване на кълняемостта при семедобиване с новосъздадено устройство. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 41, серия 4.1, Русе, 2004, стр. 19-23, ISBN 1311-3321.
 39. Колев, Б. Производство на листностеблени и кореноплодни зеленчуци в България. В: Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Русе, 2004, стр. 725-729, ISBN 1311-9974.
 40. Колев, Б. Експресна диагностика на дизелов двигател по виброакустически параметри. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 37, сер. 1, Русе, 1999, стр. 265-270, ISBN 1311-3321.
 41. Колев, Б. и др. Създаване на машина за овършаване и почистване на сухоплодни дребносеменни култури. В: Научни трудове на ССА, т. 4, София, 1996, стр. 135-139
 42. Колев, Б. и Т. Тодоров. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 2. Степен на деформация при малки натоварвания. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев” . –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
 43. Колев, Б., А. Кенанска, Б. Борисов, И. Палов, К. Сираков, С. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от сусам. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 44. Колев, Б., Д. Бекана. Механизирано овършаване и почистване на семената от сухоплодни зеленчукови култури. В: Сборник “Съвременни технологии в земеделието - гаранция за конкурентноспособност на продукцията” от Национална научно-практическа конференция, София, 1998, стр. 48-53
 45. Колев, Б., К. Стоянов. Влияние състоянието на системата за принудително пълнене на дизелов двигател върху експлоатационните показатели на земеделски агрегат. В: Third Confererence Proceedings Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 2006, стр. 772-776, ISBN 1311–9974.
 46. Колев, Б., М. Попова, И. Раева и Г. Драганова. Проектите по структурните фондове – възможност за повишаване качеството на обучение на студентите. В: Сборник доклади от Втората национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи ‘2009”, Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2009, стр. 49-53
 47. Колев, Б., М. Попова, И. Раева, Г Драганова. Студентските практики и адаптирането на бъдещите специалисти в реална производствена среда. В: Сборник доклади от научно-приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01/09 на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2009
 48. Милен Овчаров, Ивайло Христаков, Божидар Колев, Борис Борисов. Относно някой основни принципи при създаване на оптимизирана конструкция за наситняване на фуражи. В: НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ РУ&СУ’14, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1, Русенски университет "А.Кънчев", 2014, стр. 112-117, ISBN 1311-3321.
 49. Овчаров М.А., И.С.Христаков, Б.Р.Колев, Б.Г.Борисов. ОТНОСНО НЯКОЙ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА НАСИТНЯВАНЕ НА ФУРАЖИ. В: Научни трудове на РУ - 2014, Научна конференция на РУ и СУБ-Русе , 24-25 Октомври 2014, 2014, ISBN 1311-3321.
 50. Сираков, К., Св. Захариев, Б. Колев, А. Кенанска, Б. Борисов, Ив. Палов. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемостта на семена от сусам след предсеитбени електрически обработки семена. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, т.52, с.1.1, Издателски център на РУ, гр.Русе, 2013, стр. 209-213, ISBN 1311-3321.
 51. Станчева, Н., Б. Колев, А. Добрева. Система от дейности за създаване на мотивация за учене. В: Сборник научни доклади от Научно – приложна конференция с международно участие “Наука, техника, технологии и образование”, том III, Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора, Ямбол, Изд. Издателска къща “Желю Учков”, 2004, стр. 61-66, ISBN 954-9999-36-Х.
 52. Тодоров, Т. и Б. Колев. Изследване и математическо моделиране на физико-механични характеристики на материал за овършаване: Част 1. Коефициент на съпротивление при претриване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”. –Русе, т. 44, сер. 1, Русе, 2005, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
 53. Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилнa. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, Издателски център на РУ А. Кънчев, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Митев, Г., Б. Колев, М. Михайлов, К. Братоев. Технологии и системи за земеделско производство. Специфичност на системите за земеделско производство. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 233, ISBN 978-954-712-765-4.
учебни пособия
 1. Белоев, Х.И.,П. Димитров, В. Хвърчилков и др. Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство". Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 24, ISBN 978-954-712-725-8.
 2. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев. Ръководство за лабораторни упражнения по общо земеделие. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-057-3.
 3. Василев, К. А., Г. В. Митев, Б. Р. Колев и др. Ръководство по механизирани технологии в земеделието. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 1998, ISBN 954-712-058-1.
 4. Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
 5. Колев, Б. и др. Методическо пособие за студентски практики. Русе, Ксеропринт, 2008, стр. 28, ISBN 954-05-428-02.
патенти и др.
 1. Борис Борисов и др. Устройство за маркиране, патент, No G 01 M 1/26 (2006,2015.
 2. Борис Борисов и др. Устройство за изпитване на навесни системи на трактори, патент, No А 01 B 59/04 (200,2015.
 3. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев, А. Атанасов, Д. Бекана. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, патент, No BG 340 Y1,1999.
 4. Митев Г., В. Иванов, Х. Христов, К. Братоев, Ж. Демирев, Б. Колев, Т. Тодоров, М. Михайлов. Метод и устройство за точна сеитба на семена от окопни и зеленчукови култури чрез полагане в почвата на биоразграждащи се ленти, патент, No 111132,2012.
 5. Тодоров, Д., Б. Борисов, Б. Колев, Р. Бориславов. Устройство за дозиране на концентриран фураж, Заявка за патент, No 4197,2018.