Списък на публикациите

монографии

 1. Антонова, Д. Евристични методи в управлението. България, Primax, 2017, стр. 304, ISBN 978-619-7242-25-6.
 2. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия. България, Primax, 2015, стр. 315, ISBN 978-619-7242-04-1.
 3. Антонова, Д. Възможности за управление на процесите при създаване на нови индустрии. Ruse, Изд. „А Group”, 2009, стр. 210, ISBN 978-954-8039-05-5.
 4. Антонова, Д. Иновации и обществено развитие. Bulgaria, Изд. „А Group”, 2008, стр. 340, ISBN 978-954-8039-03-1.
студии
 1. Mokreva, S., D. Antonova. PERMISSION MARKETING – Star Brand’s Use of Permission Marketing in a Marketing Communication Campaign (Communication, Advertising and Design Management). Ruse, A Group, 2009, pp. 104, ISBN 978-954-8039-04-8.
 2. Антонова, Д. Рентните отношения като атрибут на геоцивилизационен модел //В: авт. колектив „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи”. България, A-Group, 2011, стр. 22-48, ISBN 978-954-8039-06-2.
 3. Антонова, Д. Основания за индустриални клъстерни формирования - един глобален подход //В: авт. колектив „Бизнес модели в условията на динамично променяща се среда”. Русе, Примакс, 2009, стр. 183-207, ISBN 978-954-9972-93-1.
 4. Антонова, Д. Глобализацията и потокът на знанието: география на индустрията//В: авт. колектив „Взаимовръзката иновации – мениджмънт на знанието, основа на зеления маркетинг”. Ruse, Примакс, 2007, стр. 77-102, ISBN 978-954-9972-77-1.
 5. Антонова, Д. Организационни стратегии за развитие на нов продукт (сравнителен анализ на производствени организации)//В: авт. колектив "Синтетични култури и организационно поведение". Ruse, Primax, 2005, стр. 109-131, ISBN 954-9972-61-5.
 6. Антонова, Д. Показатели за съответствия на лоялност към предпочитана търговска марка// В: авт. кол. "Иновационна политика и пазарен дял". България, Primax, 2003, стр. 5-20, ISBN 954-9972-44-5.
 7. Антонова, Д. Изследване на пазарния дял на „Сирма Приста” АД Русе на вътрешния пазар на млечни продукти// В: авт. кол. "Маркетинг-мениджмънт и стил на управление". България, Primax, 2001, стр. 5-36, ISBN 954-9972-26-7.
 8. Антонова, Д. Бенчмаркинг на Kлъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” в контекста на регионалното развитие. // В: Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков и кол., "Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия". България, Primax, 2014, стр. 94-135, ISBN 978-954-8675-94-9.
 9. Антонова, Д. Глава ІІІ. Глобален бизнес, човешки ресурси, синтетични култури. В: Кирова, М., Коцев, Е., Паскалева, М., Пенчева, М., Рускова, С. "Ситнетични култури и организационно поведение". Русе, Primax, 2005, стр. 37-60, ISBN 954-9972-61-5.
 10. Антонова, Д. Методически аспекти на взаимоотношенията между индустриални иновации, мезоикономически структури и устойчиво развитие. // В: авт. кол. „Стратегически аспекти на управлението на мезоикономически структури". България, Primax, 2008, стр. 38-96, ISBN 978-954-9972-85-6.
 11. Антонова, Д. Първа част, т.5 ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, с.25 -72//В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.106. България, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
 12. Антонова, Д. Първа част. Методика на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе (т.1,т.2,т.3), с. 5-19. IN:/Антонова, Д., М. Кирова,С. Кунев, Н. Венелинова и кол. "Технологичното развитие - среда за технологичен напредък". България, Primax, 2016, стр. 98, ISBN 978-619-7242-10-2.
 13. Антонова, Д. раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". В: М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова и кол. "Мениджмънт на бизнес процеси". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
 14. Антонова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В:Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи". България, AGroup, 2011, стр. 66-84, ISBN 978-954-8039-06-2.
 15. Антонова, Д., К. Сидова Съвременни аспекти на знанието като процес – преглед на немскоезичната литература. //В авт. кол. „Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес”.. България, Primax, 2007, стр. 46-83, ISBN 954-9972-70-2.
 16. Антонова, Д., М. Паскалева Нововъведения и реализация на пробен пазар при масовото производство. //В: авт. кол. Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт. България, Primax, 2004, стр. 5-63, ISBN 954-9972-51-8.
статии
 1. ANTONOVA D. Common understanding of corporate social responsibility in Bulgaria.// Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II . Studii Economice, 2017, No Anul XXIV, pp. 7-23, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1 /2017, EBSCO)
 2. Antonova D., B. Stoycheva. Methods for Testing the Management Process of New Products Developing in Enterprises of Manufacturing Industry in Bulgaria.// //Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 18-26, ISSN 2344-6315.
 3. Antonova D., B. Stoycheva. Methods and Tools in Development of New Products in Bulgarian Industrial Enterprises - General, Sectoral and Comparative Analysis.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 27-43, ISSN 2344-6315.
 4. Antonova, D. Model of Knowledge Sharing in Integrated Industrial Product Design.// BNSAE, Engineering and Research for Agriculture, 2009, No 1, pp. 872-882, ISSN 1311-9974.
 5. Antonova, D. Significance of Knowledge Production Function for Industrial Clustering.// Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2009, No Vol.1, N°1, pp. 1-22, ISSN 1314-0167.
 6. Antonova, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters.// Analle Universitati “E.Murgu”, Studii Economice, Fascicola II,, 2008, No N. II,Anul X, pp. 97-111, ISSN 1584-0972.
 7. Antonova, D. Export Requirements of Bulgaria.// Portugal Investor’s Guide ICEP, Investment, Trade and Tourism of Portugal, Lisbon, 1994, No X, pp. 32-38
 8. Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
 9. Antonova, D., Pavlov, D. Science, research, knowledge, environment. Which are the driving forces behind the development of the region? / Наука, изследвания, знания, среда. Кои са движещите сили за развитие на регионите?.// Web Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2010, брой 2, стр. 21-30, ISSN 1314-0175.
 10. Antonova, D., Pavlov, D. Development of Competitive Advantage by Formation of Regional Knowledge Clusters. (Постигане на конкурентно предимство чрез създаване на регионални клъстери на знание).// Notebooks of International Law, Resita, Romania, 2008, брой 19, стр. 49-59, ISSN 1584-0115.
 11. Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309.
 12. Antonova, D., V. Gedinach. Model of the scientific and technological activities management in Bulgarian automotive enterprises.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, Fascicle II – Economic Studies, 2011, No II, pp. 177-188, ISSN 1584-0972.
 13. Gedinach, V., D. Antonova – Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs, 10th SIM 2009, MANAGEMENT & COMPETITIVENESS IN KNOWLEDGE-BASED SOCIETY,6 - 7.11.2009, Timisoara, Romania. Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs.// Special issue of Review of Management and Economical Engineering,, CD-ROM Edition, 2009, No Vol. 9, No., ISSN 1583-624X.
 14. Irena KENAROVA-PENCHEVA, Diana ANTONOVA. The Role of Internal Branding to Increase the Engagement and Motivation of Human Resources.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2018, No XXV, pp. 102-108, ISSN ISSN 2344 – 6315,.
 15. Kostadinova I., D. Antonova. Integrated system for improving professional competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 88-101, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 16. Kunev S., D. Antonova. Approbation of methodological approach for innovation activeness of small and medium-sized enterprises in a dynamic environment(following the example of machine-building sector in Ruse region,Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 102-118, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
 17. Lecheva, B. and D. Antonova. Efficiency of Human Resources when Outsourcing ICT Activities in Bulgaria.// Annals of “Eftimie Murgu” University Reshica, Economic Studies Fascicle, 2012, No III, pp. 487-499, ISSN 1584-0972.
 18. M. Hoveskog, D. Antonova. Collaboration and Innovation in Sweden and Bulgaria: A Study of а Mature Industry.// International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2011, брой Vol. 4 Iss., стр. 121-151, ISSN 1791-3373. (със SJR ранг: 2 /2011, EconLit, EBSCO)
 19. M. Pencheva, D Antonova. A COMPARATABILITY BETWEEN THE NATIONAL PRIORITIES IN THE ADMINISTATIVE MANAGEMENT AND THE PERSONAL ATTITUDES OF THE EMPLOYEES IN THЕ PUBLIC SECTOR.// MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3-4/2008(21), 2008, No 3-4(21), pp. 398-403
 20. Mihailov N., D. Antonova, S. Kadirova, A. Manukova, N. Evstatieva, E. Kumanova, K. Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania.// Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион България-Румъния, 2012, No 1, pp. 46-54, ISSN 978-954-8675-36-9.
 21. Stoycheva, B., D. Antonova. Investigating Factor Interactions in Formalising the Process of Developing New Products.// Serbian Journal of Management, 2018, No vol 13, № 1, pp. 173-184, ISSN 978-80-245-2274-6. (SJR rank: 0.294 /2018, SCOPUS Scimago IF (2018): 0.294 SJR category Q2)
 22. Stoycheva, B., D. Antonova. Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry).Springer International Publishing Sw.// ”Dynamics in Logistics” Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, 2016, No LDIC 2014, pp. 667-674, ISSN 978-3-319-23512-7.
 23. Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
 24. Аntonova, D. Vine and Wine Growing Branch in Bulgaria – Analysis of the Conditions – The University of Teesside, Teesside Business School.// Journal of Science Studies, 2000, No No4 (12), pp. 34-42
 25. Антонова, Д. Идентифициране на индустриални стратегии, базирани на знание (Методика на емпирично изследване).// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2011, брой 14, ISSN 1312-3793.
 26. Антонова, Д. Екологични иновации: създаване на ноосфера.// сп. „Управление и устойчиво развитие”, 2009, брой 1, стр. 240-250, ISSN 1311-4506.
 27. Антонова, Д. Определяне на цената на продукти с търговска марка в условията на рецесия.// „Известия на съюза на учените”, секция Русе, 1998, брой 2, стр. 32-40
 28. Паскалева, М. Д. Антонова. Индустриални мрежи за иновационно сътрудничество в Швеция и България – описателна статистика и експертни оценки.// „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр.12, ISSN 1312-3793.
 29. Паскалева, М. Д. Антонова, Д. Мрежи за иновационно сътрудничество в индустрията за електрохимични и конверсионни покрития – методика на изследването,.// сп. „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой бр. 12, ISSN 1312-3793.
 30. Паскалева,М., Антонова, Д. Характеризиране на потоците от знание в семейни компании – Изследователско проучване на индустрията за електрохимични и декоративни покрития в Швеция.// МТМ - Машини,технологии, материали”, 2009, брой год. III, бр, стр. 37-46, ISSN 1313-0226.
 31. Пенчева, М. Д. Антонова. Съпоставимост между националните приоритети в административното управление и личностните нагласи на служителите от публичния сектор,.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2008, брой год.10, vol., стр. 398-404, ISSN 1311-4506.
доклади
 1. Antonova, D. European Strategy for the Development of the Danube Region - priorities of the University of Ruse, Bulgaria. IN: Фан ва технологиялар тараккиети, Бухоро шахри, Ўзбекистон, Бухоро Мухандислик-технология институти 2/, 2015, pp. 115-118, ISBN ISSN 2181-8193.
 2. Antonova, D. Company strategies for successful new product development. IN: Scientific Conference with International Participation “Manifacturing and Management in 21th century”, Ohrid, Macedonia, Production and Industrial engineering Association, 2004, pp. 107-113
 3. Antonova, D. Forecasts for the Future Development of Eastern Europe. IN: Proceedings of the 39th ICSB World Conference, Strasbourg, France, Small Business and its Contribution to Regional and International Development, 1994, pp. 213-220
 4. Antonova, D. Gedinach V. Competition as a universal instrument for the regulation of socio-economic relations. IN: Science for Industry and Service - The IV International Scientific and PracticalConference, Togliatti, Rusia, ИПЦ ПВГУС, 2010, pp. 13-20, ISBN 978-5-9581-0217-4.
 5. Antonova, D., B. Stoycheva. Approved model of factors, influencing the management process in developing new products. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, N, 2018, pp. 38-54, ISBN 978-80-245-2274-6.
 6. Antonova, D., S. Kunev. Potentialities of small business structures in machine-building industry for inventions of knowledge. IN: Proceedings of the 5th HSSS Conference, Xanthi, Greece, 2009, ISBN 1751-0589.
 7. Antonova,D. The Concept of Corporate Citizenship and Corporate Sustainability in Bulgaria.. IN: МНПК "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, pp. 17-26, ISBN 978 954 231 702 9.
 8. BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 5-12
 9. Daskalov, P., A. Asenov, T. Georgieva, H. Beloev, V. Pencheva, D. Antonova. Analysis of the Results of Lecturers Qualification Enhancing through Participation in Specialized Courses. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018 , volume 57 , book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2018, pp. 36-41, ISBN 2603 - 4123 on-li.
 10. Enimaneva S, D. Antonova. Priorities in determining indicator for economic efficiency of a building renovation project. IN: Proceedings of the 5th National & International Conference Hellenic Society for Systemic Studies, Xanthi, Greece, 2009, pp. 40-47, ISBN 1751-0589.
 11. Gedinach, V. D. Antonova. Investigating S&T Activities in the Global Value Chain of the Bulgarian Automotive Enterprises. IN: Proceedings of the 2012 International Conference on Logistics and Maritime Systems, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 261-273
 12. Kostadinova, I., D. Antonova. Key Competencies in Sustainability: Assessment of Innovative Factors Influencing the Development of Human Resources in Health Care System. IN: : The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica,, 2018, pp. 577-591, ISBN 978-80-245-2274-6.
 13. Kostadinova, I., S. Kunev, D. Antonova. Integrating the principles of responsible management education according to the needs of CSR learning. IN: The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic, Prague, Nakladatelství Oeconomica - Praha, 2019, pp. 369-380, ISBN 978-80-245-2274-6.
 14. Kostadinova,I. D. Antonova. Оценяване на мотивацията като елемент на емоционалната и социалната интелигентност в организационен контекст. В: Единадесета международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии”, Варна, 2018, стр. 469-480, ISBN 978-619-7026-28-3.
 15. Kunev, S., D. Antonova, S. Ruskova. Algorithm for factor determination of innovation activeness of machine-building SMEs (the case of Bulgaria, example of Ruse region). IN: 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 293-302
 16. Kunev, S., D.Antonova. Selection and evaluation of factors influencing the innovation activeness of small and medium enterprises. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 541-551, ISBN 978-9944-380-09-6.
 17. Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”, RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 46-54, ISBN 978-954-8675-36-9.
 18. Paskaleva, M. D.Antonova. Industrial Networks for Innovative Collaboration in Sweden and Bulgaria. IN: 5th International HSSS Conference"From Systemic Thinking to Systems Design and SystemsPractice", Greece, Xanthi, 2009, pp. 115-130, ISBN 1751-0589.
 19. Pencheva, V., D. Antonova, D. Pavlov, S. Kunev. The Cluster Approach and RTD Potential of Bulgaria for Development of Automotive Industry. IN: CONFERENCE PROCEEDINGS A European research strategy for intermodal transport - Las Palmas de Gran Canarias, e-book, Primax, 2013, pp. 99-108, ISBN 978-954-8675.
 20. Pencheva, V., H. Beloev, P. Daskalov, D. Antonova, A. Asenov, Ts. Georgieva. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF HUMAN RECOURCES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION IN THE UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV". IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, vol. 56, book 9, Bulgaria, University of Ruse, 2017, pp. 38-42, ISBN 2603-4123 (on-lin.
 21. Stoycheva, B., D. Antonova. Concerning the Innovative Products Portfolio Management and Organization of the New Product Development Process in Bulgarian Industry. IN: МНК, Варна, Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015, pp. 271-282, ISBN 978-954-21-0833-7.
 22. Stoycheva, B., D. Antonova. “Improving Management Functions in Developing New Products in Medium-sized and Large Enterprises (a Comparative Study of Bulgarian and American Processing Industry)”. IN: LDIC 2014 Conference “Dynamics in Logistics”, Editors: Kotzab Herbert, Pannek Jürgen, Thoben Klaus-Dieter, Berlin-Heidelberg, Germany, SPRINGER-Verlag, 2014, pp. 480-490, ISBN 2004-1345.
 23. Todorova, M., D. Antonova. Investigation the Processes of Adoption and Diffusion of Product Innovations in Depositing and Credit Granting Services. IN: 6th International conference for entrepreneurship innovation and regional development, Istanbul (Turkey), Lookus Scientific, 2013, pp. 552-563, ISBN 978-9944-380-09-6.
 24. Антонова, Д. Социално отговорният маркетинг на медиите. В: Сборник доклади на МНК Перспективи пред индустриалния бизнес, Варна, ИУ, 2013, стр. 19-25, ISBN 978-954-8235-09-9.
 25. Антонова, Д. Модел за обмен на знание при интегрирано разработване на индустриални продукти - Хипотези на изследователското проучване,year XVIII, vol.1/117. В: VIII ISCME “Management & Engeneering’ 10”, София, ТУ, 2010, стр. 437-446, ISBN 1310-3946.
 26. Антонова, Д. Интегрирано разработване на индустриални продукти - Резултати от изследователско проучване на индустрията, year XVIII, vol.1/117,. В: VIII ISCME “Management & Engineering’ 10”, year XVIII, vol.1/117, София, ТУ, 2010, стр. 446-455, ISBN 1310-3946.
 27. Антонова, Д. Методика за идентифициране на индустриални стратегии, основани на знание. В: VIII МНПК „Мениджмънт на иновациите”, София, ТУ, 2010, стр. 109-115, ISBN 978-954-635-004-6.
 28. Антонова, Д. Клъстерите на знание - аспекти на методологическата им същност. В: „Икономика и мениджмънт”, I МНПК, Варна, ТУ, 2010, стр. 53-60, ISBN 1314-197X.
 29. Антонова, Д. Технологични иновации и постиндустриално общество. В: VI МНТК „Мениджмънт и инженеринг ’08”,, София, ТУ, 2008, стр. 336 -342, ISBN 1310-3946.
 30. Антонова, Д. Циклични закономерности в иновационното обновление на обществото. В: МНПК ”Стратегически насоки в бизнеса през XXI век и качество на висшето образование, Варна, ВУМК, 2008, стр. 448-457, ISBN 978-954-20-0.
 31. Антонова, Д. Проникване в черната кутия на географското пространство – локализация на иновациите –. В: V международна научноприложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятията”,, Варна, ТУ - Варна, 2006, стр. с. 46-52, ISBN 10:954-20-03.
 32. Антонова, Д. Съвременен поглед върху мениджмънта на знанието, глобализацията и регионите. В: IV международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’06”, Созопол, TУ - София, 2006, стр. с.138-143, ISBN 1310-3946.
 33. Антонова, Д. Въвеждане на продуктов дизайн за устойчива околна среда. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев” – том 44, серия 5.1 „Икономика и мениджмънт”., Русе, РУ, 2005, стр. с.133-139, ISBN 1311-3321.
 34. Антонова, Д. Съвременни аспекти при управлението на търговски марки – пазарни лидери – доклад на V международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприяти. В: Технически университет – Варна, България, 2004, стр. 365-371, ISBN 954-20-0269-6.
 35. Антонова, Д. Относно формирането на корпоративна харта на търговски марки – пазарни лидери. В: Международна научна сесия „Мениджмънт и инженеринг’04”, Scientific proceedings of the scientific-technical union, София, Jan. XI, Vol. 2(70), 2004, стр. 190-194., ISBN 1310-3946.
 36. Антонова, Д. Корелации на лоялност към първата търговска марка. В: Трудове на НС на РУ, том 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 190-196, ISBN 1311-3321.
 37. Антонова, Д. Значение на етикирането в маркетинг-мениджмънта на хранителни стоки. В: Международна научна конференция, AMTECH’01 – Созопол, София, ТУ, 2001, стр. 215-224, ISBN 954-438-303-0.
 38. Антонова, Д. Променливи формиращи потребителското поведение и сегментиране на винения пазар във Великобритания. В: Международна конференция – Food and Quality of Life, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 28-36
 39. Антонова, Д. Стратегически насоки за нарастване на пазарния дял на българските вина във Великобритания според Теорията за поетия риск. В: МНК, Пловдив, ВХВПИ, 2000, стр. 112-18
 40. Антонова, Д. Аспекти и тенденции в развитието на световния винен пазар. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 66-72
 41. Антонова, Д. Съвременни маркетингови аспекти на концепцията за привързаност към продукта. В: Международна научно-практическа конференция “Конкурентоспособност и пазарна политика – „Инвестиции в бъдещето 99”, Община - Варна, НТС, Икономически университет и ТУ, Икономически университет, 1999, стр. 38-44
 42. Антонова, Д. Двигателни механизми на пазарната икономика през 90-те години в Европа. В: Научно практическа конференция „ТИПА ’98”, Варна, ТУ, 1998, стр. 23-31
 43. Антонова, Д. Рационализиране и структурна промяна на аграрното производство – тенденции в развитието на продоволствените комплекси на България и Германия. В: Международна научна конференция „Интернационализация и глобализация на бизнеса”, Свищов, ВФСИ, 1998, стр. 194-201
 44. Антонова, Д. Условни класификационни единици в българското винопроизводство и хармонизирането им с изискванията на Европейския съюз. В: Научна сесия’ 98, Русе, РУ „А. Кънчев”, 1998, стр. 164-170
 45. Антонова, Д. Маркетингови концепции, застъпени в политиката на някои големи български винопроизводители. В: МЮНК, ВНВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 1998, стр. 48-56
 46. Антонова, Д. Избор на рекламна агенция в зависимост от стойността на търговската марка. В: Юбилейна научна сесия, ВНВМУ “Н. Вапцаров”, Варна, ВНВМУ, 1998, стр. 210-216
 47. Антонова, Д. SWOT-анализ на рекламната политика на винарската индустрия в България. В: Международна юбилейна научна конференция посветена на 25 г. от създаването на ВНВУ, „В. Левски”, В. Търново, 1998, стр. 64-70
 48. Антонова, Д. Потребителски подход към маркови вина при навлизане на глобални пазари. В: Научно практическа конференция, „ТИПА ’98”, Варна, 1998, стр. 68-74
 49. Антонова, Д. Форми на диверсификация в селскостопанското машиностроене. В: Международна научна конференция AMTECH’97, Габрово, ВТУ, 1997, стр. 32-40
 50. Антонова, Д. Целеви маркетинг и основни методи за прогнозиране в предприемаческата дейност. В: Сборник под редакцията на проф. д-р К. Рамчев, София, УНСС, 1994, стр. 128-134
 51. Антонова, Д. Оптимизиране на размерите на завод за производство на селскостопански машини. В: Научна конференция на ВИИ „К. Маркс”, София, ВИИ, 1989, стр. 120-126
 52. Антонова, Д. Някои насоки за усъвършенстване на териториалната организация на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 “Нови материали и технологии в машиностроенето", Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 112-118
 53. Антонова, Д. Влияние на научнотехническия прогрес върху териториалното разположение на производството на селскостопански машини. В: Сборник доклади от III международна юбилейна научна конференция, посветена на 35 г. от създаването на катедра „ИУП” при ВИНС „Д. Благоев”, Варна, ВИНС, 1988, стр. 112-118
 54. Антонова, Д. Възможности за използване на положителните елементи на диверсификацията в развитието на селскостопанското машиностроене у нас. В: Сборник доклади на международната научна сесия - 25 години, ВМЕИ, Варна, 1987, стр. 94-100
 55. Антонова, Д. За необходимост от прогресивна териториална структура на селскостопанското машиностроене. В: Сборник доклади на научна сесия - секция II – „Машиностроителни технологии”, София, ВМЕИ, 1987, стр. 112-118
 56. Антонова, Д. С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производството на зелена електроенергия от биомаса. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион БГ-РОМ, България, Примакс, 2012, стр. 14-24, ISBN 978-954-8675-36-9.
 57. Антонова, Д., В. Василева. Влияние на потребителското поведение върху производството на модни облекла. В: Научни трудове РУ „А. Кънчев”, том 37, серия 6 – Право, бизнес, управление, България, РУ, 1999, стр. 123-130
 58. Антонова, Д., В. Гединач. Глобализация на стойностните вериги в индустрията. В: VII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2009, стр. 420-425, ISBN 1310-3946.
 59. Антонова, Д., В. Гединач. Конкуренцията като универсален инструмент за регулиране на социалноикономическите отношения. В: Сборник научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 47, серия 6.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русе, 2008, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
 60. Антонова, Д., В. Киров. Някои характеристики на пазара на части за селскостопански машини. В: Научна конференция AMTECH’ 95, Русе, ВТУ, 1995, стр. 112-118
 61. Антонова, Д., Д. Павлов, С. Кунев. Университетът от трето поколение - маркетинг ориентация, иновации и глобален контекст на целите и оценъчните критерии. В: Сборник с доклади от ХІV НПК "Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България", София, Изд. комплекс - УНСС, 2013, стр. 117-130, ISBN 978-954-644-494-3.
 62. Антонова, Д., М. Букурова. Анализ на състоянието на лозарoвинарския сектор у нас. В: МНПК „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Международен център по мениджмънт, Технически Университет - Варна, 2000, стр. 124-130
 63. Антонова, Д., М. Паскалева. Значение на продуктовите иновации за фирменото развитие. В: Годишник на ТУ - Варна, том 3, Варна, 2004, стр. 686-696, ISBN 1311-896X.
 64. Антонова, Д., М. Паскалева. Алгоритъм и етапи при разработване на ново изделие. В: V международна научно-приложна конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията” Брайтънски университет – Великобритания, Пермски държавен университет - Русия,, ТУ – Варна, България, 2004, стр. 371-377, ISBN 954-20-0269-6.
 65. Антонова, Д., М. Паскалева. Успешната иновация – ключов фактор за конкурентоспособността на бизнеса. В: Научна сесия на РУ "Ангел Кънчев”, България, РУ, 2003, стр. 220-226, ISBN 1311-3321.
 66. Антонова, Д., С. Рускова. Стратегически променливи за определяне на потребителското поведение при сегментиране на британския винен пазар според теорията за поетия риск. В: THE 9th CONFERENCE “MANAGEMENT OF INNOVATOINS-ENTERPRISES, BANKS, UNIVERSITIES”, Варна, 2012, стр. 347-362, ISBN 978-954-63.
 67. Антонова, Д., С. Рускова. Пазарни и социални механизми, стимулиращи производство на зелена електроенергия от биомаса. В: Научно-технически семинар, Русе, 2012, стр. 16-26, ISBN 978-954-86.
 68. Антонова, Д., С. Рускова. Еко бизнесът – маркетингови стратегии. В: Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона ЕСО BIZ, Русе, 2012, стр. 18-25, ISBN 978-954-8675-35-2.
 69. Антонова, Д., С. Цонева. Използване на компютърната среда в мениджмънта на рекламата (Изследване ползването на INTERNET в Русенския регион). В: Научна сесия ’98, Русенски университет, Русе, РУ, 1998
 70. Найденов, Н., Д. Антонова, К. Рамчев. Методика за стратегическо планиране на факултет БМ на РУ „А. Кънчев”. В: Международна конференция за SWOT- анализ (TEMPUS проект СМЕ1072-95), Русе, РУ, 1996, стр. 16-24, ISBN 954-9972-20-8.
 71. Павлов, Д., Антонова, Д. Прогнозиране развитието на стопански комплекс чрез изследване на генезиса на междуотрасловите му връзки. В: Сборник научни трудове от Първата международна научнопрактическа конференция „Икономика и мениджмънт 2010” на тема „Бизнесът и публичният сектор в икономическа криза – проблеми и перспективи”,, Варна, Университетско издателство Технически университет, 2010, стр. 385-389, ISBN 1314-197X.
 72. Папазов, Кр., Антонова, Д. Приоритети на стратегията за производство на селскостопански машини в условията на ограниченост на материални ресурси. В: Сборник доклади от научна сесия ’88 „Нови материали и технологии в машиностроенето”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1988, стр. 26-32
 73. Стойчева, Б., Д. Антонова. Сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в изследователската активност при разработката на нови продукти в българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 764-775, ISBN 1314-6327.
 74. Стойчева, Б., Д. Антонова. Общ процес на разработване на нови продукти - изследване на българските индустриални предприятия. В: XIII ISC, Созопол, България, 2015, стр. 776-787, ISBN 1314-6327.
 75. Стойчева, Б., Д. Антонова. Същност и значение на генериращата фаза в системата за управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Созопол, България, 2012, стр. 1107-1113, ISBN 1310-39461.
 76. Стойчева, Б., Д. Антонова. Концептуални модели на генериращата фаза при управление на иновационния процес. В: X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING'12", Созопол, 2012, стр. 1114-1123, ISBN 1310-39461.
учебници
 1. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - второ преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 476, ISBN 954-9972-680.
 2. Антонова, Д. Икономика – тестове и отговори - трето преработено и допълнено издание. Русе, Примакс, 2006, стр. 285, ISBN ISBN10: 954-9972.
 3. Антонова, Д. Публична и пространствена икономика - първо издание. Русе, Примакс, 2005, стр. 476, ISBN 10: 954-9972-.
 4. Антонова, Д. Записки по микроикономика – акценти, тестове, задачи, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 196, ISBN 954-90139-1-X.
учебни пособия
 1. Antonova, D. “The Milk Odyssey 2000” or is Danon guilty for the chaos on the Bulgarian Market – Case Research in the Area of Management (edited by Tim Singleton) - North American Case research Association. Bulgaria, Primax, 1999, pp. 38-49, ISBN 954 – 9972 – 01.
 2. Антонова Д. Конкурентното предимство – българските топ 100, 20+10 Казуса – Мениджмънт на промяната (част 3) – Intercase Leonardo da Vinci. Русе, Примакс, 2008, стр. 9-47, ISBN 978-954-9972.
 3. Антонова Д. – Публична и пространствена икономика – ръководство за упражнения, РУ “А. Кънчев” 2005, първо издание, ISBN 978-954-9972-97-9. Публична и пространствена икономика. РУ “А. Кънчев”, Примакс, 2005, стр. 78, ISBN ISBN 978-954-9972.
 4. Антонова Д., М. Паскалева. 20+3 Казуса – Мениджмънт на промяната – Intercase Leonardo da Vinci – За граховото зърно в европейската приказка или дилемата в „Електра Ко”. Русе, Примакс, 2004, стр. 11-17; 37-42, ISBN 954-9972-53-4.
 5. Антонова, Д. Мениджмънт на туризма – ръководство за упражнения. Русе, Primax, 2005, стр. 142, ISBN 978-954-9972-98-6.
 6. Антонова, Д. Селекта пере най-добре или занаятът да произвеждаш мляко, Казуси за обучение в областта на мениджмънта – II част, авторски колектив. Русе, Примакс, 2001, стр. 101-113., ISBN 954-9972-25-9(II).
 7. Антонова, Д. Маркетинг и продажби (програмирани лекции). Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 68, ISBN 954-20-0269-X.
 8. Антонова, Д. Ръководство за бизнес обучение (как да започнем нов бизнес) – Ч. 2 Маркетингово проучване, Ч. 3 Методи на продажба, Ч. 6 Планиране на бизнеса - II, Авт. кол. под ред. на доц. В. Пенчев. Русе, Център по мениджмънт и фирмено развитие, 1997, стр. 124, ISBN 954-9972.
 9. Антонова, Д. Проблеми на икономическата организация при пазарната икономика, тестове, отговори. Русе, Примакс, 1996, стр. 72, ISBN 954-90139-5-2.
 10. Антонова, Д., В. Киров. Маркетинг (ръководство за упражнения, I част. Русе, Примакс, 1997, стр. 42, ISBN 954-90139-3-6.
 11. Антонова, Д., М. Кирова, С. Рускова. Потребителско поведение - програмирани лекции (електронен вариант). Русе, РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 81-106, ISBN 978-954-9972-96-2.
 12. Антонова, Д., Н. Щерева. Бизнес план – акценти - методическо ръководство. Русе, Примакс, 1998, стр. 68, ISBN 954-90139-4-4.
 13. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
 14. Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.
книги
 1. Aleksander Petkov, Daniel Pavlov, Diana Antonova, Nikolay Kolev, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Komil Shokirov, Nodira Namazova, Abdimalik Berdiev, Asliddin Komilov, Shuhrat Nasirov, Zair Uzakov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Azimjon Adashev, Klara Ismanova, Nafisa Yavmionva, Sherzod Kenjaboev, Shuhrat Koraboev, Natalia Luba-Chudzik, Joanna Rudawska, Ana Kaminska, Marcin Szplit, Rosa Batista Canino, Orlando Maeso Fortuny, Artemis Rivero González, Lucie Milcent, Michelle Perello, Valentina Platzugmmer. DELIVERABLE 2.1 DEVELOPMENT AND DELIVERY OF THE TRAINING PROGRAMME - Towards the Modernizatiion of High Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-16-4.
 2. Diana Antonova, Daniel Pavlov, Anton Nedyalkov, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Nodira Namazova, Komil Shokirov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Asliddin Komilov, Abdimalik Berdiev, Fazliddin Diyarov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Sherzod Kenjaboev, Joanna Rudawska, Szymon Mazurkiewicz, Ana Kaminska, Anna Depczynska, Gregorio Rodríguez-Herrera, Antonio Falcón-Martel. WP 1 "BUILDING THE KNOWLEDGE BASIS" - Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-15-7.
 3. Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
 4. Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда, 3. Кодекс на корпоративната устойчивост;5. ЕМАС- поддържаща система на екомениджмънта;7. Европейска схема за екомаркировка. Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
 5. Антонова, Д., Глава 2 и Глава 4.//В: М. Кирова, С. Рускова, С. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 71-97, ISBN 978-954-8675-76-5.
 6. Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
 7. Д. Антонова, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси.// В: М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
 8. Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
други трудове
 1. Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
 2. Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
 3. Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36