Списък на публикациите

монографии

 1. Геoргиева, Д.,Г. Колева, И. Христова. Концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти. Университетски издателски център при Русенски университет, Медиатех - Плевен, 2020, стр. 137, ISBN 978-619-207-193-6.
 2. Георгиева Д. ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ и професионална адаптация на медицинската сестра. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”,, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-022-9.
студии
 1. Деспина Георгиева, Иринка Христова, Грета Колева. Насоки за извършване на хигиенни грижи по метода „сухо къпане“. МЕДИАТЕХ - Плевен, Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2019, стр. 67, ISBN 978-619-207-181-3.
статии
 1. Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN 2545-4439.
 2. Draganova, D; Ir, Hristova; D, Georgieva; Gr, Koleva. SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR PLACE AMONG THE NEW SOCIAL SER-VICES-RESIDENTIAL TYPE.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No Г XVIII, pp. 11-15, ISSN 2534-9392.
 3. Genov, P.P., D.P.Georgieva, G.V.Koleva, N.H.Kolev, V.R.Dunev, B.A.Stoykov. Management of Leydig cell tumors of the testis- a case report.// Urology Case Reports - Elsevier, 2019, No 27, pp. 101064, ISSN https://doi.org/1. (Impact factor: 0.41 /2018, Scopus)
 4. Georgieva G., D. Konstantinova, Gr. Koleva. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO TACKLING POVERTI AND SOCIAL EXCLUSION OF OLDER PEOPLE WITH DISABILITIES.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 206-210, ISSN 1314-4111.
 5. Georgieva, D., Gr. Koleva, D. Draganova; Ir. Hristova. NURSING CARE FOR PATIENTS WITH CONGNITIVE IMPAIRMENT AND DEMENTIA.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, No серия Г ХVI, pp. 19-22, ISSN 2534-9392.
 6. Georgieva, D., Koleva, G., Hristova, I., Malakova, T., Konstantinov, D., Serbezova, I. Effect on Skin Microflora in Hygienic Bathing of Patients with Chlorhexidine Gluconate Disinfectant and Non-Rinse Product..// Health Science Journal, 2020, No Vol. 14 No., ISSN 1791-809X. (SJR rank: 0.13 /2018, Scopus)
 7. Georgieva.D., G.Koleva. Palliative nurse care - education and training.// Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2016, No Vol 2, Suppl, pp. 166-170, ISSN http://dx.doi.org.
 8. Hristova,Ir., D. Georgieva, Gr. Koleva. Interventional procedures in cardiovascular diseases—Training of nurses to work in a catheterization laboratory.// Journal of Vascular Nursing, 2019, No 2, pp. 144-149, ISSN 1062-0303. (SJR rank: 0.244 /2018, Scopus)
 9. Irinka Hristova, Despina Georgieva, Greta Koleva. Skills and competences of the interventional radiological nurse in preparing a patient for an invasive cardiovascular procedure-condition in Bulgaria.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4
 10. Koleva Gr, D Georgieva, Ir Hristova. Pedagogical observation of students for applying scales of assessing clinical states and symptoms in palliative nursing care.// International Journal of Medical Physiology, 2019, No 4, pp. 6-11
 11. Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
 12. Konstantinova D., D. Georgieva, Gr. Koleva. RELATION BETWEEN SOCIAL STATUS AND HYPERTENSION.// Science and technologies: Volume IV, 2014 Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE, 2014, No Number 1,Vol, pp. 196-200, ISSN 1314-4111.
 13. Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// J. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.136, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
 14. Teodora Todorova, Despina Georgieva. HARDWARE TREATMENT TECHNIQUES FOR HEMODIALIZING TREATMENT.// KNOWLEDGE - International Jornal Budva, Montenegro, 2018, No 23.2, pp. 391-746, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
 15. Георгиева Д. Профилактика и сестрински грижи при възрастни и стари хора с прояви на констипация и дехидратация,.// Списание Здравни грижи, 2015, брой 2
 16. Георгиева Д. Научно-обоснована роля и място на медицинската сестра в предоставяне на грижи за възрастни и стари хора в общността.// Здравни грижи, 2015, брой 3
 17. Георгиева Д. Проблемност в общуването на съвременното общество. Възможна ли е позитивна промяна?.// Известия на съюза на учените- Русе, том 4, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 18. Георгиева Д. Необходимост от познание на теоретичните постановки и закономерности за възникване на конфликти.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой Серия 4, ISSN 311-1078.
 19. Георгиева Д. Оказване на подкрепа за психо-социална, педагогическа и професионална адаптацията в обучението по Клинична практика на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”.// Известия на съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2013, брой Серия 4
 20. Георгиева Д., Гр. Колева. Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните симптоми при болни нуждаещи се от палиативни грижи.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 21. Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
 22. Георгиева, Д., Гр. Колева, И. Христова, Б. Сърталанска,. Мотивация и нагласи на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение.// Известия на съюза на учените - Русе, 2017, брой том 7, стр. 62-66, ISSN 1311-1078.
 23. Д.Георгиева, С Тончева, Р Дойновска, Г Колева, И Христова, М Бачева. Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев”–Русе, МБАЛ–Шумен и МБАЛ–Благоевград.// Social Medicine, 2018, брой 3/4, стр. 55-60
 24. Колева Г., Д., Георгиева. Използване на вербални и невербални скали за оценка на болката от медицинската сестра при палиативно болни.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 99-104, ISSN 1311-1078.
 25. Колева Гр., Д. Георгиева. Компетентност на медицинската сестра във връзка с прилагането на аналгетична терапия в палиативното лечение.// Известия на съюза на учените- Русе; Медицина и екология, 2016, брой бр., стр. 158-163, ISSN 1311-1078.
 26. Колева, Гр., Д. Георгиева. Оценка на риска от възникване на декубитус.// Здравни грижи, 2016, брой 3
 27. Колева, Гр., Д. Георгиева, Ир. Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 28-34, ISSN 1312-2592.
 28. Колева, Гр., Д. Георгиева, Цв., Станчева, Св. Нинова. Нагласи за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.// Известие на съюза на учените, 2017, брой том 7, стр. 98-102, ISSN 1311-1078.
доклади
 1. Ana-Maria Mladenova, Despina Georgieva. The increase of added sugar consumption and obesity among the adolescent. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse, 2019, pp. 124, ISBN ISSN 1311 - 3321.
 2. Andreeva K., D. Georgieva, Gr. Koleva. The significance of antitubercular teams for prevention of tuberculosis. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 3. Despina Georgieva. Alternative methods and means for the realization of quality and safe compensatory hygienic care. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Русе, Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
 4. Georgieva D, Gr Koleva, Ir Hristova. TIME OF ALTERNATIVE PERFORMANCE COMPARED TO TRADITIONAL METHODS HYGIENE IN THE FIELD OF HEALTH CARE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 5. Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, pp. 53-58, ISBN 1311-3321.
 6. Georgieva G., Gr. Koleva, Ir. Hristova, B. Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: списание Известия на съюз на учените – Русе, Ruse, Съюз на учените Русе, 2017, pp. 62-66, ISBN 1311-1078.
 7. Georgieva,D. Increase of the crew’s well - being and reduction of stress. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Vol. XXI I 201 9 , pg. 83 - 90, Constantza, Romania, 2019, pp. 83-90, ISBN ISSN: 2392 - 8956.
 8. Gergana Stoyanova, Despina Georgieva, Irinka Hristova. Prophylaxis of overweight and obesity in school age. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 9. Hristova Ir, D Georgieva, Gr Koleva. INCREASING THE QUALITY OF HEALTH CARE THROUGH TECHNICAL SHEETS FOR HYGIENE CARE BY DRY BATHING. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 10. Hristova Ir., Gr. Koleva., D. Georgieva. The invasive cardiovascular procedures as a factor for economic efficiency in healthcare. IN: Analele Universitatii'Eftimie Murgu'Resita. Fascicola II. Studii Economice, Romania, 2017, pp. 127-134, ISBN 2344 – 6315.
 11. Ilieva M.,D. Georgieva. THE DISEASE PROCESS AND RELATED INDIVIDUAL, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 12. Irina Todorova, Despina Georgieva. Anorexia neuroza, e ye s in e yes with dis e as e. To find out you. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 132, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 13. Ivanichka Serbezova Despina Georgieva Daniela Konstantinova. RESEARCH WORK OF NURSES AND MIDWIVES STUDENTS IN THE UNIVERSITE OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV". IN: SEA - CONF 2017 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, ROMANIA, 2017, pp. 158 - 164, ISBN 1454-864X.
 14. Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
 15. Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 16. Koleva Gr., D. Georgieva, Ts. Stancheva, Sv. Ninova. Аttitudes for continuing education of healthcare professionals. IN: Известия на Съюза на учените – Русе • Серия 4 • Здравеопазване и спорт, Ruse, 2017
 17. Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
 18. Koleva, G; D, Draganova; Ir, Hristova; D, Georgieva. POSITION OF THE NURSE IN PREVENTION OF CHRONIC DISEASES. IN: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, pp. 15-19, ISBN 1311-9427.
 19. Kyazimova, N.; S. Mustafa; D. Georgieva. THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE HUMAN BODY. THE INTEERELATION BETWEEN THE MENTAL STATE AND THE OCCURRENCE OF VARIOUS SOMATIC DISEASE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 20. Mincheva, S.; D.Georgieva. CARE FOR EMOTIONAL HEALTH IN GERIATRIC AGE. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 21. Nedelcheva,S.,D.Georgieva. CYSTIC FIBROSIS -AWARENESS AND MEDICOSOCIAL PROBLEMS. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 8.4, Ruse, 2020, ISBN ISSN 2603-4123.
 22. Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 23. Stefanova Т., D. Georgieva,. Assessment of the skills and competences during the nurse’s education. IN: 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES, Barcelona – Spain, 2014
 24. Velikova B., D. Georgieva. EMERGENCIES IN PEDIATRICS AND TRAINING FOR THEIR PREVENTION. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria,, Ruse, Русенски университет под печат, 2018, ISBN Copyrights© 2018.
 25. Yasharova G, Gr Koleva, D Georgieva, Ir Hristova. SAVANT SYNDROME: PAST, PRESENT, FUTURE. IN: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2019, volume 58, 2019, ISBN 1311-3321.
 26. Zerin Ahmed, Despina Georgieva. Psychosocial problems of people with foreign accent syndrome. IN: PROCEEDINGS Volume 5 8 , Series 8.4. Health Promotion and Social Work , Health C are, Ruse, PUBLISHING HOUSE Uni versity of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 113, ISBN ISSN 1311 - 3321 .
 27. Георгиева Д. Промоция и профилактика на болестите- компетентност на медицинската сестра.. В: Научни трудове на РУ; том 54; серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 53-58, ISBN 1311-3321.
 28. Георгиева Д. Използване на нови модели за обучение и учене. Прилагане на Мисловни карти при обучението на студенти от специалност “Медицинска сестра”. В: ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, МУ- Варна, Варна, 2014, стр. 211-218, ISBN 2376-5500.
 29. Георгиева Д. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора. В: Научни трудове на РУ том 53, серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 104-108, ISBN 1311-3321.
 30. Георгиева Д. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
 31. Георгиева Д. Формиране на умения за клинична комуникация при обучението на медицински специалисти. В: Международната научна конференция, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование Китен 2 - 6 септември, Том втори, книга втора стр. 374-377, Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2013, ISBN 978-954-490-404-3.
 32. Георгиева Д. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курс - специалност „Медицинска сестра”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе том 52 серия 8.3 Здравни грижи стр. 75- 80, Русе, Русенски университет, 2013, ISBN 1311- 3321.
 33. Георгиева Д. Възможност за прилагане на проективен метод “ Нарисувай себе си” при изграждане на “Аз-образ”. В: Научна конференция РУ и СУ- Русе, том 47 серия 5.2,, Русе, Русенския университет,, 2008, ISBN 1311-3321.
 34. Георгиева Д. Организационно-психологически анализ на факторите, обуславящи потенциалните и реални конфликти между персонала в болничното заведение. В: Том 46, серия 6,, Русе, Русенски университет, 2007, ISBN 1311-3321.
 35. Георгиева Д., К. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет; том 50; серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, ISBN 1311-3321.
 36. Георгиева Д., Кр. Захариева. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: Научни трудове на русенския университет - 2009, том 48, серия 8.1, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009, стр. с. 156-159
 37. Георгиева Д., Р. Иванова. Роля на наставниците от клиничните бази за професионалната адаптация на студентите от първи курс специалност- „Медицинска сестра”. В: Научни трудове на РУ&СУ’12 том 51 серия 8.3, Русе, Русенски университет, 2012, стр. 51-56
 38. Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
 39. Георгиева,Д.,Т.Стефанова. Промяна на нагласите и личната мотивация за преодоляване на бедността. В: Интердисциплинарен подход за проучване и преодоляване на нагласите към бедността,, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2010
 40. Грета Колева, Деспина Георгиева, Ирина Христова. Нагласи и отношение на професионалистите по здравни грижи за продължаващо обучение и научна дейност. В: , Conference Proceedings, МU-VARNA, МU-VARNA, Scientific Online Resource System, 2017, стр. 85-91, ISBN ISBN: 978-619-978.
 41. Захариева Кр., Д. Георгиева. Трафик на хора - ниво на информираност на младите хора.. В: Научни трудове на Русенски университет, том50; серия 8.1, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2011
 42. Захариева Кр., Д. Георгиева. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на наследствените болести при човека.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Научни трудове на русенския университет, 2009
 43. Маркова Лиляна, Д. Георгиева. Тежка комбинирана имунна недостатъчност - случаят Дейвид Ветър. В: ХІІI Национален форум на специалистите по здравни грижи, Варна, МУ Варна, 2017
 44. Стефанова Т., Д. Георгиева, Р. Иванова. Концепция за организация на Преддипломния стаж за регулирана професия “Медицинска сестра”. В: Юбилейна научна конференция: „Обществено здравеопазване – традиции и перспективи“, МУ- Варна,, МУ- Варна, 2014
 45. Стефанова Т., Н. Ангелова-Барболова, Д. Георгиева. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 8.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 64-67, ISBN 1311-3321.
 46. Стоянова Г., К. Андреева, Д. Георгиева. Проучване на нагласите и отношението на трудоспособното население към профелактичните прегледи. В: Втора национална студентска сесия, стр. 77, МУ- Плевен, МУ- Плевен, 2014
 47. Христова И., Д. Георгиева, Г. Колева, Д. Константинова,. Историческо развитие на сърдечната катетеризация. В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Пловдив, СУБ-Пловдив, 2015, стр. 8-11, ISBN 2534-9392.
 48. Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Георгиева Д. Сестрински грижи за възрастни. Академично издателство "Русенски университет", Русенски университет, 2015, ISBN 978-954-712-651-0.
 2. Георгиева, Д., Гр., Колева. Палиативни сестрински грижи. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, Медиатех Плевен, 2017, стр. 148, ISBN 978-619-207-100-4.
учебни пособия
 1. Георгиева Д. Сестрински грижи при възрастни- ръководство за практически упражнения. Плевен, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-021-2.
 2. Георгиева Д. ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ на студенти от специалност „Медицинска сестра”- Сборник протоколи за педагогическо наблюдение. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ- Плевен, 2015, ISBN 978-619-207-020-5.
 3. Георгиева Д. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА програма за адаптация на студенти първи курс специалност „Медицинска сестра”. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-46-8.