Списък на публикациите

статии

 1. Денизов, Б. „ За някои проблеми на образованието в средните училища”.// „ Образование”, 2002, брой 5
 2. Денизов,Б. ( в съавторство с В. Монев и В. Радева). „ Поучителният опит от употребата на английска лексика ( Denglish) в немския език”.// електронно списание „ Диалог” –издание на СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов, 2004, брой 4
доклади
 1. Боян Денизов. Текст, текстолингвистика и интертекстуалност. В: (под печат), Русе, 2016
 2. Денизов Б. Лингвокултурното значение на книгата на Анна Вежбицка „ Разбиране на културите чрез техни ключови думи”. В: Научна конференция РУ октомври 2015, Русе, 2016
 3. Денизов, Б. Предизвикателства пред съвременната британска идентичност. В: Участие в кръгла маса по проекта „Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда” към катедра „Икономика” ФБМ РУ, Русе, 2016, стр. 17-26, ISBN 978-619-7242-23-2.
 4. Денизов, Б. Лингвокултурологичен анализ на употребата на думата "England" и нейните производни в романите на У. С. Моъм "Луна и грош" и "Острието на бръснача". В: Арнаудови четения том 8, Русе, 2014, стр. 333-340, ISBN 978-619-7058-33-8.
 5. Денизов, Б. Далеч от родната страна: темата за изгнанието в някои произведения на У. С. Моъм. В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 6.3 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
 6. Денизов, Б. Шпионажът според Моъм: анализ на цикъла разкази "Ашендън". В: Научни трудове на Русенски университет - том 52, серия 5.2 Европеистика, Русе, Издателски център при РУ, 2013, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
 7. Денизов,Б. Нови културни ( литературни ) тенденции в англоезичния свят в периода 1920-1929г.. В: Арнаудов сборник том 9, Русе, „ЛЕНИ-АН”, 2017, стр. 315-325, ISBN 978-619-7058-49-9.
 8. Денизов,Б. „ Актуални проблеми на преподаването на чужд език във ВУЗ”. В: Доклад, изнесен на 3 международна конференция „ Езикът—средство за образование, наука и професионална реализация” 10-12 юни 2004г. Варна, Варна, „Стено” Варна, 2004, стр. 79-83, ISBN 954-449-203-8.
 9. Петрова, Р., Денизов,Б. За понятията "езикова личност" и "лингвокултурна личност" в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 10. Петрова, Р., Денизов,Б. За прецедентните текстове в лингвокултурологията. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.