Списък на публикациите

статии

 1. Popova J., D. Bebenova-Nikolova. Intercultural Competence Acquisition of International Students Educators in Two Universities in Bulgaria and China.// Journal of Danubian Studies and Research, 2017, No Vol 7, No 2, ISSN 2392 – 8050.
 2. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Изследване влиянието на комуникацията върху интеркултурната компетентност на членовете в трансграничен екип.// Реторика и комуникации, 2019, брой 41, стр. 19-33, ISSN 1314-4464.
 3. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”.// Реторика и комуникации, 2019, брой 40, стр. 105-116, ISSN 1314-4464.
доклади
 1. Bebenova-Nikolova D. In Search of a Model on Intercultural Competence. IN: XVIII – та международна научна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 26, Macedonia, 2018
 2. Bebenova-Nikolova D. Application of the Integrated Process Model of Intercultural Competence in the Design of Survey Tools. IN: Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, Ruse University, 2018
 3. Bebenova-Nikolova D. Integrated Process Model on Intercultural Competence. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 2 (2016), Romania, Galati, Danubius University Press, 2016
 4. Bebenova-Nikolova D. Do Cultural Differences Matter in Development Education. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 5, N0 1, Romania, Galats, Danubuis University Press, 2015
 5. Bebenova-Nikolova D. Intercultural Competence – Key Competence of Multicultural Teams. IN: Journal of Danubian Studies and Research, Vol 4, No 2 (2014), Romania, Danubius University Press, 2014
 6. Бебенова-Николова, Д., Попова, Ю., Михайлова, Л. Кроскултурни знания в китайската “културна раница-невидимка”. В: Научни трудове на Русенския университет, том 56, кн. 11 Майски научни четения, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-14, ISBN 1311-3321 (НАЦИД).
 7. Диана Бебенова-Николова. Lingua franca или “изгубени в превода”. В: Научни трудове на Русенски университет – 2016, том 55, серия 5.2, Русе, Русенски университет, 2016
 8. Диана Бебенова-Николова. Приложим модел за анализ и развитие на интеркултурната компетентност на преподавателите в мултикултурната класна стая. В: Научни трудове на Русенски университет – 2015, Русе, България, Русенски университет, 2015
 9. Диана Бебенова-Николова. Интеркултурна компетентност при работа с етнически общности с фокус върху ромската културна група. В: Научни трудове на Русенски университет – 2014, том 53, серия 5.2, Русе, България, Русенски университет, 2014