Списък на публикациите

монографии

 1. Минчев Д. Ренесанс на политическата икономия. Русе, Лени - Ан, 2013, стр. 362, ISBN 978-619-7058-02-4.
 2. Минчев, Д. Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 160, ISBN ISBN 978-619-7058.
студии
 1. Минчев Д. Ценността като единство но полезност и стойност // Икономически изследвания № 4. София, Институт за икономически изследвания при БАН, 2012, стр. 47-79, ISBN 0205-3292.
 2. Минчев, Д. Процесът на глобализация и приоритетите в развитието на България Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз. София, УИ Стопанство, 2011, стр. 15-42, ISBN 978-954-644-212-3.
статии
 1. Dyanko Minchev, St. Nikolova. Total Factor Productivity as a Projection of the Social Environment.// JEI, 2014, No Issue 6, pp. 50-58, ISSN 1314/0175.
 2. L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
 3. Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
 4. Minchev D. The modern stage in the history of economic development.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114-118, ISSN ISSN 2043-085X.
 5. Minchev D. On Scarcity and its Neoclassical Interpretation.// SEPIKE Journal, 2014, No 5, pp. 158-164, ISSN ISSN: 2196-9531.
 6. Minchev D. About the Necessity of a New Model of Thinking in the General Theory of Economics.// APPLIED INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES, 2013, No 1, pp. 5-9, ISSN 978-954-712-578-0.
 7. Minchev D. Revival of Political Economy Needed.// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, No 3, pp. 62-67, ISSN 2043-085X.
 8. Minchev D. Population and Labour Force in Bulgariia at the End of the XX Century and Challenges of the New Millennium.// Europas Arbeitswelt von morgen, Vien, 2000, No 1, pp. 243-253, ISSN 83-88443-30-5.
 9. Minchev, D. The modern stage in the history of economic development..// Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2014, No 5, pp. 114 - 118, ISSN 2043-085X.
 10. Minchev, D., Kosuliev, A. A Framework for an Organic Approach for the Analysis of Institutional Transplants in the Economic Context.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol. 4, no. , pp. 32-41, ISSN 2392 – 8050.
 11. Zlatev, L., D. Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the Great Depression until the Beginning of Word War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314-0167.
 12. Минчев Д. За друг подход в общата теория на икономиката.// Икономическа мисъл, 2012, брой 6, стр. 65-86, ISSN 0013-2993.
 13. Минчев Д. Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за „homo economicus”.// Икономически и социални алтернативи, 2012, брой 2, стр. 21-35, ISSN 1314-6556.
 14. Минчев Д. Развитието на науката и образованието в Русе – стратегически приоритет на гражданството, бизнеса и общинското управление.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2/2001, серия Обществени науки, №3, 2001, брой 3, стр. 44-47, ISSN 1311-1094.
 15. Минчев, Д. Обществената среда- фундаментален фактор на макроикономическата политика.// Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременните условия - сборник, 2014, брой сборник, стр. 7-14, ISSN 978-954-8675-94-9.
 16. Минчев, Д. Кейнсианство или монетаризъм-кое е приложимо у нас днес.// Икономика, 1996, брой 11
 17. Минчев, Д. Кейнс и социално-икономическите проблеми на труда.// Проблеми на труда, 1996, брой 7
 18. Минчев, Д. Структурната реформа и проблеми на трудовия пазар.// Проблеми на труда, 1996, брой 11
 19. Минчев, Д. Кейнс и съвременната икономическа теория.// Икономика, 1996, брой 7
 20. Минчев, Д. Условия и фактори за постигане на оживление в българската икономика.// Икономическа мисъл, 1996, брой 5
 21. Минчев, Д. Икономическите знания в техническите факултети.// Икономика, 1996, брой 5
 22. Минчев, Д. Повишаване на пенсионната възраст- неизбежен, но постепенен процес.// Икономика, 1995, брой 7
 23. Минчев, Д. Пазарните отношения във висшето образование.// Икономика, 1991, брой 7
 24. Минчев, Д. Работната сила при социализма.// Икономическа мисъл, 1990, брой 7
доклади
 1. Minchev D. Modified rationality with a firm as an economic subject.. IN: Proceedings, Volume 51, Book 5.1 Economics and Management, Ruse, 2012, pp. 110 -113, ISBN 1311-3321.
 2. Minchev D. About the Principles of Devising Curricula as Reflection of Objective Laws and Reality. IN: The 9th international scientific conference “Management of innovations- enterprises, banks, universities, Varna, 2012, pp. с.435-437, ISBN 978-954-635-008-4.
 3. Златев, Л., Д. Минчев. Стопанска история и институционална промяна:ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия. В: 75-години Стопанска академия - Свищов. Международна юбилейна научна конференция, Свищов, Академично издателстно "Ценов", 2011, стр. 219-225, ISBN 978-954-23.0677-1.
 4. Минчев Д. Предизвикателствата пред България и общата теория на икономиката. В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, София, Стопанство, 2014, стр. 203-208, ISBN ISBN 978-954-644-.
 5. Минчев Д. Общата теория на икономиката е в криза и се нуждае от обновление. В: Политическа икономия и икономическа теория, София, Стопанство, 2014, стр. 88-93, ISBN ISBN 978-954-644-.
 6. Минчев Д. Към критиката на теорията за избора на съвременната икономическа теория. В: Научни и методически проблеми на преподаването на икономическата теория, София, УНСС, "Стопанство", 2005, стр. 90-95, ISBN 954-494-654-3.
 7. Минчев Д. Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстоянието. В: Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, София, УНСС, "Стопанство" - УНСС, 2003, стр. 56-61, ISBN 954-494-558-Х.
 8. Минчев Д., Вълчев Кр. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, 2014
 9. Минчев Д., Т. Тодоров. Абсолютно или относително оценяване на студентите- изводи от една емпирична проверка. В: Научни трудове т 50 серия 5.1, Русе, 2011, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
 10. Минчев Дянко. За обекта и предмета на съвременната политическа икономия. В: Национална научна конференция по политическа икономия - сборник с доклади, Русе, Русенски университет, 2016, стр. 37-42, ISBN 978-954-712-706-7.
 11. Минчев, Д. Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството. В: Пазарното развитие на българската икономика – две десетилетия след промяната, Свищов, АИ „Ценов, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-23-0484-5.
 12. Минчев, Д. Проблеми на качеството на висшето образование в държавните висши училища в контекста на отношенията принципал-агент. В: Качество на висшето образование в България-проблеми и перспективи, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 236-242
 13. Минчев, Д. Процесите на глобализация и претенциите на неокласическата школа за глобална теория. В: Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория, София, УИ Стопанство, 2008, стр. 89-95, ISBN 978-954-644-028-0.
 14. Минчев, Д. Децентрализация на университетския бюджет – първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсидия. В: Научни трудове на Русенски университет А. Кънчев - Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски университет, 2007, стр. 33-39, ISBN 1311-3321.
 15. Минчев, Д. Ограничения пред успешната макроикономическа политика за устойчиво развитие. В: Икономическа политика за устойчиво развитие на България, София, УИ Стопанство, 2007, стр. 117-121, ISBN 978-954-494-837-5.
 16. Минчев, Д. Икономическа теория е на кръстопът. В: Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория, Варна, УИ Наука и икономика, 2007, стр. 123-133, ISBN 978 – 954 – 21 – .
 17. Минчев, Д. Микроикономика и икономика на фирмата- субективни заблуждения и интереси. В: научна конференция във УНСС- София, 1994 г., Икономикс- смяна на научната парадигма”, София, Стопанство, 1995, стр. 129-135
 18. Минчев, Д., Л. Златев. Русенската индустриална камара и професионалното образование. В: Научни трудове на РУ, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 38-43, ISBN 1311-3321.
 19. Минчев,Д. Дерегулирането - научна заблуда на неокласиката или удобна идеологическа доктрина. В: национална кръгла маса - 24 юни 2016, варна, Наука и икономика, 2016, стр. 157-166, ISBN 978-954-21-0909-9.
учебници
 1. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 179, ISBN 978-619-7058-14-7.
 2. Минчев Д. Световна икономика. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2002, стр. 204, ISBN 954-712-155-3..
 3. Минчев Д Трифонов Е Доганова Л. Икономика. Русе, Лени - Ан, 2014, стр. 302, ISBN 978-619-7058-18-5.
 4. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 978-954-712-324-3.
 5. Минчев Д., Е. Трифонов, Л. Доганова. Икономика. Русе, Печатна база РУ "Ангел Кънчев", 2001, ISBN 954-712-095-6.
 6. Минчев, Д., Л. Златев. Стопанска история (Учебно помагало). Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 2000, стр. 256, ISBN 954-712-094-8.
 7. Трифонов, Е., Минчев, Д., Косулиев, А., Петър Пенчев. Икономикс за дистанционна форма на обучение. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2015, ISBN -.
книги
 1. Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.