Списък на публикациите

монографии

 1. Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
статии
 1. Danev, P., D.D.Gospodinov. Influence of cooling medium and cooling conditions on hardness and distortions after steel quenching.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2016, No 11 (3-4), pp. 162-173, ISSN 1741-8410. (SJR rank: 0.244 /2015, Scopus)
 2. Draganov I., D. Gospodinov. Experimental data and simulation by the finite element method of the cylindrical steel shaft quenching in water.// International Scientific Journal, 2018, No Year IV, 3, pp. 96-98, ISSN 2367-749X.
 3. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.
 4. Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
 5. FERDINANDOV N., D. GOSPODINOV, St. DIMITROV. Welding of Titanium and Titanium Alloys with Hollow Cathode Arc in Vacuum.// International Journal “NDT Days”, 2019, No Volume II, pp. 519-527, ISSN 2603-4018.
 6. Ferdinandov N.V., D.D. Gospodinov. Hardfacing of metal-cutting tools by arc welding in vacuum.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2020, No 2 (99), pp. 49-56, ISSN 1734-8412. (SJR rank: 0.272 /2019, https://www.scimagojr.com)
 7. Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
 8. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
 9. Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
 10. M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
 11. N.V. Ferdinandov, D.D. Gospodinov. Conditions of steady arc ignition in vacuum and hollow cathode operational life.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, No Volume 79. I
 12. Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
 13. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing.// Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, 2012, No 21, pp. 466-470, ISSN 978-80-87294-29-1. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.scimagojr.com/)
 14. Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
 15. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 16. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
 17. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
 18. Гагов В., Р. Радев, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на процеса аксиално сплескване на цилиндрични заготовки.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 11, стр. 68-71, ISSN 1312-8612.
 19. Господинов Д.Д. Относно възможността за управление на охлаждането за закаляване в условията на понижено налягане.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 38-42, ISSN 1312-8612.
 20. Данев, Пл., Кр. Кръстев, Д. Господинов. Относно материала и формата на пробното тяло за определяне на охлаждащата способност на флуиди за закаляване.// “Fundamental Sciences and Applications'', Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, 2009, брой 14
 21. Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 1, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 22. Драганов И., Д. Господинов, Р.Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2018, брой 13, стр. 18-23, ISSN 1314-2550.
 23. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов, Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум.// Машиностроене и машинознание, 2019, брой 1, стр. 29-33, ISSN 1312-8612.
 24. Николова М., Господинов Д. Оксикарбонитриране при понижено налягане на галванично и металургично желязо.// Mашиностроение и машинознание 14, год.VI, 2011, брой 2, стр. 66-71, ISSN 1312-8612.
 25. Радев Р., В. Гагов, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Деформационно поведение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 15, ISSN 1312-8612.
 26. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов. Моделиране на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 14-17, ISSN 1312-8612.
 27. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 28. Фердинандов Н. В, Д. Д. Господинов. ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТОМАНА X210Cr12 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВ РАЗРЯД ВЪВ ВАКУУМ.// Машиностроене и машинознание, 2018, брой 1, стр. 32-36, ISSN 1312-8612.
 29. Шишков, Р., Р. Радев, А. Меднев, Д. Господинов, В. Гагов. Съвместни научни изследвания в областта на материалознанието и технологията на материалите с европейски партньори.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 56-59, ISSN 1312-8612.
 30. Янков E., М. Николова, В. Захариева, Д. Господинов. Механични, структурни и фазови изменения при едномерен опън на листови материали.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой Книга 2, №21, стр. 24-29, ISSN 1312-8612.
 31. Янков Е., В. Гагов, Д. Господинов, Б. Сакакушев. Физическо и числено моделиране при изпитване на листови материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 110-113, ISSN 1312-8612.
 32. Янков Е., В. Гагов, Р. Радев, Д. Господинов. Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване.// Машиностроене и машинознание, 2012, брой 17, стр. 10-13, ISSN 1312-8612.
доклади
 1. Danail Gospodinov, Nikolay Ferdinandov, Stoyan Dimitrov. Classification, properties and application of titanium and its alloys. IN: Научна конференция РУ & СУ, том 55, серия 2, Русе, 2016, pp. 27-32, ISBN 1311-3321.
 2. Danev I., D. Gospodinov, R. Radev. OPPORTUNITIES FOR HEAT TREATMENT PROCESSES SIMULATOIN. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, Ruse, 2019, ISBN ISSN 2603-4123.
 3. Danev, P., D. Gospodinov. Crystal structure and phase composition of an inhomogeneous ε-oxycarbonitride phase with small thickness in fe-c alloys. IN: The 8-th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca – Romania, 2007
 4. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Vacuum oxycarbonitriding of articles of X12 tool steel. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 5. Danev, P., D. Gospodinov, R. Radeva. Methods and a unit for nitriding, carbonitriding and oxycarbonitriding in vacuum. IN: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, 2005, ISBN 953-96459-8-0.
 6. Draganov I, N Ferdinandov, D Gospodinov, R Radev, S Mileva, Y Angelov. NUMERICAL MODELING AND CALIBRATION OF STEEL PLATE WELDING IN VACUUM. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 2.1, RUSE, 2019, pp. 65-73, ISBN ISSN 2603-4123.
 7. Draganov I., N. Ferdinandov, D. Gospodinov, R. Radev, S. Mileva, Y. Angelov. Numerical Modeling and Calibration of Steel Plate Welding in Vacuum. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕТом 58, серия 2.1.Механика и машиностроителни технологии, Русе, 2019, pp. 65-73
 8. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. MECHANICAL PROPERTIES OF ARC WELDED IN VACUUM Ti-6Al-4V ALLOY. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 319-324, ISBN ISSN 2068-0783.
 9. FERDINANDOV N. V., D. D. GOSPODINOV, M. D. ILIEVA, R. HR. RADEV. STRUCTURE AND PITTING CORROSION OF Ti-6Al-4V ALLOY AND Ti-6Al-4V WELDS. IN: ICAMS 2018 – 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, BUCHAREST, ROMANIA, 2018, pp. 325-330, ISBN ISSN 2068-0783.
 10. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
 11. Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 12. Gagov V., R. Radev, D. Gospodinov, E. Yankov. Severe plastic deformation of comercial pure aluminium using equal channel angular pressing. IN: 12th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2010
 13. Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. WELDING OF GRADE 1 TITANIUM BY HOLLOW CATHODE ARC DISCHARGE IN VACUUM. IN: International Scientific Conference Industry 4.0, 18 - 21 JUNE 2018, VARNA, BULGARIA, 2018, pp. 39-41, ISBN 2535-0153.
 14. Gospodinov D., N. Ferdinandov. POSSIBILITIES FOR PRODUCING EQUAL STRENGTH WELDS OF COPPER WIRE BY COLD PRESSURE WELDING. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 15. Gospodinov D., P. Danev. About some features in vacuum oil quenching. IN: Proceedings of the 21th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Ostrava, Tenger Ltd, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 16. Gospodinov, D. On the opportunities for improvement of quenching ability of oils under low pressure. IN: ICIT&MPT 2009 - 7th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, Ljubljana-Slovenia, 2009
 17. Krastev, K., D. Gospodinov, P. Danev. Cooling Modeling and Simulation of Rotary Symmetric Steel Parts During Quenching. IN: 19th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL’2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2010
 18. Nikolova M.P., P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburizition of Ultra-Fine Electrolytic Iron. IN: Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), Italy, Lake Como, 2011, pp. 2447–2452, ISBN doi:10.1016/j.pro.
 19. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Contemporary methods for fabricating of nanostructured and ultra-fine-grained metals by severe plastic deformation. IN: Proceedings of the 11th Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Varna, Bulgaria, 2009, pp. 206-210
 20. Radev R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov, M. Stanoeva. Flow curves of ultra-fine grained aluminum alloys in regard to forming simulation software. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering and Technology CET 2011, vol. 4, Shanghai, China, 2011, pp. 319-322
 21. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov. Investigations of mechanical properties of ultra-fine grained commercial pure aluminum. IN: Proceedings of the 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-87294-29-1.
 22. Radev R., V. Gagov, E. Yankov, D. Gospodinov, M. Stanoeva. Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing. IN: Proceedings of the 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, Brno, Czech Republic, Tanger, 2012, ISBN 978-80-87294-29-1.
 23. Radev,R., V. Gagov, D. Gospodinov, E. Yankov. Metal forming simulation of ultrafine-grained commercial pure aluminum. IN: Conference DVD with abstracts of European Congress on Advanced Materials and Processes Euromat 2011, Montpellier, France, 2011
 24. Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Моделно изследване върху деформирането на листови материали при двумерен опън. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, България, 2005, стр. 175-180, ISBN 1311-3321.
 25. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Аналитични модели за реологичното поведение на метални материали при горещо деформиране. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 91-96, ISBN 978-954-438-994-9.
 26. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
 27. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
 28. Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
 29. Гагов, В., Д. Господинов, Е. Янков. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 30. Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
 31. Господинов Д. Особености на охлаждането за закаляване във вакуум и възможност за адаптивното му управление. В: Сборник доклади от XXVII международна научна конференция МТФ’2012, София, България, 2012, стр. 103-109, ISBN 978-954-438-994-9.
 32. Господинов Д., Кр. Кръстев, Пл. Данев. Относно метода “къпане” при закаляване на стомани. В: РУ “Ан. Кънчев” Научни трудове, т. 49, серия 2., Русе, 2010
 33. Господинов Д., Н. Фердинандов. Възможности за повърхностно термично обработване на инструментални стомани чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: МЕЖДУНАРОДНA НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ" „НЕРАВНОВЕСНИ ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ” 14-16.09.2015, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, Научни известия на НТС по машиностроене”, София, 2015, ISBN 1310-3946.
 34. Господинов Д., Н. Фердинандов. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
 35. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на маслата МЗ-22 и МЗ-32. В: НК 60 години съюз на учените в България, Русе, 2004, ISBN 1311-3321.
 36. Господинов Д., П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване ВМ1. В: Научна конференция РУ-СУ’03, Русе, 2003, ISBN 1311-3321.
 37. Господинов Д., Р. Радева, П. Данев. Особености при охлаждане във вакуумно масло за закаляване Durixol-H444. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 38. Господинов, Д., Е. Янков, В. Гагов. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
 39. Господинов, Д., П. Данев. Вана за закаляване с възможност за регулиране на охлаждането в нея. В: АМТЕХ’2005, Русе, 2005, ISBN 1311-3321.
 40. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Възможности на твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русенски университет, 2010, стр. 44-49, ISBN 1311-3321.
 41. Данев П., М. Николова, Д. Господинов. Активиращи добавки при твърдофазното навъглеродяване. В: Машиностроителни технологии и механика, Научни трудове Том 49, серия 2, Русе, 2010, стр. 39 – 43, ISBN 1311-3321.
 42. Данев, П., Д. Господинов. Възможност за подобряване на охлаждащата способност на продължително използвани масла за закаляване. В: 25 Юбилейна научна конференция МТФ 2007, Созопол, 2007
 43. Драганов И., Н. Фердинандов, Д. Господинов. Р. Радев, С. Милева. Числено симулиране на заваряване на титанова сплав чрез електродъгов разряд във вакуум. В: НКМУ, Сливен, Технически университет - София, 2018
 44. Николай Фердинандов, Данаил Господинов, Стоян Димитров. Особености при заваряване и термично обработване на титан и неговите сплави. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2016
 45. Радева Р., Д. Господинов, П. Данев. Охлаждаща способност на вакуумно масло за закаляване Durixol H222. В: АМТЕХ’2003, Варна, 2003, ISBN 1312-0859.
 46. Янков E., М. Николoва, В. Захариева, В. Гагов, Д. Господинов. Промени в механичните свойства на аустенитни листови материали при едномерен опън. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
 47. Янков Е., Д. Господинов, В. Гагов. Изследване възможността за определяне анизотропията на листовите материали чрез измерване на твърдост по метода на Викерс. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 135-143, ISBN 1311-3321.
учебни пособия
 1. Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1.
 2. Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.