Списък на публикациите

монографии

 1. Железова, Д. Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя. Русе, Издателство на Русенски университет, 2012, стр. 185, ISBN 975-954-8198-50-9.
 2. Железова, Д. За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионална познание. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, стр. 198, ISBN 978-954-8467-63-6.
 3. Железова,Д. Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител. гр. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 156, ISBN 978-954-8198-51-6.
студии
 1. Железова, Д. Валидиране на неформалното и самостоятелното учене за системата на висшето образование - обзор на добри практики. гр. Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-86, ISBN 1313-7395.
 2. Железова, Д. Изследване в действие - теоретичен обзор. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 48, ISBN 954-759-106-X.
статии
 1. Zhelezova, D. ACTION RESEARCH – AN EXPERIMENTAL SITUATION FOR A QUALITATIVE PEDAGOGICAL RESEARCH.// 15th International Scientific Conference "Knowledge in Practice", Institute of Knowledge Management, Skopje (Macedonia), 2017, No 20, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 2. Zhelezova-Mindizova,D. The Skill of Meta-regulation - a Key Component in the Profile of the Contemporary Teacher.// Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology",Warsaw, Poland, 2017, No vol.3, pp. 26-30, ISSN 2518-1688.
 3. Железова, Д. Концептуален модел на рефлексивния ресурс на педагогическите функции на учителя.// сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ и сп. „Химия – Природните науки в образованието“, 2015, брой 233, стр. 16-22
 4. Железова, Д. Методологични и технологични аспекти на Изследването в действие.// Известия на Съюза на учените- Варна, серия Хуманитарни науки, 2002, брой кн.2, стр. 54-57 стр.
доклади
 1. Zhelezova, D. The Pedagogical Portfolio – a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2017, ISBN 1311-3321.
 2. Zhelezova,D. The skill of entrepreneurship and the contemporary transformations of the roles of teachers - "BEST PAPER" CRYSTAL PRIZE. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Univerity of Ruse Publishing Centre, 2016, ISBN 1311-3321.
 3. Zhelezova-Mindizova, D. The Pedagogical Portfolio - a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, University of Ruse, 2017, pp. 35-39, ISBN 1311-3321.
 4. Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
 5. Железова, Д. Педагогическото портфолио – инструмент за самооценка и саморефлексия. В: Майски научни четения 2017, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 6. Железова, Д. The Reflective Cycle: Professional Practice - Reflection - Professional development (Рефлексивния цикъл Професионална практика- Рефлексия- Професионално развитие). В: International Academy of Sciences and Higher Education, World Research Analytics Federation, Championship participant: the National Research, 2012
 7. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Майски научни четения 2016, Русенски унивеверситет, 2016, ISBN 1311-3321.
 8. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Русе, Издателски център на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 9. Железова, Д. Стратегии за развитие на критическото мислене и тяхното приложение в чуждоезиков контекст. В: Майски научни четения, Филиал - Силистра на РУ, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 10. Железова, Д. Конективизмът – съвременната парадигма на педагогическа модерност. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Известия – книга 8, Русенски университет, Университетски издателски център, 2015, стр. 93-100, ISBN 1313-7395.
 11. Железова, Д. Проучване на метарегулацията като компонент от професионалната култура на съвременния учител. В: Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?", Икономически университет - Варна, изд. "Наука и икономика", 2013, стр. 35-35, ISBN 978-954-21-0669-2.
 12. Железова, Д. Изследването в действие като педагогически конструкт за моделиране на учителя в изследовател в класната стая. В: под печат, Русе, 2012
 13. Железова, Д. Професионални стандарти за учителите по английски език. В: Студентска научна сесия, РУ, Русе, 2011, стр. 66-69
 14. Железова, Д. Умението за педагогическа рефлексия - от количествено детерминиране към качествено моделиране. В: международна конференция, Шумен, Фабер, 2011, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 15. Железова, Д. Портфолиото като осъзнат ресурс за кариерното развитие на учителя. В: Юбилейна научна конференция „Език, култура, идентичност” на Катедра „Английска филология при Факултета по хуманитарни науки , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 16. Железова, Д. Към иницииране на критическо мислене в обучението по чужд език. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 77-83, ISBN 978-954-21-0425-4.
 17. Железова, Д. Quality of Action Research. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 18. Железова, Д. Towards Communicative Language Classroom. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 19. Железова, Д. Метакогнитивни аспекти на чуждоезиковото обучение –. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 58-62, ISBN 978-954-21-0425-4.
 20. Железова, Д. Конструктивизъм в класната стая. В: Майски научни четения-2008 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2008, стр. 192-196, ISBN 1311-3321.
 21. Железова, Д. Изследването в действие - основание за рефлексивна практика. В: Конференция на БАЧ "Активно учене и критическо мислене", април, 2005, София, ЕТО ООД, 2007, стр. 63-71, ISBN 978-954-91310-3-1.
 22. Железова, Д. Изследването в действие – модел за структурирана критическа рефлексия. В: Международна научна конференция, 1-3 ноември 2006 г., Научен център „Св. Дазий Доростолски” – гр. Силистра към РУ „Ангел Кънчев”, Известия – книга І, Силистра, РИТТ, 2006, стр. 353-360, ISBN 954-759-146-0.
 23. Железова, Д. Диктовката като осъзната необходимост при комуникативното чуждоезиково обучение. В: Майски научни четения-2005г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2005, стр. 150-156, ISBN 1311-3321.
 24. Железова, Д. Action Research – a Means for Professional Development. IN: Международен семинар “Образование за всички”, Варна, 2004
 25. Железова, Д. Психолого-педагогическа парадигма на Изследването в действие в класната стая. В: Майски научни четения при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2004, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 26. Железова, Д. Изследване в действие – модел за психолого-педагогическа рефлексия в класната стая. В: Научна сесия на Националния Военен Университет „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Велико Търново, 2003, стр. 197-200, ISBN 954-9681-01-7 ч.1.
 27. Железова, Д. Психолого-педагогически аспекти на критическото мислене в реална учебна среда. В: Сборник трудове от научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. 68-75, ISBN 1311-3321.
 28. Железова, Д. Портфолиото – модел за остойностяване на педагогическата практика на студентите. В: Майски научни четения – 2001 г. при Русенски университет ”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2001, стр. 67-70, ISBN 1311-3321.
 29. Железова, Д. Използване на графични органайзери при моделиране на критическо мислене в учебния процес. В: Научно-техническа конференция на Технически колеж – Силистра при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2001, стр. 102-107, ISBN 1311-3321.
 30. Железова, Д. Стилове на преподаване. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN 954-759-009-Х.
 31. Железова, Д. Модель обучения и преподавания студентам-будущим учителям английского язьiка - критическая перспектива к актуальньiм учебньiм процессам. В: "Технология развития критического мьiшления в ВУЗе- образ. перспектива ХХІ века", Звенигород, Россия, 2000, стр. 82-95
 32. Железова, Д. За някои аспекти на критическото мислене в учебния процес. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 28-32, ISBN 954-759-009-Х.
 33. Железова, Д. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение – за и против. В: Майски научни четения – 1998 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 87-93
 34. Железова,Д. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 35. Железова,Д. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 36-42, ISBN 1311-3321.
 36. Железова-Миндизова, Д. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНИЯ РЕСУРС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. В: Сборник с доклади "Книга за рефлексията", ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр. 276-284, ISBN 978-619-202-326-3.
 37. Петкова В., Д. Железова - Миндизова. Казуистичният подход при Изследването в действие в реална учебна среда. В: в годишника на ВВМУ – Варна, Варна, 2004, стр. 96-99, ISBN 1312-0867.
книги
 1. Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
 2. Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
 3. Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
 4. Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
други трудове
 1. Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
 2. Железова, Д. Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя, автореферат, 2012, стр. 45