Списък на публикациите

доклади

  1. Боряна М. Рускова-Салимова, Елица Г. Вълчева-Куманова. Преспективи на опозването на културното наследство в Област Русе чрез използване на финасирането по Програма за развитие на селските райони. В: Втора Международна юбилейна научна конференция "50 години от полета на Юрий Гагарин", Шумен, "Добри Войников " Шумен, 2011, стр. 139-145
  2. Рускова-Салимова, Б. Порочните практики в българското земеделие приложени чрез мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони в транграничния регион по поречието на р. Дунав. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 76-82, ISBN 1311-3321.
  3. Рускова-Салимова,Б. По-големите възможности на селските райони които предлата Програмата за развитие на селските райони на Румъния в сравнение стази на България. В: Научни трудове от Х-та международна научна ковференция, том 2, София, 2012, стр. 936-945, ISBN 1310-3946,1314-63.
  4. Рускова-Салимова,Б. Разпределение на средствата на мярка 112 на ОС1 от европейската програма за развитие на селските райони. Млади фермери в област Русе - илюзия или реалност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 5.2 ,Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 42 - 46
  5. Рускова-Салимова,Б. Възможността на Програмата за развитие на селските райони и нейното финансиране за повишаване конкурентноспособността на земеделието в Област Русе. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия5.1,Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 188-193
  6. Тодоров, Т., Рускова-Салимова,Б. Анализ на бенефициентите по мярка 112 от ПРСР в трансграничния регион по поречието на р. Дунав към 31.12.2009 г.. В: Научни трудове на Русенския университет, Печатна База на Русенския университет, 2012, стр. 69-76, ISBN 1311-3321.