Списък на публикациите

монографии

 1. Сакакушев, Б. Измервателни системи – теория и практика. Долна Митрополия, Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, 2019, стр. 118, ISBN ISBN 978-954-713-.
статии
 1. Grigorov V., B. Sakakushev, S. Kostadinov. RELATIVEMENT À LA VARIANTE CONSTRUCTIVE DU BLOC-SEMELLE MOBILE QUI A DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES ET DONT DES COUTEAUX À CHARIOTER ONT UN DÉPLACEMENT AXIAL.// Сп. Извесия на Съюза на учените - Сливен, 2006, No том 11, кн. , pp. 36 - 39, ISSN 1311 - 2864.
 2. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. INFLUENCE OF THE ELASTIC DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS.// Journal of Materials Processing Technology, 2006, No 17, pp. 185 - 189
 3. Gueorguiev Tz., B. Sakakushev. Current Advances in the Standardization of Management Systems.// Journal of Thermal Engineering, 2016, No 6, pp. 971-977, ISSN 2148-7847.
 4. Gueorguiev, Tz., B. Sakakushev, N. Dimitrova. Risk Management in the Automotive Industry.// Journal of Thermal Engineering, 2017, No 4, ISSN 2148-7847.
 5. Sakakushev B., S. Parvanov, Tz. Gueorguiev. The Real Capabilities of the Photogrammetric and the Stereophotogrammetric Methods for Measurement in Mechanical and Manufacturing Engineering.// Proceedings of SOCIOINT 2018- 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018- Dubai, U.A.E., 2018, No 1, pp. 108-114, ISSN 978-605-82433-3-0.
 6. Terziev, V., Sotirov, B., B., Sakakushev. Preconditions for increasing the effectiveness of work activity according to the health and safety at work.// IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2019, No 5 (15), pp. 1388-1391, ISSN e-ISSN: 2411-183X.
 7. Атанасов А., Б. Сакакушев. Възможности за приложение на фотограметричния метод за измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN ISSN 1311-106X.
 8. Б. Сакакушев, Т. Тодоров. Автоматическое резание гибких, водопроводных шлангов.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 106 - 110, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 9. Григоров В., Б. Сакакушев. Моделиране разпространението на пластичните деформации при ППД на повърхнини с голяма стъпка на грапавините..// сп. “Механика на машините”, 2000, брой 1, стр. 71 - 74, ISSN 0861-9727.
 10. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Творчество и интелигентност при осигуряване на по-добро качество..// ТУ – Варна, сп. „Машиностроене и машинознание”, 2009, брой кн.4, стр. 21 - 25, ISSN 1312-8612.
 11. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Анализ на модулната структура при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 35 - 39, ISSN 1311 – 106X.
 12. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Особенности на схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове, обусловени от броя на изпълнителните елементи в плаващия блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 42 - 45, ISSN 1311 – 106X.
 13. Григоров В., С. Костадинов, Б. Сакакушев. Анализ на връзките между структурните елементи при схемните варианти за комбинирано обработване на гладки валове чрез плаващ блок..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 38 - 41, ISSN 1311 – 106X.
 14. Първанов С., СОТИРОВ, Бр. , Сакакушев, Б. Приложения на визуалното оценяване на машиностроителни изделия..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, том 45, 2006, брой серия 2.1, стр. 104 - 109, ISSN 1311 – 3322.
 15. Сакакушев Б. Б., Г. К. Георгиев, И. С. Железаров. Первые шаги для построения бюджета неопределености при фотограмметрических измерениях в машиностроении.// Information Processing Systems, 2015, брой 2, стр. 54-57, ISSN ISSN 1681-7710.
 16. Сакакушев Б., А. Атанасов. Оптимизиране и измерване на качествените параметри на прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 151 - 155, ISSN 1311 – 3321.
 17. Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 154 - 158, ISSN 1311 – 3321.
 18. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Експериментално изследване на метрологичните характеристики на преносим уред за измерване на грапавост..// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, серия 1 „Технически науки”, 2004, брой том 5, стр. 46 - 49, ISSN 1311 – 106X..
 19. Сакакушев Б., В. Григоров, Т. Тодоров. Коефициент на трансформация и анализ на грешката на измерване по фотограметричния метод в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 20. Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
 21. Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
 22. Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
 23. Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
 24. Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
 25. Сакакушев Б., С. Стоев. Възможности за определяне и намаляване на грешките при измерване на грапавост по контактния метод..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 185 - 190
 26. Сакакушев Б., С. Стоев, С. Първанов. Анализ на метода за измерване координатите на точки от повърхнина при използване на калибрована стереоснимка..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 191 - 194
 27. Сакакушев Б., СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Органолептично оценяване на точни отвори с малък диаметър и голяма дължина..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 211 - 215, ISSN 954 – 33.
 28. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Возможность определения расстояния объекта с помощью стереофотограметрии.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 111 - 116, ISSN ISBN 978-5-91891-.
 29. Сакакушев Б., Т. Тодоров. Анализ и измерване на шумовата емисия на охлаждащите вентилатори в съвременната компютърна техника..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, брой том 45, сери, стр. 95 - 99, ISSN 1311 – 3322.
 30. Сакакушев Б., Т. Тодоров, Г. Стефанов. Стереофотограметричен метод за измерване на деформации на машиностроителни констрикции..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 17 - 20, ISSN 1311-106X.
 31. Сакакушев, Б. Основни показатели на калиброваната стереоснимка и приложението и във фотограметричните измервания на реални машиностроителни обекти..// XVIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2008”, Созопол, 2008, брой 18, стр. 410 - 413, ISSN 978 – 954 - .
 32. Сакакушев, Б. Относно дифракционната грешка при измерване интензитета на звука. , 2006г., стр.237 - 241..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 237 - 241, ISSN 10: 954 – 33.
 33. Сакакушев, Б. Към теорията на измерването на динамичния вискозитет по вибрационния метод..// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2005”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 160 - 163, ISSN 954 – 334 – .
 34. Сакакушев, Б. Преносим уред за измерване на грапавост в производствени условия..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2003, брой том 40, стр. 135 - 138, ISSN 1311 – 3321.
 35. Сакакушев, Б. Методика за конструиране на инструменти за ППД с еднократно радиално подаване за обработване на отвори с малки диаметри. , 2001г.стр 58-61..// Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, 2001, брой 4, стр. 58 - 61, ISSN 1311-3321..
 36. Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 37. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Корийков, Цв., Георгиев, Цв., Жел, Ж. Ф, Попеску, Г. «Мениджмънт на качеството и метрология» - специалност от европейското образователно пространство.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой I, стр. 25-28, ISSN 1310-0831.
 38. Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Тонев, Д., Георгиев, Цв. За обучението по метрология за инженери..// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
 39. Сотиров, Б.С., С.Г.Иванов, Б.Б. Сакакушев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ОСНОВАН НА КЛАСИЧЕСКАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С ПРАВИ ЗЪБИ.// KNOWLEDGE International journal scientific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 355-356, ISSN ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 40. Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 41. Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
 42. Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. Influence of the elastic deformation in a mobile block with two opposite cutting elements when machining shafts.. IN: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, pp. 443 - 446, ISBN 1311 – 3321.
 2. Karshakov M, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analusis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding.. IN: 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, pp. 281-284pp., ISBN 83-908916-5-.
 3. Parvanov S., V. Hristova, B. Sakakushev. Actual condition and problems of visual methods for the evaluation and control of parameters in the automotive industry. IN: 28 th International scientific symposium September 10-14 Metrology and Metrology Assurance 2018, Sozopol, Bulgaria, Publishing house of the Technical University of Sofia, Prepress Softtrade, 2018, pp. 340 - 344, ISBN 1313 - 9126.
 4. Sakakushev B.,M. Kokalarov, S. Parvanov. Perspectives for the application of the photograpmetric method for large-scale details and structures. IN: 28 th International scientific symposium September 10-14 Metrology and Metrology Assurance 2018, Sozopol, Bulgaria, Publishing house of the Technical University of Sofia, Prepress Softtrade, 2018, pp. 160 - 163, ISBN ISSN 1313 - 9126.
 5. Terziev, V., B., Sotirov, B., Sakakushev. Preconditions for increasing the effectivenes of work activity according to the health and safety at work. IN: Proceedings of ADVED 2019 - 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October 2019, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 458-461, ISBN ISBN: 978-605-824.
 6. Terziev, V., B., Sotirov, B., Sakakushev. Health and safety at work, prerequisites for increasing the efficiency of the labor activity. IN: 21 st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Skopje, Macedonia, Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 2019, pp. 2003-2007, ISBN ISSN1857-923X.
 7. Tzvetelin Gueorguiev, Boris Sakakushev. Sustained Success Of Organizations – A Comparative Analysis. IN: Proceedings of the 15th International Conference “Standardization, Prototypes And Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, Edirne, Turkey, Trakya University Printing House, 2019, pp. 471-478, ISBN 978-975-374-247-4.
 8. V. Grigorov, B. Sakakushev. DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS. IN: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 23.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, pp. 23-32, ISBN 978-5-91891-.
 9. Б. Сакакушев, В. Григоров, Г. Георгиев. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИИ. В: Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VIII международной научно-практической конференции, Москва, 29.06.2013г., Москва, Издателски център -, 2013, стр. 77 - 80, ISBN ISBN 978-5-91891-.
 10. Борис Сакакушев, Цветелин Георгиев. Новата система от критерии за акредитация на НАОА – стъпка за повишаване на качеството на образование. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет, Том 56, Серия 9, Русе, 2017, стр. 43-48, ISBN 1311-3321.
 11. Георгиев Г., Б. Сакакушев. Изследване възможностите за приложение на фотограметрията при измервания в областта на машиностроенето. В: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria, 2013, стр. 1 - 6
 12. Георгиев, Г., Сакакушев, Б., Георгиева, К. Изследване на приложимостта на фотограметричния метод за измерване на много малки размери. В: Сборник, гр. Русе, Издателски център на Русенски Университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 13. Георгиев, Ц., Б. Сакакушев, Д. Георгиева. Анализ на влиянието на контекста на висшето училище върху качеството на висшето образование. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 54, серия 9, Русе, 2015, стр. 80-87, ISBN 1311-3321.
 14. Григоров В., Б. Сакакушев, М. Маринова. Относно определянето на дължината на профила на грапавостта.. В: XX Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 193 - 198, ISBN 1313-9126.
 15. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Поведение на плаващ блок с два срещуположни режещи елемента при обработване на валове в зависимост от еластичните му свойства.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 447 - 451, ISBN 1311 – 3321..
 16. Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Изменение на грапавостта при ППД в зависимост от развитието на пластичните огнища.. В: 6та Международна конференция – “АМТЕСН 2001”, ТУ София, 2001, стр. 46 - 51
 17. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Относно възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 1999, стр. 148 – 153, ISBN 1311-3321.
 18. Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, В.Търново, 1998, стр. 522 – 529, ISBN УДК 621.8.91..
 19. Кършаков, М.К., Б.Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. В: Научни трудове на ВВОВУ”В.Левски”,, В.Търново, 1998, стр. 522-530, ISBN 0861-0312.
 20. ПЪРВАНОВ, С., САКАКУШЕВ, Б., СОТИРОВ, Б.. Експериментално изследване на органолептично измерване на високи температури.. В: XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2014”, Созопол, София, 2014, стр. 530-533, ISBN 1313-9126.
 21. Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментална проверка на зависимостите за определяне на параметрите на пластичната зона под деформираните издатини при невзаимодействащи си пластични огнища.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2002, стр. 28 - 31, ISBN 1311 - 3321.
 22. Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментално изследване на заглаждането на грапавини с голяма стъпка чрез инструменти за ППД с радиално подаване.. В: Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, Русе, Университетско издателство на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2001, стр. 44 - 48, ISBN 1311-3321.
 23. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков. Предпоставки за осигуряване на точността и достоверността при измерване на грапавост.. В: Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, Русе, 2006, стр. 90 - 95, ISBN 1311 – 3322.
 24. Сакакушев Б., В. Григоров, М. Кършаков, Т. Тодоров. Моделиране на дифракционни оптични елементи и холограми.. В: Трудове на Юбилейна научна конференция – AMTECH 2005, Русе, 2005, стр. 588 - 592, ISBN 1311 – 3321.
 25. Сакакушев Б., Г. Георгиев. Изследване на приложимоста на фотограметричния метод за измерване на размери по-малки от 2 mm. В: Ninth International Scientific Conference, Durres, Republic of Albania, Republic of Albania, International journal Knowledge (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowled, 2016, стр. 515-522, ISBN ISSN 1857-92.
 26. Сакакушев Б., М Кършаков, В. Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал.. В: Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2003, стр. 113 - 116, ISBN 1311 – 3321.
 27. Сакакушев Б., М. Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване якостните свойства на твърди тела. В: Сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев" и AMTech 2005, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 521-526, ISBN 1311-3321.
 28. Сакакушев Б.Б., М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев”, Русе, Русе, 2003, стр. 113-116
 29. Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
 30. Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.
 31. Цветелин Георгиев, Борис Сакакушев. Системи за управление на качеството в образованието. В: ХХVIII-ма Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2017“, София, "АВАНГАРД ПРИМА", 2017, стр. 313-319, ISBN 1314-9563.
 32. Цветелин Георгиев, Борис Сакакушев, Емил Трифонов. Стандартизация на системи за управление в образованието (Standardization of Management Systems in Education). В: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 56-та годишна конференция на Русенския университет, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2017, стр. 195-201, ISBN 978-954-712-733-3.
 33. Цветелин Георгиев, Нина Димитрова, Борис Сакакушев. Представяне на дейността на „Младежкия клуб по качество“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“. В: ХХVIII-ма Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот ’ 2017“, София, "АВАНГАРД ПРИМА", 2017, стр. 294-299, ISBN 1314-9563.
учебници
 1. Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 120, ISBN 1.
учебни пособия
 1. Борис Сакакушев, Тихомир Тодоров, Данко Тонев, Атанас Атанасов. Измервателни инструменти и преобразуватели. Русенски Университет "Ангел Кънчев", печатна база на Русенски университет, 2012, стр. 120, ISBN 1.
 2. СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.
 3. Тошо Станчев, Борис Сакакушев, Данко Тонев. Ръководство за лабораторни упражнения по Електроника и електронни измервания. Русе, ЕТ, 2013, стр. 106, ISBN 987954712514-8.