Списък на публикациите

статии

 1. Марияна Георгиева, Цветелина Цветанова. „Историята“ на Паисий в училище – интерактивно четене през XXI в..// Български език и литература, книжка, 2013, брой 2
 2. Цветанова - Цанева, Ц. Теоретични постановки за ролята на езика при конструиране на идентичността.// 55-та годишна конференция на Русенския университет, Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Програма и резюмета, 2016, брой 28 – 29.10., стр. 72
 3. Цветанова-Цанева, Ц. Методът на асоциативния експеримент при определяне на националната идентичност на българи, родени зад граница.// Сп. Съвременна лингвистика, 2018, брой бр.1, стр. с. 80-89
 4. Цветанова. Ц. Понятието идентичност – обзорен преглед на основните становища.// Научни трудове, ,, Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, брой Том 54, сери, стр. с. 278 – 284
 5. Цветелина Цветанова. Кризисът на робството – време на вълка” / Х глава на повестта „Немили-недраги”.// алманах Извор, сп. Думите, 2012, брой 1 , 3
 6. Цветелина Цветанова. За необходимостта от изучаване на българската езикова система / Лингвостилистичен анализ на романа”Хоро”.// алманах „Извор” , сп., 2011, брой 1
 7. Цветелина Цветанова. „Робинзон Крузо” или генетичната потребност на човека от себеподобни.// Български език и литература, 2010, брой 1
доклади
 1. Цветанова-Цанева, Ц. Модел на изследване на лингвокултурологичните маркери на национална идентичност на млади българи, родени зад граница. В: Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник от Тринадесетите международни славистични четения, София, София, 21-23.04. Т. I Лингвистика., Фабер, В.Търново, 2017
 2. Цветанова-Цанева, Ц. Номинации на концепта „родина” в съзнанието на млади българи, родени зад граница. В: Филологически форум , – брой 2 ( 4 ), София, СУ „Кл . Охридски“,, 2016, стр. с. 30
 3. Цветелина Цветанова. Критиката като изкуство да сътвориш живота според есеистиката на Оскар Уайлд. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2012, стр. том 51
 4. Цветелина Цветанова. „Портретът на У.Х" като протороман на „Портретът на Дориан Грей". В: / сб. „Седми Арнаудови четения”, Русе, 2010
 5. Цветелина Цветанова - Цанева. Основни теории за национализма от гледна точка на съвременността. В: Арнаудов сборник Том 9, Русе, 2015
 6. Цветелина Цветанова, Марияна Георгиева. Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище. В: Проект „С болка по изчезващата родина“ – опит за интерактивна рефлексия на Паисиевата история в училище, Русе, Лени Ан, 2013