Списък на публикациите

статии

 1. Gencho POPOV, Boris KOSTOV, Miglena HRISTOVA, Donka IVANOVA, Anka KRUSTEVA. OPTIMIZING THE ENERGY CONSUMPTION OF AN INDUSTRIAL WATER-SUPPLY PUMP SYSTEM BY ENSURING AN OPTIMAL FLOW RATE.// “HIDRAULICA”, 2014, No 42-50
 2. Kostov B., G. Popov, K. Klimentov. Effective regulation of the flow rate of parallel working pumps.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2013, No 6, pp. 57-59, ISSN 1313-0226.
 3. Kostov, B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems.// Механизация на земеделието, 2014, No 1, pp. 18-19, ISSN 0861-9638.
 4. Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
 5. Борис Звездов Костов. Impact of cold water temperature variation on the energy efficiency of a water supply pump system with variable demand.// International Review of Mechanical Engineering (IREME), 2018, No т.12 бр.7, pp. 604-612, ISSN 2532-5655. (SJR rank: 0.25 /2017, SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS)
 6. Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
 7. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Ефективни работни режими при паралелна работа на центробежни помпи.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 8. Попов Г., Б. Костов, К. Климентов. Изследване на енергийно-ефективните работни полета на помпени агрегати.// Топлотехника, 2013, брой 4, ISSN 1314-2550.
 9. Попов Г., Б. Костов, Кл Климентов. Относно характеристиките на български центробежни помпи при подрязване на работното колело.// Топлотехника, 2010, брой 1
 10. Попов Г., Кл. Климентов, Б. Костов. Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи.// Топлотехника, 2012, брой 3
 11. Попов, Г. Кл. Климентов, Б. Костов, Кр. Пушкашу, Р. Войку. Характеристики на центробежни помпи при транспорт на хидравлични смеси.// Селскостопанска техника, 2011, брой 4
доклади
 1. Kostov, B. „Experimental Investigation Of The Energy Consumption In Regulating The Flow Rate Of Pump Systems”. IN: Сборник НАУЧНИ ТРУДОВЕ - ЛТУ (София), София, 2010, pp. 181-185, ISBN 1314-4669.
 2. Kostov,B., G. Popov, Kl. Klimentov. Energy Efficiency Of Pump Systems. IN: Младежка международна научна конференция „Технологии и иновационни решения 2011”, Одрин (Турция). 16.12, 2011
 3. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 4. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Methods to estimate the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 5. Popov G., Kl. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of pump systems. IN: 10th Anniversary international conference an accomplishment in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, DEMI’2011, Banja Luka, 2011
 6. Popov, G. , K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, Ruse, 2018, pp. 84
 7. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov. Investigation of the energy consumption in regulating the flow rate of fan systems. IN: XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation NACOT, Galati, Romania, 2019
 8. Popov, G., K. Klimentov, B. Kostov, A. Bozhinov. DETERMINATION OF THE MAIN GEOMETRIC SIZES OF A CENTRIFUGAL FAN’S IMPELLER. IN: Топлотехника (под печат), Варна, 2018
 9. Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
 10. Климентов Кл., Г. Попов, Б. Костов. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо - въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 11. Климентов, К., Г. Попов, Б. Костов. Изследване енергийната ефективност на центробежни помпи при работа с двуфазни водо-въздушни смеси. В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие - Том II, Созопол, 2013, стр. 93-100
 12. Костов, Б. (ръководители: Г. Попов и Кл. Климентов). „Влияние на честотата на въртене на работното колело върху обемните загуби на центробежна помпа 12Е20”. В: Студентски научни трудове - СНС'09, Русе, 2009, стр. 19-23, ISBN 13113221.
 13. Попов Г. С., Б. Зв. Костов, Кл. В. Климентов. Оценка разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012
 14. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
 15. Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 40 – 46