Списък на публикациите

монографии

 1. Железова, Д. Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя. Русе, Издателство на Русенски университет, 2012, стр. 185, ISBN 975-954-8198-50-9.
 2. Железова, Д. За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионална познание. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, стр. 198, ISBN 978-954-8467-63-6.
 3. Железова,Д. Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител. гр. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 156, ISBN 978-954-8198-51-6.
студии
 1. Железова, Д. Валидиране на неформалното и самостоятелното учене за системата на висшето образование - обзор на добри практики. гр. Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-86, ISBN 1313-7395.
 2. Железова, Д. Изследване в действие - теоретичен обзор. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 48, ISBN 954-759-106-X.
статии
 1. Zhelezova, D. ACTION RESEARCH – AN EXPERIMENTAL SITUATION FOR A QUALITATIVE PEDAGOGICAL RESEARCH.// 15th International Scientific Conference, 2016, No No 30, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
 2. Zhelezova-Mindizova, D. SUPPORTING REFLECTIVE THINKING IN CLASSROOM ENVIRONMENT.// ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ – СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ” ,Пловдив, 2019, No No 23
 3. Zhelezova-Mindizova, D. TOWARDS CREATING CRITICAL THINKING MEDIA IN EFL CLASSROOM.// 23rd International Scientific Conference, 2019, No No 30, pp. 123-129, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2019, Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivs 4.0)
 4. Zhelezova-Mindizova,D. The Skill of Meta-regulation - a Key Component in the Profile of the Contemporary Teacher.// Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology",Warsaw, Poland, 2017, No vol.3, pp. 26-30, ISSN 2518-1688.
 5. Железова, Д. Концептуален модел на рефлексивния ресурс на педагогическите функции на учителя.// сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ и сп. „Химия – Природните науки в образованието“, 2015, брой 233, стр. 16-22
 6. Железова, Д. Методологични и технологични аспекти на Изследването в действие.// Известия на Съюза на учените- Варна, серия Хуманитарни науки, 2002, брой кн.2, стр. 54-57 стр.
 7. Железова-Миндизова, Д. ИЗСЛЕДВАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ КАТО МОДЕЛ ЗА РЕФЛЕКСИВНА ПРАКТИКА В ЧАС.// ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ – СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ” ,Пловдив, 2019, брой 23
доклади
 1. Zhelezova, D. The Pedagogical Portfolio – a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2017, ISBN 1311-3321.
 2. Zhelezova,D. The skill of entrepreneurship and the contemporary transformations of the roles of teachers - "BEST PAPER" CRYSTAL PRIZE. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Univerity of Ruse Publishing Centre, 2016, ISBN 1311-3321.
 3. Zhelezova-Mindizova, D. COGNITIVE AND METACOGNITIVE RESOURCE OF ACTION RESEARCH. IN: 58th Annual Conference of Ruse UNiversity, Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2019, pp. 48-53, ISBN 1311-3321.
 4. Zhelezova-Mindizova, D. ANALYSIS OF CRITICAL THINKING WITHIN THE CONTEXT OF BENJAMIN BLOOM`S TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES. IN: 58th Annual Conference of Ruse UNiversity, Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2019, pp. 54-59, ISBN 1311-3321.
 5. Zhelezova-Mindizova, D. The Pedagogical Portfolio - a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, University of Ruse, 2017, pp. 35-39, ISBN 1311-3321.
 6. Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
 7. Железова, Д. Педагогическото портфолио – инструмент за самооценка и саморефлексия. В: Майски научни четения 2017, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2017, ISBN 1311-3321.
 8. Железова, Д. The Reflective Cycle: Professional Practice - Reflection - Professional development (Рефлексивния цикъл Професионална практика- Рефлексия- Професионално развитие). В: International Academy of Sciences and Higher Education, World Research Analytics Federation, Championship participant: the National Research, 2012
 9. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Майски научни четения 2016, Русенски унивеверситет, 2016, ISBN 1311-3321.
 10. Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Русе, Издателски център на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
 11. Железова, Д. Стратегии за развитие на критическото мислене и тяхното приложение в чуждоезиков контекст. В: Майски научни четения, Филиал - Силистра на РУ, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
 12. Железова, Д. Конективизмът – съвременната парадигма на педагогическа модерност. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Известия – книга 8, Русенски университет, Университетски издателски център, 2015, стр. 93-100, ISBN 1313-7395.
 13. Железова, Д. Проучване на метарегулацията като компонент от професионалната култура на съвременния учител. В: Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?", Икономически университет - Варна, изд. "Наука и икономика", 2013, стр. 35-35, ISBN 978-954-21-0669-2.
 14. Железова, Д. Изследването в действие като педагогически конструкт за моделиране на учителя в изследовател в класната стая. В: под печат, Русе, 2012
 15. Железова, Д. Професионални стандарти за учителите по английски език. В: Студентска научна сесия, РУ, Русе, 2011, стр. 66-69
 16. Железова, Д. Умението за педагогическа рефлексия - от количествено детерминиране към качествено моделиране. В: международна конференция, Шумен, Фабер, 2011, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 17. Железова, Д. Портфолиото като осъзнат ресурс за кариерното развитие на учителя. В: Юбилейна научна конференция „Език, култура, идентичност” на Катедра „Английска филология при Факултета по хуманитарни науки , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, Фабер, 2010, стр. 165-169, ISBN 978-954-400-282-4.
 18. Железова, Д. Towards Communicative Language Classroom. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 19. Железова, Д. Метакогнитивни аспекти на чуждоезиковото обучение –. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 58-62, ISBN 978-954-21-0425-4.
 20. Железова, Д. Към иницииране на критическо мислене в обучението по чужд език. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, Икономически университет, Варна, Наука и икономика, 2009, стр. 77-83, ISBN 978-954-21-0425-4.
 21. Железова, Д. Quality of Action Research. IN: Международном симпозиуме «Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI века», Самара, Россия, 2009
 22. Железова, Д. Конструктивизъм в класната стая. В: Майски научни четения-2008 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2008, стр. 192-196, ISBN 1311-3321.
 23. Железова, Д. Изследването в действие - основание за рефлексивна практика. В: Конференция на БАЧ "Активно учене и критическо мислене", април, 2005, София, ЕТО ООД, 2007, стр. 63-71, ISBN 978-954-91310-3-1.
 24. Железова, Д. Изследването в действие – модел за структурирана критическа рефлексия. В: Международна научна конференция, 1-3 ноември 2006 г., Научен център „Св. Дазий Доростолски” – гр. Силистра към РУ „Ангел Кънчев”, Известия – книга І, Силистра, РИТТ, 2006, стр. 353-360, ISBN 954-759-146-0.
 25. Железова, Д. Диктовката като осъзната необходимост при комуникативното чуждоезиково обучение. В: Майски научни четения-2005г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2005, стр. 150-156, ISBN 1311-3321.
 26. Железова, Д. Action Research – a Means for Professional Development. IN: Международен семинар “Образование за всички”, Варна, 2004
 27. Железова, Д. Психолого-педагогическа парадигма на Изследването в действие в класната стая. В: Майски научни четения при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2004, стр. 45-50, ISBN 1311-3321.
 28. Железова, Д. Изследване в действие – модел за психолого-педагогическа рефлексия в класната стая. В: Научна сесия на Националния Военен Университет „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Велико Търново, 2003, стр. 197-200, ISBN 954-9681-01-7 ч.1.
 29. Железова, Д. Психолого-педагогически аспекти на критическото мислене в реална учебна среда. В: Сборник трудове от научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2003, стр. 68-75, ISBN 1311-3321.
 30. Железова, Д. Използване на графични органайзери при моделиране на критическо мислене в учебния процес. В: Научно-техническа конференция на Технически колеж – Силистра при Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русе, 2001, стр. 102-107, ISBN 1311-3321.
 31. Железова, Д. Портфолиото – модел за остойностяване на педагогическата практика на студентите. В: Майски научни четения – 2001 г. при Русенски университет ”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русе, 2001, стр. 67-70, ISBN 1311-3321.
 32. Железова, Д. За някои аспекти на критическото мислене в учебния процес. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, стр. 28-32, ISBN 954-759-009-Х.
 33. Железова, Д. Стилове на преподаване. В: Майски научни четения – 2000 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 2000, ISBN 954-759-009-Х.
 34. Железова, Д. Модель обучения и преподавания студентам-будущим учителям английского язьiка - критическая перспектива к актуальньiм учебньiм процессам. В: "Технология развития критического мьiшления в ВУЗе- образ. перспектива ХХІ века", Звенигород, Россия, 2000, стр. 82-95
 35. Железова, Д. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение – за и против. В: Майски научни четения – 1998 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, РИТТ, 1998, стр. 87-93
 36. Железова,Д. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", Издателски център на РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
 37. Железова,Д. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя. В: Сборник с доклади от Майски научни четения, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 36-42, ISBN 1311-3321.
 38. Железова-Миндизова, Д. КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА РЕФЛЕКСИВНИЯ РЕСУРС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. В: Сборник с доклади "Книга за рефлексията", ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр. 276-284, ISBN 978-619-202-326-3.
 39. Петкова В., Д. Железова - Миндизова. Казуистичният подход при Изследването в действие в реална учебна среда. В: в годишника на ВВМУ – Варна, Варна, 2004, стр. 96-99, ISBN 1312-0867.
книги
 1. Margarita Bakracheva, Daniel Pavlov, Aleksandr Gudkov, Andra Diaconescu, Andrey Kostov, Aneta Deneva, Anisa Kume, Anna Wójcik-Karpacz, Denitsa Zagorcheva, Diana Zhelezova-Mindizova, Elena Dedkova, Erila Haska, Evgeni Stanimirov, Gabriela Strauti, Ilie Taucean, Ivan Jovanović, Jarosław Karpacz, Jeanina Ciurea, Joanna Rudawska, Larisa Ivascu, Laura Milos, Manciu Venera, Marina Sheresheva, Matei Tamasila, Milica Veličković, Stanka Damyanova, Suzana Demyen, Vasilika Kume, Violeta Blazheva. THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS (Volume 1). Ruse (Bulgaria), Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”, 2020, pp. 126, ISBN 978-954-712-794-4.
 2. Стийл, Дж Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 31, ISBN 954-91244-5-2.
 3. Стийл, Дж.Л.,Къртис Мередит, Чарз Темпъл;консултанти:Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Допълнителни стратегии за развитие на критическото мислене - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking).. Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 52, ISBN 954-91244-6-0.
 4. Стийл, Дж.Л.,Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма - по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация "Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 28, ISBN 954-91244-3-6.
 5. Стийл,Дж Л., Къртис С. Мередит, Чалз Темпъл, консултанти: Диана Железова, Лидия Дачкова, Стела Дерменджиева. Методи за насърчаване на критическото мислене- по Програмата Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(RWCT - Reading and Writing for Critical Thinking). Фондация"Отворено общество" и БАЧ, ЕТО ООД, 2003, стр. 47, ISBN 954-91244-4-4.
други трудове
 1. Българска асоциациа по четене и РИО - Силистра. Развитие на критическото мислене чрез четене и писане(сборник материали), предговор - Диана Железова, сборник, 2003, стр. 121
 2. Железова, Д. Моделиране на умението за педагогическа рефлексия като детерминанта за устойчивото професионално развитие на учителя, автореферат, 2012, стр. 45