Списък на публикациите

статии

 1. Ivanova, D. I., K. J. Andonov. Analytical and experimental study of combined fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2001, No 42, pp. 975-983
 2. Ivanova, D., K. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769, ISSN ISSN 0196-8904.
 3. Ivanova, D., N. Valov, A. Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309.
 4. Ivanova, D., N. Valov, I. Valova, D. Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309.
 5. Ivanova, D., N. Valov, M. Deyanov. Application of the genetic algorithm for cascade control of a HVAC system.// MATEC Web of Conferences, 23-rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), 2019, No 292
 6. Ivanova, D., N. Valov, V. Stoyanov. Dynamic models for apricots drying using genetic algorithm.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2013, No 1, pp. 29-33, ISSN 1314-7455.
 7. Ivanova, D., N.Valov, V. Stoyanov. Optimal Control of Thin-layer Drying of Apricots.// INTERNATIONAL JOURNAL EMERGING OF TECHNOLOGY AND ADVANCED ENGINEERING (IJETAE), 2016, No vol.6,Issue5, pp. 26-32, ISSN 2250-2459. (SJR rank: 2.324 /2014, International Society for Research Activity)
 8. Krasteva A., D. Ivanova, M. Hristova. Comparison of the performance characteristics of an induction motor, the parameters of which are determined experimentally and by a genetic algorithm.// Scientific journal Agricultural Engineering, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, Belgrade-Zemun, 2014, No 1, Vol. XXXI, pp. 31-38, ISSN 0554-5587.
 9. Kръстева А. Хр., Д. И. Иванова, К. Й. Андонов. Изследване зависимостта на електропотреблението във водоснабдителните системи от температурата и валежите.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 30-39
 10. Popov G A. Krasteva B. Kostov D. Ivanova Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply..// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal of Engineering, 2014, No Tome XII
 11. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Impact factor: 1.345 /2014, http://hidraulica.fluidas.ro/)
 12. Popov G., B. Kostov, M. Hristova, D.Ivanova, A. Krusteva. Optimizing the energy consumption of an industrial watersupply pump system by ensuring an optimal flow rate.// HIDRAULICA, 2014, No 4, pp. 42-50, ISSN 1453 – 7303. (Imp.
 13. Popov, G., A. Krasteva, B. Kostov, D. Ivanova, Kl. Klimentov. Optimization of the energy consumption of a pump system used for industrial water supply.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, 2014, No Tome XII, ISSN 1584-2665.
 14. Андонов К. Й., А. Хр. Кръстева, Д. И. Иванова, Б. М. Ботев. Относно енергийната ефективност при помпените агрегати.// Механизация на земеделието, 2004, брой 9-10, стр. 2-3
 15. Андонов К., Д. Иванова, К. Коев. Експериментално изследване на сушилня, използваща слънчева енергия.// “Известия на съюза на учените - Русе”, 2000, брой 1, стр. 134-137
 16. Андонов, К., К. Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка на икономическата ефективност на сушилня използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3, стр. 56-65, ISSN ISSN 0205-3845.
 17. Вълов, Н., Б. Петров, Д. Иванова, И. Вълова, Г. Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
 18. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
 19. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Определяне на енергоефективен профил на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 5-9, ISSN ISSN 0037-1718.
 20. Иванова Д., К. Андонов, К. Ениманев. Метод за определяне на площта на затворена колекторна повърхнина за сушилня, използваща слънчева енергия.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 10-13, ISSN ISSN 0037-1718.
 21. Иванова, Д. Управление на микроклимата в камера за съхранение на плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 21-26, ISSN 0037-1718.
 22. Иванова, Д. Управление на сушилня с комбинирана схема за енергоогуряване.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 7-12, ISSN 0037-1718.
 23. Иванова, Д. И., К. Й. Андонов. Моделиране на процесите в сушилня използваща естествени източници на енергия.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Технически науки", 2000, брой 1, стр. 130-133
 24. Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
 25. Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
 26. Иванова, Д., К. Коев, К. Андонов. Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
 27. Иванова, Д., Н. Вълов. Размито управление на сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2007, брой 2, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
 28. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
 29. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
 30. Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
 31. Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
 32. Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
 33. Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
доклади
 1. Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
 2. Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
 3. Andonov, K., D., Ivanova, K., Koev, K., Enimanev, D., Dimiv. Models of energyeconomical livestock buildings. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 1-9, ISBN ISSN 1311-9974.
 4. Ivanova D. Multi-objective control of a heat object. IN: Sixth Int. Conf. Energy efficiency & Agricultural Engineering, Ruse Bulgaria, 2015, pp. 446-452
 5. Ivanova, D. I. Artificial Neural Network-based Solar Radiation Predictor. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Second conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680
 6. Ivanova, D. I., M. G. Popova. Neural Near-Time Optimal Control with Quazistationary Switching Line. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rouse, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680.
 7. Ivanova, D., N. Valov, D. Ilieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MATHEMATICAL MODELS FOR APRICOTS DRYING. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE АUTOMATICS AND INFORMATICS'2016, SOFIA, 2016, pp. 121-124, ISBN 1313-1850.
 8. Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87
 9. Valov, N., D. Ivanova, V. Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
 10. Valov, N., I. Valova, D. Ivanova, D. Chervenski. Module for Taximeter Use of CAN Interface in Car. IN: 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, Bulgaria, IEEE, 2019, ISBN 978-1-7281-1413-2.
 11. Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова. Отдалечен достъп и управление на процеса сушене през Internet. В: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’15, SOFIA, 2015, стр. 47-49
 12. Вълов, Н., В. Стоянов, Д. Иванова. Система за събиране на данни от експериментална сушилня. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2010, стр. 90-95, ISBN 1311-3321.
 13. Вълов, Н., Д. Иванова, В. Стоянов, И. Вълова. Система за контрол и управление на процеса в експериментална сушилня. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 163-169, ISBN 1311-3321.
 14. Иванов Р., Д. Иванова, Р. Русев. Прогнозиране на разхода на гориво на леки автомобили чрез невронна мрежа. В: Транспорт, екология - устойчиво развитие, Варна, 2006, стр. 257-264
 15. Иванов Р., Д.Иванова. Моделиране на нормалните реакции при неустановено движение на двуосен автомобил. В: Сб. доклади на МНТК BulTrans-2010, Созопол, 2010
 16. Иванов Р., Иванова Д. , Русев Р. Приложение на невронните мрежи за определяне на коефициентите на сцепление на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’04, vol.3, Пловдив, 2004, стр. 21-25
 17. Иванов Р., Р.Русев, Д.Иванова. Използване на Magic formula за описване характеристиките на автомобилите. В: РУ»А.Кънчев», Сборник доклади на научна конференция, Русе, 2008, стр. 95-100, ISBN 1311-3321.
 18. Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
 19. Иванов, Р., Е. Аврамов, Д. Иванова. Моделиране на реакциите и изследване на устойчивостта на двуосен товарен автомобил при неустановено движение. В: Proceedings, Bul-Trans-2013, Sofia, 2013, стр. 58-63
 20. Иванова Д. И., Kръстева А. Хр., Андонов К. Й. Моделиране на процесите във водоснабдителна система. В: Научни трудове РУ ”Ангел Кънчев”, Русе, т. 44, серия 3.1, 2005, стр. 99-106
 21. Иванова, Д. И., М. Г. Попова. Приложение на размитите множества при управление на система с квазистационарна линия на превключване. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.40, серия 1, 2003, стр. 15-20.
 22. Иванова, Д., В. Стоянов. Настройка на размити ПИД регулатори чрез генетичен алгоритъм в MATLAB И SIMULINK. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 49, с .3.1, 2010, стр. 95-102, ISBN 1311-3321.
 23. Иванова, Д., В. Стоянов. Проектиране на размити ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 114-123, ISBN 1311-3321.
 24. Иванова, Д., М. Попова, Н. Вълов. Приложение на генетичен алгоритъм за настройка на ПИД регулатори. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 123-128, ISBN 1311-3321.
 25. Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов, И. Вълова. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Електротехника, електроника и автоматика, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, стр. 170-174, ISBN 1311-3321.
 26. Иванова, Д.И. Моделиране на процесите в сушилня, използваща енергията на геотермалните води. В: Научни трудове "50 години НИМЕСС", София, т. VII, серия 2, 1999, стр. 105-110
 27. Илиева Д.,Иванова Д., Вълов Н. Оценяване на качеството на сушени кайсии КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА СУШЕНИ КАЙСИИ. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 57, серия 3.4, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2018, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
 28. Нойков, Н. Л., М. Г. Попова, Д. И. Иванова. Автоматичен електронен влагомер. В: Научни трудове ВВОВУ "Васил Левски", В. Търново, серия 7, 1996, стр. 62-67
 29. Попова, М. Г., Д. И. Иванова. Оптимално по бързодействие управление на система с квазистационарна линия на превключване. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.41, серия 3.1, 2004, стр. 130-134.
 30. Попова, М. Г., Д. И. Иванова, Н. Л. Нойков. Оптимално по разход на електроенергия управление на топлинен обект. В: Научни трудове РУ, Русе, т.39/3-1, 2002, стр. 94-96.
 31. Попова, М. Г., Н. Л. Нойков, Д. И. Иванова. Приближено-оптимално управление на топлинен обект. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т. 38/3, 2001, стр. 134-138
 32. Русев, Р. Г., Т. Т. Тотев, Р. П. Иванов, Д. И. Иванова. Система за управление на самоходна транспортна количка СТК - 1. В: Научни трудове ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, т. XXXV, серия 7, 1994, стр. 87-91
 33. Стоянова, Св. Г., Д. И. Иванова. Методика за оптимална настройка на ПИ регулатори по степен на устойчивост. В: Научни трудове РУ "Ангел Кънчев", Русе, т.40, серия 1, 2003, стр. 9-15.
 34. Христозов, С., Н. Вълов, Д. Иванова, В. Стоянов. Контрол на параметрите в експериментална сушилня. В: Студентска научна сесия, Русенски университет, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2011, стр. 17-21, ISBN 1311-3321.
учебници
 1. Иванов Р, Д. Иванова. Системи за управление на автомобилната техника – част 1. Русе, ИЦ на РУ, 2011, стр. 95, ISBN 978–954–712–519–3.
 2. Ивановa, Д.И., Г.Л. Лехов. Теория на управлението, Част II. Русе, Академично издателство на Русенски университет, 2017, стр. 200, ISBN 978-954-712-716-6.
 3. Лехов,Г., Д. Иванова. Теория на управлението - част I. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2019, стр. 252, ISBN 978-954-712-772-2.
 4. Стоянов, В.Б.,Д.И.Иванова. Основи на автоматизацията. Русе, ПРИМАКС, 2015, стр. 127, ISBN 978-619-724-207-2.
патенти и др.
 1. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.